Спецможливості
Технології

Біологічне обгрунтування заходів захисту гороху

07.07.2010
633
Біологічне обгрунтування заходів захисту гороху фото, ілюстрація

Вашій увазі пропонуємо результати вивчення стійкості сортів гороху проти пошкодження фітофагами та ураження пероноспорозом.

 

Вашій увазі пропонуємо результати вивчення стійкості сортів гороху проти пошкодження фітофагами та ураження пероноспорозом.

Багаторічний світо­вий досвід пе­ре­ко­нує: інтен­сив­не за­сто­су­ван­ня хі­мічних пре­па­ратів для за­хи­с­ту рос­лин хо­ча й дає змо­гу в ба­га­ть­ох ви­пад­ках змен­ши­ти втра­ти сільгосп­про­дукції від шкідників і хво­роб, але при цьо­му прак­тич­но завж­ди су­про­во­д­жується побічни­ми не­га­тив­ни­ми яви­ща­ми й про­це­са­ми. По-пер­ше, це на­ко­пи­чен­ня ток­сич­них хімічних ре­чо­вин у про­дук­тах хар­чу­ван­ня та в на­вко­лиш­нь­о­му се­ре­до­вищі. По-дру­­ге, зни­щен­ня ба­га­ть­ох ко­рис­них ор­ганізмів (птахів, ко­мах-за­пи­лю­вачів) і мікро­ор­ганізмів грун­ту, що спри­чи­няє по­ру­шен­ня рівно­ва­ги в еко­си­с­темі.
З ог­ля­ду на це впро­довж 2005-2008 рр. ми вив­ча­ли стійкість сортів го­ро­ху про­ти по­шко­д­жен­ня фіто­фа­га­ми (го­ро­хо­вим трип­сом, зернів­кою, пло­до­жер­кою) та ура­жен­ня рос­лин пе­ро­но­с­по­ро­зом.
Оціню­ва­ли стійкість сортів го­ро­ху про­ти по­шко­д­жен­ня го­ро­хо­вим трип­сом за дво­ма по­каз­ни­ка­ми, а са­ме: по­шко­д­женість (%) і ступінь по­шко­д­жен­ня (%). Аналіз бобів го­ро­ху в період ве­ге­тації (фа­за до­сти­ган­ня бобів) засвідчив, що го­ро­хо­вий трипс не­од­на­ко­во по­шко­д­жує бо­би різних сортів го­ро­ху. Так, найбіль­ше бу­ли по­шко­д­жені бо­би сортів: Ка­т­рин, Льгов­сь­кий 288, Крас­но­обсь­кий, Свія­ж­ний (Росія), Да­мир 2, Хар­ківський 320, Харківський ін­тен­сив­ний, Крас­но­градсь­кий 6, Еле­гант, Ком­­бай­но­вий 1, Уладівський напів­кар­лик (Ук­раїна), Ле­ген­да (Поль­­ща), Акорд (Франція), Ра­ди­мич (Біло­русь), Рон­до 1 (Нідер­лан­ди), Dowrela, Рauli (Чехія). Ча­ст­ка по­шко­д­же­них бо­бів го­ро­ху трип­сом у них ста­но­ви­ла 30-85, а ступінь по­шко­д­жен­ня - 16-36,6%. Слабо по­шко­д­жу­ва­ли­ся трип­­сом такі сор­ти: Спрут, Глоріоза, Ада­гум­­ський, Та­лісман, Дель­та, Кур­ган (Росія), На­пар­ник, Хар­ківський 74 (Ук­раїна). Ступінь по­шко­д­жен­ня бобів у цих сортів ста­но­вив 6,5-9%. Сорт Ко­лібрі (Франція) трипс не по­шко­д­жу­вав зовсім.
Го­ро­хо­ва зернівка найбільше по­шко­д­жу­ва­ла сор­ти: Та­ло­вець 60 (20,5-28%), Спрут (26-36), Орен­да­тор (11,5-24), Норд (26-34), Дель­та (20,6-30), Де­тер­мінант­ний (32,5-35), Про­грес (30-35), Тирос (30-33,3%).
Вив­ча­ю­чи стійкість сортів го­ро­ху про­ти пло­до­жер­ки, ви­я­ви­ли, що най­біль­ше во­на по­шко­д­жує такі сор­ти: Дель­та (35,5-52), Ор­лик (19,2-48), Норд (36-46,5), Па­улі (16,3-40,5), Вінни­чан­ка (39-40), Но­во­куй­би­шевсь­кий (31,5-40%). Умов­­но стійки­ми про­ти пло­до­жер­ки вва­жа­ють сор­ти, по­шко­д­женість бобів яких ста­но­ви­ла 10, а по­шко­д­женість зер­на не пе­ре­ви­щу­ва­ла 15%. До них на­ле­жать: Ун­ди­на (8-9%), Во­ро­незь­кий (8,5-15), Вітра (12,5-15), Ла­да (12,5-15%). Се­ред­нь­остійки­ми сор­­та­ми го­ро­ху про­ти пло­до­жер­ки вва­жа­ють ті, по­шко­д­женість зер­на яких ста­но­ви­ла 10-20%: Не­руч (17-20,5), Ула­дів­сь­кий ювілей­ний (19-22,5%).
В умо­вах Київської об­ласті (НДГ "Ча­ба­ни") по­ява гу­се­ниць пер­шо­го віку го­ро­хо­вої пло­до­жер­ки в бо­бах го­ро­ху спо­с­теріга­ла­ся пе­ре­важ­но на по­чат­ку дру­гої де­ка­ди черв­ня. Гу­се­ни­ця здебіль­шо­го про­то­чує отвір у біб біля квітни­ка по­бли­зу ніжки бо­бу, ча­с­то трап­ля­ють­ся вхідні діроч­ки і в інших місцях бо­бу. Ми вста­но­ви­ли, що че­рез от­во­ри, зроб­лені гу­се­ни­ця­ми в біб, ззовні по­трап­ля­ють конідії гри­ба Peronospora pisi Syd., що про­ро­с­та­ють в умо­вах ви­со­кої во­ло­гості все­ре­дині бо­бу й ура­жу­ють внутрішні стінки сту­лок і май­же все насіння, що ще не встиг­ло ут­во­ри­ти міцну обо­лон­ку. Це по­яс­нюєть­ся тим, що все­ре­дині бо­бу ство­рюється мікроклімат, оп­ти­маль­ний (100%-ва во­логість і тем­пе­ра­ту­ра 14...16°С) для про­ро­с­тан­ня конідій, за­ра­жен­ня насіння й сту­лок бо­бу.
Вплив по­шко­д­жен­ня бобів пло­до­жер­кою на ура­жен­ня насіння го­ро­ху пе­ро­но­с­по­ро­зом найбільше спо­с­терігав­ся у сортів: Харківський 320 (68,6%), Подільський (48), Ундіна (66,5), Норд (78,4), Ор­лик (71,4%). Ця за­лежність бу­ла слаб­­кою в сортів Са­ла­ра (25%), Во­ро­н­езь­кий (26,6), Аг­рарій (18,8), Бітюг (18,7), Ада­гумсь­кий (30%).
Збільшен­ня кількості ура­же­но­го пе­ро­но­с­по­ро­зом насіння в по­шко­д­же­них пло­до­жер­кою бо­бах бу­ло зафіксо­ва­но в сортів: Ал­ма-Атинсь­кий 340 (Ка­зах­стан), Спрут (Росія), Со­пел (Угор­щи­на), Рон­до 1 (Нідер­лан­ди), Харківський 376 (Ук­раїна): кіль­кість ура­же­них хво­ро­бою бобів го­ро­ху з оз­на­ка­ми по­шко­д­жен­ня пло­до­жер­кою в цих сортів ста­но­ви­ла 60-100, а ура­же­но­го насіння - 25,6-45,5% (табл. 2).

М. Рубан,
канд. біол. наук
І. Кошевський,
канд. біол. наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Інтерв'ю
Вже принаймні більш ніж століття українські ґрунти неухильно втрачають гумус, а, отже, — родючість. Подекуди цей процес набув катастрофічних масштабів. Логіка підказує єдиний вихід: вносити щоразу більші норми міндобрив. Однак зрозуміло,... Подробнее
Зараз іде палке обговорення законопроекту про обіг сільськогосподарських земель. Сьогодні з цього приводу збереться комітет ВР з питань аграрної та земельної політики. Напередодні ми поспілкувалися з секретарем комітету Іваном Чайківським... Подробнее

1
0