Спецможливості
Техніка та обладнання

Азот по­тре­бує точ­ності

15.05.2013
690
Азот по­тре­бує точ­ності фото, ілюстрація

Су­час­ний роз­ви­ток суспільства ство­рює пе­ре­ду­мо­ви ви­ко­ри­с­тан­ня но­вих, відмінних від тра­диційних, ме­тодів та інстру­ментів уп­равління гос­по­дарсь­кою діяльністю і пе­ред­ба­чає адап­тацію тех­но­логій зем­ле­роб­ст­ва до умов впли­ву фак­торів при­род­но­го та соціаль­но­го се­ре­до­ви­ща. Тех­но­логії зем­ле­роб­ст­ва у своєму роз­вит­ку вклю­ча­ють не ли­ше біологічні чи технічні здо­бут­ки сус­пільст­ва, а й нові знан­ня в га­лузі інфор­маційних тех­но­логій. При­кла­дом цьо­го є пер­спек­тив­на тех­но­логія так зва­но­го змінно­го нор­му­ван­ня, що вже знай­ш­ла за­сто­су­ван­ня в низці гос­по­дарств Ук­раї­ни.

Су­час­ний роз­ви­ток суспільства ство­рює пе­ре­ду­мо­ви ви­ко­ри­с­тан­ня но­вих, відмінних від тра­диційних, ме­тодів та інстру­ментів уп­равління гос­по­дарсь­кою діяльністю і пе­ред­ба­чає адап­тацію тех­но­логій зем­ле­роб­ст­ва до умов впли­ву фак­торів при­род­но­го та соціаль­но­го се­ре­до­ви­ща. Тех­но­логії зем­ле­роб­ст­ва у своєму роз­вит­ку вклю­ча­ють не ли­ше біологічні чи технічні здо­бут­ки сус­пільст­ва, а й нові знан­ня в га­лузі інфор­маційних тех­но­логій. При­кла­дом цьо­го є пер­спек­тив­на тех­но­логія так зва­но­го змінно­го нор­му­ван­ня, що вже знай­ш­ла за­сто­су­ван­ня в низці гос­по­дарств Ук­раї­ни.

С. Любченко,
заввідділом УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Вирішен­ня про­бле­ми от­ри­ман­ня ста­лих уро­жаїв з ви­со­кою якістю про­дукції за умо­ви ви­со­кої ефек­тив­ності ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­рив та зни­жен­ня тех­но­ген­но­го на­ван­та­жен­ня на довкілля пе­ред­ба­чає роз­роб­ку та впро­ва­д­жен­ня в прак­ти­ку зем­ле­роб­ст­ва ви­со­коінтен­сив­них тех­но­логій, які най­повніше за­без­пе­чу­ва­ти­муть ре­алізацію по­тенціалу сор­ту шля­хом ство­рен­ня оп­ти­маль­них умов рос­ту, роз­вит­ку та фор­му­ван­ня вро­жаю рос­лин. Од­ним із важ­ли­вих ас­пектів та­ких тех­но­логій є за­без­пе­чен­ня рос­лин оп­ти­маль­ною кількістю по­жив­них ре­чо­вин. То­му за­сто­су­ван­ня до­б­рив по­тре­бує не ли­ше знач­них ви­т­рат, а й ок­ре­мо­го під­хо­ду до кож­но­го по­ля відповідно до йо­го сту­пе­ня про­сто­ро­вої не­од­норідності, роз­ма­ху ко­ли­вань та ко­ефіцієнтів варіа­ції ро­дю­чості грун­ту. Прин­цип: до­б­рив яко­мо­га мен­ше, але точ­но відповідно до по­тре­би куль­ту­ри ви­ма­гає де­таль­ної інфор­мації про стан грун­ту та за­без­пе­ченість еле­мен­та­ми жив­лен­ня рос­лин на кожній ділянці.
За та­ко­го підхо­ду особ­ли­ве місце на­ле­жить діаг­но­с­тиці за­без­пе­чен­ня рос­лин еле­мен­та­ми жив­лен­ня, зо­к­ре­ма азо­том, від яко­го знач­ною мірою за­ле­жить уро­жай та, відповідно, точ­ний роз­ра­ху­нок оп­ти­маль­ної до­зи до­б­рив. Ра­зом із тим, про­бле­ма виз­на­чен­ня потрібних доз до­б­рив є однією з най­важ­чих.
Вне­сен­ня з роз­ра­хун­ком
Зро­би­ти роз­ра­ху­нок оп­ти­маль­них доз до­б­рив мож­на в кілька спо­собів:
   виз­на­чен­ням за­па­су по­жив­них ре­чо­вин у грунті;
   оцінкою за­без­пе­че­ності рос­лин то­що.
Суттєвим не­доліком цих ме­тодів є істотні за­тра­ти ча­су на здійснен­ня від­бо­рів зразків та про­ве­ден­ня аналізів, вна­слідок чо­го от­ри­ма­на інфор­мація ча­с­то втра­чає свою ак­ту­альність.
Більші по­тенційні мож­ли­вості з цієї точ­ки зо­ру має ли­ст­ко­ва діаг­но­с­ти­ка, що ба­зується на вимірю­ванні інтен­сив­ності за­барв­лен­ня рос­лин. Од­не з ак­ту­аль­них пи­тань, що мо­же бу­ти виріше­не ме­то­да­ми оп­тич­ної діаг­но­с­ти­ки, — виз­на­чен­ня кількості за­галь­но­го азо­ту в рос­ли­нах на ос­нові спе­к­т­ро­метрії у ви­ди­мо­му та інфра­чер­во­но­му діапа­зо­нах, на ос­нові чо­го роб­лять роз­ра­ху­нок до­зи азот­них до­б­рив для піджив­лен­ня. Оскільки вміст хло­рофілу, а ра­зом з ним й інтен­сивність відби­то­го світла є індивіду­аль­ною особ­ливістю кож­но­го сор­ту і ге­не­тич­но вста­нов­ле­ною оз­на­кою, то під час вимірю­ван­ня вмісту за­галь­но­го азо­ту в рос­ли­нах потрібно ма­ти дані калібру­валь­ної за­леж­ності для кож­но­го сор­ту рос­лин. За відсут­ності та­ких да­них технічні за­со­би ди­фе­ренційо­ва­но­го вне­сен­ня азот­них до­б­рив за ре­зуль­та­та­ми оп­тич­но­го зон­ду­ван­ня ста­ну посівів на­ла­ш­то­ву­ють на пе­ре­роз­поділ вста­нов­ле­ної до­зи відпо­від­но до інтен­сив­ності за­барв­лен­ня рос­лин. Для цьо­го виз­на­ча­ють за­без­пе­че­ність рос­лин азо­том на найбільш ха­рак­терній ділянці посіву і, згідно з от­ри­ма­ни­ми да­ни­ми, роз­ра­хо­ву­ють до­зу до­б­рив для цієї ділян­ки, про­во­дять про­це­ду­ру калібру­ван­ня оп­тич­них дат­чиків, вста­нов­лю­ють роз­ра­хо­ва­ну до­зу до­б­рив і мінімаль­не та мак­си­маль­не її зна­чен­ня. Ре­зуль­та­ти та­ко­го ме­то­ду на­ла­ш­ту­ван­ня на­ве­де­но ниж­че.
У цій статті про­ве­де­но ог­ляд на­яв­них на рин­ку технічних за­собів для про­ве­ден­ня оп­тич­ної діаг­но­с­ти­ки рос­лин (без по­глиб­ле­но­го роз­гля­ду їхніх технічних та тех­но­логічних особ­ли­во­с­тей).
Од­ним із пер­ших за­собів оп­тич­ної діаг­но­с­ти­ки, який ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють у тех­но­логіях ке­ро­ва­но­го зем­ле­роб­ст­ва, є N-sensor ви­роб­ництва фірми Yara International (Норвегія). Він яв­ляє со­бою па­сив­ну оп­тич­ну си­с­те­му, що скла­дається з чо­ти­рь­ох фо­то­еле­ментів, які виз­на­ча­ють інтен­сив­ність відби­то­го со­няч­но­го світла, та од­но­го фо­то­еле­мен­та — для виз­на­чен­ня інтен­сив­ності со­няч­но­го світла в діапа­зоні до­вжи­ни хвиль 660–800 нм. Фо­то­еле­мен­ти поєднані з бло­ком об­роб­ки от­ри­ма­ної інфор­мації та за до­по­мо­гою бор­­то­во­го об­чис­лю­валь­но­го ком­плек­су ви­да­ють сиг­нал для уп­равління ро­бо­тою роз­ки­да­ча міне­раль­них до­б­рив (во­ни змон­то­вані в полімер­но­му кор­пусі на ка­біні енер­го­за­со­бу). Внутрішня межа зони вимірювання знаходиться на відстані 2–3 м від поздовжньої осі, зовнішня  — в межах 6–7 м і сумарно становить приблизно 20 м2 (залежно від висоти встановлення). Не­доліком цьо­го сен­со­ра є те, що дже­ре­лом світла слу­гує сон­це, то­му час ро­бо­ти да­но­го при­ла­ду об­ме­жується 8–10 год ден­но­го ча­су.
Про­грам­не за­без­пе­чен­ня дає мож­ли­вість ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ком­плекс на низ­ці куль­тур та в період декількох фаз їх­ньо­­го роз­вит­ку. Зо­к­ре­ма, що­до ози­мої пше­ниці пе­ред­ба­че­но вне­сен­ня до­б­рив у фазі ви­хо­ду в труб­ку та в фазі по­чат­ку на­ли­ван­ня зер­на.

Тех­но­логічний
про­цес ро­бо­ти
На по­чат­ку ро­бо­ти оби­ра­ють ділян­ку посіву, ха­рак­тер­ну для більшості площі, та про­во­дять калібру­ван­ня вимірю­валь­но­го об­лад­нан­ня, за яким ус­та­нов­лю­ють се­ред­ню інтен­сивність відби­то­го світла та відповідну до­зу азот­них до­б­рив (у фі­зичній вазі). На­ступ­на опе­рація — вихід із ре­жи­му калібру­ван­ня та пе­рехід у ро­бо­чий ре­жим: відбу­ва­ють­ся вимірю­ван­ня інтен­сив­ності відби­то­го зе­ле­но­го світ­ла та син­тез от­ри­ма­ної інфор­мації, що пе­ре­дається відповідним сиг­на­лом на за­со­би уп­равління ро­бо­тою роз­ки­да­ча. Ча­с­то­та обміну інфор­мацією та по­да­ван­ня від­по­відно­го ко­манд­но­го сиг­на­лу — один раз у се­кун­ду. Та­ким чи­ном у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су да­не об­лад­нан­ня дає змо­гу про­во­ди­ти вимірю­ван­ня ін­тен­сив­ності відби­то­го світла, об­ра­хо­ву­ва­ти за­па­си азо­ту в рос­ли­нах, на ос­нові цих да­них роз­ра­хо­ву­ва­ти потрібну до­зу азот­них до­б­рив та ке­ру­ва­ти ро­бо­тою роз­­ки­да­ча. Всі ці опе­рації за до­по­мо­гою наві­гаційно­го об­лад­нан­ня до­ку­мен­ту­ють­ся у ви­гляді еле­к­трон­но­го фай­ла, який мож­на пе­ре­ве­с­ти в графічний ви­гляд для по­даль­шо­го ви­ко­ри­с­тан­ня або фор­му­ван­ня ба­зи да­них.
Звітні ма­теріали ма­ють ви­гляд двох карт із ле­ген­дою-по­яс­нен­ням. Пер­ша кар­та — графічне зо­б­ра­жен­ня про­сто­ро­во­го розміщен­ня виміря­них зна­чень ін­тен­сив­ності відби­то­го зе­ле­но­го світла, що пе­ре­ра­хо­ва­но в так зва­ний по­каз­ник за­пасів біома­си. Дру­га кар­та — гра­фіч­­не зо­б­ра­жен­ня про­сто­ро­во­го розмі­щен­­ня доз уне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив, що роз­ра­хо­вані за ре­зуль­та­та­ми ви­мі­рювань.
Виз­на­чен­ня еко­номічної ефек­тив­нос­ті си­с­те­ми оп­тич­но­го зон­ду­ван­ня вмісту азо­ту N-sensor та порівняль­на оцін­­ка тех­но­логій, за­сто­со­ву­ва­них на озимій пше­ниці (пло­ща — 3,2 га), до­ве­ли пе­ре­ва­ги за­сто­су­ван­ня си­с­те­ми оп­­тич­­­но­го зон­ду­ван­ня ста­ну рос­лин, зо­к­ре­ма: еко­номія азот­них до­б­рив — 9% та зни­жен­ня фінан­со­вих ви­т­рат — 50 грн/га. Зна­чен­ня по­каз­ників узя­то зі звітів си­с­те­ми та на­ве­де­но в таб­л. 1. 
Прин­цип ро­бо­ти оп­тич­ної си­с­те­ми діаг­но­с­ти­ки ста­ну рос­лин Green Seeker RT 200 виробництва Trimble Agriculture США грун­тується на здат­ності хло­рофілу рос­лин відби­ва­ти світлові хвилі у близь­ко­му інфра­чер­во­но­му діапа­зоні еле­к­т­ро­магнітно­го спе­к­т­ра та по­гли­на­ти в чер­во­но­му діапа­зоні. Відно­шен­ня зна­чень інтен­сив­ності цих двох хвиль (так зва­ний індекс NDVI) дає змо­гу чітко виз­на­ча­ти рос­линні об’єкти та ана­лізу­ва­ти їхній стан. При­лад об­лад­на­ний вла­сним дже­ре­лом світла, то­му мо­же пра­цю­ва­ти як про­тя­гом світло­во­го дня, так і вночі. Си­с­те­ма скла­дається з ше­с­ти дат­чиків, об’єдна­них за до­по­мо­гою ко­му­таційно­го бло­ка та бор­то­во­го комп’юте­ра Nomad Trimble TDS 800 L з про­грам­ним за­без­пе­чен­ням RT-Commander. Інфор­мація з дат­чиків оп­раць­о­вується ко­му­таційним бло­ком та пе­ре­дається на бор­то­вий комп’ютер, який фор­мує ко­ман­ди для за­собів вне­сен­ня. Та­ке об­лад­нан­ня пра­цює в складі роз­ки­дачів або об­при­с­ку­вачів, що об­­лад­нані су­ча­сни­ми си­с­те­ма­ми уп­рав­лін­ня: кон­тро­ле­ра­ми та еле­к­т­рич­ни­ми ви­ко­нав­чи­ми ме­ханізма­ми.
Green Seeker-дат­чик ви­ко­ри­с­то­вує ок­ре­ме дже­ре­ло світла для кож­ної до­вжи­ни хвилі й од­но­го де­тек­то­ра. По­ле зо­ру Green Seeker у всьо­му діапа­зоні ро­бо­чої ви­со­ти (0,6–1,6 м) ста­но­вить 61 см ± 10 см x 1,5 см ± 0,5 см, про­те є свідчен­ня, що більша ча­с­ти­на інфор­мації над­хо­дить із цен­т­ра по­ля зо­ру. Дат­чи­ки мон­ту­ють на штанзі об­при­с­ку­ва­ча або за до­по­мо­гою спеціаль­но­го крон­штей­на — на роз­поділю­ва­чах міне­раль­них до­б­рив. Про­то­кол обміну да­них оп­раць­о­вує CAN Bus (250 кГц) або RS 232 Output, що дає мож­ливість без особ­ли­вих труд­нощів пе­ре­но­си­ти дані в ПК.
Ал­го­ритм ро­бо­ти та­кий: дат­чи­ки ви­з­на­ча­ють індекс NDVI, от­ри­ма­на інфор­мація над­хо­дить до бор­то­во­го комп’юте­ра, де об­роб­ляється, далі роз­ра­хо­вується оп­ти­маль­на нор­ма азо­ту та фор­мується сиг­нал, що над­хо­дить на ви­ко­навчі ме­ханізми роз­ки­да­ча. Си­с­те­ма пра­цює в ре­жимі ре­аль­но­го ча­су. В на­шо­му разі в про­цесі ро­бо­ти на ос­нові інфор­мації з азо­то­вимірю­валь­них дат­чиків, що аналі­зу­ють стан рос­лин на при­близ­но 20–30% об­роб­лю­ва­ної площі з ча­с­то­тою 10 раз за се­кун­ду, фор­му­ють­ся два ко­манд­них сиг­на­ли: на пра­вий та лівий ви­ко­навчі ме­ханізми роз­ки­да­ча до­б­рив. Відповідно до ста­ну рос­лин на цих ді­лян­­ках, си­с­те­ма виз­на­чає за­без­пе­ченість рос­лин азо­том. На ос­нові от­ри­ма­них да­них вно­си­ли потрібні до­зи до­б­рив.
Про­тя­гом 2010 р. такі си­с­те­ми пра­цю­ва­ли в двох гос­по­дар­ст­вах Ук­раїни і бу­ли за­сто­со­вані під час ви­ро­щу­ван­ня ози­мої пше­ниці. Ре­зуль­та­ти їхньої ро­бо­ти на­ве­де­но в табл. 2.
За­сто­су­ван­ня си­с­тем оп­тич­но­го зон­ду­ван­ня ста­ну рос­лин свідчить про їхню ви­со­ку еко­номічну ефек­тив­ність. По­­рівня­но із за­галь­но­прий­ня­тою тех­но­логією, в обох гос­по­дар­ст­вах от­ри­ма­на знач­на еко­номія міне­раль­них до­б­рив — у ме­жах 17–20%. На площі 2 тис. га посівів у Вінницькій об­ласті — це 57 т. По­при змен­шен­ня за­галь­ної кількості вне­сен­ня до­б­рив в умо­вах 2010 р., от­ри­ма­но при­бав­ку вро­жай­ності — 12–16 ц/га за поліпше­ної якості про­дукції, зо­к­ре­ма вмісту білка та клей­ко­ви­ни. У де­що гірших при­род­них умо­вах ви­ро­щу­ван­ня в Чернігівській об­ласті на площі близь­ко 600 га от­ри­ма­но еко­но­мію до­б­рив на рів­ні 20% за збе­ре­жен­ня по­каз­ників уро­жай­ності та по­кра­щан­ня якості зер­на.
Крім еко­номічно­го ефек­ту за­сто­су­ван­ня та­ких си­с­тем, слід відміти­ти і ви­го­ди за ви­ко­ри­с­тан­ня інфор­мації в уп­равлінні гос­по­дар­ст­вом, пла­ну­ванні, об­ліку та кон­тролі за якістю ви­ко­нан­ня опе­­рацій.
Од­на з провідних світо­вих ком­паній, що пра­цює в га­лузі роз­роб­ки оп­тич­них си­с­тем Topcon Positioning Systems (Японія), у співпраці з Yara Interna­tional роз­ро­би­ла та впро­ва­д­жує си­с­те­му оп­тич­ної діаг­но­с­ти­ки за­без­пе­че­ності рос­лин азо­том на ос­нові дат­чи­ка Crop­Spec. Си­с­те­ма Topcon ви­ко­ри­с­то­вує два дат­чи­ки (з ліво­го і пра­во­го бо­ку аг­ре­га­ту) для вимірю­ван­ня спе­к­т­раль­них ха­рак­те­ри­с­тик посіву — індекс NDVI. Дат­чи­ки об­лад­нані вла­сним дже­ре­лом світла (два імпульсні ла­зерні діоди), по­­тік яко­го спря­мо­ва­ний на по­сів, і од­ним де­тек­то­ром. Розміщені дат­чи­ки на да­ху енер­го­за­со­бу (ог­ля­довість — 45–55°). Ча­с­то­та вимірю­вань — один раз за се­­кун­ду. Знач­на відстань до по­верхні рос­лин (2–4 м) дає змо­гу вимірю­ва­ти відби­те світло з площі 5–8 м2, що за­без­пе­чує стабільні ре­зуль­та­ти вимірю­вань. Си­с­те­ма має два ос­нов­них ре­жи­ми ро­бо­ти: до­ку­мен­ту­ван­ня інфор­мації, от­ри­ма­ної си­с­те­мою, та ав­то­ма­тич­ний ре­жим уп­­равління ро­бо­тою за ре­зуль­та­та­ми зон­ду­ван­ня. До скла­ду си­с­те­ми вхо­дять: кон­соль уп­равління X20 (System 200), два дат­чи­ки CropSpec, про­грам­не за­без­пе­чен­ня Topcon’s Maplink, що ре­а­лі­зує тех­но­логію VRC (variable rate control) для роз­поділю­вачів рідких чи гра­ну­ль­о­ва­них до­б­рив.
Ще од­ним із технічних за­собів для ре­алізації тех­но­логії змінно­го нор­му­ван­ня є оп­тич­ний дат­чик Holland Scientific Crop Circle ACS-470 (США). Він на­ле­жить до гру­пи ак­тив­них дат­чиків, має влас­не дже­ре­ло світла: один поліхром­ний світло­ви­проміню­валь­ний діод (LED) і три­ка­наль­ний крем­нієвий де­тек­тор із спе­к­т­раль­ним діапа­зо­ном 320–1100 нм. Оп­тич­на си­с­те­ма вклю­чає в се­бе три оп­тич­них ка­на­ли вимірю­ван­ня, що за­без­пе­чує мож­ли­вість ко­ри­с­ту­ва­чеві пра­цю­ва­ти з декіль­ко­ма до­вжи­на­ми хвиль, нм: 450, 550, 650, 670, 730, 800. Зміна спе­к­т­раль­них ха­рак­те­ри­с­тик ви­ко­нується за до­по­мо­гою стан­дарт­них фільтрів (12,5 мм). По­ле ог­ля­ду дат­чиків (вер­ти­каль­но зни­зу) про­порційне ви­соті над по­верх­нею, ста­но­вить 25–183 см, кут ог­ля­ду — 30–14°. Ча­с­то­та вимірю­вань — один раз за се­кун­­ду, про­те мо­же зміню­ва­тись до 20 ра­зів за се­кун­ду. Си­с­те­ма має два ре­жи­ми ро­бо­ти: до­ку­мен­ту­ван­ня от­ри­ма­ної ін­фор­мації і скла­дан­ня кар­ти біома­си та ав­то­ма­тич­ний ре­жим уп­рав­ління ро­бо­тою за ре­зуль­та­та­ми зон­ду­ван­ня в ре­жимі ре­аль­но­го ча­су.
 Інфор­мація, от­ри­ма­на за до­по­мо­гою дат­чи­ка (індек­си NDVI, NDRE), мо­же бу­ти ви­ко­ри­с­та­на для кількісної оцінки впли­ву по­жив­них ре­чо­вин, за­без­пе­че­ності рос­лин во­ло­гою, ви­яв­лен­ня за­хво­рю­вань рос­лин або інших оз­нак по­точ­но­го ста­ну куль­ту­ри. За ви­ко­ри­с­тан­ня реєстра­то­ра да­них GeoSCOUT GLS-400 ре­зуль­та­ти вимірю­ван­ня мо­жуть бу­ти лег­ко і швид­ко пе­ре­не­сені в тек­с­то­вий файл на кар­ту пам’яті, СD або флеш-пам’ять.
Оп­тич­ний дат­чик OptRx — це на­ступ­не по­коління дат­чиків фірми Holland Scientific, ви­го­тов­ле­них на ос­но­ві роз­ро­бок та досвіду ек­сплу­а­тації Crop Circle. На рин­ку йо­го ре­алізу­ють під тор­го­вою мар­кою AG Leader з на­звою CropSensor. До скла­ду си­с­те­ми вхо­дить ба­га­то­функ­ціональ­ний дис­плей Integra Direct­Com­mand. Си­с­те­ма ре­алізації тех­но­логії змін­но­го нор­му­ван­ня на ос­нові OptRx ви­ко­ри­с­то­вує па­ра­ме­т­ри калібру­валь­ної за­леж­ності, що роз­роб­лені для по­пе­ред­нь­о­го по­коління. Дат­чи­ки виз­на­ча­ють індекс NDVI. За да­ни­ми дослід­жень, про­ве­де­них у Південній Да­коті, в ре­зуль­таті об­роб­ки азот­ни­ми до­б­ри­ва­ми 678 га от­ри­ма­ли при­бу­ток 56,53 дол. США/га.
Си­с­те­ма Fritzmeier ISARIA (Німеч­чина) скла­дається з двох ви­мірю­валь­них го­ло­вок, кож­на з яких ос­на­ще­на чо­тир­ма LED-дже­ре­ла­ми світла, що ви­проміню­ють хвилі пев­ної до­вжи­ни. Відби­те світло реєструється за до­по­мо­гою ви­со­ко­чут­ли­вих вимірю­валь­них при­ладів до 500 разів за се­кун­ду, і дані пе­ре­да­ють­ся на про­це­сор. Тут зна­чен­ня вимірю­вань об­роб­ля­ють­ся і над­хо­дять че­рез Bluetooth до терміна­лу ISARIA в кабіні трак­то­ра. От­ри­мані зна­чен­ня ви­мірю­вань (індекс REIP) або скла­дені кар­ти роз­ра­хо­ва­но­го вне­сен­ня до­б­рив вво­дять­ся в термінал ISARIA, який вста­нов­лює відповідну до­зу азот­них до­б­рив. Уп­равління за­со­ба­ми для вне­сен­ня до­б­рив здійснюється без­по­се­ред­ньо з терміна­лу ISARIA.
На жаль, допоки технології змінного нормування на основі оптичної діагностики забезпеченості рослин елементами живлення не знайшли широкого застосування в сільськогосподарському виробництві України. Причин цього, на мою думку, декілька, зокрема:
   відсутність достатньої інформації про технологічні, економічні та екологічні вигоди, які забезпечує ця технологія;
   недостатня наукова підтримка технологій змінного нормування на основі  оптичної діагностики забезпеченості рослин;
   висока вартість обладнання та обмежена кількість кваліфікованих агрономів, технологів сільськогосподарського виробництва, які розуміють перспективність застосування таких технологій.
Можливо, інформація, наведена в цій статті, стане мотивом для вивчення досвіду застосування таких технологій, їхньої адаптації до умов України та застосування в сільськогосподарському виробництві.

Інтерв'ю
Кілька місяців тому компанія «Фінтех.Про» запустила унікальну платформу AgroАpp, яка допомагає сільгоспвиробникам швидко одержати фінансування без відсотків і часто без застави. Із сервісом уже співпрацюють найкращі банки України й... Подробнее
Гу­с­та­во Джан­кей­ра, пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва
Один із факторів успіху аг­росек­то­ру Бразилії — агра­ні роз­пи­ски. Детальніше про їх впровадження роз­повідає пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва Гу­с­та­во

1
0