Спецможливості
Статті

Аналіз грун­ту та ли­ст­ко­ва діаг­но­с­ти­ка — світо­ва прак­ти­ка оп­тимізації жив­лен­ня рос­лин

15.09.2014
1236
Аналіз грун­ту та ли­ст­ко­ва діаг­но­с­ти­ка — світо­ва прак­ти­ка оп­тимізації жив­лен­ня рос­лин фото, ілюстрація

Збалансоване живлення рослин є запорукою високих урожаїв належної якості. Забезпечення рослин повним спектром макро- та мікроелементів є одним із актуальних завдань рослинництва. Сучасні технології живлення рослин передбачають застосування аналізу грунту та діагностику листя рослин щодо забезпечення поживними елементами задля підвищення урожайності.

Збалансоване живлення рослин є запорукою високих урожаїв належної якості. Забезпечення рослин повним спектром макро- та мікроелементів є одним із актуальних завдань рослинництва. Сучасні технології живлення рослин передбачають застосування аналізу грунту та діагностику листя рослин щодо забезпечення поживними елементами задля підвищення урожайності.

О. Коваленко, канд. с.-г. наук, МНАУ,
С. Полянчиков, НВК «Квадрат»,
А. Ковбель, голова ФГ «Деметра +»

При­чо­му як­що аналіз грун­ту дає інфор­мацію про еле­мен­ти, які рос­ли­на по­тенційно мо­же за­своїти, то ли­ст­ко­ва діаг­но­с­ти­ка по­ка­зує вміст тих чи інших еле­ментів жив­лен­ня, що дає змо­гу точ­но виз­на­чи­ти, яких са­ме еле­ментів не ви­с­та­чає рос­лині са­ме в цей період, ко­ли зроб­ле­но аналіз. Тоб­то та­кий аналіз де­я­кою мірою мож­на порівня­ти з аналізом крові лю­ди­ни для точ­но­го вста­нов­лен­ня діаг­но­зу.
Зу­пинімось де­тальніше на порів­нянні мож­ли­во­с­тей аналізу грун­ту та ли­ст­ко­вої діаг­но­с­ти­ки. Так, під час аналізу грун­ту ла­бо­ра­торія виз­на­чає ва­ло­вий вміст кож­но­го еле­мен­ту (тоб­то за­галь­ну кон­цен­т­рацію) і вміст ру­хо­мих форм (на ри­сун­ку — стовпчик ко­рич­не­во­го ко­ль­о­ру).
Рос­ли­на по­гли­нає ко­ре­не­вою си­с­те­мою еле­мент жив­лен­ня з грун­ту і вміст цьо­го еле­мен­ту в листі ся­гає пев­но­го рівня (на рисунку — стовпчи­ки зе­ле­но­го ко­ль­о­ру). Ре­зуль­тат порівню­ють з оп­ти­маль­ним зна­чен­ням і виз­на­ча­ють ко­ефіцієнт за­без­пе­че­ння рос­ли­ни цим еле­мен­том (див. таб­ли­цю для при­кла­ду).
Уро­жайність за­ле­жить від ко­ефі­ціє­н­та за­без­пе­че­ності, що відо­б­ра­же­но на рисунку кри­вою. За­сто­со­ву­ю­чи спеціальні ал­го­рит­ми роз­ра­хун­ку (на ос­нові да­них аналізу), мож­на виз­на­чи­ти, які еле­мен­ти є кри­тич­ни­ми для роз­вит­ку, та роз­ра­ху­ва­ти відповідні ре­цеп­ту­ри до­б­ри­ва для ли­ст­ко­во­го вне­сен­ня. За ли­ст­ко­во­го жив­лен­ня ма­к­ро- та мікро­е­ле­мен­ти без­по­се­ред­ньо вклю­ча­ють­ся в син­тез ор­ганічних ре­чо­вин у ли­ст­ках або пе­ре­но­сять­ся в інші ор­га­ни рос­лин і ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся у ме­та­болізмі. Своє­час­не по­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня дає змо­гу за­без­пе­чи­ти рос­ли­ни ма­к­ро- та мікро­е­ле­мен­та­ми в кри­тичні фа­зи роз­вит­ку, ко­ли рос­ли­на по­тре­бує їх най­більше, змен­ши­ти про­яви стре­су за дії не­спри­ят­ли­вих чин­ників довкілля, за­побігти роз­вит­ку хво­роб че­рез не­ста­чу тих або інших еле­ментів, ство­ри­ти оп­ти­мальні умо­ви для рос­ту i роз­вит­ку рос­лин. 
Ще раз ак­цен­туємо ува­гу: навіть як­що за ре­зуль­та­та­ми аналізу грун­ту не ви­яв­ле­но не­стачі еле­мен­та, то в ре­аль­них по­льо­вих умо­вах рос­ли­на мо­же відчу­ва­ти його дефіит то­му, що скла­ли­ся певні несприятливі умо­ви (на­при­клад, по­су­ха та ви­сокі тем­пе­ра­ту­ри).
Та­ким чи­ном, ли­ст­ко­ва діаг­но­с­ти­ка до­пов­нює аналіз грун­ту і на­дає більш точ­ну інфор­мацію що­до ста­ну за­без­пе­чен­ня рос­ли­ни по­жив­ни­ми еле­мен­та­ми. У світовій аг­ро­номічній прак­тиці вже дав­но й успішно за­сто­со­вується та­ка ли­ст­ко­ва діаг­но­с­ти­ка (plant tissue analysis), але, на­ жаль, в Ук­раїні цей метод ма­ло ви­ко­ри­с­то­вується.
Ком­панія «Ква­д­рат» з 2014 р. відкри­ла но­ву ла­бо­ра­торію з ли­ст­ко­вої діаг­но­с­ти­ки жив­лен­ня рос­лин та роз­ро­би­ла інно­ваційні ал­го­рит­ми ви­яв­лен­ня дефіци­ту по­жив­них еле­ментів і роз­ра­хун­ку ефек­тив­ної си­с­те­ми піджив­лен­ня на ос­нові да­них
ли­ст­ко­вої діаг­но­с­ти­ки.
Де­таль­ніша інфор­мація — на сайті www.quantum.ua

Інтерв'ю
Висока культура землеробства потребує організованості та злагодженості у виконанні кожного технологічного процесу. А в умовах інтенсивного землеробства всі технологічні операції слід довести до ідеалу, оскільки їхнє виконання є найбільш... Подробнее
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 

1
0