Спецвозможности
Новости

Зем­ля: про­бле­ми — ре­альні, спосіб вирішен­ня — вірту­аль­ний

09.11.2015
668
Зем­ля: про­бле­ми — ре­альні, спосіб вирішен­ня — вірту­аль­ний фото, иллюстрация

За до­по­мо­гою комп’юте­ра у Держ­ге­о­ка­дастрі пла­ну­ють по­бо­ро­ти про­ти­правні дії по­са­довців, які опіку­ють­ся гек­та­ра­ми Нові еле­к­тронні по­слу­ги у зе­мельній сфері пре­зен­ту­ва­ли у сто­лиці Дер­жав­на служ­ба Ук­раїни із пи­тань ге­о­дезії, кар­то­графії та ка­да­с­т­ру і Дер­жав­не агент­ст­во з пи­тань еле­к­трон­но­го уря­ду­ван­ня. Про ви­го­ди у цьо­му кон­тексті для зем­ле­влас­ників роз­повіли по­са­довці, які ві­да­ють нині гек­та­ра­ми та сот­ка­ми.

Г. Квітка
Спеціально для журналу «Пропозиція»

Зник­не й ко­рупціонер,
і бю­ро­крат, бо з’явив­ся
еле­к­трон­ний фор­мат?
Про пер­спек­ти­ви еле­к­трон­но­го фор­ма­ту поінфор­му­вав го­ло­ва Дер­жав­ної служ­би із пи­тань ге­о­дезії, кар­то­графії та ка­да­с­т­ру Мак­сим Мар­ти­нюк.
— Хотів би з гордістю повідо­ми­ти, що ми пре­зен­туємо од­но­час­но дві ве­ликі, до­сить зна­чущі, речі, — пе­ре­ко­ну­вав він при­сутніх у кон­фе­ренц-залі Цен­т­ру Держ­зем­ка­да­с­т­ру. — По-пер­ше, як пра­цю­ва­ти­ме відкритість до­сту­пу до ін­фор­мації Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­с­т­ру. Це в рам­ках дії прий­ня­то­го Вер­хов­ною Ра­дою За­ко­ну «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких за­ко­но­дав­чих актів Ук­раїни що­до по­си­лен­ня про­зо­рості у сфері відно­син влас­ності з ме­тою за­побіган­ня ко­рупції» по­кли­ка­но підви­щи­ти транс­па­рентність суспільства вза­галі, ста­не ве­ли­ким кро­ком у підви­щенні про­зо­рості взаємо­відно­син і за­хи­с­ту прав влас­ності. Дру­га ве­ли­ка річ — на­ша чер­го­ва еле­к­трон­на по­слу­га — на­разі йдеть­ся про от­ри­ман­ня ви­тя­гу про нор­ма­тив­но-гро­шо­ву оцінку, яку відте­пер мож­на за­мо­ви­ти в еле­к­трон­но­му ви­г­ляді. І сто­сов­но цьо­го хо­чу ска­за­ти, що Дер­жав­на служ­ба із пи­тань ге­о­дезії, кар­то­графії та ка­да­с­т­ру за­га­лом на­дає 16 адмі­ністра­тив­них по­слуг. Най­по­пу­лярніші з них бу­дуть пе­ре­ве­дені в еле­к­трон­ний фор­мат уже у цьо­му році, і всі 100% по­слуг на­да­ва­ти­муть­ся в еле­к­трон­­но­му ви­гляді до
1 лип­ня 2016 ро­­ку, — за­пев­нив Мак­сим Мар­ти­нюк і по­дя­ку­вав за ре­­алі­­­зацію та­ких кроків аген­цію з еле­к­трон­но­го уря­ду­ван­ня і місію ОБСЄ, яка та­кож до­лу­чи­ла­ся до впро­ва­д­жен­ня про­ек­ту.

ОБСЄ підсо­била по­ра­дою
і до­ла­ром
Ця міжна­род­на ор­ганізація про­тя­гом ос­танніх п’яти років ак­тив­но підтри­мує за­про­ва­д­жен­ня еле­к­трон­них сервісів у ро­бо­ту дер­жав­них ор­ганів вла­ди та місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня. За сло­ва­ми пред­став­ни­ка Ко­ор­ди­на­то­ра про­ектів ОБСЄ в Ук­раїні Джефрі Ерліха, нові ци­ф­рові по­слу­ги, мож­ливість от­ри­ман­ня копій публічної ка­да­с­т­ро­вої кар­ти та за­про­ва­д­жен­ня еле­к­трон­них по­слуг для юри­дич­них і фізич­них осіб на базі Держ­ге­о­ка­да­с­т­ру вхо­дять до пе­реліку пріори­тет­них за­вдань, де во­ни на­да­ють підтрим­ку.
— Ми роз­гля­даємо тех­но­логії еле­к­трон­но­го уря­ду­ван­ня як ефек­тив­ний спосіб за­без­пе­чен­ня на­леж­но­го уп­равління, про­тидії ко­рупції і відкри­тості вла­ди, — роз­повів він. — Від на­ших ук­раїнських парт­нерів че­каємо політич­ної волі що­до ре­алізації цих планів. Потрібно ба­чи­ти і ро­зуміти, що стоїть за но­ви­ми ци­ф­ра­ми по­слу­ги. У сфері зе­мель­них відно­син важ­ли­во за­без­пе­чи­ти раціональ­не ви­ко­ри­с­тан­ня зе­мель­них ре­сурсів і за­побігти про­ти­прав­ним ко­рупційним яви­щам. Ад­же са­ме тут гра­дус про­ти­прав­них дій особ­ли­во ви­со­кий. Мож­ливість от­ри­ма­ти без­кон­такт­ну адміністра­тив­ну по­слу­гу зву­жує простір для ко­рупції.
А у Дер­жав­но­му агентстві з пи­тань еле­к­трон­но­го уря­ду­ван­ня сподіва­ють­ся, що еле­к­тронізація у зе­мельній сфері ста­не своєрідним ло­ко­мо­ти­вом, тоб­то більшість ор­ганів дер­жав­ної вла­ди та­кож поч­нуть приєдну­ва­ти­ся до та­ких ініціатив.
— Ми за­зви­чай до­по­ма­гаємо пе­ре­во­ди­ти їхні по­слу­ги в еле­к­трон­ний ви­гляд, — повідо­мив го­ло­ва агент­ст­ва Олек­сандр Ри­жен­ко. — Най­б­лиж­чим ча­сом пре­зен­ту­ва­ти­ме­мо по­слу­ги інших дер­жав­них ор­ганів. Маю надію, що це до­по­ма­га­ти­ме роз­ви­ва­ти­ся на­шо­му інфор­маційно­му суспільству, підви­щить го­товність гро­ма­дян от­ри­му­ва­ти по­слу­ги са­ме в еле­к­трон­но­му ви­гляді.
Нині за­про­ва­д­жен­ня еле­к­трон­них по­слуг є од­ним з го­ло­вних пріори­тетів більшості де­мо­кра­тич­них країн. Ад­же це до­ступні, про­зорі, не­ко­румпційні, швидкі та зручні адміністра­тивні по­слу­ги — це те, що від нас найбільше очіку­ють гро­ма­дя­ни та бізнес. І сьо­годні ми ро­би­мо чер­го­вий важ­ли­вий крок та пре­зен­туємо нові еле­к­тронні по­слу­ги у ду­же складній зе­мельній сфері.

У моніторі — ділян­ка сусіда або міністра
Пав­ло Шев­чен­ко, ди­рек­тор Де­пар­та­мен­ту інфор­маційних тех­но­логій Цен­т­ру Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­с­т­ру, про­де­мон­ст­ру­вав, як пра­цю­ють
еле­к­тронні по­слу­ги.
За йо­го сло­ва­ми, од­на з них — от­ри­ман­ня відо­мо­стей про влас­ників та ко­ри­с­ту­вачів зе­мель­них діля­нок. Во­на мо­де­рується з офіційно­го сай­та
Держ­ге­о­ка­да­с­т­ру.
— У Публічній ка­да­с­т­ровій карті (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta), — за­зна­чив він, — ви­би­раєте і по­зна­чаєте кур­со­ром ділян­ку, яка вас ціка­вить, і на­ти­с­каєте клавішею миш­ки на неї, оби­раєте по­слу­гу, яку хо­че­те от­ри­ма­ти (у на­шо­му ви­пад­ку — Інфор­мація про пра­во влас­ності та ре­чові пра­ва). Пе­ре­хо­ди­те на сторінку Ав­то­ри­зація (http://e-gov.dzk.gov.ua/auth_select). Ав­то­ри­зація потрібна для то­го, щоб зафік­су­ва­ти, хто са­ме ціка­вив­ся цією зе­мель­ною ділян­кою, для по­даль­шо­го інфор­му­ван­ня влас­ни­ка цієї зе­мель­ної ділян­ки.
Для ав­то­ри­зації до­ступ­но кілька спо­собів.
Пер­ший із них — до­б­ре, як­що ви маєте кар­точ­ку При­ват­бан­ку чи Ощад­бан­ку, в та­ко­му разі мо­же­те ав­то­ри­зу­ва­ти­ся за до­по­мо­гою си­с­те­ми BankID. Вка­зуєте свої логін та па­роль від Інтер­нет-бан­ку, чим підтвер­д­жуєте свою зго­ду на пе­ре­дан­ня ва­шим бан­ком пер­со­наль­них да­них сай­та Держ­ге­о­ка­да­с­т­ру.
Дру­гий спосіб — за до­по­мо­гою еле­к­трон­но­го ци­ф­ро­во­го підпи­су.
У пред­став­леній на сайті формі (http://e-gov.dzk.gov.ua/auth_select) на­ве­де­но по­ря­док ав­то­ри­зації че­рез е-mail та па­роль. Але та­кий спосіб не доз­во­ляє ве­с­ти по­шук інфор­мації про ділян­ки, які вас заціка­ви­ли.
Ко­ли ав­то­ри­зацію прой­де­но, вка­зуєте ка­да­с­т­ро­вий но­мер наділу та от­ри­муєте відо­мості про са­му зе­мель­ну ділян­ку: цільо­ве при­зна­чен­ня, пло­щу, фор­му влас­ності, її ад­ре­су. Далі йде ін­фор­мація про влас­ни­ка землі то­що.
Ка­да­с­т­ро­вий но­мер ділян­ки, яка вас заціка­ви­ла, мо­же­те знай­ти на Публічній ка­да­с­т­ровій карті.
По­шук за­хи­ще­но від ав­то­ма­тич­них за­питів, тож вам про­по­ну­ва­ти­меть­ся підтвер­ди­ти, що ви не ро­бот.
Ре­зуль­тат по­шу­ку мо­же­те от­ри­ма­ти у фор­маті html або за­ван­та­жи­ти у фор­маті pdf на­да­ну інфор­мацію для по­­даль­шо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. У pdf та­кож є QR-код, за зчи­ту­ван­ня яко­го мо­же­те от­ри­ма­ти інфор­мацію, де са­ме розміще­на ділян­ка. Від се­бе за­зна­чу, що по­слу­га справді пра­цює — «гра­ю­чись» за комп’юте­ром, мож­на швид­ко дізна­ти­ся, хто влас­ни­ки чи орен­дарі сусідніх діля­нок, лу­гу на бе­резі річки то­що.
Та­кож Пав­ло Шев­чен­ко про­де­мон­ст­ру­вав, як діяти ба­жа­ю­чим за­мо­ви­ти ви­тяг про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку:
— Оби­раєте на Публічній ка­да­с­т­ро­вій карті зе­мель­ну ділян­ку, на яку хо­че­те от­ри­ма­ти ви­тяг про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку. Фор­муєте за­яву — сер­ві­сом мо­же ко­ри­с­ту­ва­ти­ся і фізич­на, і юри­дич­на осо­ба (або за до­ру­чен­ням). Інфор­мація у за­яві стан­дарт­на — це пріз­ви­ще, ім’я та по бать­кові, кон­тактні дані — те­ле­фон, ад­ре­са, еле­к­трон­на по­шта. За­пов­нюєте всі по­ля, та­кож по­го­д­жуєте­ся на об­роб­ку своїх пер­со­наль­них да­них. Фор­мується за­ява, яка пе­ре­дає­ться в еле­к­трон­ний до­ку­мен­то­обіг Держ­ге­о­ка­да­с­т­ру. На ва­шу еле­к­трон­ну ад­ре­су при­хо­дить повідо­млен­ня про стан ви­ко­нан­ня цієї за­яви: що во­на бу­ла прий­ня­та, роз­г­ля­ну­та, — і вка­зується місце, де ви мо­же­те от­ри­ма­ти ви­тяг (у яко­му са­ме центрі на­дан­ня адміністра­тив­них по­слуг). Усе ду­же про­сто і зруч­но, — за­пев­нив ди­рек­тор Де­пар­та­мен­ту інфор­маційних тех­но­логій.
Як на­го­ло­шу­ва­ли під час пре­зен­тації, он­лайн-за­мов­лен­ня ви­тя­гу про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку землі — це од­на із найбільш за­пи­ту­ва­них адміністра­тив­них по­слуг, які про­по­нує зем­лев­по­ряд­на служ­ба.
 — Ко­ли йдеть­ся про купівлю-про­даж зе­мель­ної ділян­ки, тоді про­во­дять її ек­с­перт­ну гро­шо­ву оцінку за­для виз­на­чен­ня рин­ко­вої вар­тості, а відповідно — ба­зи опо­дат­ку­ван­ня, — по­яс­нив Мак­сим Мар­ти­нюк. — Ми ж го­во­ри­мо про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку — це ви­тяг із до­ку­мен­тації. Ми слідкуємо фак­тич­но за всіма ор­га­на­ми місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня, щоб нор­ма­тивні гро­шові оцінки <на відповідні те­ри­торії> бу­ли за­мов­лені, про­ве­дені та за­твер­д­жені. Гро­ма­дя­ни­ну на­дається тільки ви­тяг — він потрібен для роз­ра­хун­ку, на­при­клад, став­ки оренд­ної пла­ти і розміру орен­ди. На­разі за­вер­шуємо ро­бо­ту із пе­ре­ве­ден­ня усієї цієї до­ку­мен­тації теж у ци­ф­ро­вий фор­мат, що дасть змо­гу дис­тан­цій­но ви­да­ва­ти довідки, на які раніше лю­ди очіку­ва­ли по два тижні.
На зе­мель­ну ділян­ку ор­ганізації упов­но­ва­же­на осо­ба теж мо­же за­мо­ви­ти інфор­мацію про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку, за­пев­нив М. Мар­ти­нюк.
А от­ри­ма­ти го­то­вий ви­тяг у па­пе­ро­во­му ви­гляді мож­на в будь-яко­му із 660 центрів на­дан­ня адміністра­тив­них по­слуг, який обе­ре сам за­пи­ту­вач. Для цьо­го потрібно ли­ше пред’яви­ти до­ку­мент, що посвідчує осо­бу.

Интервью
Валентина Болоховская, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, один из основателей "БТУ-Центр"
«БТУ-Центр» — один из самых известных в Украине отечественных производителей биологических продуктов для сельского хозяйства. Компания работает с 1999 года, и с тех пор на рынок выведено немало
Коротенькая заметка на propozitsiya.com о желании компании Nestle покупать в Украине сушеные овощи до сих пор удерживает абсолютный рекорд просмотров на сайте. Прояснить специфику этого рынка и применяемых технологий мы попросили... Подробнее

1
0