Спецможливості
Новини

Юрій Ковбасюк: “Наше завдання навчити слухачів управлінню”

07.07.2010
775
Юрій Ковбасюк:  “Наше завдання навчити слухачів управлінню” фото, ілюстрація

"Кадри вирішують все".
Ця відома фраза насправді є повторенням істини,
відомої європейцям ще з праць Платона. Дещо незадовільний, м'яко кажучи, стан справ у нашій державі багато в чому пов'язаний з тим, що країною керували "кухарки". П'ятнадцять років в Україні існує Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ), метою якої є саме підготовка кадрів для управління державою. На жаль, як казав Козьма Прутков, "нельзя объять необъятное": в органах державного управління на сьогодні працюють не більше 3% випускників Національної академії.

"Кадри вирішують все".
Ця відома фраза насправді є повторенням істини,
відомої європейцям ще з праць Платона. Дещо незадовільний, м'яко кажучи, стан справ у нашій державі багато в чому пов'язаний з тим, що країною керували "кухарки". П'ятнадцять років в Україні існує Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ), метою якої є саме підготовка кадрів для управління державою. На жаль, як казав Козьма Прутков, "нельзя объять необъятное": в органах державного управління на сьогодні працюють не більше 3% випускників Національної академії.

Нині без новітніх знань не обійти­ся ніко­му. А тим па­че керівни­кам, що ух­ва­лю­ють важ­ливі для ши­ро­ко­го за­га­лу уп­равлінські рішен­ня. Що­ро­ку Національ­на ака­демія дер­жав­но­го уп­равління при Пре­зи­ден­тові Ук­раїни гос­тин­но зустрі­чає тих, хто по­ста­вив собі за ме­ту удо­с­ко­на­ли­ти свій фа­хо­вий рівень та от­ри­ма­ти су­часні знан­ня в га­лузі дер­жав­но­го уп­равління. Про Національ­ну ака­демію та мож­ли­вості, що відкри­ва­ють­ся пе­ред її слу­ха­ча­ми, роз­повідає пре­зи­дент НА­ДУ Юрій Ков­ба­сюк.
Го­ло­вним за­вдан­ням Національ­ної ака­демії є за­без­пе­чен­ня якісної про­фесійної підго­тов­ки дер­жав­но-уп­рав­лінських кадрів для ро­бо­ти в ор­га­нах дер­жав­ної вла­ди усіх рівнів та ор­га­нах місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня. Од­ним із на­прямів на­шої діяль­ності є та­кож під­ви­щен­ня кваліфікації дер­жав­них служ­бовців. Крім то­го, ми здійснюємо до­рад­ницькі функції Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни, міністер­ст­вам, відом­ст­вам, Вер­ховній Раді, ор­га­нам місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня.
Ака­демія має ду­же тісні зв'яз­ки з Ака­деміями дер­жав­но­го уп­равління інших країн, та­ких як Поль­ща, Франція, Росія, Ки­тай. Ми маємо ду­же ба­га­то ціка­вих міжна­род­них про­г­рам. На­при­клад, нині го­ту­ємо про­гра­му за уча­с­тю уря­ду Ка­на­ди, націле­ну на роз­ви­ток регіональ­но­го уп­равління.
Для чи­тачів "Про­по­зиції" найбільш ціка­вим, ма­буть, бу­де те, що Ака­демія (вклю­ча­ю­чи чо­­ти­­ри регіональні інсти­ту­ти: в Дніпро­пе­т­ровсь­ку, Одесі, Львові і Хар­кові) го­тує магістрів з дер­жав­но­го уп­равління з 10 спе­ціаль­но­с­тей і 38 спеціалізацій. Це дає мож­ливість от­ри­ма­ти відповідні знан­ня лю­дям, які до цьо­го не бу­ли пов'язані із дер­жав­ною служ­бою, але які хотіли би пра­цю­ва­ти в міністер­ст­вах і відом­ст­вах. Цьо­го ро­ку ми за­про­шуємо до на­вчан­ня на кон­трактній ос­нові близь­ко 200 слу­хачів. Обов'яз­ко­вою умо­вою є по­вна ви­ща освіта (спеціаліст або магістр).
Що от­ри­має фахівець, який вирішив от­ри­ма­ти освіту в галузі дер­жав­но­го уп­равління? Ми не на­ма­гаємо­ся за­над­то де­талізу­ва­ти на­пря­ми підго­тов­ки на­ших слу­хачів. Не­за­леж­но від то­го, яку спе­ціа­льність об­рав слу­хач, він от­ри­мує ба­зові знан­ня. Ми не на­вчаємо їх тех­но­логіям спе­цифічної га­лузі, на­при­клад ме­то­дам ліку­ван­ня або на­вчан­ня. На­ше за­вдан­ня на­вчи­ти слу­хачів уп­равлінню міністер­ст­вом, де­пар­та­мен­том, ус­та­но­вою. Досвід Франції по­­ка­­зує, що га­луз­зю освіти не обов'яз­ко­во має ке­ру­ва­ти освітя­нин, або на досвіді Німеч­чи­ни, по­ка­зо­во, що аг­рар­ним сек­то­ром не обов'яз­ко­во має ке­ру­ва­ти лю­ди­на, яка пра­цю­ва­ла в сільсько­му гос­по­дарстві. Керівни­ком має бу­ти лю­ди­на, яка має до цьо­го хист, відповідні знан­ня то­що.
Зга­дай­те відо­мий прин­цип Піте­ра про не­ком­пе­тентність: хороший вчи­тель не завжди мо­же бу­ти хорошим ди­рек­то­ром. У ди­рек­то­ра шко­ли інші за­вдан­ня: відре­мон­ту­ва­ти шко­лу, підіб­ра­ти ка­д­ри, за­без­пе­чи­ти шко­лу підруч­ни­ка­ми та на­вчаль­ною ба­зою, ство­ри­ти ком­фортні умо­ви на­вчан­ня для шко­лярів, под­ба­ти про їх здо­ров'я. Як­що ди­рек­тор шко­ли не бу­де до­б­рим фахівцем з біології, то з цим мож­на жи­ти, але як­що він не бу­де гра­мот­ним уп­равлінцем - він зі своєю ро­бо­тою не впораєть­ся.
По­ди­ви­мо­ся на рівень де­пар­та­мен­ту міністер­ст­ва: працівни­ки міністер­ст­ва не по­винні го­ту­ва­ти стра­тегію роз­вит­ку відповідно­го на­прям­у - во­ни ма­ють зна­ти, як і яких фахівців тре­ба для цьо­го за­лу­чи­ти, по­ста­ви­ти за­вдан­ня, виз­на­чи­ти ча­сові рам­ки, фор­мат до­ку­ментів, ор­ганізу­ва­ти про­цес ре­алі­зації за­вдан­ня.
І це ре­аль­на про­бле­ма в дер­жаві -брак підго­тов­ле­них дер­жав­них уп­рав­лінців. Але так са­мо гос­тро ця про­бле­ма стоїть і в при­ват­но­му під­приєм­ництві - брак ви­со­ко­клас­них ме­не­д­жерів у ком­паніях і кор­по­раціях. Да­вай­те по­ди­ви­мо­ся на те, що для се­бе і ком­панії мо­же от­ри­ма­ти фахівець, що от­ри­мав дру­гу освіту, закінчив­ши Націо­наль­ну ака­демію дер­жав­но­го уп­рав­ління.
Ме­то­ди і прин­ци­пи уп­равління кор­по­раціями та дер­жа­вою є ба­га­то в чо­му спільни­ми. Зре­ш­тою, дер­жа­ву мож­на роз­гля­да­ти як су­пер­ве­ли­ку кор­по­рацію. Крім то­го, ве­ликі ком­панії в своїй ро­боті ду­же тісно взаємодіють із дер­жав­ни­ми ре­гу­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми, на­при­клад, в сфе­рі по­датків, імпор­ту-ек­с­пор­ту, участі в дер­жав­них про­гра­мах, по­шуці інве­с­то­ра то­що. Топ-ме­не­д­же­ри ком­паній мають до­б­ре роз­уміти­ся у фінан­сах, в то­му числі в дер­жав­них.
Ве­ли­ка ува­га в Національній ака­демії приділяється "мов­но­му пи­тан­ню", тоб­то вільно­му во­лодінню на­шими ви­пу­ск­никами іно­зем­ни­ми мо­ва­ми. З 2007 ро­ку за­клад здійснює підго­тов­ку магістрів публічно­го адміністру­ван­ня (МПА), го­ло­вною ви­мо­гою до слу­хачів про­гра­ми є вільне во­лодіння іно­зем­ною мо­вою. Но­ва уні­каль­­на про­гра­ма підго­тов­ки бу­ла роз­роб­ле­на Національ­ною ­ака­демією спіль­но з Ви­щою шко­лою уп­равління та пра­ва (Берлін) за спри­ян­ня Німець­ко­го то­ва­ри­ст­ва технічної співпраці (GTZ) та підтрим­ки уря­ду Фе­де­ра­тив­ної Ре­с­публіки Німеч­чи­ни.
У 2009 році 15 ви­пу­ск­ників МПА ста­жу­ва­ли­ся у Польщі та Німеч­чині, 5 - у Франції. В цьо­му році та­кож пла­нується ста­жу­ван­ня слу­хачів у країнах ЄС.
Нині го­тується кілька про­грам, що ви­кла­да­ти­муть­ся англійською мо­вою. Тра­диційни­ми в за­кладі вже ста­ли те­ма­тичні зустрічі з по­сла­ми, за­кор­дон­ни­ми фахівця­ми та ек­с­пер­та­ми, які про­во­дять­ся ви­ключ­но іно­зем­ною мо­вою. На сьо­годні по­ло­ви­на на­ших слу­хачів вже го­то­ва на­вча­ти­ся англійською мовою.
Над­зви­чай­но важ­ли­вим еле­мен­том підго­тов­ки на­ших слу­хачів є ста­жу­ван­ня. Кож­ний слу­хач ден­ної фор­ми на­в­чан­ня має мож­ливість прой­ти ста­жу­ван­ня як Ук­раїні, так і за кор­до­ном.
І на­решті, ма­буть, най­го­ловніше. Ми маємо вже дві ліцензії Євро­пейсь­кої ак­ре­ди­таційної комісії, за яки­ми дип­ло­ми Національ­ної ака­демії дер­жав­но­го уп­рав­ління при Пре­зи­ден­тові Ук­раїни виз­на­ють­ся в Європі.
За­про­шуємо ба­жа­ю­чих от­ри­ма­ти освіту за та­ки­ми спеціаль­но­с­тя­ми: "Дер­­­жав­не уп­равління", "Уп­равління сус­піль­ним роз­вит­ком", "Публічна політи­ка та уп­равління", "Регіональ­не уп­равління", "Місце­ве са­мо­вря­ду­ван­ня", "Публічне адмі­ністру­ван­ня", "Дер­жав­не уп­рав­лін­ня у сфері охо­ро­ни здо­ров'я", "Дер­жав­не уп­равління у сфері освіти", "Дер­жав­не уп­равління у сфері національ­ної без­пе­ки", "Еле­к­трон­не уря­ду­ван­ня".
Термін на­вчан­ня - 18 місяців за ден­ною фор­мою на­вчан­ня, вечірньою та за­оч­ною - 30 місяців.

Свою історію ака­демія да­тує з трав­ня 1995 ро­ку. Цього ж року діяльність роз­по­ча­ли її регіональні підрозділи у Дніп­ро­­пе­т­ровсь­ку, Львові, Одесі, Хар­кові, які в 2001 році от­ри­ма­ли ста­тус регіо­наль­них інсти­тутів.
На сьо­годні Націо­наль­на ака­демія - го­ло­вний ви­щий на­в­чаль­ний за­клад IV рівня ак­ре­ди­тації у си­с­темі підго­тов­ки, пе­репідго­тов­ки та під­ви­щен­ня квалі­фі­кації дер­­жав­них служ­бовців та осіб міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня.
Уп­ро­довж існу­ван­ня ака­демія до­сяг­ла знач­них успіхів у ста­нов­ленні та роз­вит­ку освітньої та на­уко­во-дослідної ро­бо­ти. За­га­лом кон­тин­гент тих, хто здо­бу­ває у за­кладі фа­хо­ву підго­тов­ку з опа­ну­ван­ням освітньо-кваліфікаційно­го рів­ня або на­уко­во­го сту­пе­ня, ста­ном на 1 січня 2010 ро­ку ста­но­вить по­над 6,2 тис. слу­хачів, аспірантів, док­то­рантів та здо­бу­вачів; май­же 2,3 тис. сту­дентів от­ри­му­ють в регіональ­них інсти­ту­тах спе­ціа­ль­ності, про­фесійно орієнто­вані на дер­жав­ну служ­бу та служ­бу в ор­га­нах місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня; що­ро­ку підви­­щу­ють кваліфікацію 15 тис. уп­равлінців.
Крім то­го, у 2009 році ака­демією (Київ) от­ри­ма­но ліцензію терміном до 2019 ро­ку на підго­тов­ку щорічно 1,5 тис. абітурієнтів до всту­пу у вищі на­вчальні за­кла­ди.
У струк­турі за­кла­ду 14 фа­куль­тетів (з них три - суспільно-політич­но­го роз­вит­ку, пуб­лічно­го адміністру­ван­ня, те­ри­торіаль­но­го уп­рав­ління і соціаль­но-еко­номічно­го роз­вит­ку - у Києві), 58 ка­федр (18 - у Києві), цен­т­ри дис­тан­ційно­го на­вчан­ня, інфор­ма­ційних тех­­но­логій, біб­ліоте­ки, ви­­дав­ництва, інші на­в­чаль­но-ме­то­дичні, на­у­ко­во-дос­лідні, ор­га­ніза­цій­но-уп­рав­лін­ські та еко­номіко-гос­по­дар­ські підрозділи.
Освітній та на­уко­вий по­тенціал ака­демії за­без­­пе­чу­ють 720 на­уко­­­во-пе­да­гогічних і на­уко­вих працівників, із них 145 - док­торів на­ук, про­фе­сорів і 420 - кан­ди­датів на­ук, до­центів. До на­вчаль­но­го про­це­су щорічно за­лу­чається та­кож близь­ко 260 вітчиз­ня­них та за­рубіжних фахівців у га­лузі дер­жав­но­го уп­рав­лін­ня, досвідче­них керівників, у то­му числі вищі по­са­дові осо­би дер­жа­ви.
Усь­о­го за 15 років існу­ван­ня ака­демія підго­ту­ва­ла май­же 15,5 тис. магістрів, у то­му числі 10,7 тис. - за дер­жав­ним за­мов­лен­ням, по­над 4,7 тис. ба­ка­лаврів і спеціалістів, за­без­пе­чи­ла за­кор­дон­не ста­жу­ван­ня слу­хачів, аспіран­тів, док­то­рантів, ви­кла­дачів та на­уковців за­кла­ду по­над 2 тис. осіб.
Усь­о­го за час функціону­ван­ня (на 1 січня 2010 р.) за­хи­ще­но 483 ди­сер­тації, із них 66 - на здо­бут­тя на­уко­во­го сту­пе­ня док­то­ра на­ук та 417 - на здо­бут­тя на­у­ко­во­го сту­пе­ня кан­ди­да­та на­ук з дер­жав­но­го уп­равління.

 

Де­таль­ну інфор­мацію
що­до прийому до Ака­демії
за контрактною фор­мою на­в­чан­ня мож­на от­ри­ма­ти на сайті:
www.academy.gov.ua або за те­ле­фо­ном прий­маль­ної комісії: (044) 455 69 02

Інтерв'ю
Сергій Риженко — голова фермерського господарства «Вітчизна-Тиниця», що розміщене на Чернігівщині, неподалік від Бахмача. Нині його фермерське господарство — одне з найпрогресивніших у регіоні. Тут, незважаючи на несприятливі погодні умови... Подробнее
Рейдерство – стихійний термін, що дослівно означає «недружнє захоплення активів». В аграрній сфері найчастіше використовуються підроблені документи, а часто — в купі із тупою грубою силою. Чому рейдерство набуло такого поширення в Україні... Подробнее

1
0