Спецможливості
Техніка та обладнання

Як вибрати жатку для збирання кукурудзи

13.06.2017
13817
Як вибрати жатку для збирання кукурудзи фото, ілюстрація

Ек­с­перт­на ха­рак­те­ри­с­ти­ка жа­ток, ви­ко­ри­с­то­ву­ва­них в Ук­раїні для зби­ран­ня зер­но­вої ку­ку­руд­зи. Жат­ки для зби­ран­ня ку­ку­руд­зи на зер­но, як і будь-яка про­дукція сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ма­ши­но­бу­ду­ван­ня, ма­ють низ­ку вла­с­ти­во­с­тей та ха­рак­те­ри­с­тик, які в су­куп­ності і виз­на­ча­ють їхні спо­живчі ха­рак­те­ри­с­ти­ки.

 

 

 

У про­цесі ви­ко­ри­с­тан­ня жат­ки та мож­ли­во­го рівня її за­сто­су­ван­ня  як ос­нов­ні та виз­на­чаль­ні розрізня­ють такі важ­ливі спо­живчі ха­рак­те­ри­с­ти­ки:

функціональ­на здатність — обу­мов­лює ступінь та здатність ви­ко­ри­с­тан­ня мож­ли­во­с­тей жат­ки згідно з її при­зна­чен­ням. Ця ха­рак­те­ри­с­ти­ка є однією з най­важ­ливіших в оцінці жат­ки, оскільки во­на виз­на­чає її здатність (про­дук­тивність) із на­мо­ло­ту зер­на вста­нов­ле­ної якості;

відповідність су­час­но­му технічно­му рівню — ступінь ви­ко­ри­с­тан­ня у цій марці (мо­делі) жат­ки до­сяг­нень технічно­го про­гре­су або су­час­но­го рівня в сільсько­­гос­по­дарсь­ко­му ма­ши­но­бу­ду­ванні, які спря­мо­вані на мак­си­маль­но ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня жат­ки згідно з при­зна­чен­ням. Відпо­відність су­час­но­му технічно­му рівню є ком­плекс­ною інте­г­раль­ною ха­рак­те­ри­с­ти­кою, що не­роз­рив­но пов’яза­на з технічним рівнем у га­лузі ма­ши­но­бу­ду­ван­ня та дає змо­гу вра­ху­ва­ти й оціни­ти тен­денції роз­вит­ку жа­ток. Технічний рівень жат­ки — це рівень техніки, що ха­рак­те­ри­зується па­ра­ме­т­ра­ми найбільш ви­со­ко­технічних су­час­них раціональ­них рішень, тоб­то най­пер­спек­тивніших для до­сяг­нен­ня по­став­ле­них цілей, у цьо­му ви­пад­ку — про­дук­тив­ності для ком­бай­на.

Під час оцінки технічно­го рівня слід орієнту­ва­тись на кращі вітчиз­няні і світові ана­ло­ги, ви­мо­ги міжна­род­них і національ­них стан­дартів, ре­зуль­та­ти по­пе­редніх і прий­маль­них ви­про­бу­вань дослідних зразків. До кла­сифікаційних по­каз­ників при­зна­чен­ня зер­ноз­би­раль­них ком­байнів для виз­на­чен­ня про­пу­ск­ної здат­ності об’єктив­но не­обхідно відне­с­ти технічні па­ра­ме­т­ри си­с­тем жат­ки, які виз­на­ча­ють ре­жим мак­си­маль­но­го за­сто­су­ван­ня.

Ос­нов­ний по­каз­ник для ком­плекс­ної оцінки жат­ки — її по­коління. Це уза­галь­не­на ком­плекс­на оцінка, що дає змо­гу об’єктив­но оціни­ти технічний рівень і відповідність су­ча­сним тен­денціям роз­вит­ку кон­ст­рукції жат­ки для до­сяг­нен­ня нею мак­си­маль­но ви­со­ких та ефек­тив­них по­каз­ників при­зна­чен­ня. Відповідно до етапів ста­нов­лен­ня, роз­вит­ку та вдо­с­ко­на­лен­ня кон­ст­рукції доцільно виділи­ти три по­коління жа­ток:

I по­коління — це жат­ки, що при­зна­чені для зби­ран­ня ку­ку­руд­зи у ка­ча­нах у причіп.

II по­коління — це жат­ки, роз­роб­лені на по­чат­ку XX ст. Во­ни, як пра­ви­ло, навісні та аг­ре­га­ту­ють­ся із зер­ноз­би­раль­ни­ми ком­бай­на­ми. Ши­ри­на за­хва­ту — до 8 рядків. Про­ста та відпраць­о­ва­на си­с­те­ма аг­ре­га­ту­ван­ня і при­во­ду від відповідних си­с­тем зер­ноз­би­раль­них ком­байнів з енер­го­за­без­пе­чен­ням до 350 к. с. Та­ка тех­но­логія за­без­пе­чує от­ри­ман­ня зер­на в бун­кері ком­бай­на із чи­с­то­тою до 98%. Си­с­те­ма подрібнен­ня не­зер­но­вої ча­с­ти­ни вро­жаю — най­простіша.

III по­коління — це су­часні жат­ки ХХІ ст. Фак­тич­но — це жат­ки ІІ по­коління, які за­зна­ли суттєвої мо­дернізації: знач­не вдо­с­ко­на­лен­ня торк­ну­ло­ся всіх си­с­тем, що за­без­пе­чує якісне зби­ран­ня ку­ку­руд­зи на ро­бочій швид­кості до 10 км/год. Во­ни мо­жуть бу­ти ви­ко­нані із ши­ри­ною за­хва­ту до 12 рядків. Аг­ре­га­ту­ють­ся із зер­ноз­би­раль­ни­ми ком­бай­на­ми із енер­го­за­без­пе­чен­ням до 530 к. с.

Для об’єктив­ної оцінки на­яв­но­го пар­ку ку­ку­руд­зя­них жа­ток Ук­раїни про­ве­де­но їхнє ран­жу­ван­ня (у міру зро­с­тан­ня про­дук­тив­ності) та з ура­ху­ван­ням їхнього технічно­го рівня (таблиця). Сфор­мо­ва­на ба­за да­них вклю­чає 82 мо­делі жа­ток провідних ком­паній: Geringhoff (Німеч­чи­на), Fantini (Італія), Capello (Італія), Optigep (Угор­щи­на), Claas (ФРН), Dominoni (Італія), Grevac (Італія), ВО «Гомсіль­маш» (Біло­русь), Stara (Бра­зилія), ТОВ «НВП “Хер­сон­сь­кий ма­ши­но­будівний за­вод”» (Ук­раїна). Од­ним із виз­на­чаль­них оціноч­них фак­торів прий­ня­то вва­жа­ти си­с­те­му подрібнен­ня не­зер­но­вої ча­с­ти­ни вро­жаю — сте­бел, яка знач­ною мірою обу­мов­лює інтен­сивність зрізу­ван­ня сте­бел ку­ку­руд­зи і ро­бо­чу швидкість ру­ху та на­мо­лот зер­ноз­би­раль­но­го ком­бай­на.

Жат­ки серії OptiCorn (ком­панія Optigep, Угор­щи­на) для зби­ран­ня ку­ку­руд­зи на зер­но та подрібнен­ня сте­бел зай­ма­ють на рин­ку сільгоспма­шин в Угор­щині і  ба­га­ть­ох країнах Євро­пи провідне місце із про­дажів. Ха­рак­терні особ­ли­вості ку­ку­руд­зя­ної жат­ки OptiCorn — надійна кон­ст­рукція, ефек­тив­на про­дук­тив­на по­тужність і легкість об­слу­го­ву­ван­ня. На сьо­годні ку­ку­руд­зяні жат­ки із подрібню­ва­ча­ми сте­бел ви­го­тов­ля­ють у 4, 5, 6, 8 і 12-ряд­но­му ви­ко­нанні, ши­ри­на міжрядь ста­но­вить 70 і 76,2 см. Кон­ст­рукція кар­ка­са жат­ки універ­саль­на, то­му адап­тується прак­тич­но зі всіма відо­ми­ми ти­па­ми ком­байнів. Вальці ру­сел за­без­пе­чу­ють ефек­тив­не втя­гу­ван­ня сте­бел ку­ку­руд­зи, а їхня кон­ст­рукція — ефек­тивніше под­рібнен­ня. Жат­ка має дво­с­то­ронній привід з уру­хом­лен­ням від кар­дан­них валів та пла­ва­ю­чий транс­пор­тер. Привід ру­сел і шне­ка здійснюється лан­цю­га­ми. Шнек за­хи­ще­ний від пе­ре­на­ван­та­жен­ня фрикційною муф­тою, a рус­ла — за­побіжни­ми муф­та­ми. Про­сто­та кон­ст­рукції при­во­ду за­без­пе­чує про­сто­ту до­гля­ду, a вмон­то­вані муф­ти — надійність у ро­боті. Жат­ка аг­ре­га­тується на ком­байн із до­по­мо­гою про­став­ки-адап­те­ра, що відповідає ти­пу ком­бай­на. Жат­ки по­ста­ча­ють із ме­та­ле­ви­ми або пла­с­ти­ко­ви­ми дільни­ка­ми. Пла­с­ти­кові дільни­ки за­без­пе­чу­ють щад­не підійман­ня сте­бел і є стійки­ми до ко­розії. До то­го ж їхнє за­сто­су­ван­ня змен­шує ма­су жат­ки.

Жат­ки для зби­ран­ня ку­ку­руд­зи на зер­но серії КМС ви­роб­ляє та по­ста­чає на ри­нок Ук­раїни ТОВ НВП «Хер­сонсь­кий ма­ши­но­будівний за­вод» (Хер­сон).

Вітчиз­ня­на еле­мент­на ба­за, надійність у ро­боті, здатність пра­цю­ва­ти в ре­жимі ви­со­ких ро­бо­чих швид­ко­с­тей, при­ваб­ли­ва ціна обу­мов­лю­ють ува­гу до них та ви­ко­ри­с­тан­ня фак­тич­но з усіма за­рубіжними зер­ноз­би­раль­ними ком­бай­нами. При цьо­му не ліміту­ють ефек­тивність їхнього ви­ко­ри­с­тан­ня. Під час ро­боти в аг­ре­гаті із ком­бай­ном КЗС-10, «Скіф-290» про­дук­тивність ос­тан­нь­о­го з на­мо­ло­ту зер­на — 18,5 т за 1 год ос­нов­но­го ча­су. Втра­ти за жат­кою — не­значні і ста­нов­лять 0,22%. Як не­долік відміче­но не­до­стат­ній ступінь под­рібнен­ня сте­бел після їхнього про­хо­д­жен­ня че­рез вальці та подрібнен­ня після цьо­го подрібню­валь­ним при­ст­роєм: фракція ча­с­ти­нок подрібне­них сте­бел 0–150 мм ста­но­вить тільки 32,4% (про­ти 75% за ви­мо­га­ми).

Ре­зуль­та­ти ви­ко­ри­с­тан­ня жа­ток серії КМС в Ук­раїні про­тя­гом 10-річно­го періоду серійно­го ви­роб­ництва свідчать, що ці ма­ши­ни за­без­пе­чу­ють ком­бай­ну рег­ла­мен­то­вані для ньо­го ек­сплу­а­таційні по­каз­ни­ки. Їхня ча­ст­ка в щорічно­му онов­ленні пар­ку жа­ток для ку­ку­руд­зи в ми­нулі ро­ки — до 50 ма­шин на рік.

Ку­ку­руд­зяні жат­ки Quasar (ком­панія CAPELLO, Італія) адап­то­вані до будь-яких ком­байнів та при­зна­чені для зби­ран­ня ку­ку­руд­зи, висіяної із міжряд­дям 70–80 см. Їхні пе­ре­ва­ги: мінімаль­на втра­та ка­чанів за­вдя­ки ви­со­ко­якісній ро­боті ру­сел, оскільки нові еле­мен­ти кон­ст­рукції пом’як­шу­ють удар у про­цесі підби­ран­ня ка­чанів, то­му во­ни не відска­ку­ють унаслідок кон­так­ту із жат­кою. Це знач­но зни­жує втра­ти ка­чанів і ви­лу­щу­ван­ня із них зер­на. За­вдя­ки по­лег­шеній поліети­ле­новій об­шивці (втричі лег­ша порівня­но з ме­та­ле­вою) жат­ка має мен­шу ва­гу, що, відповідно, дає змо­гу ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти легші ком­бай­ни або ком­бай­ни без про­ти­ваг. Кор­пус но­вої серії жа­ток Quasar не іржавіє, то­му сон­це, во­ло­га і дощ не за­ва­жа­ють ро­боті, а колір жат­ки не змінюється із ча­сом. Стеб­ло­подрібню­вач мо­же підклю­ча­ти­ся або відклю­ча­ти­ся опе­ра­то­ром із кабіни ком­бай­на. Він вста­нов­люється під кож­ним зби­раль­ним апа­ра­том, що за­без­пе­чує ре­тель­не подрібнен­ня за мінімаль­но­го спо­жи­ван­ня по­туж­ності.

Жат­ки OROS, ви­роб­ництва ком­панії Linamar Manufacturing Group-Europe, при­зна­чені для зби­ран­ня ку­ку­руд­зи та со­няш­ни­ку. По­ста­ча­ють їх на рин­ки Західної, Східної та Півден­ної Євро­пи, Північної Аме­ри­ки. З ура­ху­ван­ням інте­ресів ви­мог рин­ку їхня кон­ст­рукція постійно вдо­с­ко­на­люється.
Жат­ку КОК-6-1-01 для зби­ран­ня ку­ку­руд­зи на зер­но по­ста­чає на ри­нок Ук­раїни ВО «Гомсільмаш» (Ре­с­публіка Біло­русь). Во­на аг­ре­га­тується із зер­но­з­би­раль­ним ком­бай­ном КЗС-10К. У щорічно­му онов­ленні пар­ку Ук­раїни на ча­ст­ку цих жа­ток при­па­дає по­ки що до 1% за­галь­ної кількості.

Ос­нов­ним на­пря­мом діяль­ності ком­панії DOMINONI (Італія) про­тя­гом ось вже 50 років є ви­роб­ництво ку­ку­руд­зя­них жа­ток, до яких ос­таннім ча­сом до­да­ли­ся та­кож жат­ки для зби­ран­ня со­няш­ни­ку. На­разі 85% про­дукції фірми при­зна­че­но для ринків Євро­пи, Аме­ри­ки, Аф­ри­ки та Японії, тоді як ре­ш­ту 15% спо­жи­ває внутрішній ри­нок Італії. У своїй ро­боті штат співробітників ком­панії ро­бить ак­цент пе­ре­дусім на якості і ви­сокій функціональ­ності техніки Dominoni.

Жат­ки для зби­ран­ня ку­ку­руд­зи на зер­но компанії Moresil пред­став­лені на чо­ти­рь­ох кон­ти­нен­тах і вже за­во­ю­ва­ли ви­со­кий ав­то­ри­тет за­вдя­ки своїй ефек­тив­ності. Ти­по­вий пред­став­ник — жат­ка MR-700 вирізняється своєю міцністю, легкістю, ви­со­кою про­дук­тивністю і мінімаль­ни­ми втра­та­ми під час зби­ран­ня. Ця жат­ка мо­же бу­ти адап­то­ва­на до будь-яко­го ком­бай­на: во­на ос­на­ще­на змінним транс­пор­те­ром із ре­гу­ль­о­ва­ним ку­том на­хи­лу. Moresil MR 700 у стан­дартній ком­плек­тації укомп­лек­то­ва­на: бічни­ми шне­ка­ми (для зби­ран­ня вро­жаю в ек­с­т­ре­маль­них умо­вах і ком­бай­ну­ван­ня ви­ляг­лих сте­бел ку­ку­руд­зи), стеб­ло­подрібню­ва­чем. Опційно виріше­но мож­ливість ус­та­нов­лен­ня до­дат­ко­вих верхніх лан­цюгів на ка­по­тах.

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, ст. на­ук. співробітник, завла­бо­ра­торії на­уко­вих досліджень і ви­про­бу­вань ма­шин для зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки вро­жаю, УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Інтерв'ю
У березні Асоціація «Укрсадпром» обрала нового голову. Ним став Юрій Вахель. Про себе він розповідає, що «родом з олійно-зернового бізнесу». Сайт «Пропозиція» розпитав у нового голови асоціації про поточну ситуацію з арештом рахунків... Подробнее
Висока культура землеробства потребує організованості та злагодженості у виконанні кожного технологічного процесу. А в умовах інтенсивного землеробства всі технологічні операції слід довести до ідеалу, оскільки їхнє виконання є найбільш... Подробнее

1
0