Спецможливості
Статті

Вплив препарату ROST-концентрат на розвиток щеплених саджанців винограду

01.12.2011
521
Вплив препарату ROST-концентрат на розвиток  щеплених саджанців винограду фото, ілюстрація

Останніми роками у виноградарстві і виноградному розсадництві широко використовують різноманітні біологічно активні речовини (БАР). У розсадництві їх застосовують для поліпшення коренеутворення і зрощення підщепи і прищепи, активації регенераційних процесів, підвищення продуктивності та якості вихідного щепленого матеріалу. Але слід пам'ятати, що бажаного ефекту від застосування БАР у польових умовах можна досягти тільки за умов дотримання технології вирощування на фоні високого забезпечення поживними речовинами.

Вступ
Останніми роками у виноградарстві і виноградному розсадництві широко використовують різноманітні біологічно активні речовини (БАР). У розсадництві їх застосовують для поліпшення коренеутворення і зрощення підщепи і прищепи, активації регенераційних процесів, підвищення продуктивності та якості вихідного щепленого матеріалу. Але слід пам'ятати, що бажаного ефекту від застосування БАР у польових умовах можна досягти тільки за умов дотримання технології вирощування на фоні високого забезпечення поживними речовинами.
Сьогодні на ринку України з'являється велика кількість нових, комплексних, високоефективних препаратів із біологічною активністю, дія яких у виноградарстві вивчена недостатньо. До таких препаратів належить препарат із широким спектром фізіологічної дії - Rost-концентрат. З огляду на наведене вище метою нашої роботи було вивчити вплив препарату Rost-концентрат на агробіологічні та фізіологічні показники щеплених саджанців винограду.

Методика досліджень
Дослідження проводили у відділі розсадництва і розмноження винограду ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова'' протягом 2009-2011 років. Дію препарату Rost-концентрат вивчали на щеплених саджанцях винограду сорту Загадка.
Згідно з даними виробників, ROST-концентрат - універсальне добриво, створене на основі гумату калію та доповнене збалансованим комплексом макро- та мікроелементів. Це продукт високотехнологічної переробки низинного торфу, що містить вилучені з сировини активні речовини: азот, калій, фосфор, мікроелементи, гумінові кислоти та фульвокислоти. ROST-концентрат пройшов біологічну, токсикологічну й екологічну перевірки та дозволений для використання в Україні.
Матеріалом для досліджень були листки, однорічні пагони та корені винограду. Агробіологічні та фізіологічні показники саджанців визначали за загальноприйнятими у виноградарстві методиками.
Обробки препаратом Rost-концентрат проводили шляхом позакореневого обприскування та поливання грунту в прикореневій зоні щеплених саджанців винограду сорту Загадка.
Результати досліджень указують на те, що під впливом препарату Rost-концентрат у щеплених саджанців сорту Загадка покращувалися агробіологічні показники. Так, визначення діаметра пагонів щеплених саджанців винограду у кінці періоду вегетації показало, що після проведення триразового поливання саджанців препаратом найбільший діаметр пагонів мали рослини у варіантах 1 та 2 (рис. 1). Їм дещо поступалися саджанці у варіанті 3, але цей показник вірогідно відрізнявся від контрольного.

Так, у варіантах 1 і 2 середній діаметр саджанців перевищував контрольний показник на 1,59 мм, а у варіанті 3 - на 1,01 мм. Довжина пагонів у середньому за всіма варіантами перебувала у межах 85-92 см за 73,4 см у контролі, довжина визрілої частини дорівнювала 38-52 см за 30 - у контролі, площа листків однієї рослини, відповідно, - 950,0-978,5 см2 за 750,3 см2 у контролі .
Після проведення позакореневих обприскувань названі вище агробіологічні показники розвитку щеплених саджанців винограду від контролю вірогідно не відрізнялись (табл. 1).

Про позитивний вплив препарату Rost-концентрат свідчить і зміна показників росту і розвитку кореневої системи саджанців винограду.
Так, щеплені саджанці винограду, які протягом періоду вегетації тричі поливали розчинами препарату різних концентрацій, мали розвиненішу кореневу систему порівняно з саджанцями контрольних варіантів. Слід відмітити, що збільшувалась, насамперед, порівняно з контролем, загальна кількість коренів та кількість коренів завтовшки понад 2 мм. Довжина всіх коренів збільшувалась у 1,3-1,5 раза відносно контролю у саджанців варіантів 1 та 2 і в 1,3-1,6 раза - у саджанців варіантів 3 та 4. Маса сухих коренів перевищувала контрольну на 7-11% після обробок нижчими концентраціями та на 9,6-18,5% - після обробок концентраціями розчинів 50 мл/10 л води та 1000 мл/10 л води.
У результаті проведених досліджень виявилось, що в період вегетації в тканинах листків саджанців, оброблених препаратом, посилювався перебіг основних фізіологічних процесів. Так, після проведення позакореневого обприскування у листках саджанців, які протягом вегетації тричі обробляли препаратом концентрацією 50 мл/10 л води, порівняно із контрольними, збільшувалась кількість пігментів: вміст хлорофілу "а" перевищував контроль на 28%, хлорофілу "b" - на 35%, каротиноїдів - на 9,2% (рис. 2).
За аналогічної обробки розчином препарату концентрацією 40 мл/10 л води вказані вище показники збільшувались щодо контролю на 1% (вміст хлорофілу "а"), на 2% (вміст хлорофілу "б") та 6% (сума хлорофілу "а" і "б" ). А вміст каротиноїдів щодо контрольного показника, навпаки, зменшувався.
Після проведення поливання прикореневої зони саджанців винограду сорту Загадка вміст хлорофілу обох типів та каротиноїдів у тканинах листків саджанців збільшувався, порівняно із варіантами, які протягом вегетації обробляли водою, на 3%, 5,3% та 9,4% у варіантах із застосуванням розчину концентрацією, відповідно, 20, 50 та 1000 мл/10 л води, у варіантах із застосуванням розчину концентрацією 40 мл/10 л цей показник був на рівні контролю. Такий показник, як сума хлорофілу "а" і "б", збільшувався на 3,9% у варіанті 3 та на 10,1 - у варіанті 4. Вміст каротиноїдів також змінювався відповідно до варіантів досліджень. Так, у варіанті із застосуванням препарату нормою 20 мл/10 л кількість каротиноїдів дорівнювала 0,5 мг/г сирої ваги; у варіанті з 50 мл/10 л - 0,8 мг/г сирої ваги; 0,49 мг/г сирої ваги дорівнював цей показник у варіанті з концентрацією розчину 40 мл/10 л; і найбільший вміст каротиноїдів був у варіанті, де для поливання використовували концентрацію 1000 мл/10 л розчину.
Ця різниця спостерігалася між дослідними та контрольними варіантами як у період інтенсивного росту, так і в період затухання ростових процесів. Збільшення суми хлорофілу "а" і "б" у листках щеп супроводжувалося зміною їхнього співвідношення.
Препарат, що вивчали, позитивно впливав на заводнення тканин листків щеп та на їхню водозатримувальну здатність. Більша кількість води була в листках саджанців тих варіантів, у яких протягом вегетації проводили триразові обробки препаратом у вищих концентраціях (табл. 2).
Так, наприклад, після триразового обприскування препаратом концентрацією 20 мл/л загальний вміст води у тканинах листків був більшим за аналогічний показник у контролі на 3%, 2%, 1% та 3% у червні, липні, серпні і вересні, відповідно. Після застосування препарату концентрацією 40 мл/л цей показник збільшувався, порівняно із контролем, на 4%, 8% та 5%; після застосування препарату концентрацією 50 мл/л, відповідно, - на 4% та 5%. Таку саму тенденцію спостерігали і після поливання прикореневої зони саджанців, але показники загального заводнення тканин листків були вищими, ніж після обприскування.
Не залишалася постійною протягом вегетаційного періоду і водозатримувальна здатність листків, яку вважають відповідною реакцією на дію несприятливих факторів довкілля (в нашому разі - це дія високих температур та недостатня кількість опадів). Вища водозатримувальна сила листків саджанців була притаманна тим варіантам саджанців сорту Загадка, які протягом вегетації обприскували або поливали триразово розчинами вищих концентрацій.
Висновки
 Вегетаційна обробка препаратом Rost-концентрат значно впливала на фізіологічні показники тканин листків щеплених саджанців. Досліджуваний препарат стимулював накопичення хлорофілу в листках, що подовжувало метаболічну активність листкового апарату, покращувало заводнення тканин листків та водозатримувальну здатність. Як результат - покращувалися агробіологічні показники розвитку щеплених саджанців винограду, що проявлялося, в основному, в збільшенні діаметра пагонів та, рідше, - швидшому їхньому визріванні. Слід зазначити, що щеплені саджанці винограду, які протягом періоду вегетації тричі поливали розчинами препарату різних робочих препаратів, мали розвиненішу кореневу систему.

Н. Зеленянська,
канд. с.-г. наук, заввідділом
розсадництва і розмноження
винограду ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова"
Ю. Кіріллов,
директор одеського філіалу
Торгового дому "Кіссон"
Н. Подуст,
канд. с.-г. наук., ст. наук. співробітник відділу розсадництва і розмноження винограду ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова"
О. Гогулінська,
наук. співробітник відділу розсадництва і розмноження винограду ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства
ім. В.Є. Таїрова"

Інтерв'ю
 Стручков
В Україні практично відсутнє власне виробництво ЗЗР. Попит на цю продукцію задовольняється завдяки імпорту. Економічна криза спричинила збільшення фальсифікату засобів захисту рослин. 
Клінт Мартін
11 липня 2016 року Україна і Канада підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Це найбільша угода такого плану після ЗВТ з Євросоюзом. 

1
0