Спецможливості
Статті

Усе для тваринництва… і навіть більше

04.06.2014
450
Усе для тваринництва…  і навіть більше  фото, ілюстрація

Із 16 по 19 вересня відкриє свої двері Міжнародна виставка із французьким шармом SPACE-2014. Французи називають виставку SPACE однією з головних у Європі і мають, до речі, на це повне право. Одні тільки цифри вражають, що вже казати про сутність і наповненість цього масштабного заходу.

Із 16 по 19 вересня відкриє свої двері Міжнародна виставка із французьким шармом SPACE-2014. Французи називають виставку SPACE однією з головних у Європі і мають, до речі, на це повне право. Одні тільки цифри вражають, що вже казати про сутність і наповненість цього масштабного заходу.

Л. Крюкова
l.kryukova@univest-media.com

Недарма цю виставку називають «Планетою тваринництва», адже масштаби експозиції обіцяють бути справді космічними: 115 тис. м2 загальної площі, майже 1,5 тис. експонентів. І, звісно, численна кількість відвідувачів.
SPACE орієнто­ва­на, перш за все, на про­фесіоналів тва­рин­ниць­кої га­лузі, але її за­люб­ки відвіду­ють і пе­ресічні гро­ма­дя­ни. Ба­га­то і сімей із дітьми — для них це сво­го ро­ду ко­рис­ний відпо­чи­нок за містом. От­же, до­рослі — з фо­то­ка­ме­ра­ми, діти — з відкри­ти­ми ро­та­ми... І це зро­­зуміло: ко­ро­ви тут зна­ме­ниті, зіркові! 8400 євро  — ре­корд­на ціна, яку відда­ли на аукціоні за тва­ри­ну по­ро­ди прим-гол­ш­тин на то­горічній ви­с­тавці! А що вже ка­за­ти про парк техніки, що розмістить­ся на відкри­то­му май­дан­чи­ку пло­щею 57 тис. м2,  чи яс­к­раві ви­с­тав­кові ек­с­по­зиції, які зма­гатимуть­ся між со­бою в май­стер­ності й оригіна­ль­ності техніч­них і ди­зай­нерсь­ких рішень, а го­ло­вне — інно­ваційною про­дукцією. Навіть уя­ви­ти склад­но, які приємні сюр­при­зи очіку­ють відвіду­вачів на SPACE-2014!
   Ок­ре­мо хо­четь­ся відміти­ти на­си­че­ну на­уко­во-прак­тич­ну про­гра­му на ви­с­тавці: ор­ганіза­то­ра­ми за­яв­ле­но понад 60 кон­фе­ренцій та ко­локвіумів. Єди­не, на що хо­четь­ся сподіва­ти­ся, – на зро­зумілість до­повідей для іно­зем­них відвіду­ва­чів, ад­же торік при­хо­ди­ло­ся, як то ка­жуть, «зі слов­ни­ком» слу­ха­ти фран­цузь­ких до­повідачів їхньою рідною мовою, хо­ча і не без ціка­вості. До речі, вхід на ці за­хо­ди для відвіду­ва­чів SPACE без­ко­ш­тов­ний.
   Та­кож зверніть свою ува­гу на до­б­ре ор­ганізо­вані (і це дійсно так!) поїздки на су­часні фран­цузькі підприємства, що зай­ма­ють­ся ви­роб­ництвом тва­рин­ниць­кої про­дукції. Це чу­до­ва на­го­да не тільки за­ну­ри­ти­ся у жит­тя фран­цузь­ких фер­мерів, а й обміня­ти­ся досвідом, от­ри­ма­ти нові знан­ня. І го­ло­вне, здійсни­ти та­ку поїздку ду­же про­сто! Для цьо­го до­стат­ньо ли­ше за­вчас­но за­реєстру­ва­ти­ся на сайті ви­с­тав­ки або без­по­се­ред­ньо у приміщенні Міжна­род­но­го цен­т­ру із 16 по 19 ве­рес­ня 2014 р. (осо­би­с­та по­ра­да: кра­ще реєстру­ва­ти­ся на сайті, ад­же охо­чих до­волі ба­га­то, а кількість місць — об­ме­же­на).

Це ціка­во…
 Фер­ма SPACE за­слу­го­вує особ­ли­вої ува­ги. Ад­же на ній бу­де пре­зен­то­ва­но 700 голів ВРХ, близь­ко 200 овець і кіз. За по­пе­редніми роз­ра­хун­ка­ми, для них зна­до­бить­ся 70 т со­ло­ми, 40 — ку­ку­руд­зя­но­го си­ло­су, 17 — сіна, 5 т соєвої ма­ку­хи то­що (роз­ра­хо­ва­но на тиж­день). Для до­гля­ду і при­би­ран­ня за тва­ри­на­ми бу­де най­ня­то близь­ко 40 ско­тарів, 35 ста­жерів і 10 водіїв. Ро­бо­ча зміна пер­со­на­лу роз­по­чи­на­ти­меть­ся о 4 год ран­ку, а закінчу­ва­ти­меть­ся...
 У 2013 р. кон­курс­не журі об­ра­ло 64 про­ек­ти із по­да­них 178 за­явок. Се­ред по­ша­но­ва­них пе­ре­можців 50 от­ри­ма­ли на­го­ро­ду «од­на зірка», а 14  — «дві зір­ки». Се­ред інно­вацій, пре­зен­то­ва­них на SPACE, про­сте­жу­ва­ла­ся чіт­ка тен­ден­ція до мінімізації впли­ву людсь­ко­го фак­то­ра на ви­роб­ничі про­це­си. Та­кий під­хід, по­пу­ляр­ний нині в Європі, по­кли­ка­ний еко­но­ми­ти не тільки час фер­ме­ра, а й мі­ні­мізу­ва­ти не­га­тив­ний вплив про­цесів ви­роб­ництва на на­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще та на тва­рин.
 У 2013 р.  ек­с­по­нен­ти дали ви­с­тавці се­ред­ню оцінку 6,8 бала із 10 (вод­но­час оцінку більше 8 балів ви­с­та­ви­ли 39% опи­та­них). Для 95% відвідувачів SPACE є про­фесійною ви­с­тав­кою, ор­ганізо­ва­ною на ви­со­ко­му рівні, а 89% опи­та­них висловили своє за­до­во­лен­ня вста­нов­ле­ни­ми про­фесійни­ми кон­так­та­ми.
 Рівень за­до­во­ле­ності відвіду­вачів та­кож оціню­вав­ся ор­ганіза­то­ра­ми SPACE-2013. Так, се­ред­ня по­став­ле­на оцінка фран­цузь­ки­ми відвіду­ва­ча­ми  — 7,6 із 10, іно­зем­ни­ми — 8,2 із 10.

Інтерв'ю
Кожен сезон вирощування овочів для виробників не буває легким і на 100 % прогнозованим. Зокрема, протягом останніх років значно зросла активність шкідників на овочевих культурах. Загрозу з боку лускокрилих відчувають навіть на півночі.... Подробнее
Президент УАВК Микола Пономаренко
На ринку картоплі зараз — ажіотаж, якого не траплялося майже 10 років. Споживачі занепокоєні неврожаєм і закуповуються картоплею на сезон — цілими мішками. Виробники (перш за все городники) нарікають на неврожай. Відтак Україна вперше за... Подробнее

1
0