Спецможливості
Новини

Уро­жай­ний се­зон відкри­то!

09.04.2015
734
Уро­жай­ний се­зон відкри­то! фото, ілюстрація

Із 25 по 27 лю­то­го 2015 р. у ВК «Ко­зак-Па­лац» у За­поріжжі прой­ш­ла 13-та Національ­на ви­с­тав­ка аг­ро­тех­но­логій «Аг­ро­пром-2015». На дум­ку її ор­ганіза­торів і більшості учас­ників, во­на вигідно відрізня­ла­ся від усіх по­пе­редніх і ста­ла справді зна­ко­вою подією нинішньо­го аг­ро­про­мис­ло­во­го ро­ку.

Із 25 по 27 лю­то­го 2015 р. у ВК «Ко­зак-Па­лац» у За­поріжжі прой­ш­ла 13-та Національ­на ви­с­тав­ка аг­ро­тех­но­логій «Аг­ро­пром-2015». На дум­ку її ор­ганіза­торів і більшості учас­ників, во­на вигідно відрізня­ла­ся від усіх по­пе­редніх і ста­ла справді зна­ко­вою подією нинішньо­го аг­ро­про­мис­ло­во­го ро­ку.

Ос­нов­ним «про­ри­вом» ви­с­тав­ки «Аг­ро­пром-2015» став якісно но­вий рівень її про­ве­ден­ня та істот­не збіль­шен­ня мас­штабів. У зв’яз­ку з роз­вит­ком і пе­ре­хо­дом на но­вий, більш ви­со­кий, рівень, місцем для про­ве­ден­ня цьо­горічної аг­ро­ви­с­тав­ки бу­ло об­ра­но один із най­кра­щих ви­с­тав­ко­вих май­дан­чиків 
Ук­раїни — ВК «Ко­зак-Па­лац». Він ос­на­ще­ний най­су­часнішим об­лад­нан­ням і має все не­обхідне для то­го, щоб захід прой­шов із ве­ли­ким успіхом і ре­зо­нан­сом.
Пе­реміщен­ня цієї аг­ро­події у За­поріжжя на­да­ло їй но­во­го імпуль­су, оскільки значні мас­шта­би су­час­но­го ви­с­тав­ко­во­го ком­плек­су да­ли змо­гу об’єдна­ти по­туж­ності двох найбільших аг­ро­про­мис­ло­вих регіонів — півдня і схо­ду Ук­раїни (досі щорічні ви­с­тав­ки «Аг­ро­пром» про­хо­ди­ли у Дніпро­пе­т­ровсь­ку).
Вод­но­час «Аг­ро­пром-2015» за­ли­шається єди­ною про­фесійною аг­ро­про­мис­ло­вою ви­с­тав­кою в регіоні — во­на повністю відповідає стан­дар­там якості Всесвітньої асоціації ви­с­тав­ко­вої індустрії (UFI) і є од­ним із кра­щих ор­ганіза­торів найцікавіших вузь­ко­с­пеціалізо­ва­них семінарів і кон­фе­ренцій, кількість яких що­ро­ку зро­с­тає.
Вра­хо­ву­ю­чи те, що аг­рар­ний сек­тор за­ли­шається однією із най­при­бут­кові­ших і най­пер­спек­тивніших га­лу­зей у нинішніх еко­номічних ре­аліях на­шої країни, ви­с­тав­ка
«Аг­ро­­­пром-2015» зіб­ра­ла по­над 4500 ук­раїнських та іно­зем­них фахівців цієї сфе­ри, го­то­вих до роз­вит­ку бізне­су.
Кращі вітчиз­няні та міжна­родні тор­го­вельні мар­ки, провідні вітчиз­няні ком­панії та но­ва­то­ри ук­раїнсько­го аг­ро­про­мис­ло­во­го рин­ку ви­б­ра­ли ви­с­тав­ку «Аг­ро­пром-2015» як най­кра­щий регіо­наль­ний май­дан­чик для де­мон­ст­рації но­вих то­варів і по­слуг.
Парт­не­ра­ми ви­с­тав­ки ви­с­ту­пи­ли: жур­нал «Про­по­зиція», Бри­тансь­ка ака­демія МВА SIC, Ук­раїнський клуб аг­рар­­но­го бізне­су, Ук­раїнська горіхо­ва асоціація, ком­панія «Мак­си­ма­рин», ком­панія «Аг­ро­мо­дуль», інфор­маційно-аналітич­не агент­ст­во «АПК-Інформ».
Крім ціка­вих ек­с­по­зицій, у рам­ках ви­с­тав­ки для всіх фахівців аг­ро­про­мис­ло­вої сфе­ри бу­ло пред­став­ле­но на­си­че­ну діло­ву про­гра­му, на­пов­не­ну семіна­ра­ми, кон­фе­ренціями, круг­ли­ми сто­ла­ми та пре­зен­таціями для фахівців. Про­гра­ма за­ходів пред­ста­ви­ла учас­ни­кам рин­ку ви­черп­ну інфор­мацію що­до по­точ­но­го ста­ну аг­роіндустрії, пер­спек­тив її роз­вит­ку, про­блем га­лузі та шляхів їхньо­го вирішен­ня. Зо­к­ре­ма, відбу­ли­ся такі за­хо­ди:
   відкри­тий семінар від MBA SIC Academy «Особ­ли­вості ек­с­порт­но-ім­порт­них опе­рацій в аг­рар­но­му бізнесі», на яко­му бу­ло роз­г­ля­ну­то ос­новні ви­мо­ги ЄС що­до ек­с­пор­ту сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції, пи­тан­ня сер­тифі­ка­ції ISO, мар­ке­тин­гові інстру­мен­ти про­су­ван­ня про­дукції за кор­дон за умо­ви об­ме­же­них бю­д­жетів, спо­со­би збіль­шен­ня про­дажів на внутрішньо­му рин­ку в умо­вах еко­номічної не­стабільності;
   на­уко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Технічні ас­пек­ти за­сто­су­ван­ня пе­с­ти­цидів». Ор­ганіза­то­ром кон­фе­ренції ста­ла ком­панія «Аг­ро­мо­дуль» — відо­мий в Ук­раїні ек­с­перт із за­хи­с­ту рос­лин;
   круг­лий стіл «Пер­спек­ти­ви вро­жаю-2015: стан ози­мих і про­гно­зи яро­го посіву» від ІА «АПК-Інформ», участь у яко­му взя­ли Те­тя­на Ада­мен­ко, го­ло­вний аг­ро­ме­те­о­ро­лог Укргідро­ме­те­о­цен­т­ру (по­точ­ний стан ози­мих і пер­спек­­ти­ви вро­жаю-2015), Андрій Куп­чен­ко, аналітик ІА «АПК-Інформ» (рин­кові тен­денції на зер­но­во­му та олійно­му рин­ку в 2014/15 МР; цінові трен­ди в другій по­ло­вині се­зо­ну), Ле­онід Фадєєв, ди­рек­тор ТОВ «Семмі» (уро­жайність ку­ку­руд­зи — нові мож­ли­вості), Ва­лерій Ха­д­жи­ма­тов, Насіннєва асоціація Ук­раїни (ри­нок насіння: пер­спек­ти­ви-2015). Ціка­вим був ви­с­туп Ми­хай­ла Га­на­ги, ви­ко­нав­чо­го ди­рек­то­ра ЗАТ «Крас­но­гвардійський еле­ва­тор», у яко­му він роз­повів про фер­мерські будні. І на справжню дис­кусію пе­ре­тво­ри­ло­ся жва­ве об­го­во­рен­ня те­ми «Най­рен­та­бельніші с.-г. куль­ту­ри по­точ­но­го се­зо­ну. Збе­ре­жуть­ся ліде­ри в 2015 році?»;
   «смач­на» кон­фе­ренція від ком­панії «Гол­ланд Плант Ук­раїна», на якій мож­на бу­ло не тільки дізна­ти­ся про пе­ре­ва­ги ви­ро­щу­ван­ня стійких до хво­роб сортів яб­лук, оз­най­о­ми­ти­ся із по­ряд­ком роз­роб­лен­ня про­ектів за­кла­дан­ня і зро­шен­ня ба­га­торічних на­са­д­жень, з особ­ли­во­с­тя­ми техніки по­ли­ву в садівництві та роз­сад­ництві, а й про­де­гу­с­ту­ва­ти при­ваб­ливі пло­ди сортів брен­да «На­ту­раль­не Яб­лу­ко». А про роль якісних та ефек­тив­них за­собів за­хи­с­ту рос­лин для плодівництва роз­повіли спеціалісти ком­паній «Самміт-Аг­ро Юк­рейн» та БАСФ.
Ви­с­тав­ка прой­ш­ла по-діло­во­му кон­ст­рук­тив­но, без зай­вої пом­пез­ності. Учас­ни­ки та відвіду­вачі за­ли­ши­ли­ся за­до­во­ле­ни­ми, свідчен­ням чо­го є їхня «бой­о­ва го­товність» до чер­го­вої зуст­річі у лю­то­му на­ступ­но­го ро­ку на 14-й Національній ви­с­тавці аг­ро­тех­но­логій «Аг­ро­пром-2016».

Інтерв'ю
Ірина Кухтіна
Про необхідність об’єднання виробників ягід, левова частка яких в Україні вирощується одноосібниками й домогосподарствами, говорять уже давно. Минулого року така асоціація – «Ягідництво України» - була зареєстрована. Редакція вирішила... Подробнее
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні

1
0