Спецможливості
Новини

Україна буде «Бразилією Європи», якщо стане експортером не ГМО-сої

13.02.2017
1544
Україна буде «Бразилією Європи», якщо стане експортером не ГМО-сої фото, ілюстрація
Україна посідає 1-ше місце в Європі за кількістю вирощування сої

Ук­раїна має всі шанси ста­ти своєрідною «Бра­зилією Євро­пи», оскільки вже сьогодні посідає перше місце в Європі за кількістю вирощування сої, повідомляє propozitsiya.com.

За інформацією доктора біологічних наук В. Січкаря з Селекційно-генетичного інституту, до українських виробників сої проявляє неабиякий інтерес європейська недержавна асоціація «Ду­найсь­ка соя». Нею розроблено програму з інтенсифікації вирощування високоякісної нетрансгенної сої, до якої залучено й Україну. Євро­пейські країни пла­ну­ють по­сту­по­во заміни­ти транс­ген­ну сою, яку во­ни за­во­зять із Бра­зилії та США, на ук­раїнську не-ГМО  

«За­вдя­ки цій про­грамі для українських виробників відкри­ється доволі об’ємний експортний ри­нок. Го­ло­вна умо­ва — відсутність будь-яких домішок ГМО в експортованих партіях. Пе­ред­ба­чається, що ціна на та­ку сою бу­де на €40–50 ви­щою», – зазначає науковець. 

Він стверджує, що ук­раїнська соя за якістю повністю відповідає ви­мо­гам ЄС. Україна до­сить зруч­не ге­о­графічне роз­та­шу­ван­ня що­до євро­пейсь­ких країн, має досвід ви­ро­щу­ван­ня сої на знач­них пло­щах, є до­стат­ня кількість ство­ре­них тра­диційни­ми се­лекційни­ми ме­то­да­ми сортів сої різних груп стиг­лості. «За­вдя­ки цій про­грамі в ук­раїнських аг­раріїв відкри­ва­ють­ся ве­ли­чезні мож­ли­вості для по­даль­шо­го роз­вит­ку соєсіян­ня», – наголошує В. Січкар.

Нагадаємо, в Україні діє стихійний ри­нок сої та соєпро­дуктів, де більшість партій насіння змішані, не­має мар­ку­ван­ня як хар­чо­вих, так і кор­мо­вих інгредієнтів на на­явність ГМО. Саме з цим була пов’язана низка конфліктів під час ек­с­пор­ту сої, в яких було виявлено пев­ну кількість транс­ген­ної сої.

Довідка

ЄС-країни щороку ек­с­пор­ту­ють 12,7 млн т то­вар­но­го насіння сої та 19,3 млн т соєвої му­ки.

Асоціацію «Дунайська соя» ор­ганізо­ва­но у 2012 році. Вона об’єднує 195 членів із 16 країн Євро­пи, з-поміж яких і Україна.

Детальніше читайте тут.

Інтерв'ю
координатор проекту "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сільське господарство відноситься до тих галузей, де об'єднання може принести до значного підвищення конкурентноздатності. За ініціативи найбільшої в Польщі гастрономічної закупівельної групи Horeca GGZ в Україні буде створена вітчизняна... Подробнее
Органіка
Садівництво належить до найперспективніших галузей аграрного сектора. Інтенсивні сади у поєднанні з органічним садівництвом збільшують можливості експорту продукції.

1
0