Спецможливості
Техніка та обладнання

Тестування про­тру­ю­валь­но­го ком­плек­су Dorez RT 354

13.01.2015
1162
Тестування  про­тру­ю­валь­но­го  ком­плек­су Dorez RT 354 фото, ілюстрація

Сучасні інтенсивні агротехнології потребують ретельного підходу до всіх без винятку її складових. І невипадково протруєння насіння є не тільки початком формування майбутнього врожаю, а, по суті, його фундаментом.

Сучасні інтенсивні агротехнології потребують ретельного підходу до всіх без винятку її складових. І невипадково протруєння насіння є не тільки початком формування майбутнього врожаю, а, по суті, його фундаментом.

В. Вой­новсь­кий, зав. ла­бо­ра­торії УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го,
В. Ма­ли­шок, ди­рек­тор ПП «Аг­рохім»

У зв’яз­ку з цим зро­с­та­ють ви­мо­ги до якості ро­бо­ти ма­шин для про­тру­ю­ван­ня. У фер­мерсь­ких гос­по­дар­ст­вах ши­ро­ко­го ви­ко­ри­с­тан­ня на­бу­ла бе­то­номішал­ка як засіб для про­ве­ден­ня про­труєння на­сін­ня. Про­те у ХХI ст. це при­сто­су­ван­ня не мо­же роз­гля­да­тись як раціональ­не і, тим більше, ефек­тив­не зна­ряд­дя об­роб­ки посівно­го ма­теріалу — швид­ше, йо­го слід сприй­ма­ти як ру­ди­мент «сов­ко­во­го мен­таліте­ту».
В Ук­раїні до­сить відомі та по­ши­рені пе­ре­сувні ма­ши­ни для про­тру­ю­ван­ня зер­на: ПК-20/20Л-4, ПНШ-3/5, ПСШ-5 ук­раїнсько­го ви­роб­ництва («Львіва­г­ро­ма­ш­про­ект»), ПС-10/10А/10АМ (Ро­сія),  «Мобітокс»/GRAMAX (Угор­щи­на), Agata/AL-50P (Поль­ща), ПКС-15 (Біло­русь), а на насіннєвих за­во­дах або у пунк­тах очи­щен­ня насіння до­сить ча­­с­то пред­став­лені стаціонарні про­тру­ю­­вачі ПКС-10 і СПСК-20 (Біло­русь), Тrans-Mix 20/45/60 Ama­zo­ne(Німеч­чи­на), різно­манітні мо­делі ві­до­мих фірм Petkus (Німеч­чи­на), CIMBRIA HEID (Данія). Усі ці ма­ши­ни, в ос­нов­но­му, відповіда­ють тех­но­логічним ви­мо­гам, але по­тре­бу­ють якісно підго­тов­ле­но­го до про­труєння посівно­го ма­теріалу.
Сільгосппідприємства за своїм роз­міром (об­ся­гом об­роб­лю­ва­них зе­мель) в Ук­раїні до­сить різнять­ся: від 5–7 га — в од­но­осібників до де­сятків, со­тень ти­­сяч — у ве­ли­ких аг­ро­хол­дингів. Вра­хо­ву­ю­чи, що і ті й інші у будь-яко­му разі по­т­ре­бу­ють якісно­го насіння, ри­нок по­чав відповідно ре­а­гу­ва­ти на цей вик­лик.
У Європі (Франція, Угор­щи­на, Ру­мунія, ФРН та інші) і в США до­сить по­ши­ре­ною є по­слу­га із про­труєння із виїздом до за­мов­ни­ка мобіль­ни­ми про­тру­ю­валь­ни­ми ком­плек­са­ми. І як­що раніше, до 2013 р., по­слу­гу із про­труєння ви­ко­ну­ва­ли тільки з до­по­мо­гою пе­ре­сув­них ма­шин, які при­во­зи­ли у гос­по­дар­ст­во за­мов­ни­ка, то цьо­го ро­ку на рин­ку Ук­раїни з’явив­ся зовсім но­вий тип та­кої по­слу­ги — мобільні ком­плек­си із про­труєння, які ма­ють влас­ну плат­фор­му на базі ав­то­мобільно­го при­че­па: Stara Reboke 6000 TSI (Бра­зилія), Willy Niklas WN-14 (Німеч­чи­на) і Dorez RT 354 (Франція). Ос­танній роз­г­ля­не­мо де­таль­ніше.

Особ­ли­вості ма­ши­ни
Мобільний ком­плекс Dorez RT 354 ціка­вий тим, що, на відміну від інших мобільних ком­плексів, має, окрім
про­тру­ю­валь­ної ма­ши­ни, ще й очис­ний се­па­ра­тор і мо­же од­но­час­но об­роб­ля­ти насіння дво­ма діючи­ми ре­чо­ви­на­ми, а та­кож пе­реміщує посівний ма­теріал не тра­диційни­ми
шне­ка­ми, а норіями у спеціаль­но­му ви­ко­нанні.
   Під час ви­про­бу­вань мобільно­го ком­плек­су Dorez RT 354 до уваги брали такі характеристики:
   трав­му­ван­ня насіння під час об­роб­ки;
   якість та доцільність се­па­рації;
   рівномірність на­не­сен­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну на насіння;
   по­вно­та про­тру­ю­ван­ня;
   зручність у ви­ко­ри­с­танні ма­ши­ни;
   ер­го­номічність ро­бо­чо­го місця опе­ра­то­ра.
Ре­зуль­та­ти досліджен­ня сто­су­ють­ся за­галь­ної оцінки ма­ши­ни та підтвер­ди­ли технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки, які на­дає ви­роб­ник. Для до­стовірності ре­зуль­татів ви­про­бу­вань мобільний ком­плекс на­пра­цю­вав не мен­ше ніж 24 год, уп­ро­довж яких бу­ло об­роб­ле­но із ура­ху­ван­ням ча­су на пе­ре­на­ла­го­д­жен­ня 50 т сої та 50 т пше­ниці за се­ред­ньої про­дук­тивності від 3,5 до 5,5 т/год. Се­ред­ня во­логість сої ста­но­ви­ла 12,0% (розбіжність за партіями — 11,2–12,4%), пше­ниці — 11,98 (розбіжність — 10,5–12,4), за­яв­ле­на сор­то­ва чи­с­то­та на­сі­­ння — 99,9–100%. Зафіксо­ва­не під­ви­­ще­­н­ня во­ло­гості не­гай­но після ви­ван­та­жен­ня із про­тру­ю­валь­ної ма­ши­ни ста­но­ви­ло 0,7–1,0%. За­галь­на кількість ви­ко­ри­с­та­ної ро­бо­чої ріди­ни для про­труєння сої — 8, пше­ниці — 10 л/т.

   Трав­му­ван­ня насіння під час об­роб­ки. Насіння трав­мується в ре­зуль­таті різної ме­ханічної дії. До­сить суттєво по­шко­д­жується во­но під час транс­пор­ту­ван­ня у зо­ну об­роб­ки, то­му си­с­те­ма по­да­ван­ня шне­ка­ми (ста­ле­ви­ми, із гу­мо­вим або пла­с­ти­ко­вим по­крит­тям), хоч і до­сить по­ши­ре­на, але має суттєві не­доліки, на які впли­ва­ють ча­с­то або не­кон­тро­ль­о­вані, або склад­но кон­тро­ль­о­вані фак­то­ри (швидкість обер­тан­ня, рівномір-ність/по­вно­та за­пов­нен­ня шне­ка насінням, відсутність гу­мо­вих/пла­с­ти­ко­вих про­кла­док для пом’як­шен­ня си­ли уда­ру під час за­ван­та­жен­ня, на­явність тер­тя між шне­ком та йо­го тру­бою). На ма­шині Dorez RT 354 ви­ко­ри­с­то­ву­ють спеціаль­но спро­ек­то­вані ви­роб­ни­ком норії, ковші яких на­пов­ню­ють­ся са­мо­пли­вом (за­вдя­ки силі тяжіння) та пе­ре­міщу­ють­ся без по­штовхів і, на відміну від кла­сич­них норій, ма­ють де­ф­лек­тор­ну на­сад­ку, яка за­побігає по­па­дан­ню насіння та йо­го та под­рібнен­ню між підшип­ни­ко­вим вуз­лом або ков­шем та ре­ме­ня­ми.
Спо­с­те­ре­жен­ня по­ка­за­ли, що на дні норії насіння прак­тич­но не­має, а на­справді повільна швидкість ру­ху норії (мен­ше ніж 1 м/с) сприяє рівно­мірно­му за­пов­нен­ню ковшів та ви­ван­та­жен­ню їх у верхній ча­с­тині. Ос­тан­ня спро­ек­то­ва­на та­ким чи­ном, що насіння ви­ван­та­жує­ться під впли­вом си­ли тяжіння, во­на не має ви­с­ту­па­ю­чих, як у тра­диційних норіях, ча­с­тин на ме­та­ле­во­му де­флек­торі. Заміри по­каз­ників ета­лон­но­го зраз­­­ка насіння пше­ниці і сої до і після транс­пор­ту­ван­ня норіями Dorez прак­тич­но не погірши­ли по­каз­ників та ста­но­ви­ли у ціло­му від 0 до 0,05%.

   Якість та доцільність се­па­рації. Мо­­­більний ком­плекс Dorez  RT 354 пра­цює тільки із се­па­ра­то­ром трієрно­го ти­пу. Про­цес очи­щен­ня — роз­поділен­ня (се­па­рації) зер­но­вої суміші на фракції за розміра­ми, ва­гою, ае­ро­ди­намічни­ми мо­ж­­­ли­во­с­тя­ми та інши­ми оз­на­ка­ми відбу­вається на по­хи­ло­му циліндрі, який скла­дається із чо­ти­рь­ох решіт, що обер­та­ють­ся на зра­зок трієра, з од­но­­час­­ним ви­да­лен­ням повітря­ним по­то­ком лег­ких домішок і пи­лу.
На підприємстві ТОВ «Ба­ришівська зер­но­ва ком­панія» бу­ло про­ве­де­но ро­бо­­ту з очи­щен­ня навіть ду­же ви­со­ко­якісно­го посівно­го ма­теріалу сої (за­яв­ле­на чи­с­то­та — 100%, об­сяг партії — 400 т). Після об­роб­ки насіння ком­плек­сом Dorez RT 354 бу­ло ви­да­ле­но 500 кг насіння, не­при­дат­но­го до висіву (плю­с­к­ло­го, ме­ханічно по­шко­дже­но­го то­що) та май­же 5 кг пи­лу. Під час об­роб­ки ше­с­ти партій насіння пше­ниці(по 10 т) із за­яв­ле­ною чи­с­то­тою 100% бу­ло ви­да­ле­но до 9 кг пи­лу та лег­ких домішок і май­же 2,2 т не­при­дат­но­го для висіву зер­на, що в по­даль­шо­му знач­но поліпши­ло по­вно­ту про­тру­ю­ван­ня та рівномірність по­крит­тя насіни­ни ро­бо­чим роз­чи­ном. Та­ким чи­ном, об­ла­ш­ту­ван­ня ком­плек­су се­па­ра­то­ром є до­сить раціональ­ним та еко­номічно вигідним, оскільки дає змо­гу не ви­т­ра­ча­ти да­рем­но ре­сур­си на сміття, яке містить насіннєвий ма­теріал, та в ціло­му поліпшує по­вно­ту про­труєння, по­за­як пил по­гли­нає до­сить ве­ли­ку кількість ак­тив­но­го інгредієнта. Дослід­жен­ня ком­панії Bayer CropSciece по­ка­за­ли, що навіть не­ве­ли­ка кількість пи­лу має суттєвий вплив на по­гли­нан­ня та втра­ту ак­тив­но­го інгредієнта. За да­ни­ми, от­ри­ма­ни­ми у про­цесі досліджен­ня, зра­зок насіння із 0,1% пи­лу (тоб­то 100 г пи­лу на 100 кг насіння) при­зво­дить до втра­ти 30% ак­тив­но­го інгредієнта. І як­що пил чи інші не­ве­ликі ор­ганічні домішки важ­ко­помітні у насінні, то в про­т­­руєно­му во­ни про­яв­ля­ють­ся у ви­гляді інтен­сив­но по­фар­бо­ва­них насінин або як
ко­­льо­­ро­вий пил на дні кон­тей­нерів, бун­керів, мішків то­що. У та­ко­му разі зра­зок насіння, про­труєно­го на ком­плексі Dorez RT 354, мав суттєві пе­ре­ва­ги над кон­троль­ним зраз­ком після про­труєння без очи­щен­ня се­па­ра­то­ром: він прак­тич­но не містив ко­ль­о­ро­во­го пи­лу, а насіння ма­ло візу­аль­но од­на­ко­вий колір.
   Рівномірність на­не­сен­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну на насіння. Як про­тру­ю­валь­ну ма­ши­ну у мобільно­му ком­плексі ви­ко­ри­с­та­но STM 5 із ме­ханічним зва­жу­ван­ням і пе­ре­ки­дан­ням бун­ке­ра із порцією при­зна­че­но­го для про­труєння насіння.
 На­не­сен­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну на са­му насіни­ну відбу­вається у спеціаль­но­му роз­подільно­му відсіку — апліка­торі, де у без­пе­рерв­ний потік роз­поділе­но­го за ши­ри­ною тон­ко­го ша­ру насіння під ти­с­ком впри­с­кується ро­бо­чий роз­чин у за­даній нормі, роз­ра­хо­ваній на відповідну кількість насіння. Для от­ри­ман­ня од­норідності суміші по­токів ро­бо­чої ріди­ни і насіння їх син­хронізо­ва­но і зафіксо­ва­но на ста­ло­му рівні співвідно­шен­ня кількості насіння до кількості ро­бо­чо­го роз­чи­ну. Так, од­но­час­но із пе­ре­ки­дан­ням до­зо­ва­ної ємності з насінням пе­ре­ки­дається і ємність із ро­бо­чим роз­чи­ном, при цьо­му рівень ос­тан­нь­о­го у ємності для хімікатів за­ли­шається постійним — над­ли­шок йо­го зли­вається на­зад в ос­нов­ний бак, а потім зно­ву впри­с­кується в ємність для хіміка­ту. Та­ка цир­ку­ляція роз­чи­ну за­без­пе­чує ви­со­ку од­норідність ріди­ни. Фінішне роз­поділен­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну ма­сою насіння відбу­вається пе­ремішу­ван­ням йо­го гу­мо­ви­ми ло­пат­ка­ми у змішу­вачі. На цьо­му етапі не поміче­но втрат на­сіння та погіршен­ня йо­го якісних ха­рак­те­ри­с­тик. Рівномірність по­крит­тя насі­ння ро­бо­чим роз­чи­ном, як пра­ви­ло, виз­на­чається за до­по­мо­гою хімічно­го (HPLC) або ко­ло­ри­ме­т­рич­но­го аналізів. Відо­мо та­кож, що фірма Syngenta не­що­дав­но роз­ро­би­ла оп­тич­ний пристрій для оціню­ван­ня рівномірності по­крит­тя насінин. Бу­ло за­сто­со­ва­но ко­ло­ри­ме­т­рич­ний аналіз, який по­ка­зав фак­тич­ний ре­зуль­тат у дослі­дже­них п’яти партіях, %: 98, 96, 97, 101, 102, відповідно.
   По­вно­та про­тру­ю­ван­ня. Це — один із го­ло­вних па­ра­метрів про­тру­єння, який за­ле­жить від здат­ності про­тру­ю­ва­ча стабільно по­да­ва­ти у зо­ну об­роб­ки роз­чин од­на­ко­вої кон­си­с­тенції, тоб­то з од­на­ко­вим вмістом діючої ре­чо­ви­ни. Зни­жен­ня рівня вмісту діючої ре­чо­ви­ни мен­ше ніж на 80% від нор­ми при­зве­де до біологічної не­ефек­тив­ності хімічної об­роб­ки, а за­ви­щен­ня йо­го на по­над 100% — до мож­ли­во­го не­га­тив­них ефектів: пригнічен­ня рос­ли­ни і ре­тар­дант­но­го про­яву, які по­си­лю­ють­ся під впли­вом стре­со­вих фак­торів. За­галь­но­прий­няті ви­мо­ги що­до по­вно­ти про­труєння (100±20%) — 72–83% насіння. Вод­но­час ча­ст­ка якісно об­роб­ле­них партій насіння (із по­вно­тою про­труєння 80–100%) ста­но­вить у се­ред­нь­о­му 50–60%. Про­ве­де­ний ко­ло­ри­ме­т­рич­ний аналіз по­вно­ти про­труєння вось­ми партій насіння у гос­по­дарстві HOL Gerard у се­зоні 2008 р. ста­но­вив 96%. Тест на по­вно­ту про­тру­ю­ван­ня ко­ло­ри­ме­т­ром п’яти партій сої по­ка­зав 82–101%, п’яти партій пше­ниці — 95–105% (за ви­со­ко­го рівня кваліфікації опе­ра­то­ра і йо­го трирічно­го досвіду ро­бо­ти на ана­логічних ма­ши­нах).

   Зруч­ність у ви­ко­ри­с­танні. Новітні тех­но­логії по­тре­бу­ють від ма­шин для про­труєння зруч­ності у ви­ко­ри­с­танні та ви­со­кої точ­ності і стабільності про­тя­гом усь­о­го ро­бо­чо­го цик­лу. Підго­тов­ка ком­плек­су для ро­бо­ти у се­ред­нь­о­му зай­має близь­ко однієї го­ди­ни з ура­ху­ван­ням на­ла­ш­ту­ван­ня ємності для насіння і відповідно­го калібру­ван­ня до­зу­валь­ної ємності ро­бо­чої ріди­ни. На­ла­ш­ту­ван­ня ємності насіння на п’ятикіло­г­ра­мо­ву до­зу ду­же про­сте (про­во­дять ре­гу­лю­ван­ням про­ти­ва­ги), але во­но по­тре­бує аку­рат­ності і по­вто­рю­ва­ності дій як мінімум де­сять разів, до­ки бу­де ви­с­тав­ле­но точ­ну ва­гу 5 кг. На­ла­ш­ту­ван­ня і калібру­ван­ня до­зу­валь­ної ро­бо­чої ємності та­кож ду­же зруч­не: кож­на ємність має об’єм 60 см3 і відповідає 12 л ро­бо­чо­го роз­чи­ну на 1 т насіння (відповідно, 50 см3 — 10, а 40 см3 — 8 л/т). Кож­на про­клад­ка зав­тов­шки 1 мм, яку розміщу­ють в ємності за по­тре­би змен­шен­ня її місткості, зни­жує рівень роз­чи­ну в ній на 1/60, тоб­то на 0,8 см3. Ре­гу­лю­ють співвідно­шен­ня по­токів на­сі­ння і ро­бо­чо­го роз­чи­ну з до­по­мо­гою ре­гу­лю­валь­ної за­сув­ки.
Ком­по­ну­ван­ня різних ок­ре­мих аг­ре­гатів на при­чепі ком­пакт­не, логічне, раціональ­не і зруч­не, не по­тре­бує над­мірних фізич­них зу­силь опе­ра­то­ра під час уп­равління ком­плек­сом. Са­ма ма­ши­на при­ваб­лює своєю цілісністю, зруч­ністю та ком­пактністю. Пульт ке­ру­ван­ня цен­т­раль­но­го ти­пу не вик­ли­кає склад­нощів в уп­равлінні, має зро­зумілі не­двоз­начні по­зна­чен­ня.
Після транс­пор­ту­ван­ня до­ро­га­ми Ук­раїни відмов у ро­боті ком­плек­су не ста­ло­ся — ма­ши­на пе­реміщу­ва­лась під на­гля­дом і кон­тро­лем (для те­с­ту на мо­біль­ність і надійність) на відстань 340 км. У ре­зуль­таті пе­реміщен­ня у при­чепі з ав­то­мобілем погіршен­ня ста­ну ком­плек­су не поміче­но.
Із не­­доліків: стан­дарт­на ком­плек­тація не пе­ред­ба­чає за­пас­но­го ко­ле­са.Те­с­ту­ван­ня про­тя­гом 24 год не зафіксу­ва­ло жод­них відхи­лень від на­ла­ш­ту­вань і про­де­мон­ст­ру­ва­ло стабіль­ність ро­бо­ти за всіма, без ви­нят­ку, опе­раціями (се­па­рація, про­труєння). Ком­плекс прак­тич­но не по­тре­бує склад­но­го об­слу­го­­ву­ван­ня і три­ва­ло­го на­ла­ш­то­ву­ван­ня. Зруч­ною функцією є по­во­рот­на плат­фор­ма про­тру­ю­ва­ча, яка за­без­пе­чує ви­ван­та­жен­ня го­то­во­го про­дук­ту не тільки в мішки, а за по­тре­би і в біг-бе­ги.
   Ер­го­номічність ро­бо­чо­го місця опе­ра­то­ра. З точ­ки зо­ру ер­го­номіки ро­бо­чо­го місця опе­ра­то­ра ком­плекс за­слу­го­вує на ви­со­ку оцінку: зруч­ний кон­троль, у то­му числі візу­аль­ний, за ро­бо­тою скла­до­вих ком­плек­су; лег­кий до­ступ для ог­ля­ду ма­ши­ни і її об­слу­го­ву­ван­ня; зро­зуміла ро­бо­ча інструкція; зруч­ний цен­т­раль­ний пульт уп­равління; стан­дартні по­пе­ре­д­жу­вальні по­знач­ки то­що. Ка­белі підклю­чен­ня ви­ко­на­но згідно із ви­мо­га­ми Євро­со­ю­зу що­до убез­пе­чен­ня опе­ра­то­ра від кон­так­ту з ви­со­кою на­пру­гою.

Інтерв'ю
Кілька місяців тому асоціацію «Укрсадпром» очолив кандидат с.-г. наук Олександр Матвієць, який раніше був заступником голови асоціації, пізніше  Головою Ревізійної  комісії.  Днями сайт «Пропозиція» поспілкувався з ним про актуальні... Подробнее
Міністерство аграрної політики, Ярослав Краснопольський
Нещодавні зміни у складі уряду можуть торкнутися  і діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства. Що змінилося і яких новацій очікувати? Із цим запитанням ми звернулися до першого

1
0