Спецможливості
Техніка та обладнання

Техніка для пе­ред­посівно­го об­ро­біт­ку грун­ту

13.01.2015
9177
Техніка для пе­ред­посівно­го об­ро­біт­ку грун­ту фото, ілюстрація

Досвід світового землеробства з обробітку грунту свідчить, що з-поміж головних агротехнічних заходів, які забезпечують отримання високоякісних стабільних урожаїв, якісний передпосівний грунтообробіток відіграє ключову роль. Тільки якісне виконання цієї операції створює оптимальні умови для перебігу фізичних, хімічних і біологічних процесів, котрі підвищують ефективність усіх інших заходів.

Пе­ред­посівний об­робіток сприяє збе­ре­жен­ню во­ло­ги в грунті та ство­рює умо­ви для рівномірно­го за­гор­тан­ня насіння на потрібну гли­би­ну, що, своєю чер­гою, поліпшує йо­го про­ро­с­тан­ня і по­даль­ший ріст рос­лин. Цей захід зем­ле­о­б­робітку настільки важ­ли­вий, що на­далі виз­на­чає весь роз­ви­ток рос­ли­ни, у то­му числі рівномірність дозріван­ня куль­ту­ри та якість зби­ран­ня вро­жаю. Йо­го ви­ко­ну­ють, щоб сфор­му­ва­ти насі­ннє­ве ло­же, рівномірно розмісти­ти у ньо­му насіння та при­си­па­ти роз­пу­ше­ним грун­том.

Ос­нов­ни­ми опе­раціями пе­ред­посів­но­го об­робітку грун­ту під ярі куль­ту­ри є ран­нь­о­вес­ня­не бо­ро­ну­ван­ня для за­крит­тя во­ло­ги й куль­ти­вація. Ран­нь­о­вес­ня­не бо­ро­ну­ван­ня про­во­дять, як тільки підсох­­нуть гре­бені оран­ки. Бо­ро­ну­ван­ня слід закінчу­ва­ти про­тя­гом од­но­го-двох днів. Запізнен­ня із ви­ко­нан­ням цьо­го аг­ро­за­хо­ду при­зво­дить до знач­них втрат во­ло­ги й зни­жен­ня вро­жай­ності.
Кот­ку­ван­ня ча­ст­ко­во ніве­лює по­мил­ки і по­ру­шен­ня, до­пу­щені під час пе­ред­посівно­го об­робітку грунту, які ча­с­то зу­мов­лені кон­ст­рукційни­ми не­доліка­ми куль­ти­ва­торів. До то­го ж пе­ред­посівне кот­ку­ван­ня де­що ефек­тивніше від після­посів­но­го. Цей захід обов’яз­ко­вий у тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня льо­ну, про­са, кор­мо­во­го лю­пи­ну, а за по­су­ш­ли­вих умов пот­рі­бно про­во­ди­ти кот­ку­ван­ня як до сівби, так і після неї.(передпосівна обробка грунту)

Оз­на­ки якісно­го пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту
Ви­со­ко­якісний пе­ред­посівний об­робіток грун­ту має відповіда­ти низці обов’яз­ко­вих па­ра­метрів і ви­мог що­до йо­го про­ве­ден­ня. На­сам­пе­ред ре­зуль­та­том цієї опе­рації має бу­ти роз­пу­ше­ний, повільно осіда­ю­чий дрібно­груд­ку­ва­тий посівний шар грунту, який зберігає во­ло­гу, здат­ний за­без­пе­чи­ти ви­со­ку по­льо­ву схожість насіння і спри­ят­ли­вий фіто­са­нітар­ний стан по­ля. Після об­робітку грунт має бу­ти чи­с­тим від бур’янів, ма­ти оп­ти­маль­не співвідно­шен­ня вмісту во­ди й повітря, до­стат­ню тем­пе­ра­ту­ру і не­об­хідний по­жив­ний ре­жим для рос­лин відповідно до їхніх біологічних особ­ли­во­с­тей. Гли­би­на пе­ред­посівної куль­ти­вації має відповіда­ти за­даній гли­бині за­гор­тан­ня насіння та бути рівномірною (се­ред­нь­ок­ва­д­ра­тич­не відхи­лен­ня — не більше ніж ±1 см). Вод­но­час насіннєве ло­же має бу­ти ущільне­ним, а посівний шар грунту — пух­ким та дрібно­груд­ку­ва­тим. Кількість гру­док діаме­т­ром до 10 мм має ста­но­ви­ти не мен­ше ніж 80%. Важ­ли­ви­ми якісни­ми по­каз­ни­ка­ми передпосівного об­робітку грун­ту та­кож є вирівняність грун­то­вої по­верхні (гре­бе­нистість — не більше
±3 см), по­вне підрізан­ня рос­лин бу­­р’я­нів, відсут­ність за­би­ван­ня ро­бо­чих ор­­ганів грун­том і рос­лин­ни­ми решт­ка­ми.
Ство­рен­ня на по­верхні грун­ту дрі­бно­­груд­ку­ва­то­го ша­ру за­побігає ви­па­ро­ву­ван­ню во­ло­ги, оскільки пе­ре­ри­вається капіляр­ний зв’язок між нижнім зво­ло­же­ним та верхнім йо­го ша­ра­ми.

Ко­ли про­во­ди­ти пе­ред­посівний об­робіток грун­ту.
Пе­ред­посівний об­робіток, як пра­ви­ло, про­во­дять за на­стан­ня фізич­ної стиг­лості грун­ту і в най­стисліші стро­ки, не до­пу­с­ка­ю­чи роз­ри­ву між пе­ред­посівним об­робітком та сівбою, оскільки це при­зво­дить до знач­них втрат грун­то­вої во­ло­ги.
За­вдан­ня за­без­пе­чення за­хист грун­ту від надмірно­го руй­ну­ван­ня та ущільнен­ня, збе­ре­жен­ня у ньо­му во­ло­ги, щоб насіння бу­ло розміще­не у во­ло­го­му се­ре­до­вищі, по­тре­ба по­вної за­ван­та­же­ності енер­гоємних трак­торів, а та­кож не­обхід­ність про­ве­ден­ня висіву у най­ко­ротші терміни ста­ли пе­ре­ду­мо­ва­ми ство­рен­ня комбіно­ва­них аг­ре­гатів, котрі суміща­ють кілька різних опе­рацій з об­робітку грун­ту або навіть од­но­час­но ви­ко­ну­ють об­робіток із сівбою та вне­сен­ням стар­то­вих доз до­б­рив. Ви­ко­ри­с­тан­ня та­ких аг­ре­гатів особ­ли­во важ­ли­ве в умо­вах низь­кої во­ло­го­за­без­пе­че­ності, на грун­тах, що по­тер­па­ють від вод­ної та вітро­вої ерозії.
Най­кра­щим зна­ряд­дям для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту є комбіно­вані пе­ред­посівні аг­ре­га­ти, культиватори із вузь­ки­ми стрілча­с­ти­ми ла­па­ми. Ци­ми зна­ряд­дя­ми мож­на до­сяг­ти рівномірно­го і не­гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ван­ня грун­ту, зни­щи­ти схо­ди та ро­зет­ки бур’янів. На важ­ких і зво­ло­же­них грун­тах, де потрібна глиб­ша куль­ти­вація, для пе­ред­посівно­го об­робітку ефек­тивніші куль­ти­ва­то­ри із роз­пу­шу­валь­ни­ми ла­па­ми. Про­во­дять роз­пу­шу­ван­ня під ку­том до на­прям­ку зяб­ле­во­го об­робітку вибірко­во — у міру до­сти­ган­ня грун­ту на ок­ре­мих ділян­ках по­ля. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють ши­ро­ко­за­хватні аг­ре­га­ти із гу­се­нич­ни­ми трак­­­то­­ра­ми, після про­хо­ду яких не ут­во­рю­ють­ся гли­бокі колії і мен­ше ущіль­нюється грунт.
Під ранні ярі куль­ту­ри грунт куль­ти­ву­ють один раз, під пізні — за­сто­со­ву­ють, як пра­ви­ло, дві куль­ти­вації: пер­шу — на більшу гли­би­ну (при­близ­но в ті самі стро­ки, що й під ранні ярі куль­ту­ри), а дру­гу — пе­ред сівбою, на гли­би­ну висіван­ня насіння. Після кож­ної куль­ти­вації під ранні і пізні куль­ту­ри грунт бо­ро­ну­ють. У рай­о­нах із до­статнім зво­ло­жен­ням грун­ту на ма­ло­ст­рук­тур­них грун­­­тах, які за­пли­ва­ють, пе­ред­посівну куль­ти­вацію про­во­дять на гли­би­ну 8–10 см. А в рай­о­нах, яким вла­с­ти­ве надмірне зво­ло­жен­ня, де грунт на­весні ду­же ущіль­­­­­нюється, гли­би­ну пе­ред­посівно­го об­робітку до­во­дять до 12 см і більше, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи для цьо­го, крім куль­ти­ва­торів, ще й чи­зелі.
Для пе­ред­посівно­го об­робітку грунту за­сто­со­ву­ють бо­ро­ни, куль­ти­ва­то­ри, шлей­фи (ок­ре­мо або в аг­ре­гаті з бо­ро­на­ми), гладкі або кільча­с­то-шпо­рові кот­ки (для пе­ред­посівно­го ущільнен­ня грун­ту за висіван­ня дрібно­насінних куль­тур, щоб за­без­пе­чи­ти гли­би­ну за­гор­тан­ня насі­ння 1,5–3 см).
Го­ло­вни­ми по­мил­ка­ми під час про­ве­ден­ня пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту є над­то ранній по­ча­ток робіт — у фазі не­по­вної стиг­лості грун­ту, надмірна кількість ро­бо­чих про­ходів че­рез те, що ок­ремі опе­рації ви­ко­ну­ють різні аг­ре­га­ти, ве­ли­ка ро­бо­ча швидкість аг­ре­гатів, гли­бо­ке пе­ред­посівне роз­пу­шу­ван­ня.
Провідні світові ви­роб­ни­ки аг­рар­ної техніки постійно пра­цю­ють над удо­с­ко­на­лен­ням і роз­роб­кою но­вих комбіно­ва­них ма­шин і аг­ре­гатів, що дає змо­гу ско­ро­ти­ти кількість їхніх про­ходів по­лем, а та­кож підви­щи­ти якість об­робітку.

Вітчиз­ня­на про­мис­ловість
На сьо­годні вітчиз­ня­на про­мис­ловість ви­роб­ляє комбіно­вані пе­ред­посівні аг­ре­га­ти, культиватори із ши­ри­ною за­хва­ту від 2 до 8 м, які аг­ре­га­ту­ють­ся із на­яв­ни­ми в країні трак­то­ра­ми і за­без­пе­чу­ють по­тре­би різних гос­по­дарств Ук­раїни відпо­відно до їхньо­го розмірно-ре­сурс­но-тех­но­логічно­го рівня. Оз­най­о­ми­мось із про­дукцією де­я­ких ви­роб­ників цих аг­ре­гатів.
   Так, СТВФ «Аг­ро­рем­маш», м. Біла Церк­ва, про­по­нує куль­ти­ва­то­ри КСО-1,9 та КСО-2,5, які аг­ре­га­ту­ють­ся із трак­то­ра­ми по­тужністю 25–40 к. с. та при­зна­чені для про­ве­ден­ня суцільно­го по­верх­не­во­го та пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту під сівбу сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. До скла­ду ро­бо­чих ор­ганів вхо­дять: слідо­роз­пу­шу­вачі, вирівню­вач, вузькі стрілчасті ла­пи, еше­ло­но­ва­но розміщені в три ря­ди і вста­нов­лені на пруж­них S-подібних стійках, та секції жор­ст­ких зу­бо­вих борін.
   Аг­ре­га­ти по­верх­не­во­го пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту ЛК ви­роб­ництва ВАТ «Львівський за­вод фре­зер­них вер­статів» за­сто­со­ву­ють на лег­ких і се­редніх по­пе­ред­ньо об­роб­ле­них грун­тах. За­леж­но від розмірно-ре­сурс­но-тех­но­логічно­го рівня гос­по­дар­ст­ва, ши­ри­ну за­хва­та аг­ре­га­ту мож­на на­ро­щу­ва­ти від 2 до 6 м (схема).
Для за­без­пе­чен­ня якісно­го пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту ТОВ «Крас­нянсь­ке СП “Аг­ро­маш”» ви­го­тов­ляє аг­ре­га­ти комбіно­вані АК-4,4 та АК-6, які поєдну­ють­ся із трак­то­ра­ми тя­го­во­го кла­су 2 і 3 та при­зна­чені для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту під сівбу зер­но­вих і технічних куль­тур.
Аг­ре­га­ти скла­да­ють­ся із: ра­ми (в АК-4,4 ра­ма не­с­клад­на, АК-6 має ра­му склад­ної кон­ст­рукції для за­без­пе­чен­ня не­обхідної транс­порт­ної ши­ри­ни), ро­бо­чих ор­ганів, причіпно­го при­ст­рою, колісно­го хо­ду та гідравлічної си­с­те­ми. Ро­бочі ор­га­ни, своєю чер­гою, скла­да­ють­ся із зуб­ча­с­тих вирівню­вачів, план­ча­с­то­го кот­ка, двох рядів стрілча­с­тих лап, ус­та­нов­ле­них на пруж­них стійках, та дво­ряд­но­го шпо­ро­во­го кот­ка. Кон­ст­рукцією пе­ред­ба­че­не ре­гу­лю­ван­ня вер­ти­каль­но­го по­ло­жен­ня шпо­ро­вих котків віднос­но планча­с­тих — це до­ся­гається пе­ре­ста­нов­кою двох фікса­торів у от­во­рах пар­них пла­с­тин на рамі. По­тре­ба в та­ко­му ре­гу­лю­ванні ви­ни­кає під час ро­бо­ти аг­ре­га­ту на грун­тах різної щільності та во­ло­гості. Вирівню­вачі за­без­пе­чені ме­ханізмом ре­гу­лю­ван­ня ку­та ата­ки вирівню­валь­ної план­ки що­до по­верхні грун­ту. Та­кож аг­ре­га­ти об­лад­на­но секціями слідо­роз­пу­шу­вачів, які при­зна­чені для роз­пу­шу­ван­ня грун­ту, ущільне­но­го ко­ле­са­ми трак­то­ра.
На за­мов­лен­ня ви­роб­ник мо­же ви­го­то­ви­ти аг­ре­гат різної ши­ри­ни за­хва­ту.
   Технічне рішен­ня ви­роб­ництва ПАТ «Умань­ферм­маш» ви­ра­же­не в пе­ред­посівно­му аг­ре­гаті АП-6 із ши­ри­ною за­хва­ту 6 м, який аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми кла­су 3. Аг­ре­гат скла­дається із та­ких ос­нов­них ча­с­тин: ра­ми, ро­бо­чих ор­ганів, причіпно­го при­ст­рою, гідрав­лічної та хо­до­вої си­с­тем. Ком­плекс­не ви­ко­ри­с­тан­ня ме­ханізмів аг­ре­га­ту дає мож­ливість од­но­час­но про­во­ди­ти цілу низ­ку опе­рацій за один прохід, а са­ме:
   до­дат­ко­ве роз­пу­шен­ня грун­ту, ущільне­но­го ко­ле­са­ми трак­то­ра;
   вирівню­ван­ня грун­ту вирівню­ва­ча­ми, вста­нов­ле­ни­ми пе­ред кот­ка­ми і ви­ко­на­ни­ми на ос­нові кут­ни­ка із при­кру­че­ни­ми до ньо­го зу­ба­ми;
   роз­пу­шен­ня, підрізан­ня грун­ту та фор­му­ван­ня насіннєво­го ло­жа розміще­ни­ми у три ря­ди стрілча­с­ти­ми ла­па­ми, закріпле­ни­ми на подвійних пруж­них S-подібних стійках. Еше­ло­но­ва­не роз­мі­щен­ня лап дає змо­гу вста­нов­лю­ва­ти їх на рамі аг­ре­га­ту на порівня­но ве­ликій відстані од­на від од­ної, що сприяє про­хо­д­жен­ню ро­бо­чих ор­ганів у грунті без по­ру­шень тех­но­логічно­го про­це­су;
   кри­шен­ня, вирівню­ван­ня та ущільнен­ня грун­ту трьо­ма ря­да­ми котків (ко­ток, ус­та­нов­ле­ний у пе­редній ча­с­тині аг­ре­га­ту, — оди­нар­ний, скла­дається із дисків та при­ва­ре­них до них ку­тиків, у задній ча­с­тині аг­ре­га­ту вста­нов­ле­но спа­рені кот­ки, які ма­ють та­ку са­му кон­ст­рукцію, що й пе­редній);
   бо­ро­ну­ван­ня грун­ту пруж­ною бо­ро­ною, вста­нов­ле­ною за кот­ка­ми, що є за­ключ­ним ета­пом ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су.
Під час ро­бо­ти аг­ре­га­ту транс­портні ко­ле­са підняті до­го­ри і не чи­нять ти­с­ку на об­роб­ле­ну по­верх­ню по­ля.
   Аг­ре­га­ти комбіно­вані пе­ред­посівні напівнавісні для обробітку грунту АКПН-6 «Поділля» та АКПН-8 «Поділля» із ши­ри­ною за­хва­ту 6 і 8 м, ви­роб­ництва ТОВ «За­вод “Кра­силівмаш”», ви­ко­ну­ють за один прохід роз­пу­шу­ван­ня грун­ту, підрізан­ня бур’янів, вирівню­ван­ня по­верхні по­ля, при­ко­чу­ван­ня та ущільнен­ня нижніх шарів грун­ту. Во­ни ма­ють цілий набір ро­бо­чих ор­ганів: роз­пу­шу­вачі сліду коліс трак­то­ра, пе­редній вирівню­вач, пе­редній план­ча­с­тий ко­ток, два ря­ди стрілча­с­тих лап, ус­та­нов­ле­них на пруж­них S-подібних стійках, се­редній вирівню­вач грун­ту після стрілча­с­тих лап, тан­демні задні кільча­с­то-шпо­рові кот­ки та задній вирівню­вач грун­ту.
   ТОВ «Санрайз-Агро» про­по­нує по­туж­ний аг­ре­гат ком­плекс­но­го пе­ред­посівно­го об­робітку грунту АКП-8,0, який скон­ст­руй­о­ва­но за аме­ри­кансь­кою тех­но­логією. Він при­зна­че­ний для под­­рібнен­ня і вирівню­ван­ня різно­го за ме­­­ханічним скла­дом грун­ту після йо­го об­робітку дис­ко­ви­ми бо­ро­на­ми або по­­ли­це­вим плу­гом. Аг­ре­га­тується із трак­­­­­­­­то­ра­ми по­тужністю від 200 до 450 к. с., скла­дається із цен­т­раль­ної не­су­чої ра­ми і бо­ко­вих підпру­жи­не­них рам. Ро­бочі ор­га­ни скла­да­ють­ся із: зуб­ча­с­тих вирівню­вачів, план­ча­с­то­го кот­ка, стріл­ча­с­тих лап, вста­нов­ле­них на пруж­­них S-подібних стійках, та шпо­ро­во­го кот­ка. Та­ка кон­ст­рукція є до­сить надійною і за­без­пе­чує якісний об­робіток грун­ту.

Техніка іноземного виробництва
По­ряд із вітчиз­ня­ни­ми ве­ли­ку по­пу­лярність ма­ють і за­рубіжні аг­ре­га­ти для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту.
   Фірма Lemken про­по­нує два аг­ре­га­ти з неактивними робочими органами (з активними робочими органами компанія пропонує ротаційну борону Циркон) для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту — Korund і System-Kompaktor.
Аг­ре­гат Korund для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту ви­пу­с­ка­ють із ши­ри­ною за­хва­ту від 3 до 9 м. За один прохід він ви­ко­нує не­обхідні для пе­ред­посівної підго­тов­ки опе­рації по зо­раній по­верхні грун­ту. Ро­бочі ор­га­ни аг­ре­га­ту Korund на за­мов­лен­ня ко­ри­с­ту­ва­ча ос­на­щу­ють різни­ми ро­бо­чи­ми секціями за­леж­но від грун­то­во-кліма­тич­них умов і ви­ду ви­ро­щу­ва­ної куль­ту­ри. Попереду робочих секцій вста­новлено вирівнювальний брус, який попередньо вирівнює повер­х­­­невий шар грунту та може працювати на зріз або згладжування. Далі розміщені ро­­­бочі секції по 1,5 м із пру­жин­ни­ми зу­ба­ми «Мара­фон» (аль­тер­на­тив­ний варіант — із до­ло­та­ми «Га­мма»), що містять у собі чо­­ти­ри ря­ди зубів (по 16 зубів на кожній секції), по­за­ду — подвійний зуб­ча­с­тий чи подвійний труб­ча­с­то-зуб­ча­с­тий ко­ток. Зуби марки «Ма­ра­­фон» можуть оснащуватись стрілчастими лапами.
Також мож­ли­ве ос­на­щен­ня пласкими зубами «Гара», далі — ро­бочі секції по 1,5 м із пря­ми­ми пру­жин­ни­ми зу­ба­ми, що містять у собі п’ять рядів зубів (по 25 зубів на кожній секції), по­­за­ду — подвійний зуб­ча­с­тий чи под­війний труб­ча­с­то-зуб­ча­с­тий ко­ток.
Аг­ре­гат System-Kompaktor для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту ви­пу­с­ка­ють із ши­ри­ною за­хва­ту від 3 до 12 м. За один прохід він ро­бить усі не­обхідні для пе­ред­посівної підго­тов­ки опе­рації по зо­раній по­верхні. Ро­бочі ор­га­ни — стрілчасті ла­пи ви­ко­ну­ють роз­пу­шу­ван­ня по­верх­не­во­го ша­ру грун­ту на за­да­ну гли­би­ну, два план­ча­с­то-пла­с­тин­часті кот­ки подрібню­ють і кри­шать грунт, два вирівню­вальні бру­си вирів­ню­ють по­верх­не­вий шар грун­ту, шпо­ро­вий ко­ток при­ко­чує й ущільнює грунт над насіннєвим ло­жем та «сор­тує» груд­ки: дрібні за­ли­ша­ють­ся вни­зу, ве­ликі — ви­но­сять­ся на по­верх­ню, за­хи­ща­ю­чи у та­кий спосіб насіннєве ло­же від роз­ми­ван­ня внаслідок дощів, вітрів і ерозійних про­цесів.
   Польсь­ка фірма UNIA GROUP Sp. z. o. o. про­по­нує для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту аг­ре­гат грун­то­об­роб­ний ATLAS XXL-6,0 із ши­ри­ною за­хва­ту 6 м. Кон­ст­рукція аг­ре­га­ту має ме­ханізм навішу­ван­ня для під’єднан­ня сівал­ки, що дає змо­гу од­но­час­но з об­робітком про­во­ди­ти висіван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Ро­бочі ор­га­ни зібрані у три секції, кож­на з яких скла­дається із план­ки для вирів­ню­ван­ня на підпру­жи­неній ос­нові, пе­ред­нь­о­го прут­ко­во­го кот­ка, двох ря­­дів стрілча­тих лап на підпру­жи­не­них стійках, вирівню­ва­ча, тан­дем­них котків шпо­ро­во­го ти­пу. Стійки слідо­роз­пу­шу­вачів колії трак­то­ра з’єднані із ра­мою за до­по­мо­гою дем­пфер­них пру­жин. Пе­редній прут­ко­вий ко­ток кріпить­ся до секції ро­бо­чих ор­ганів і вільно обер­тається у підшип­ни­ко­вих вуз­лах. Тан­демні кот­ки вста­нов­ле­но на двох па­ра­лель­них ва­лах — во­ни з’єднані в один ву­зол. Кільця кот­ка зад­нь­о­го ря­ду вхо­дять між кільця пе­ред­нь­о­го ва­ла.
   Чесь­ка фірма BEDNAR FMT s. r. o. про­по­нує куль­ти­ва­то­ри пе­ред­посівні для обробітку грунту серії Strом Swifter SE мо­дифікацій SE 8000, SE 10000, SE 12000 із ши­ри­ною за­хва­ту 8, 10 та 12 м. По­при знач­ну ро­бо­чу ши­ри­ну за­хва­ту, куль­ти­ва­то­ри в транс­порт­но­му по­ло­женні за­без­пе­чу­ють ши­ри­ну до 3 м. Ро­бочі ор­га­ни — слідо­роз­пу­шу­вачі, зуб­часті вирівню­вальні план­ки, план­часті кот­ки, стрілчасті ла­пи та кільча­с­то-шпо­рові кот­ки — закріплені на бо­ко­вих секціях ра­ми. Зуб­часті вирівню­вальні план­ки вирівню­ють по­верхню грун­ту. План­­­часті кот­ки под­рібню­ють груд­ки, що за­ли­ши­лись після оран­­ки, та ущільню­ють роз­пу­ше­ний шар грун­ту. Стріл­часті ла­пи на пру­жин­них стійках роз­­міщені в два ря­ди (є мож­ливість ре­гу­лю­ван­ня за­леж­но від потрібної гли­би­ни об­ро­бітку грун­ту). Два ря­ди кільча­с­то-шпо­ро­вих котків ущільню­ють насіннєве ло­же та вирівню­ють по­верх­ню грун­ту.
   Ще один чесь­кий ви­роб­ник, фірма Farmet, про­по­нує пе­ред­посівні ком­плек­си Kompaktomat із ши­ри­ною за­хва­ту від 2,5 до 15,7 м, які, за­вдя­ки втілен­ню технічних рішень кон­ст­рук­торів за­во­ду-ви­роб­ни­ка ма­ють ком­пактні транс­портні розміри — 3 м і більшу ма­не­в­реність не­за­леж­но від ши­ри­ни за­хва­ту.
Для якісно­го про­ве­ден­ня пе­ред­посівно­го об­робітку грунту Kompaktomat має цілу низ­ку грун­то­об­роб­них ор­ганів, які про­во­дять:
   роз­пу­шен­ня слідів трак­то­ра (слідо­роз­пу­шу­вачі);
   пер­вин­не вирівню­ван­ня по­верхні по­ля (вирівню­валь­ний брус);
   подрібнен­ня гру­док та ущільнен­ня (план­ча­с­тий ко­ток діаме­т­ром 400 мм);
   роз­пу­шу­ван­ня на за­да­ну гли­би­ну для підго­тов­ки посівно­го ло­жа (стрілча­с­та ла­па);
   вто­рин­не вирівню­ван­ня по­верхні по­ля після роз­пу­шу­ван­ня (вирівню­валь­ний брус);
   подрібнен­ня гру­док та ущільнен­ня (кільча­с­то-шпо­ро­вий ко­ток діаме­т­ром 400 мм);
   тре­тин­не вирівню­ван­ня по­верхні по­ля (вирівню­валь­ний брус).
За по­тре­би Kompaktomat мо­же ос­на­щу­ва­тись трьо­ма ви­да­ми ро­бо­чих ор­ганів: стрілча­с­та ла­па із S-подібним кріп­лен­ням, стрілча­с­та ла­па із пру­жин­ним ме­ханізмом та чи­зель­ною ла­пою.
Пе­ред­посівний ага­ре­гат для обробітку грунту Kompak­tomat мож­на об’єдну­ва­ти із сівал­ка­ми чи подрібню­валь­ни­ми кот­ка­ми.

   Вис­нов­ки. Ри­нок Ук­раїни про­по­нує ши­ро­кий спектр комбіно­ва­них аг­ре­гатів для передпосівного обробітку грунту як вітчиз­ня­но­го, так і за­рубіжно­го ви­роб­ництва із ти­по­розміра­ми ма­шин від 2 до 12 м, що оп­тимізує за­ван­та­жен­ня енер­го­за­собів. Такі ма­ши­ни за­без­пе­чу­ють пе­ред­посівний по­верх­не­вий об­робіток грун­ту на гли­би­ну 2–6 см, який ви­ко­нується без­по­се­ред­ньо пе­­ред сів­бою сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Кра­щи­­ми тех­нічни­ми рішен­ня­ми ви­ко­ри­с­тан­ня пе­ред­посівних ма­­шин є їхні комбінації на ос­нові на­бо­ру ро­бо­чих ор­ганів, що дає змо­гу за один прохід якісно підго­ту­ва­ти грунт до сівби.
Рівень склад­ності кон­ст­рукцій і, відповідно, якість об­робітку грун­ту тісно ко­ре­лю­ють із па­ра­ме­т­ра­ми розмірно-ре­сурс­но-тех­но­логічно­го рівня гос­по­дарств. Аг­ре­га­ти ма­лої ши­ри­ни за­хва­ту ма­ють простішу кон­ст­рукцію та мен­ший набір ро­бо­чих ор­ганів, а се­ред­ньо- та ве­ли­ко­за­хватні — склад­ну кон­ст­рукцію і ве­ли­кий набір ро­бо­чих ор­ганів (збільшен­ня ряд­ності до 4–5 рядів, роз­ста­нов­ка ро­бо­чих ор­ганів та мо­дульність ви­го­тов­лен­ня ма­ши­ни на ос­нові за­сто­су­ван­ня ба­зо­вої цен­т­раль­ної секції і до­поміжних бічних крил).
Під час ви­бо­ру аг­ре­га­ту для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту слід бра­ти до ува­ги та­кий тех­но­логічний прин­цип: що дрібніше насіння, то вищі ви­мо­ги до якості об­робітку грун­ту, — а це, своєю чер­гою, тісно пов’яза­но як із кількісним скла­дом ро­бо­чих ор­ганів, так і їхньою мож­ливістю за­без­пе­чи­ти ці аг­ро­ви­мо­ги.

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, зав. ві­д­ді­­лом,
С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. співро­бітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

 

Інтерв'ю
Останнім часом площа пустельних і непродуктивних земель в світі постійно зростає. Пустелі вже займають понад 17 млн км2 або близько 12% всієї поверхні суші. Вчені всього світу стурбовані такою
Останніми роками різко почастішали нотифікації на українське зерно — скарги від іноземних покупців на наявність у ньому карантинних організмів. Фахівці стверджують, що таку ціну Україна платить за існуючу схему поборів з експортерів, які... Подробнее

1
0