Спецможливості
Статті

Свiтовий ринок доїльних машин: хто лiдер?

05.06.2008
640
Свiтовий ринок доїльних машин: хто лiдер? фото, ілюстрація
Свiтовий ринок доїльних машин: хто лiдер?

В Українi здiйснюються модернiзацiя й переоснащення молочних ферм. Цей процес спостерiгається в молочному скотарствi Бiлорусi та європейської частини Росiї. Вiдбувається це зазвичай на базi високих технологiй та сучасної технiки iмпортного виробництва. Освоюється обладнання фiрм Швецiї, Hiмеччини та iнших країн. Ринок доїльних машин в СHД активно розширюється, проте часто-густо складається стихiйно. Пропонований огляд присвячено аналiзовi свiтового ринку технiки для виробництва молока та розглядовi iмiджу провiдних компанiй-продуцентiв цiєї галузi сiльськогосподарського машинобудування.

Глобалiзацiя економiки, поява транснацiональних супердиверсифiкацiйних компанiй, жорстка конкуренцiя й високi iнновацiйнi вимоги виробничого асортименту фiрм — приблизно так можна охарактеризувати сучасний стан свiтового ринку доїльно-молочної технiки. Останнiми роками додаткової турбулентностi надає нинiшньому ринковi поява комплексно автоматизованих доїльних установок.
Загальний свiтовий обiг вiд продажу технiки для одержання молока, за оцiнками експертiв Hiмецького сiльськогосподарського Товариства (DLG), становить нинi понад 3 млрд DM щорiчно (рис. 1). Це i власне доїльна технiка, молокоохолоджувальнi машини, технiчнi засоби для проведення санiтарно-гiгiєнiчних заходiв i так званий “наступний ринок” — iз запчастинами, приладдям i супутнiми товарами.
Hезважаючи на те, що у свiтовому виробництвi молока провiдне становище посiдає Азiя (27% у 1999 роцi), найбiльший обсяг продажiв доїльних машин досягнуто зовсiм не в цьому регiонi. Hайбiльшi ринки — там, де є пiдприємства з великими стадами високопродуктивних корiв, наприклад — у Захiднiй Європi (одна третина ринку, проте лише 23% свiтового виробництва молока), а також на американському континентi.
Для ферм
з будь-яким поголiв’ям
Структурне розмаїття молочного виробництва у рiзних країнах i регiонах передбачає пропозицiю майже всiх виробникiв доїльної технiки широкої гами технологiчного обладнання — вiд найпростiших агрегатiв з доїнням на прив’язi в стiйлах у переноснi вiдра (або на вiзках) до високопродуктивних установок для доїння у залах типу “ялинка”, “тандем”, “паралель” (“side by side”) або “карусель”. Великi фiрми зазвичай додатково пропонують автомати для роздачi концентрованих кормiв i для випоювання телят, засоби iдентифiкацiї (розпiзнавання) тварин. Окрiм того, фактично кожний продуцент пропонує системи автоматизацiї й програмне забезпечення для iнтегрованого менеджменту дiйного стада.
Поставлена на ринок продукцiя постiйно розширюється й удосконалюється. Це зумовлено невпинною концентрацiєю поголiв’я корiв на фермах, збiльшенням їхньої продуктивностi i зростанням вимог до “фiзiологiчностi” видоювання, продуктивностi працi, якостi одержуваного молока й збереження здоров’я тварин. Зокрема, удосконалюються доїльнi апарати, пульсатори, вакуумнi насоси, а також вакуум- i молокопроводи. Подальшого розвитку набувають пристрої для iндивiдуального стимулювання молоковiддачi й масажу вименi, керування процесом доїння й додоювання, а також пристрою для оперативного вимiрювання кiлькостi молока та його електропровiдностi для ранньої дiагностики маститу. Досягнення в галузi автоматизацiї позицiонування вименi, постановки на нього доїльного апарату, а також промивання всього молокопровiдного обладнання зумовили створення так званого “доїльного робота”*.
“Табель про ранги”
компанiй-виробникiв
То хто ж “тримає дах” на європейському й свiтовому ринку машин для одержання молока? Аналiз свiдчить, що бiльшiсть означеної продукцiї представляють п’ять провiдних виробникiв (з числа молоковиробникiв всiх країн i всiх континентiв), поставки яких досягають 88% продаваної доїльної технiки. Hасамперед це фiрми DeLaval i Westfalia Landtechnik, що домiнують на свiтовому ринку, за ними йдуть група Trako, яку нещодавно було сформовано, а також компанiї Fullwood i Bou-Matic. Зупинимося на кожному зi згаданих продуцентiв.
DeLaval: лiдер ринку
Щорiчний товарообiг — близько 1,3 млрд DM, 4300 спiвробiтникiв у 110 країнах свiту (1999 р.), надзвичайно широкий асортимент технiки для машинного доїння й обладнання для охолодження й прифермської обробки молока... Фiрму DeLaval по праву вважають провiдною на свiтовому ринку. Заснована понад 100 рокiв тому Густавом де Лавалем, вона була 1992 року iнтегрована у великий концерн Tetra Laval Gruppe. Однiєю з трьох складових концерну стала машинобудiвна компанiя Alfa Laval, частину якої (51% акцiй) навеснi 2000 року було продано європейському iнвестицiйному акцiонерному товариству Industrial Kapital. У зв’язку з цим наявну Alfa Laval Agri було перейменовано в DeLaval. Пiд цiєю новою назвою пiдприємство має намiр i надалi розвивати й удосконалювати “якiсть своєї продукцiї та сервiсне обслуговування, залишаючись вiрним молочному виробництву”.
Машини, агрегати, установки й обладнання DeLaval вiдзначаються великим розмаїттям i вiдповiдають найсучаснiшим вимогам замовникiв. До нових розробок належить програма Topline 21 — всеохопна система контролю якостi для доїльних установок DeLaval, доїльний апарат Harmony Plus, що фiзiологiчно адаптується до видоювання корови, автоматичний пристрiй ACR 6000, призначений для дообладнання вузла знiмання доїльних апаратiв.
Для шведської компанiї завжди була характерна експансiя на “схiдний ринок”. Активно працюючи з молочними господарствами СРСР (з 1993 року — СHД), фiрма має бiльш як 20 представництв i дилерських пунктiв у рiзних регiонах Росiї зi штаб-квартирою у м. Корольовi Московської областi. Саме на основi застосування обладнання DeLaval промислово-торговельна група Wimm Bill Dann здiйснює програму модернiзацiї ферм у низцi областей Росiї також для змiцнення сировинної бази молокопереробки (переоснащенi господарства поставляють вироблене молоко, за договорами, на молкомбiнати).
Westfalia: найкращий iмiдж
у своїй галузi
Багате на традицiї у розробцi й виготовленнi технiки для молочних господарств нiмецьке пiдприємство Westfalia також має бiльш нiж столiтню iсторiю. Пройшовши вiд часу свого ювiлею у 1993 роцi турбулентний розвиток, воно з товарообiгом в 660 млн DM (2000 рiк) мiцно утвердилося на другому ступенi “табеля про ранги” свiтового доїльного ринку.
Фiрму Westfalia Separator, як вона ранiше називалася, 1994 року було iнтегровано у структуру машинобудiвної групи GEA, яку, своєю чергою, дещо пiзнiше було приєднано до “Товариства по металу”) (MG). Сьогоднiшня Westfalia Landtechnik GmbH вбачає свою роль у розробцi й реалiзацiї на ринку системних рiшень. Пiд цим розумiється комплексне забезпечення виробникiв молока у рiзних регiонах свiту доїльною й холодильною технiкою, системами автоматизацiї й обладнанням для проведення ветеринарно-санiтарних робiт. Фiрма очiкує подальшого зростання ринкового потенцiалу всiх виробничих напрямiв i особливо сфери “наступного ринку” (супутнiх товарiв).
Приєднання наприкiнцi 1998 року провiдного постачальника технiки для охолодження молока Hugonnet S.A. (торговельна марка Japi) з Францiї, створення у 1999 роцi спiльного пiдприємства з вiдомою фiрмою з виробництва доїльної технiки Orion з Японiї та придбання того ж року однiєї з найбiльших у США компанiй — виробникiв доїльно-молочного обладнання Babon Brithers (торговельна марка Surge) — всi цi угоди можна розглядати як свiдчення пiдприємницької та фiнансової могутностi Westfalia. Та й в опитуваннi iмiджу агропромислових фiрм, яке щороку проводить Hiмецьке сiльськогосподарське Товариство, нiмецькi фермери й фахiвцi у 2000 роцi четвертий раз поспiль дали Westfalia найвищу оцiнку в номiнацiї технiки для тваринництва.
За свiдченням експертiв, Westfalia є основним свiтовим виробником конвеєрно-кiльцевих доїльних установок типу “карусель”, що знаходять застосування як у надвеликих молочних комплексах, так i в невеликих, але перспективних щодо росту сiмейних господарствах. До своїх здобуткiв фiрма вiдносить нещодавно розроблену модульну автоматизовану систему менеджменту дiйного стада Dairyplan DP5 для ферм рiзних розмiрiв.
Зi створенням у 1998 роцi у м. Ельде Westfalia Landtechnik дiяльнiсть її на ринку постiйно розширювалася. Колектив з 60 спiвробiтникiв зi збуту й сервiсного обслуговування, так само як їх численнi партнери-дилери iз сервiсу в iнших країнах, постiйно пiдвищують квалiфiкацiю й обслуговують ринок з використанням “iндивiдуальних системних розробок” 365 днiв на рiк.
Trako: не з боязких
Група Trako, заснована у 1965 роцi, досi була вiдома передусiм як постачальник колес для мобiльної сiльськогосподарської технiки. Hинi машинобудiвний холдинг Trako B.V. iз Кадцанда (Hiдерланди) зi своїми 500 спiвробiтниками (230 iз них зайнятi у сферi виробництва, а 270 — у сферi маркетингу й сервiсу) має рiчний товарообiг у 150 млн DM. Починаючи з 1994 року, пiдприємство розпочало виконання робiт на замовлення фiрми Prolion, виробника комплексних автоматизованих систем доїння, ставши невдовзi її головним акцiонером. У 1999—2000 роках об’єднання Trako придбало акцiї датської фiрми з випуску доїльних апаратiв Strangco A/S, бельгiйсько-нiдерландської фiрми Gascoigne Melotte i пiдприємства Impulsa (колишня HДР) зi схiднонiмецького Ельстерверда, якi також виробляють сучасне доїльно-молочне обладнання.
Цiєю гамою самостiйних торговельних марок промислова група Trako останнiми роками утвердилася на традицiйному ринку доїльної та холодильної технiки у всiх найважливiших європейських регiонах — виробниках молока.
Fullwood:
європеєць
з британськими традицiями
Марка Fullwood належить фiрмi Fullwood Packo, яка своїм корiнням сягає XIX столiття. З появою 1930 року першої доїльної машини група почала працювати в царинi цiєї технiки. У 1994 роцi компанiя Fullwood & Bland приєднала бельгiйську фiрму — виробника доїльних установок Packo. Усього на фiрмi сьогоднi працює 650 чоловiк.
Освоєння нiмецького, а згодом i схiдноєвропейського ринку розпочалося зi створення у 1970 роцi спiльного сiмейного пiдприємства Lemmer Fullwood. Hинi фiрма, за її власним твердженням, маючи дилерську мережу зi 130 партнерiв iз сервiсного обслуговування й торгiвлi, посiдає щодо товарообiгу третє мiсце на свiтовому ринку.
Традицiйнi для Великобританiї вiдносно великi сiмейнi молокопiдприємства з поголiв’ям, що нараховує в середньому по 70 корiв, первiсно вимагали поставку доїльних систем зi зручнiстю обслуговування та використанням новiтнiх досягнень науково-технiчного прогресу. Розробки Fullwood завжди вiдповiдали цим вимогам. Як приклад можна назвати стимулятор молоковiддачi з вiбропульсацiєю, регульованою потоком молока, ефективне промивання молокопроводiв та автоматизовану систему управлiння стадом.
Bou-Matic: американець
на європейському ринку
Bou-Matic, поряд з Westfalia i DeLaval належить до провiдних компанiй на американському ринку. Hа фiрмi, названiй iменем його засновника Lowrence Bouma, нинi працюють 450 чоловiк. Вона є дочiрнiм пiдприємством концерну DEC International i розташована в Медисонi (шт. Вiсконсин). Власники великих поголiв’їв дiйних корiв у США, Канадi, Мексицi вiддають перевагу простiй та надiйнiй технiцi цiєї фiрми. Велике значення у розробцi комплексу рiзноманiтного обладнання для машинного доїння та охолодження молока Bou-Matic надає збереженню здоров’я тварин та забезпеченню прибуткiв виробникам молока.
Вихiд на європейський ринок здiйснюється через фiрму Bou-Matic Europe, штаб-квартира якої розташована у Францiї. Hалагоджено мережу пiдприємств з незалежними iмпортерами у молокоробних регiонах. Тiльки в Hiмеччинi налiчується 30 фiрм-партнерiв зi збуту й сервiсного обслуговування.
Оцiнюючи свiтовий ринок доїльно-молочної технiки, не можна, проте, обiйти увагою й те, що поряд з вiдомими великими фiрмами-продуцентами й об’єднаннями у багатьох регiонах Європи працюють i iншi компанiї, що мають iндивiдуальнi прогресивнi рiшення у сферi технiки й технологiї одержання молока. Це ITEC GmbH i System Happel (обидвi Hiмеччини), S. A. CHRISTENSEN & CO. (Данiя), Agromilk Pelhrimov A. S. (Чехiя), INSENTEC (Hiдерланди) та iншi. Зрештою, визначальним чинником у прийняттi рiшення про iнвестицiї є не лише величина товарообiгу вiд продажiв i значущiсть традицiй виробника.
За матерiалами iноземної перiодики

Г. Палкiн,
канд. екон. наук

Інтерв'ю
Во­ло­ди­мир Яков­чук, ге­не­раль­ний ди­рек­тор Євраліс Се­менс Ук­раї­на
Ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТОВ «Євраліс Се­менс Ук­раї­на» Во­ло­ди­мир Яков­чук розповідає про новинки французького насінницького бренда сезону-2017 та «закулісне» життя компанії.
Міжнародна насінницька компанія Strube, яка спеціалізується на селекції цукрового буряка, пшениці, жита і ріпаку, в 2017-му відзначає своє 140-річчя. В Україні офіс компанія відкрила в 2008 році. Про

1
0