Спецможливості
Статті

Су­ниця — перспективна ягода

01.08.2011
1094
Су­ниця —  перспективна ягода фото, ілюстрація

Які тен­денції рин­ку су­нич­но­го бізне­су в світі та Ук­раїні? Яки­ми мож­ли­во­с­тя­ми мож­на ско­ри­с­та­ти­ся і до чо­го слід го­ту­ва­тися, щоб бу­ти кон­ку­рен­то­с­про­мож­ним та успішно ве­сти та­кий вид бізне­су?

Які тен­денції рин­ку су­нич­но­го бізне­су в світі та Ук­раїні? Яки­ми мож­ли­во­с­тя­ми мож­на ско­ри­с­та­ти­ся і до чо­го слід го­ту­ва­тися, щоб бу­ти кон­ку­рен­то­с­про­мож­ним та успішно ве­сти та­кий вид бізне­су?

У Вінниці відбув­ся п'ятий семінар із ви­ро­щу­ван­ня су­ниці у  за участі "Вінницького фруктового проекту",  IFC  та кор­по­рації "Сад­вин­пром".
Су­ни­ця за на­леж­но­го до­гля­ду за­ли­шається на­разі най­рен­та­бельнішою пло­до­ягідною куль­ту­рою. Та по­при це, до­нині не вирішені ос­та­точ­но такі не­до­лі­ки: тру­домісткість зби­ран­ня вро­жаю (по­тре­бує ве­ли­ких за­трат руч­ної праці), ви­со­ка ви­мог­ливість щодо во­ло­ги, не­до­стат­ня стійкість куль­ту­ри до вірус­них хво­роб, ве­ликі ви­т­ра­ти під час зберіган­ня у свіжо­му ви­гляді.

Роз­ви­ток су­нич­но­го рин­ку в світі
Є три ос­нов­них ліде­ри з ви­ро­щу­ван­ня су­ниці: Ки­тай, США з Мек­си­кою та Євро­па (Іспанія Поль­ща, Італія). Їхнє за­галь­не світо­ве ви­роб­ництво ста­но­вить близь­ко 4 млн тонн.
На ча­ст­ку рин­ку Ки­таю щорічно при­па­дає від 1,3 до 1,7 млн тонн, де­що по­сту­пається Аме­ри­ка, яка до­не­дав­на бу­ла пер­шим світо­вим ліде­ром, - з ни­ніш­нім ви­роб­ництвом су­ниці на рівні близь­ко 1,3 млн тонн, ре­ш­та - близь­ко 2 мнл тонн - при­па­дає на Євро­пу.

Що відбу­вається на світо­во­му рин­ку ягід?
Із ро­ку в рік тен­денція ви­роб­ництва свіжих ягід у світі змінюється, то­му що по­пит на них постійно зро­с­тає, не­зва­жа­ю­чи навіть на кри­зові про­це­си, які спо­с­теріга­лись у світі. Це пов'яза­но із ос­нов­ни­ми фак­то­ра­ми: заміною ча­ст­ко­во­го спо­жи­ван­ня свіжих яб­лук свіжи­ми яго­да­ми. Із по­пу­ля­ри­зацією здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя у всьо­му світі се­лекційна ро­бо­та про­ва­дить­ся са­ме в цьо­му кон­тексті, ад­же нинішні спо­жи­вачі знач­но кра­ще обізнані як із сор­та­ми, так і їхніми особ­ли­во­с­тя­ми та став­лять вищі ви­мо­ги що­до стан­дартів ви­роб­ле­ної про­дукції, ад­же се­лекція у ягідництві в світі - це не спринт, а ма­ра­фон, тож не слід орієнту­ва­ти­ся на якісь ко­рот­ко­термінові про­гно­зи.

Ки­тайсь­ка су­ни­ця
Ви­роб­ни­ком-ліде­ром є Ки­тай, і він виз­на­чає ціно­ву політи­ку за­мо­ро­же­ної су­ниці, оскільки вся свіжа ки­тайсь­ка су­ни­ця спо­жи­вається на внутрішньо­му рин­ку і тут більше роз­ви­вається логісти­ка що­до зберіган­ня ягід у свіжо­му ви­гляді.
Ви­роб­ництво су­ниці в Ки­таї:
що зміни­ло­ся порівня­но
з по­пе­реднім ро­ком
Ста­ном на 2010 рік пло­ща су­ниці ста­но­ви­ла 92 тис. га, а ви­роб­ництво - 1,35 млн тонн. Змен­шен­ню ви­роб­ництва по­спри­я­ли не­спри­ят­ливі по­годні умо­ви. Знач­ну ча­с­ти­ну за­мо­ро­же­ної су­ниці ек­с­пор­тує до ЄС. Чо­му це так важ­ли­во для нас? То­му що від кількості по­ста­вок за­ле­жить ціна на за­мо­ро­же­ну су­ни­цю, а та­кож рівень цін, за яки­ми вітчиз­няні пе­ре­робні підприємства за­ку­по­ву­ва­ти­муть свіжу су­ни­цю.
 Що сто­сується імпор­ту ягід з Ки­таю, то він не­знач­ний - це Чилі, Ма­рок­ко (ра­зом - 10 тис. тонн). Аме­ри­канські ек­с­пер­ти, які досліджу­ють роз­ви­ток су­нич­но­го сек­то­ру країни-ліде­ра, за­зна­чи­ли, що 2009-2010 ро­ків спо­с­терігається знач­не зро­с­тан­ня собівар­тості су­ниці - фак­тич­но на 30%. Це пов'яза­но як із під­ви­щен­ням ціни на свіжо­му рин­ку, так і по­год­ни­ми умо­ва­ми та по­до­рож­чан­ням ро­бо­чої си­ли на 15%. (У Ки­таї вве­ли якийсь но­вий за­кон про пра­цю, і ви­роб­ник у звіті пи­ше, що є пев­ний дефіцит ро­бо­чої си­ли для виробництва су­ни­ці і в зв'яз­ку з цим собівартість її зрос­ла від 25 до 50 цен­тів/кг.)
Ки­тайці спо­жи­ва­ють тільки японські сор­ти, їм не сма­ку­ють звичні для нас та при­датні для пе­ре­роб­ки сор­ти су­ниці.

Що відбу­вається на рин­ку су­ниці у на­ших сусідів: Поль­ща
У зв'яз­ку із по­год­ни­ми умо­ва­ми, у Польщі спо­с­теріга­ло­ся зни­жен­ня вро­жаю - 157 тис. тонн: 60% ягід - для за­мо­ро­жен­ня, ре­ш­та - для спо­жи­ван­ня у свіжо­му ви­гляді. І нині Поль­ща збільшує об­ся­ги ре­алізації су­ниці у свіжо­му ви­гляді, бо їхній свіжий ри­нок на­разі втричі ниж­чий за ри­нок ЄС, то­му тут є ку­ди зро­ста­ти. За­галь­на пло­ща су­ниці - 50 тис. га. Польські ви­роб­ни­ки до­ту­ють­ся як уря­дом Польщі, так і уря­дом ЄС, але їм від цьо­го не лег­ше пра­цю­ва­ти, ніж нам в Ук­раїні, - там теж є про­блемні мо­мен­ти.
Що сто­сується ек­с­пор­ту/імпор­ту сві­жої су­ниці: ек­с­порт свіжої су­ниці в Поль­щі не­знач­ний, по­за­як во­на теж спо­жи­вається пе­ре­важ­но на внутрішньо­му рин­ку, а за­мо­ро­же­на су­ни­ця вся ек­с­пор­тується. Тож Поль­ща є дру­гим ви­роб­ни­ком за­мо­ро­же­ної су­ниці після Ки­таю, і ос­нов­ни­ми по­куп­ця­ми та­кої су­ниці є краї­ни ЄС: Німеч­чи­на, Нідер­лан­ди, Бель­гія, ку­ди ек­с­пор­тується 14 тис. тонн. Ста­ном на 8 черв­ня 2011 ро­ку оп­то­ва ціна на неї ста­но­ви­ла 1 євро за кіло­г­рам.

Російський ри­нок су­ниці
Росія імпор­ту­ва­ла у 2010 році 36 тис. тонн су­ниці пе­ре­важ­но із Ту­реч­чи­ни, Греції, Польщі та Іспанії. У Росії ка­на­ли ре­алізації свіжої су­ниці такі, як і в нас: су­пер­мар­ке­ти, рин­ки, кіос­ки, ву­личні ма­­га­зи­ни. Від російських по­купців надійшла інфор­мація, що з 1 лип­ня по­точ­но­го ро­ку Росія вво­дить но­вий стан­дарт на свіжу су­ни­цю, який виз­на­чає розмір ягід, що над­хо­ди­ти­муть на їхній ри­нок. Це сто­сується як су­ниці, ви­ро­ще­ної в Росії, так і за­ве­зе­ної. Ви­мо­ги но­во­го стан­дар­ту: су­ни­ця ви­що­го кла­су має бу­ти діаме­т­ром не мен­ше 55 мм, для су­ниці пер­шо­го та дру­го­го класів міні­маль­­ний діаметр - 18 мм; не мож­на змі­шу­ва­ти різні сор­ти; на кожній партії слід за­зна­ча­ти країну по­хо­д­жен­ня, ви­роб­ни­ка, да­ту зби­ран­ня; до­пу­с­тимі ли­ше не­значні де­фор­мації ягід.
Ук­раїнський су­нич­ний ри­нок
Ек­с­пер­ти оціню­ють ри­нок ягід по­каз­ни­ком на рівні близь­ко 100 тис. тонн. Маємо не­на­си­че­ний внутрішній ри­нок та по­пит, який зро­с­тає. В торгівлі яго­да­ми су­ни­ця зай­має 53%. Міжна­род­на тор­гівля су­ни­цею в Ук­раїні май­же відсут­ня: імпорт - мен­ше 1 тис. тонн. Більшість про­дукції про­да­ють на відкри­тих рин­ках, не­знач­ний об­сяг про­дукції ре­алі­зуєть­ся че­рез су­пер­мар­ке­ти.
Ви­роб­ництво су­ниці у 2010 році за всіма ка­те­горіями гос­по­дарств (як під­собні при­ватні гос­по­дар­ст­ва на­се­лен­ня, так і фер­мерські) охоп­лює пло­щу 8,6 тис. га із ва­ло­вим збо­ром 57 тис. тонн, і тен­денція що­ро­ку йде до зро­с­тан­ня. Ви­роб­ництво су­ниці сільсько­го­с­по­дарсь­ки­ми підприємства­ми за ос­танні вісім ро­ків зрос­ло вдвічі за не­знач­но­го ско­ро­чен­ня площ - до 1 тис. га, це свідчить про впро­ва­д­жен­ня новітніх тех­но­логій під час ви­ро­щу­ван­ня су­ниці.
Рівень ви­ро­щу­ван­ня су­ниці
в регіо­наль­но­му розрізі
Ліде­ром із су­нич­но­го ви­ро­щу­ван­ня є Жи­то­мирсь­ка, До­нець­ка, Київська, Чер­кась­ка, Вінниць­ка об­ласті, але це сто­суєть­ся за­галь­но­го ва­лу. Що­до про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва су­ниці (про­дукція, ви­ро­ще­на про­фесійни­ми ви­роб­ни­ка­ми), то тут пе­ред ве­дуть: Вінниць­ка об­ласть - 18 тис. тонн, далі АР Крим - близь­ко 7, Одесь­ка - 5, Во­линсь­ка - 3,7, Львів­сь­ка - 3,5 та Хер­сонсь­ка - 3,6 тис. тонн.

Ви­роб­ництво за­мо­ро­же­ної су­ниці у 2010 році
Су­ни­ця зай­має 48% про­да­жу за­мо­ро­же­них ягід в Ук­раїні, ос­нов­ний ка­нал збу­ту за­мо­ро­же­них ягід - по­даль­ша їхня пе­ре­роб­ка.

Ек­с­порт/імпорт за­мо­ро­же­ної су­ниці у 2010 році
Ос­новні по­купці за­мо­ро­же­ної ук­ра­їнської су­ниці - всьо­го це 381 тон­на - це Італія (58%), Поль­ща (31%), Авст­рія (5%), інші - 6%. Ос­нов­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми за­мо­ро­же­ної су­ниці в Ук­раї­ну - всьо­го 1235 тонн - є Ки­тай (78%), Поль­ща (13%), Єги­пет (9%), і ек­с­пер­ти про­гно­зу­ють по­даль­ше зро­с­тан­ня ім­пор­ту за­мо­ро­же­ної су­ниці в Ук­раїну.
Найбільшим в Ук­раїні підприємст­вом із пе­ре­роб­ки фруктів та ягід є "Аг­ра­на Фрут", яке на­разі пе­ре­роб­ляє близь­ко 1,5 тис. тонн су­ниці, але номіна­ль­на  йо­го по­тужність пе­ре­роб­ки вдвічі більша. Оп­то­ва ціна свіжої су­ниці на по­чат­ку черв­ня цьо­го ро­ку пе­ре­бу­ва­ла в ціно­во­му діапа­зоні 12-18 грн/кг, су­ниці для пе­ре­роб­ки - 7-10 грн за кіло­г­рам.

Час ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти мож­ли­вості спов­на
Ро­бо­та над удо­с­ко­на­лен­ням тех­но­ло­гій: впро­ва­д­жен­ня про­дук­тив­них сортів, якісно­го по­сад­ко­во­го ма­теріалу, ефек­тив­них тех­но­логій; роз­ши­рен­ня ви­роб­ни­чо­го се­зо­ну; роз­ви­ток післяз­би­раль­ної до­роб­ки ("хо­лод­ний" лан­цюг); пе­ре­ва­ги об'єднан­ня ви­роб­ників.

MEIOSIS Ltd ре­ко­мен­дує
MEIOSIS Ltd - не­за­леж­на бри­тансь­ка ком­панія, ство­ре­на в 1989 році. На сьо­годні підприємство Meiosis ор­ганізо­вує сор­то­ви­про­бу­ван­ня та вив­чен­ня сор­тів у різних країнах світу, за­без­пе­чує за­хист прав інте­лек­ту­аль­ної влас­ності, ліцен­зує ви­ро­щу­ван­ня та про­даж по­сад­ко­во­го ма­теріалу, зби­рає ро­ялті/лі­цен­зійні пла­тежі на про­даж са­д­жанців за до­ру­чен­ням се­лекціонерів/влас­ників.
За ре­зуль­та­та­ми сор­то­ви­про­бу­вань бу­ли об­рані най­кращі сор­ти су­ниці, які мо­жуть бу­ти цікаві для ук­раїнських ви­роб­ників. Ува­га! Дані сор­ти не за­реєст­ро­вані в Ук­раїні і роз­гля­да­ють­ся як пер­спек­тивні та цікаві для спо­жи­вачів та по­рівню­ють­ся із по­пу­ляр­ни­ми за­реєстро­ва­ни­ми сор­та­ми Ел­сан­та, Фло­ренс та Сим­фонія.

Vibrant (Вібрант)
   Ран­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає на сім днів раніше за Ел­сан­ту
   Ви­нят­ко­во ве­ли­кий уро­жай ягід пер­шо­го кла­су
   Ве­ликі, вирівняні за розміром, се­ред­нь­о­на­си­че­но­го чер­во­но­го ко­ль­о­ру яго­ди з со­лод­ким сма­ком
   Стійкий до бо­рош­ни­с­тої ро­си, сприй­­нят­ли­вий до вер­ти­ци­ль­о­зу

Christine (Крістіна)
   Ран­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­ган­ня - на 7-14 днів раніше, ніж сор­ту Ел­сан­та
   Ве­ли­кий відсо­ток ягід пер­шо­го сор­ту
   Ве­ликі, міцні, бли­с­кучі та яс­к­раві оран­же­во-чер­воні яго­ди з приємним со­лод­ким сма­ком
   Стійкий до бо­рош­ни­с­тої ро­си та вер­ти­ци­ль­о­зу
Alice (Аліса)
   Дов­гий зби­раль­ний се­зон, 50% збо­ру вро­жаю ягід - на сім днів пізніше за Ел­сан­ту
   Ве­ликі вирівняні яго­ди конічної фор­ми
   Міцні, со­ко­виті, чу­до­во­го сма­ку
   Ре­зи­с­тент­ний до вер­ти­ци­ль­о­зу та хво­роб ко­ре­не­вої си­с­те­ми

Lucy (Люсі)
   Се­ред­нь­о­го терміну дозріван­ня, на сім днів пізніше за Ел­сан­ту
   Ду­же ви­со­кий уро­жай (у т.ч. за 60-ден­ної тех­но­логії)
   Ду­же ве­ли­ка конічної фор­ми міцна яго­да се­ред­нь­о­на­си­че­но­го чер­во­но­го ко­ль­о­ру
   То­ле­рант­ний до за­тяж­них дощів
   Ре­зи­с­тент­ний до за­гни­ван­ня сер­деч­ка

Irresistible (Ірре­зи­с­тебл)
   Се­ред­нь­о­го терміну дозріван­ня (тро­хи раніше за Ел­сан­ту)
   Ви­со­кий відсо­ток яго­ди пер­шо­го кла­су
   Ду­же вирівня­на, бли­с­ку­ча чер­во­на яго­да з чу­до­вим аро­ма­том
   Се­ред­нь­о­ре­зи­с­тент­ний до за­гни­ван­ня сер­деч­ка
   При­дат­ний для ви­ро­щу­ван­ня у від­кри­то­му грунті та плівко­вих теп­ли­цях

Sweetheart (Світхарт)
   Се­ред­нь­о­го терміну дозріван­ня (як Ел­сан­та)
   Вирівня­на яго­да, при­ваб­ли­ве за­барв­лен­ня шкірки і м'якоті
   Лежкість кра­ща, ніж в Ел­сан­ти
   Ви­со­кий ос­нов­ний уро­жай, розмір яго­ди більший, ніж в Ел­сан­ти

Elegance (Еле­ганс)
   Се­ред­нь­опізній сорт (термін до­сти­ган­ня - як у сор­ту Сим­фонія)
   Чу­до­ва якість яго­ди
   Ве­ли­ка вирівня­на яго­да оран­же­во-чер­во­но­го ко­ль­о­ру
   Ви­со­кий уро­жай за 60-ден­ної тех­но­логії
   Ви­со­кий відсо­ток про­дукції пер­шо­го кла­су

Fenella (Фе­нел­ла)
   Пізньо­с­тиг­лий сорт, термін на­стан­ня стиг­лості - між сор­та­ми Ел­сан­та та Фло­ренс
   Ве­ли­ка бли­с­ку­ча оран­же­во-чер­во­на яго­да
   Ду­же приємний со­лод­кий смак
   Стійкий до до­що­вої по­го­ди
   До­б­ра ре­зи­с­тентність до вер­ти­ци­­льо­зу та за­гни­ван­ня сер­деч­ка

Florence (Фло­ренс)
   Пізньо­с­тиг­лий (че­рез 7-10 днів після до­сти­ган­ня Ел­сан­ти)
   Ви­со­кий відсо­ток ягід пер­шо­го кла­су
   Ве­ликі на­си­че­но-чер­воні яго­ди конічної фор­ми
   До­б­ра лежкість
   До­б­ра ре­зи­с­тентність до бо­рош­ни­с­тої ро­си, вер­ти­ци­ль­о­зу та за­гни­ван­ня сер­деч­ка

Cupid (Купід)
   Пізньо­с­тиг­лий, термін дозріван­ня - як у сор­ту Фло­ренс
   Ви­со­кий відсо­ток ягід пер­шо­го кла­су
   Стійкий до до­щу
   До­б­ра ре­зи­с­тентність до пля­ми­с­то­с­тей, бо­рош­ни­с­тої ро­си, вер­ти­ци­ль­о­зу та за­гни­ван­ня сер­деч­ка

Judibell (Джудібелл)
   Ду­же пізній, до­сти­гає че­рез 35 днів після Ел­сан­ти
   При­ваб­ли­ва, вирівня­на со­ко­ви­та яго­да оран­же­во-чер­во­но­го ко­ль­о­ру з приємним сма­ком
   До­б­ра ре­зи­с­тентність до вер­ти­ци­­льо­­зу та за­гни­ван­ня сер­деч­ка, се­ред­ня ре­зи­с­тентність до пля­ми­с­то­с­тей та бо­рош­ни­с­тої ро­си

Flamenco (Фла­мен­ко)
   Сорт ней­т­раль­но­го дня з ви­со­кою якіс­тю про­дукції
   Ду­же при­ваб­ли­ва яго­да вирівня­ної конічної фор­ми з оран­же­во-чер­во­ною бли­с­ку­чою шкіркою
   Чу­до­вий смак, со­лод­кий та со­ко­ви­тий сорт
   До­б­ра лежкість

Сор­ти для пе­ре­роб­ки
Emily (Емілі)
   До­сти­ган­ня - на де­сять днів пізніше за Ел­сан­ту
   Рівномірна яго­да, інтен­сив­не за­барв­лен­ня шкірки і м'якоті, ду­же на­си­че­ний смак
   До­б­рий уро­жай, се­редній розмір яго­ди - в ос­нов­но­му 25-35 мм
   Ре­зи­с­тент­ний до бо­рош­ни­с­тої ро­си

Perfection (Пер­фекшн)
   До­сти­ган­ня - на тиж­день пізніше за Ел­сан­ту
  Рівномірна яго­да, гли­бо­кий колір шкірки та м'якоті, чу­до­вий смак
   Ду­же ви­со­ка вро­жайність, розмір яго­ди більший, ніж в Ел­сан­ти
   Се­ред­нь­о­ре­зи­с­тент­ний до вер­ти­ци­ль­о­зу

підготував Геннадій Жо­ло­бець­кий
за ма­теріала­ми кон­фе­ренції
“Ви­ро­щуємо су­ни­цю” Вінниця 2011 р.

Попередня стаття

Інтерв'ю
У розвинених країнах агрострахування вже давно застосовується як ефективний інструмент розвитку агробізнесу, в Україні страхування ризиків сільського господарства все ще знаходиться на стадії розвитку
За використання сучасних засобів захисту рослин найбільшої їхньої ефективності вдається досягти лише за строго виконання трьох основних умов: правильного вибору препарату, оптимальних термінів внесення та чіткого дотримання технології... Подробнее

1
0