Спецможливості
Статті

Су­часні сор­ти ней­т­раль­но­го дня су­ниці са­до­вої та спе­цифіка куль­ту­ри

04.06.2015
2312
Су­часні сор­ти ней­т­раль­но­го дня су­ниці са­до­вої та  спе­цифіка куль­ту­ри фото, ілюстрація

За результатами влас­них досліджень та аналітич­но­го ог­ля­ду літе­ра­ту­ри, на­ве­де­но ос­новні аг­робіологічні по­каз­ни­ки та особ­ли­вості ви­ро­щу­ван­ня різних за по­хо­д­жен­ням сортів су­ниці ней­т­раль­но­го дня. Підтвер­д­же­но їхню не­до­стат­ню адап­тивність за ви­ро­щу­ван­ня в умо­вах відкри­то­го грун­ту.

За результатами влас­них досліджень та аналітич­но­го ог­ля­ду літе­ра­ту­ри, на­ве­де­но ос­новні аг­робіологічні по­каз­ни­ки та особ­ли­вості ви­ро­щу­ван­ня різних за по­хо­д­жен­ням сортів су­ниці ней­т­раль­но­го дня. Підтвер­д­же­но їхню не­до­стат­ню адап­тивність за ви­ро­щу­ван­ня в умо­вах відкри­то­го грун­ту.

В. Пав­люк, канд. с.-г. на­ук,
Інсти­тут садівництва НА­АН,
А. Чмух, канд. с.-г. на­ук,
С. Чмих, мол. на­ук. співробітник,
Подільська дослідна станція садівництва,
Н. Пав­люк, на­ук. співробітник,
Ук­раїнський інсти­тут ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин

По­ча­ток шля­ху
Сорт є най­ва­гомішим фак­то­ром і за­со­бом ви­роб­ництва у тех­но­логіях ви­ро­щу­ван­ня усіх пло­до­во-ягідних куль­тур. Особ­ли­во ре­во­люційним у ви­ро­щу­ванні су­ниці са­до­вої ста­ла по­ява прин­ци­по­во но­вих — ней­т­раль­но­ден­них сортів, які от­ри­ма­но в США у Каліфорнійсько­му універ­си­теті за­вдя­ки міжви­довій гібри­ди­зації. Пер­ше пло­до­но­шен­ня у рік садіння во­ни ма­ють уже че­рез три місяці, а в наступні ро­ки пік над­хо­д­жен­ня ягід при­па­дає на кожні шість тижнів (починаючи із черв­ня). Інтро­ду­ко­ва­ні із США, ці сор­ти і в Європі в умо­вах за­кри­то­го грун­ту здатні да­ва­ти по­за­се­зонні вро­жаї. За­вдя­ки своїм біологічним особ­ли­во­с­тям, во­ни фор­му­ють суцвіття не­за­леж­но від фо­то­періоду як за дов­го­го, так і ко­рот­ко­го дня, мо­жуть циклічно пло­до­но­си­ти та про­гра­му­ва­тись для от­ри­ман­ня про­дукції на пев­ну да­ту. За до­б­ро­го до­гля­ду вже у пер­ший рік від них мож­на от­ри­ма­ти вро­жай до 20 т/га.

Ог­ляд су­час­но­го сор­ти­мен­ту
Одразу зазначимо, що терміни «ре­мон­тантні», «ней­т­раль­но­го дня», «по­втор­но­го пло­до­но­шен­ня» — слід сприй­ма­ти як си­ноніми.
У ре­зуль­таті вив­чен­ня у Ка­наді (провінції Он­таріо)  ко­лекції аме­ри­кансь­ких сортів су­ни­ці, не­чут­ли­вих до тривалості дня (ней­т­раль­них), на 1988 р. бу­ло вста­нов­ле­но, що їхня про­дук­тивність до­ся­га­ла 14 т/га — в пер­ший та 39 т/га — на дру­гий рік ве­ге­тації. Най­ви­щою про­дук­тивністю вирізняв­ся сорт Селва (Selva), се­ред­ня вро­жайність яко­го у пер­ший рік пло­до­но­шен­ня ста­но­ви­ла 7,7 т/га за ма­си ягід 9,9 г. Муль­чу­ван­ня міжрядь плівкою під­ви­щу­ва­ло вро­жайність на 50% та ви­клю­ча­ло не­обхідність бо­роть­би із бур'яна­ми. Всі ней­т­ральні сор­ти до­б­ре ре­а­гу­ють на вне­сен­ня азот­них та калійних до­б­рив. Най­ви­щу вро­жайність до­сяг­ну­то за стрічко­вої схе­ми садіння з відстан­ню між рос­ли­на­ми 15 см та між стрічка­ми — 90 см. Вро­жайність сор­ту Сел­ва за ши­ри­ни міжрядь 15 см ста­но­ви­ла 4,3 кг/м2, 30 см — 1,9 кг/м2. Оп­ти­мальні умо­ви для сор­ту та мак­си­маль­ний вро­жай відміче­но за фор­му­ван­ня три­ряд­ко­вих стрічко­вих ягідників.
Сел­ва по­хо­дить із США. Кущі сла­бо­рослі, ок­руглі, се­ред­нь­о­роз­логі, ли­с­тя се­ред­нь­о­опу­ше­не, має слаб­ке ан­тоціа­но­ве за­барв­лен­ня. Яго­ди ве­ликі, ши­ро­коко­ну­со­подібні, тем­но-чер­воні, ду­же щільні, із се­реднім бли­с­ком; м'якоть чер­­во­на, повітря­на комірка се­ред­ня, пло­до­ніжка відділяється важ­ко. Яго­ди пер­шої хвилі пло­до­но­шен­ня до­сти­га­ють при­близ­но на три дні раніше від сор­ту Зен­га Зен­га­на. Рос­ли­ни ураз­ливі до ви­мер­зан­ня, але стійкі про­ти хво­роб ли­с­тя та ко­ре­не­вої си­с­те­ми. Яго­ди в се­­ред­нь­о­му сту­пені по­шко­­джу­ють­ся сірою гнил­лю. Вра­хо­ву­ю­чи здатність фор­му­ва­ти яго­ди на дочірніх ро­зет­ках, сорт мож­на ви­ро­щу­ва­ти в кон­тей­не­рах у «ви­сячій» чи «пла­кучій» формі.
Еве­рест. Бри­тансь­кий сорт ней­т­раль­но­го дня, ви­ве­де­ний у 1998 р. від схре­щу­ван­ня сортів Евіта та Ірвін. У рік садіння уро­жай от­ри­му­ють від по­чат­ку серп­ня до пізньої осені, а на­с­туп­но­го ро­ку пер­ший пік пло­до­но­шен­ня — як у се­ред­нь­о­с­тиг­лих черв­не­вих сортів (на  чо­ти­ри-шість днів раніше від Зен­ги Зен­га­ни), дру­гий — від по­чат­ку серп­ня до пізньої осені. Яго­ди ве­ликі та ду­же ве­ликі, вирівняні, на­си­че­но-чер­во­но­го ко­ль­о­ру, з силь­ним бли­с­ком. М'якоть яс­к­ра­во-чер­во­на, аро­мат­на, со­ко­ви­та, кис­ло-со­лод­ко­го сма­ку. Еве­рест є до­сить по­ши­ре­ним у Європі за­вдя­ки відмінній транс­пор­та­бель­ності ягід, їхньо­му при­ваб­ли­во­му зовнішньо­му ви­гля­ду та стійкості рос­лин про­ти сірої гнилі.
Ко­ро­ле­ва Єлиза­ве­та. Англійський сорт, здат­ний пло­до­но­си­ти про­тя­гом усь­о­го літа. Є од­ним із най­по­ши­реніших та ви­со­ко­в­ро­жай­них у про­мис­ло­во­му ягідництві Ве­ли­кої Бри­танії. Кущі се­ред­ньої си­ли рос­ту, але з роз­ло­гим габіту­сом, ут­во­рю­ють порівня­но ма­ло вусів. Яго­ди ве­ликі, конічної чи ши­ро­ко­конічної фор­ми, яс­к­ра­во-чер­воні, бли­с­кучі, із щільною м’якот­тю та до­б­ро­го сма­ку. До­стат­ньо транс­пор­та­бельні. Сорт стійкий про­ти  за­хво­рю­ван­ня сірою гнил­лю ягід, ви­баг­ли­вий до во­ло­го­за­без­пе­чен­ня.
Альбіон. Сорт аме­ри­кансь­кої се­лекції. Пло­ди ви­дов­же­но­конічної фор­ми, си­ме­т­ричні, зі щільною (але менша, ніж у Діаман­та) м’якот­тю. Зовнішнє і внутрішнє за­барв­лен­ня — на­си­че­но-чер­во­не. Сма­кові якості до­сить ви­сокі, яго­ди при­датні як для спо­жи­ван­ня у свіжо­му ви­гляді, так і для пе­ре­роб­ки. За ру­бе­жем Альбіон має значні об­ся­ги ви­роб­ництва, а місце у ко­мерційному рей­тингу поділяє із сор­том Діамант. До­б­ре за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе на рин­ку Ве­ли­кої Бри­танії за­вдя­ки щільній м’якоті, а та­кож віднос­но ви­сокій стійкості про­ти ко­ре­не­вих гни­лей. У 2007 р. йо­го ча­ст­ка в сор­товій струк­турі Англії до­сяг­ла 25% і про­дов­жує зро­ста­ти. Має ви­со­ку стій­кість про­ти за­хво­рю­вань — вер­ти­ци­ль­о­зу і фіто­­фто­ро­зу, але менш стій­кий проти ан­т­рак­но­зу. Од­нак че­рез низь­ку зи­мо­стій­кість у безсніжні зи­ми на Київщині рос­ли­ни мо­жуть ви­мер­за­ти.
У Ка­наді під час досліджень мож­ли­вості цілорічного вирощування су­ниці вив­ча­ли 13 сортів із Каліфорнії (США ), які вирізня­лись інтен­сив­ним па­го­но­у­тво­рен­ням, швид­ким рос­том та от­ри­манням ягід за 45–60 днів. Ріст і роз­ви­ток рос­лин про­хо­див та­ким чи­ном, що па­го­но­у­тво­рен­ня та от­ри­ман­ня ягід пе­ребіга­ли хо­ча і па­ра­лель­но, але ок­ре­мо. Як наслідок — уро­жай ягід от­ри­му­ва­ли цілий рік: пе­ре­но­си­ли рос­ли­ни во­се­ни з по­ля в теп­ли­цю і ви­ро­щу­ва­ли су­ни­цю після то­матів, огірків та інших куль­тур.
У 1999 р. у США ство­ре­но чо­ти­ри нові сор­ти: Diamante, Aromas, Gaviota, Pacific, що від­повіда­ють ос­нов­ним ви­мо­гам якості ягід і вро­жай­ності. Од­нак на сході США однією з важ­ких про­блем під час ви­ро­щу­ван­ня су­ниці є хво­ро­ба — ан­т­рак­ноз. То­му се­лекція на ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість про­ти цієї хво­ро­би є од­ним із варіантів змен­шен­ня втрат від ан­т­рак­но­зу.
Поль­ща зай­має дру­ге місце в Європі із ви­роб­ництва ягід су­ниці (річний вал — по­над 180 тис. т). Але навіть для поль­сь­ко­го ви­роб­ни­ка ягід не все так про­сто — для ви­ро­щу­ван­ня но­вих сор­­тів потрібна ліцензія, а її вартість на один сорт ста­но­вить 3 тис. дол. Окрім цьо­го, оп­ла­та ро­ялті ста­но­вить 15% су­ми ре­а­лізо­ва­ної про­дукції, то­му для окуп­ності ви­т­рат не­обхідні ве­ликі площі ма­точ­ників, які не всі гос­по­дар­ст­ва ма­ють. Од­нак са­ме в Польщі, ке­ру­ю­чись доцільністю і від­чут­тям ко­мерційно­го успіху, з 2003 р. на за­са­дах ліцен­зу­ван­ня вве­де­но в реєстр най­новіші сор­ти із США — Діамант (Diamante), Гавіота (Gaviota), Сіс­кейп (Seascape) і Аро­мас (Aromas). Усі во­ни є сор­та­ми по­втор­но­го пло­до­но­шен­ня, але ураз­ливі до ви­мер­зан­ня, що й бу­ло відзначе­но на мо­мент їхньої реєстрації.
Діамант. Кущі силь­но­рослі, ок­руглі, се­ред­нь­о­роз­логі. Яго­ди се­ред­ньої ве­ли­чи­ни, ви­дов­жені, чер­воні, до­сить щільні; м’якоть по­ма­ран­че­во-чер­во­на, повітря­на комірка ма­ла, пло­доніжка відділяється важ­ко. Особ­ли­вості пло­до­но­шен­ня — яго­ди пер­шої хвилі до­сти­га­ють при­близ­но на три дні раніше від  сор­ту Зен­га Зен­га­на, їхня вро­жайність не­ви­со­ка. Рос­ли­ни ураз­ливі до ви­мер­зан­ня, але стійкі про­ти хво­роб.
Гавіота. Кущі се­ред­нь­о­рослі, ок­руглі, се­ред­нь­о­роз­логі. Ли­с­тя ма­ло­опу­ше­не, має силь­не ан­тоціано­ве за­барв­лен­ня. Яго­ди се­ред­ньої ве­ли­чи­ни, ци­ліндричні, чер­воні, до­сить щільні, не­­рівно­мірно за­барв­лені, із силь­ним бли­с­ком; м’якоть яс­но-чер­во­на, повітря­на комірка се­ред­ньої ве­ли­чи­ни, пло­доніжка ду­же важ­ко відділяється. Яго­ди пер­шої хвилі до­сти­га­ють при­близ­но на три дні раніше від сор­ту Зен­га Зен­га­на, їхня вро­жайність не­ви­со­ка. Рос­ли­ни ураз­ливі до ви­мер­зан­ня, але стійкі про­ти хво­роб.
Сіскейп. Кущі се­ред­ньо­­рослі, ши­ро­ко­округлі, се­ред­нь­о­роз­логі. Ли­с­тя ма­ло­опу­ше­не, має се­реднє ан­тоціано­ве за­барв­лен­ня. Яго­ди се­ред­ньої ве­ли­чи­ни і ве­ликі, ко­ну­со­подібні, чер­воні, до­сить щільні, нерівномірно за­барв­лені, із силь­ним бли­с­ком; м’якоть чер­во­на, повітря­на комірка се­ред­ньої ве­ли­чи­ни, пло­доніжка лег­ко відділяється. Яго­ди пер­шої хвилі до­сти­га­ють при­близ­но на три дні раніше від сор­ту Зен­га Зен­га­на, їхня вро­жайність ви­со­ка. Рос­ли­ни до­сить стійкі до ви­мер­зан­ня і се­ред­нь­остійкі про­ти хво­роб. Яго­ди в се­ред­нь­о­му сту­пені по­шко­д­жу­ють­ся сірою гнил­лю.
Аро­мас теж от­ри­ма­ний у Каліфор­нійсько­му універ­си­теті ( CAL. 87112-6 x CAL 88270-1). Кущі сла­бо­рослі, ши­ро­ко­округлі, се­ред­нь­о­роз­логі. Ли­с­тя ма­ло­опу­ше­не, має се­реднє ан­тоціано­ве за­барв­лен­ня. Яго­ди се­ред­ньої ве­ли­чи­ни, ко­ну­со­подібні, тем­но-чер­воні, до­сить щільні, рівномірно за­барв­лені, бли­с­кучі, м’якоть чер­во­на, повітря­на комірка ду­же ма­ла, пло­доніжка відділяється важ­ко. Яго­ди пер­шої хвилі теж до­сти­га­ють при­близ­но на три дні раніше від сор­ту Зен­га Зен­га­на, вро­жайність не­ви­со­ка. Рос­ли­ни ураз­ливі до ви­мер­зан­ня, але стійкі про­ти сірої гнилі.
Cта­ном на 2010 р. най­по­пу­лярніши­ми в євро­пейсь­ких країнах ста­ли сор­ти Сел­ва, Альбіон, Аро­мас, Сан Ан­д­ре­ас і Пор­то­ла, а пер­спек­тив­ни­ми — Флоріант та Еві-2.
Шар­лот­та (Charlotte). Пло­ди при­ваб­ливі, щільні, але де­що ма­лих розмірів. Ма­ють доб­рий смак та над­то силь­ний аро­мат. По­тенціал вро­жай­ності — 400–800 г з рос­ли­ни.
Ельсіно­ре (Elsinore). Яго­ди се­ред­ньої щільності, зовні при­ваб­ливі, по­тенціал уро­жай­ності — по­над 1000 г з рос­ли­ни.
Еві — 2 (Evi-2). Смак по­се­редній, але по­тенціал уро­жай­ності ви­со­кий — по­над 1000 г з рос­ли­ни. Во­се­ни квітко­но­си мо­жуть ла­ма­ти­ся. Сорт чут­ли­вий до дощів — яго­ди мо­жуть по­шко­д­жу­ва­тись сірою гнил­лю від се­ред­нь­о­го до силь­но­го сту­пе­ня.
Івз Ділайт (Eves Delight). Яго­ди світло-чер­воні, до­б­ро­го сма­ку. Рівень уро­жай­ності се­редній. Сорт сприй­нят­ли­вий до бо­рош­ни­с­тої ро­си, то­му ре­ко­мен­дується для ви­ро­щу­ван­ня тільки за умо­ви до­б­ро­го за­хи­с­ту.
Моллінг Пірл (Malling Pearl). Яго­ди зовні при­ваб­ливі, до­б­ро­го сма­ку, віднос­но щільні. По­тенціал вро­жай­ності — при­близ­но 800–1000 г з рос­ли­ни. Зовні яго­ди подібні до Ель­сан­ти. Але ви­ро­щу­ван­ня сор­ту мо­же об­ме­жу­ва­тись че­рез чис­ленні ви­па­дан­ня рос­лин, спри­чи­нені ко­ре­не­ви­ми гни­ля­ми.
Світ Еві (Sweet Eve). Яго­ди світло-чер­воні, щільні, до­б­ро­го сма­ку. По­тенціал уро­жай­ності се­редній. Од­нак сорт чут­ли­вий до дощів, то­му ре­ко­мен­дується для ви­ро­щу­ван­ня тільки за умо­ви до­б­ро­го за­хи­с­ту.
Пор­то­лас (Portolas). Яго­ди світло-чер­воні, ду­же при­ваб­ливі, щільні. Рос­ли­ни сла­бо­рослі, але чут­ливі до до­щу. По­тенціал уро­жай­ності — від се­ред­нь­о­го до ви­со­ко­го
(800–1000 г з рос­ли­ни).
Сан Ан­д­ре­ас (San Andreas). Яго­ди ти­по­во чер­воні, ду­же щільні, се­ред­нь­о­го сма­ку. Рос­ли­ни міцні і силь­но­рослі. По­ча­ток зби­ран­ня вро­жаю — пізній. По­тенціал уро­жай­ності — 800–1000 г з рос­ли­ни.
В Англії як мож­ли­ву заміну сор­ту Альбіон упро­ва­д­жу­ють сорт Фінесс. По­ши­ре­ним і на­далі за­ли­шається Дрісколл Джубілі, пло­ди яко­го за­до­воль­ня­ють смак най­ви­баг­ливіших по­купців. Ос­таннім ча­сом на­бу­ва­ють по­ши­рен­ня Світ Еві, новостворені Бадді і Фінесс, а та­кож італійські сор­ти.
Бадді — сорт із при­ваб­ли­ви­ми, бли­с­ку­чи­ми, щільни­ми і ду­же со­лод­ки­ми пло­да­ми, з ви­со­ким вмістом су­хих роз­чин­них ре­чо­вин. Рос­ли­ни до­сить силь­но­рослі, стійкі про­ти вер­ти­ци­ль­о­зу і ко­ре­не­вої гнилі та до­сить то­ле­рантні до бо­рош­ни­с­тої ро­си.
Фінесс — за вро­жайністю де­що пе­ре­вер­шує по­ши­ре­ний Еве­рест. Пло­ди при­ваб­ливі, гар­ної фор­ми. Рос­ли­ни силь­но­рослі, стійкі про­тии вер­ти­ци­ль­о­зу і ко­ре­не­вої гнилі, помірно стійкі про­ти бо­рош­ни­с­тої ро­си.
В Ук­раїні сор­ти ней­т­раль­но­го дня з’яви­лись не так дав­но, і більшість з них — за­ру­біжної се­лекції (Сел­ва, Єльсіно­ре, Альбіон, Діамант, Ос­та­ра, Ко­ро­ле­ва Єлиза­ве­та).

Ре­зуль­та­ти досліджень
в Ук­раїні
 Сор­ти вив­ча­ли в Інсти­туті садів­ництва НА­АН (Київ) та на Подільській дослідній станції садівництва в ос­нов­но­му за од­но­ряд­ної за­гу­ще­ної по­сад­ки: відстань між ряд­ка­ми — 0,8–0,9, між рос­ли­на­ми в ряд­ку — 0,2 м, близь­ко 55 тис. кущів на 1 га.
Вив­чен­ня в Інсти­туті садівництва на Київщині у 2006–2011 рр. сортів Брай­тон, Же­не­ва і Ре­фе­рен­та засвідчи­ли най­кра­щу про­дук­тивність та адап­тивність у ціло­му у Ре­фе­рен­ти.
У ре­зуль­таті досліджен­ня на Подільській ДСС за спри­ят­ли­вих умов пе­ре­зимівлі 2007–2008 рр. сортів Діамант, Еві-2, Еве­рест, Ос­та­ра (Ostara), Сел­ва, Сіскейп і Флорін (Florin) от­ри­ма­но по­зи­тивні дані. Цвітіння у них роз­по­чи­на­ло­ся 4–8 трав­ня, од­но­час­но з тра­диційни­ми ко­рот­ко­ден­ни­ми ранніми сор­та­ми, а по­ча­ток дру­гої хвилі цвітіння при­па­дав на кінець черв­ня — по­ча­ток лип­ня і три­вав до при­мо­розків. До­сти­ган­ня плодів пер­шої хвилі пло­до­но­шен­ня відміче­но в першій де­каді черв­ня.
 Яго­ди дру­гої хвилі роз­по­чи­на­ли дозріва­ти у першій де­каді лип­ня, за ви­нят­ком сортів Сіскейп і Флорін, у яких во­но по­чи­на­лось на 7–10 днів пізніше від інших сортів. Зби­ран­ня ягід три­ва­ло до кінця жовт­ня. Най­у­ро­жайніши­ми ви­я­ви­лись Еве­рест
(10,5 т/га) і Флорін (9,4 т/га). Най­мен­ший уро­жай зібра­но у Діаман­та, од­нак йо­го яго­ди — ви­со­ких сма­ко­вих і то­вар­них яко­с­тей. Уро­жайність ре­ш­ти сортів бу­ла в ме­жах 5,7–8,6 т/га.
Ви­со­ку то­варність ма­ли Флорін та Еві-2, у яких вихід ягід пер­шо­го сор­ту ста­но­вив, відповідно, 71,5 та 52,6%. У ре­ш­ти сортів цей по­каз­ник був у ме­жах 33,7–47,8%. Якісні, при­ваб­ливі, транс­пор­та­бельні і до­сить ве­ликі пло­ди до­б­ро­го сма­ку (8 балів) бу­ли у Флорін, Сел­ви, Діаман­та та Еві-2. Де­що ниж­чої якості і найдрібніши­ми бу­ли яго­ди сор­ту Ос­та­ра, із них пер­шо­го то­вар­но­го сор­ту — всьо­го 8,6%.
Най­ш­ко­до­чинніши­ми хво­ро­ба­ми, що змен­шу­ють якість і кількість уро­жаю, є бо­рош­ни­с­та ро­са ли­с­тя та сіра гниль ягід. Ура­жен­ня ягід бо­рош­ни­с­тою ро­сою у всіх сортів не ви­яв­ле­но. Найстійкіши­ми про­ти сірої гнилі ви­я­ви­лись сор­ти Сел­ва, Діамант і Сіскейп (ура­жен­ня ягід — мен­ше 1%), менш стійки­ми — сор­ти Еві-2 та Еве­рест (1–2%).
За по­даль­шо­го вив­чен­ня за віднос­но спри­ят­ли­вих умов ве­ге­таційних періодів та зим 2011–2013 рр. на Поділлі у сортів ней­т­раль­но­го дня теж підтвер­д­же­но дві хвилі пло­до­но­шен­ня, і пер­ший літній уро­жай (як пра­ви­ло, ран­нь­о­го до­сти­ган­ня порівня­но із черв­не­ви­ми сор­та­ми) ста­но­вив
6,9–10,2 т/га. Най­про­дук­тивніши­ми у спри­ят­ли­во­му за по­год­ни­ми умо­ва­ми 2012 р. ви­я­ви­лись Еві-2 (10,2 т/га) і Сель­ва (9,4 т/га). Де­що мен­шою бу­ла вро­жайність у сортів Еве­рест (8,2 т/га) і Флоріант ( 6,9 т/га), що близь­ко до кон­троль­но­го сор­ту ко­рот­ко­го дня Хо­ней (8,2 т/га). Се­редній за два ро­ки черв­не­вий уро­жай ста­но­вив, за­леж­но від сор­ту, 5,1–7,5 т/га.
По­тенційна біологічна про­дук­тивність у дру­го­му й ос­нов­но­му осінньо­му вро­жаї сортів ней­т­раль­но­го дня бу­ла ви­со­кою: у Еві-2 — 31,5, у Еве­ре­с­ту — 28,7 т/га. Істот­но ниж­чим уро­жай у літньо-осінній період був у Фло­ріан­та — 21,6 , та най­ниж­чим — у Сель­ви — 17,7 т/га. Од­нак ос­нов­ним не­до­ліком пер­ших двох сортів ви­я­ви­лось силь­не ура­жен­ня ягід ан­т­рак­но­зом.
Умо­ви зи­ми 2014 р. підтвер­ди­ли не­до­стат­ню зи­мостійкість сортів уже за зни­жен­ня тем­пе­ра­ту­ри у третій де­каді січня до се­ред­нь­о­до­бо­вої -18,1°С, а мінімаль­ної до -21,7°С. Ви­со­та снігового покриву на той час на су­ниці ста­но­ви­ла 14–20 см, що ма­ло б за­хи­с­ти­ти рос­ли­ни від підмер­зан­ня. У лю­то­му се­ред­нь­о­до­бо­ва тем­пе­ра­ту­ра повітря ста­но­ви­ла -1,4°С, що на 2,9°С ви­ще нор­ми, у третій де­каді відбув­ся пе­рехід се­ред­нь­о­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри че­рез 0°С. За та­ких умов більшість кла­сич­них сортів су­ниці (ко­рот­ко­го дня) пе­ре­зи­му­ва­ла до­б­ре, але сор­ти ней­т­раль­но­го дня — Флоріант, Еві-2 та Еве­рест, які увійшли в зи­му вже у не­за­довільно­му стані че­рез ура­жен­ня хво­ро­ба­ми, за­ги­ну­ли повністю.
Та­ким чи­ном, у ре­зуль­таті вив­чен­ня ней­т­раль­но­ден­них сортів су­ниці у відкри­то­му грунті навіть у цен­т­ральній ча­с­тині Ук­раїни вста­нов­ле­но не­до­стат­ню їхню адап­тивність че­рез низь­ку зи­мостійкість та силь­не ура­жен­ня хво­ро­ба­ми. Са­ме то­му ос­таннім ча­сом у ба­га­ть­ох країнах відпраць­о­ву­ють­ся тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри за ча­ст­ко­во­го чи повністю за­кри­то­го грун­ту.

Пер­спек­ти­ви од­норічної
куль­ту­ри під на­крит­тям
Під час вив­чен­ня в од­норічній куль­турі на го­ри­зон­таль­них сте­ла­жах під ту­нель­ни­ми ук­рит­тя­ми (даш­ка­ми), у Польщі в 2012 р. бу­ло от­ри­ма­но по­пе­редні та об­надійливі за ви­со­кою про­дук­тивністю ре­зуль­та­ти що­до но­вих сортів: Амандіне (Amandine), Еві ІІ (Evi- II) та Ліно­за (Linosa).
Амандіне. Но­вий сорт по­втор­но­го пло­до­но­шен­ня фран­цузь­кої се­лекції, який ли­ше із 2012 р. по­ши­рюється в Польщі. Сорт ви­со­ко­в­ро­жай­ний, має ви­дов­же­но­конічні, яс­к­ра­во-чер­воні, ве­ликі та щільні, ви­со­ко­т­ран­с­пор­та­бельні яго­ди ду­же до­б­ро­го сма­ку. При­дат­ний як для ви­ро­щу­ван­ня на гря­дах в умо­вах відкри­то­го грун­ту, так і в ма­ло­об’ємній гідро­понній куль­турі на го­ри­зон­таль­них сте­ла­жах. У першій хвилі пло­до­но­шен­ня, як­що не ви­да­ля­ти квітки, сорт вирізняється ран­нь­о­с­тиглістю і ду­же швид­ко на­ро­щує про­дук­тивність. Літній пік пло­до­но­шен­ня при­па­дає на дру­гу і тре­тю де­ка­ду черв­ня, а пік осінньо­го вро­жаю — від тре­тьої де­ка­ди лип­ня і до кінця серп­ня. У ціло­му за су­мою вро­жаю двох періодів од­но­го ро­ку пло­до­но­шен­ня сор­ту Амандіне не­знач­но по­сту­пається Еві ІІ та суттєво пе­ре­вер­шує Ліно­зу. Фірма «Пла­на­за» впро­ва­­д­жує цей сорт у Польщі шля­хом ви­ро­щу­ван­ня і на­дан­ня у ве­ли­комірних кон­тей­нер­них са­д­жанців «фріго» з ду­же ви­со­ким по­тенціалом пло­до­но­шен­ня.
Еві II. За умов Польщі має силь­но­рослі і напівроз­логі кущі, з інтен­сив­но зе­ле­ним і бли­с­ку­чим ли­с­тям. Квітко­но­си ви­ро­с­та­ють ви­ще ли­с­тя і силь­но роз­га­лу­жу­ють­ся. Яго­ди ве­ликі, щільні та смачні, од­нак на­прикінці зби­ран­ня дрібніша­ють. Ма­ють ши­ро­ко­округ­лу та ши­ро­ко­конічну фор­му, на­си­че­но-чер­во­не за­барв­лен­ня із силь­ним бли­с­ком, до­б­ру транс­пор­та­бельність. Рос­ли­ни про­яв­ля­ють ви­со­ку стійкість про­ти хво­роб ли­с­тя та ко­ре­не­вої си­с­те­ми. За ви­ро­щу­ван­ня під даш­ка­ми яго­ди стійкі про­ти сірої гнилі. Сорт Еві ІІ, із ура­ху­ван­ням ти­по­во де­серт­них вла­с­ти­во­с­тей ягід ви­со­кої якості та ду­же ви­со­кої вро­жай­ності, став од­ним із най­по­пу­лярніших сортів по­втор­но­го пло­до­но­шен­ня. Але са­ме з ог­ля­ду на це рос­ли­ни по­тре­бу­ють ви­со­ко­го ре­жи­му жив­лен­ня та зво­ло­жен­ня.
Повністю при­дат­ний як для ви­ро­щу­ван­ня на гря­дах у відкри­то­му грунті, так і в куль­турі під на­крит­тям. У вес­ня­но-літній період за умо­ви ви­да­лен­ня пер­ших квіток сорт вирізняється до­стат­ньо ви­со­ким пло­до­но­шен­ням у другій і третій де­ка­дах черв­ня. А ду­же ви­со­кий по­тенціал вро­жай­ності і швид­ке її на­ро­щу­ван­ня спо­с­терігається са­ме у дру­гий літній пік пло­до­но­шен­ня, який три­ває від тре­тьої де­ка­ди лип­ня і до кінця серп­ня. У ціло­му, за су­мою вро­жаю двох періодів од­но­го ро­ку пло­до­но­шен­ня Еві ІІ не­знач­но пе­ре­вер­шує сорт Амандіне та суттєво — Ліно­зу.
Ліно­за. Но­вий сорт італійської се­лекції, по­ши­рен­ням та на­дан­ням са­д­жанців яко­го зай­мається фірма Vivai Mazzoni. За умов Польщі має ве­ликі яго­ди, вирівняні за ве­ли­чи­ною, знач­но ви­дов­же­ної конічної фор­ми, світло-чер­воні та бли­с­кучі. М'якоть рівномірно чер­во­на, до­сить щільна і смач­на, із ви­со­ким вмістом цукрів. Рос­ли­ни се­ред­ньої си­ли рос­ту, не за­гу­щені ли­с­тям, ви­со­ко­­вро­жайні. Про­яв­ля­ють до­стат­ню стійкість про­ти ос­нов­них гриб­них хво­роб су­ниці: сла­бовраз­ливі до білої пля­ми­с­тості ли­с­тя та стійкі про­ти бо­рош­ни­с­тої ро­си. Квіту­ють ду­же ра­но, та­кож ра­но да­ють пер­ший ве­ли­кий літній уро­жай. Дру­га хви­ля пло­до­но­шен­ня три­ває від дру­гої по­ло­ви­ни лип­ня і до за­вер­шен­ня се­зо­ну. Сорт підтвер­див ви­со­ку при­датність для ви­ро­щу­ван­ня на ма­тах із ко­ко­со­вим суб­ст­ра­том на го­ри­зон­таль­них сте­ла­жах під даш­ка­ми. За та­ких умов ви­ро­щу­ван­ня, за су­мою вро­жаю двох періодів пло­до­но­шен­ня 2012 р., Ліно­за суттєво по­сту­пив­ся сор­ту Еві ІІ та не­суттєво — Амандіне.

Уза­галь­нен­ня та
ре­ко­мен­дації ви­роб­ництву
 Аналіз ре­зуль­татів досліджень за­рубіжних та ук­раїнських фахівців засвідчує, що за умов відкри­то­го грун­ту сор­ти ней­т­раль­но­го дня ма­ють не­до­стат­ню адап­тивність че­рез низь­ку зи­мостійкість та силь­не ура­жен­ня хво­ро­ба­ми. Уза­галь­нен­ня да­них три­ва­лих спо­с­те­ре­жень да­ло мож­ливість євро­пейсь­ким на­уков­цям ак­цен­ту­ва­ти ува­гу на спе­цифічних ви­мо­гах цієї куль­ту­ри.
Строк садіння фріго-роз­са­ди (охо­ло­д­же­ної) — се­ре­ди­на бе­рез­ня. Зе­лені рос­ли­ни теж мож­на ви­са­д­жу­ва­ти, але кра­ще — на по­чат­ку ве­рес­ня по­пе­ред­нь­о­го ро­ку. Най­важ­ливішим у тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня су­ниці ней­т­раль­но­го дня є силь­ний ве­ге­та­тив­ний роз­ви­ток рос­лин після ви­сад­ки та фор­му­ван­ня ба­га­ть­ох бо­ко­вих ріжків. Для цьо­го перші квітки слід ви­да­ля­ти при­близ­но до кінця трав­ня — по­чат­ку черв­ня. Крім цьо­го, після садіння на­весні і до по­чат­ку — се­ре­ди­ни трав­ня потрібно про­ве­с­ти мон­таж на­крит­тя.
Нор­ма­тив­на відстань між рос­ли­на­ми сортів ней­т­раль­но­го дня ста­но­вить 35 см. У сла­бо­рос­лих сортів з низь­кою вро­жайністю з однієї рос­ли­ни цю відстань тре­ба змен­шу­ва­ти. Так, індивіду­аль­ним ви­роб­ни­кам для ви­ро­щу­ван­ня, за­леж­но від ме­то­ду та досвіду, про­по­ну­ють­ся сор­ти: Еве­рест, Еві-2, Шар­лот­та, Альбіон, Сан Ан­д­ре­ас і Пор­то­лас. Уже є пер­ший досвід ви­ро­щу­ван­ня но­вих — Світ Еві та Івз Ділайт, який засвідчив яв­ний про­грес що­до сма­ку ягід ре­мон­тант­них сортів.
Період зби­ран­ня вро­жаю до­сить три­ва­лий — від се­ре­ди­ни лип­ня до се­ре­ди­ни жовт­ня. Це оз­на­чає, що всі хворі пло­ди тре­ба ви­да­ля­ти із ягідни­ка задля уник­нен­ня по­шко­д­жен­ня на­ступ­них. Окрім цьо­го, для збе­ре­жен­ня до­б­рих розмірів ягід ча­с­ти­ну квіток тре­ба ви­да­ля­ти. У по­даль­шо­му об­сяг робіт під час зби­ран­ня порівня­но мен­ший, ніж на підго­товці гряд з осені, і як ре­зуль­тат — відчут­не по­до­вжен­ня періоду зби­ран­ня вро­жаю.
Че­рез дов­гий період зби­ран­ня вро­жаю (пізно  влітку та во­се­ни) ви­ни­ка­ють про­бле­ми із за­хи­с­том рос­лин. Ос­нов­ни­ми хво­ро­ба­ми, що шко­дять куль­турі, є бо­рош­ни­с­та ро­са, ан­т­рак­ноз і сіра пло­до­ва гниль, а із шкідників — кліщі. За за­сто­су­ван­ня на­яв­них доз­во­ле­них за­собів за­хи­с­ту не завжди мож­на їх повністю знеш­ко­ди­ти. Тоді, скріпив­ши сер­це, дово­дить­ся ми­ри­тись із ча­ст­ко­ви­ми втра­та­ми.

Інтерв'ю
Вихід на зовнішні ринки все частіше стає закономірним етапом розвитку успішного бізнесу. Втім, перед керівником, що прийняв рішення про зовнішню експансію, традиційно постає багато запитань. І хоча
Ів Піке, керівник підрозділу Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні
З бе­рез­ня цьо­го ро­ку підрозділ Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні очо­лив Ів Піке. За до­волі ко­рот­кий час він уже встиг відвіда­ти прак­тич­но всі регіо­ни Ук­раїни та оз­най­о­ми­ти­ся

1
0