Спецможливості
Техніка та обладнання

Стрип-тілл по-англійськи Ре­зуль­та­ти дер­жав­них ви­про­бу­вань пнев­ма­тич­ної сівал­ки MZURI Pro-Til 4T

11.09.2015
1744
Стрип-тілл по-англійськи Ре­зуль­та­ти дер­жав­них ви­про­бу­вань пнев­ма­тич­ної сівал­ки MZURI Pro-Til 4T фото, ілюстрація

Ви­про­бу­ван­ня пнев­ма­тич­ної сівал­ки MZURI Pro-Til 4T — для сівби зер­но­вих куль­тур суцільним спо­со­бом за си­с­те­мою стрип-тілл, про­во­ди­ли на по­лях фер­мерсь­ко­го гос­по­дар­ст­ва «Степ» (с. Гос­тра Мо­ги­ла Ста­ви­щансь­ко­го р-ну Київської обл.).

Ви­про­бу­ван­ня пнев­ма­тич­ної сівал­ки MZURI Pro-Til 4T — для сівби зер­но­вих куль­тур суцільним спо­со­бом за си­с­те­мою стрип-тілл, про­во­ди­ли на по­лях фер­мерсь­ко­го гос­по­дар­ст­ва «Степ» (с. Гос­тра Мо­ги­ла Ста­ви­щансь­ко­го р-ну Київської обл.).

Технологія стрип- тілл. Тех­но­логія стрип-тілл поєднує у собі еле­мен­ти гли­бо­ко­го і ну­ль­о­во­го грун­то­об­робітків. Насіння висівається у до­б­ре підго­тов­ле­ну ріллю, оп­ти­маль­но взає­модіючи з грун­том у по­кра­ще­них повіт­ря­но-вод­них умо­вах, що при­ско­рює по­яву сходів рос­лин. Решт­ки стерні у міжрядді за­три­му­ють во­ло­гу, за­хи­ща­ють схо­ди від вітру та хо­ло­ду, підтри­му­ють оп­ти­маль­ний мікроклімат. Це поліпшує біологічний стан грун­ту за­вдя­ки здо­ровій не­зай­маній життєдіяль­ності мікро­ор­ганізмів.
Сівал­ка пра­цює за си­с­те­мою сму­го­во­го об­робітку грун­ту стрип-тілл. Ця тех­но­логія пе­ред­ба­чає об­робіток ли­ше вузь­ких смуг грун­ту, де бу­дуть розміщені ряд­ки із насінням. Міжряд­дя у та­ко­му разі не об­роб­ля­ють­ся — це зо­на, ку­ди пе­реміщу­ють­ся рос­линні решт­ки з об­роб­ле­них смуг під час їхньо­го ут­во­рен­ня. Ця сівал­ка за один прохід ма­ши­ни ви­ко­нує од­но­час­но опе­рації грун­то­об­робітку з уне­сен­ням до­б­рив (об­роб­ляється сму­га за­вшир­ш­ки 12 см на гли­би­ну 30 см) та висіван­ням.

Конструктивні особливості пневматичної сівалки точного висіву.
Ос­нов­ни­ми скла­до­ви­ми сівал­ки є ра­ма, бун­кер, пнев­ма­тич­на та гідравлічна си­с­те­ми, грун­то­об­роб­на та висівна ча­с­ти­ни, си­с­те­ма ав­то­ма­ти­зації і кон­тро­лю ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су.
Ра­ма пневматичної сівал­ки має про­сто­ро­ву кон­ст­рукцію, зва­ре­на з труб ква­д­рат­но­го пе­ре­ти­ну і яв­ляє со­бою дві бал­ки, розміщені V-подібно од­на до од­ної. До зву­же­ної ча­с­ти­ни ба­лок за до­по­мо­гою болтів кріпить­ся причіпний пристрій для аг­ре­га­ту­ван­ня сівал­ки із трак­то­ром. Кон­ст­рукція причіпно­го при­ст­рою ви­ко­на­на у ви­гляді не­ве­ли­ко­го ди­ш­ла (сниці) із сер­гою.
Бун­кер, ви­го­тов­ле­ний із ли­с­то­вої сталі, вста­нов­ле­но на рамі. Він об­лад­на­ний схо­да­ми з ого­ро­д­жен­ням для без­печ­ної ро­бо­ти об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу. Все­ре­дині бун­ке­ра вста­нов­ле­но пе­ре­го­род­ку, яка роз­поділяє йо­го ємність на дві секції: для насіння і міне­раль­них до­б­рив. У нижній ча­с­тині кож­ної секції бун­ке­ра вста­нов­ле­но ко­туш­ки для до­зу­ван­ня насіння і до­б­рив, які спря­мо­ву­ють тех­но­логічний ма­теріал од­ним по­то­ком у по­да­валь­ну магістраль, у якій за до­по­мо­гою вен­ти­ля­то­ра за­без­пе­чується повітря­ний потік. Далі магістраль роз­двоюється на ру­ка­ви, які на­прав­лені до роз­подільної го­ло­вки для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив на грун­то­об­робній ча­с­тині сівал­ки та роз­подільної го­ло­вки для насіння — на висівній ча­с­тині.
Ко­туш­ки при­во­дять­ся у дію від еле­к­т­ро­дви­гу­на, а вен­ти­ля­тор — від мас­ля­но­го на­со­са, який вста­нов­ле­но під бун­ке­ром пневматичної сівал­ки.
До ниж­ньої пло­щи­ни цен­т­раль­ної ра­ми у пе­редній ча­с­тині пневматичної сівал­ки точного висіву прикріпле­но дві бал­ки ра­ми грун­то­об­роб­но­го сег­мен­та. Рамні бал­ки зва­рені із труб 140×140 мм. На цих бал­ках кріплять­ся різальні дис­ки та гли­бо­ко­роз­пу­шу­вачі для нарізан­ня смуг у грунті, яких на сівалці розміще­но оди­над­цять (зі зміщен­ням один віднос­но од­но­го у два ря­ди — п’ять і шість штук відповідно). За гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча­ми вста­нов­ле­но грун­то­ущільню­вачі роз­пу­ше­них смуг у ви­гляді коліс на пнев­ма­тич­но­му хо­ду.
Висівна ча­с­ти­на з’єднується із грун­то­об­роб­ною шарнірно че­рез ра­му-пе­рехідник. Ра­ма висівної ча­с­ти­ни зва­ре­на із труб розміром 80×80 мм. До неї за до­по­мо­гою тяг та крон­штейнів кріплять­ся сош­ни­ки і при­ко­чу­вальні ко­ле­са. Кон­ст­рукцією пневматичної сівал­ки пе­ред­ба­че­но три ти­пи сош­ників — за­леж­но від сільсько­го­с­по­дарсь­кої куль­ту­ри, насіння якої висівається:
   -од­но­рядні — для ряд­ко­вої сівби насіння по­се­ре­дині об­роб­лю­-
ва­ної сму­ги;
  - дво­рядні — для висіву рядів у крайніх ча­с­ти­нах сму­ги;
   -роз­кид­но­го ти­пу — для сівби за всією ши­ри­ною сму­ги.
Гідравлічна си­с­те­ма сівал­ки точного висіву при­зна­че­на для пе­ре­ве­ден­ня її із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня в ро­бо­че і на­впа­ки, а та­кож для ке­ру­ван­ня грун­то­об­роб­ною та висівною ча­с­ти­на­ми. Гли­би­на об­робітку та висіву насіння ре­гу­люється за до­по­мо­гою кліпсів, які об­ме­жу­ють хід што­ка гідро­циліндрів.
Си­с­те­ма кон­тро­лю за висівом насіння та вне­сен­ням до­б­рив ре­алізо­ва­на шля­хом вста­нов­лен­ня дат­чиків про­хо­­джен­ня ма­теріалу на кож­но­му із тру­бо­про­водів туків і насіння. Крім цьо­го, є дат­чи­ки, за до­по­мо­гою яких кон­тро­люється за­да­ний тиск по­то­ку повітря для до­б­рив та насіння, що вста­нов­люється на ма­но­ме­т­рах, розміще­них на бун­кері. Для оп­тимізації ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су бун­кер та­кож об­лад­на­но си­с­те­мою сиг­налізації, що спраць­о­вує у разі на­яв­ності у ньо­му кри­тич­но­го об’єму насіння чи міне­раль­них до­б­рив. Сиг­нал ви­во­дить­ся на блок кон­тро­лю, розміще­ний у кабіні трак­то­ра.
Пе­ред по­чат­ком ро­бо­ти сівал­ки точного висіву за до­по­мо­гою дис­танційних кліпсів на гідро­циліндрах вста­нов­лю­ють не­обхідну гли­би­ну об­робітку і висіву насіння та опу­с­ка­ють сівал­ку на грунт.
Насіння і гра­ну­ль­о­вані міне­ральні до­б­ри­ва у за­даній кількості за до­по­мо­гою ко­туш­ко­вих висівних апа­ратів по­трап­ля­ють у по­да­валь­ну магістраль, де во­ни підхоп­лю­ють­ся повітря­ним по­то­ком, ство­ре­ним вен­ти­ля­то­ром, і транс­пор­ту­ють­ся пнев­мо­про­во­да­ми до висівної та грун­то­об­роб­ної ча­с­тин сівал­ки. Міне­раль­не до­б­ри­во вно­сить­ся в об­роб­ле­ну гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чем сму­гу грун­ту на гли­би­ну, вста­нов­ле­ну для гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча. Насіння висівається у ло­же, яке ут­во­ри­ло­ся після про­хо­д­жен­ня сош­ни­ка об­роб­ле­ною сму­гою грун­ту.

Ре­зуль­та­ти ви­про­бу­вань
Умо­ви, в яких пра­цю­ва­ла сівал­ка точного висіву, бу­ли прий­нят­ни­ми для за­довільної її ро­бо­ти. Фак­тичні зна­чен­ня по­каз­ників ха­рак­терні для зо­ни ви­про­бо­ву­ван­ня і за­довільні для ро­бо­ти цьо­го ти­пу ма­шин.
Пневматична сівал­ка в аг­ре­гаті із трак­то­ром John Deerе 8335 пра­цю­ва­ла на сівбі сої зі швидкістю 11,7 км/год. Про­дук­тивність за го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су ста­но­ви­ла 4,7 га/год. За період спо­с­те­ре­жень тех­но­логічних за­би­вань не зафіксо­ва­но, що свідчить про надійність ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су ма­ши­ною (ко­ефіцієнт надійності дорівнює 1): гли­бо­ко­роз­пу­шу­вачі ство­рю­ють сму­ги відповідної якості, а сош­ни­ки за­без­пе­чу­ють за­довільний висів насіння та до­б­рив.
Тех­но­логічне об­слу­го­ву­ван­ня пневматичної сівал­ки точного висіву пе­ред по­чат­ком ро­бо­ти по­ля­гає в пе­ре­ве­денні її із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня у ро­бо­че і на­впа­ки у кінці зміни, а та­кож у на­ла­го­д­женні грун­то­об­роб­ної ча­с­ти­ни на потрібну гли­би­ну об­робітку і вне­сен­ня до­б­рив та висівної ча­с­ти­ни — на за­да­ну гли­би­ну висіву насіння. Ви­ко­ну­ють­ся ці опе­рації без труд­нощів, про­сто і зруч­но. Під час ро­бо­ти сівал­ки впро­довж зміни ви­ко­ну­ють­ся ще опе­рації із за­ван­та­жен­ня бун­ке­ра насінням та до­б­ри­вом у міру йо­го спо­рож­нен­ня. До місць, що кон­тро­лю­ють­ся під час технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня, за­без­пе­че­но вільний до­ступ, опе­рації про­во­ди­ти зруч­но. Асор­ти­мент інстру­мен­ту, який до­дається до енер­го­за­со­бу, до­статній для якісно­го об­слу­го­ву­ван­ня сівал­ки — до­дат­ко­во­го об­лад­нан­ня не потрібно. Чи­щен­ня сівал­ки ви­ко­ну­ють без ус­клад­нень і без­печ­но. До місць ма­щен­ня та­кож за­без­пе­че­но вільний до­ступ: 35 то­чок ма­щен­ня сівал­ки підля­га­ють об­слу­го­ву­ван­ню щозміни. За­тра­ти ча­су на що­ден­не технічне об­слу­го­ву­ван­ня не­ве­ликі.

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, завіду­вач відділу,
С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. співробітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Інтерв'ю
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 
 Стручков
В Україні практично відсутнє власне виробництво ЗЗР. Попит на цю продукцію задовольняється завдяки імпорту. Економічна криза спричинила збільшення фальсифікату засобів захисту рослин. 

1
0