Спецможливості
Архів

Солідна ро­бо­ча конячка

07.07.2010
194
Солідна ро­бо­ча конячка фото, ілюстрація

Модельний ряд тракторів Deutz-Fahr Agrotron K потужністю від 84 до 116 к. с. призначається для переробних підприємств і господарств, що займаються озелененням, а серія Agrotron потужністю від 109 до 163 к. с. - для рослинництва. Цього разу журнал Profi тестує найбільшу модель серії К - Agrotron K120 - з пакетом ProfiLine. Про те, як цей трактор
з 85 кВт/116 к. с. номінальної потужності (за ECE R 24) впоравсь із завданням, розповідають автори пропонованої статті (текст: М. Нойнабер, Г. Вільмер, фото: С. Товорнік).

Модельний ряд тракторів Deutz-Fahr Agrotron K потужністю від 84 до 116 к. с. призначається для переробних підприємств і господарств, що займаються озелененням, а серія Agrotron потужністю від 109 до 163 к. с. - для рослинництва. Цього разу журнал Profi тестує найбільшу модель серії К - Agrotron K120 - з пакетом ProfiLine. Про те, як цей трактор
з 85 кВт/116 к. с. номінальної потужності (за ECE R 24) впоравсь із завданням, розповідають автори пропонованої статті (текст: М. Нойнабер, Г. Вільмер, фото: С. Товорнік).

Оскільки у Deutz-Fahr є дві мо­делі Agrotron з ци­ф­рою 120, літе­ра "К" в назві на­шо­го те­с­то­во­го трак­то­ра є важ­ли­вою. Agrotron 120 без позначки "К" має по­тужність 80 кВт/109 к. с. та 6-циліндро­вий дви­гун - це най­мен­ша мо­дель у найбільшій серії. Тоді як наш трак­тор з "К" має 4-циліндро­вий дви­гун з номіна­ль­ною по­туж­ністю 85 кВт/116 к. с. і є найбільшою мо­дел­лю серії Agrotron K.
Ро­ди­на "К" зі своїми чо­тир­ма мо­де­ля­ми роз­ра­хо­ва­на, най­пер­ше, для підприємств, що зай­ма­ють­ся пе­ре­роб­кою або озе­ле­нен­ням. Од­на­че, за­вдя­ки своєму зовнішньо­му ви­гля­ду та ком­пакт­ним розмірам, ці трак­то­ри зна­хо­дять своїх при­хиль­ників у то­му чи іншо­му аг­ро­гос­по­дарстві, і то­му Deutz-Fahr об­лад­нав ці мо­делі па­ке­том ProfiLine: кон­диціонер (на ба­жан­ня - з клімат­-кон­т­ро­лем) із си­с­те­мою уп­равління PowerComS, чо­тир­ма еле­к­т­рич­ни­ми ви­но­сни­ми кла­па­на­ми, ком­форт­ним зчеп­лен­ням (на­ти­с­ком кноп­ки) і си­с­те­мою пе­ре­ми­кан­ня під на­ван­та­жен­ням APS. Та­ке са­ме об­лад­нан­ня мав і наш те­с­то­вий кан­ди­дат.
Стен­дові виміри Те­с­то­во­го цен­т­ру DLG і виміри за ме­то­ди­кою PowerMix да­ють змо­гу зро­зуміти, на що здат­ний трак­тор. При цьо­му впа­дає в око та­ке: хо­ча дви­гун Deutz BF4M 2012 C на К 120 і не відповідає нор­мам ток­сич­ності ви­кидів сту­пе­ня ІІІ, але в ціло­му йо­го ре­зуль­та­ти ви­я­ви­ли­ся до­сить при­стой­ни­ми. За номіна­ль­них обертів 77,5 кВт мак­си­маль­на по­тужність на ВВП - 84,8 кВт, зро­с­тан­ня кру­т­но­го мо­мен­ту на цілих 44%, май­же 29% по­стійної по­туж­ності й 7,3 кВт над­по­туж­ності. Ха­рак­те­ри­с­ти­ка не­по­га­на. Ви­т­ра­та па­ли­ва на стен­до­вих ви­про­бу­ван­нях ста­но­ви­ла 232 г/кВт.год за мак­си­маль­ної по­туж­ності - це теж ду­же до­б­ре. Що­прав­да, з'ясу­ва­ло­ся, що під час вимірів тя­го­вої по­туж­ності та те­с­ту за ме­то­ди­кою PowerMix наш те­с­то­вий зра­зок по­ка­зав се­бе не на­ба­га­то кра­ще се­ред­нь­о­го по­каз­ни­ка в цьо­му класі по­туж­ності. Здається, що тут свій по­тенціал ККД не про­яви­ли повністю хо­до­ва ча­с­ти­на й трансмісія. Під час вимірів за ме­то­ди­кою PowerMix цик­ли "Змішані ро­бо­ти" з тя­го­вою по­­тужністю та ро­бо­ти від ВВП і гідравліки зно­ву да­ли ду­же хо­роші ре­зуль­та­ти - пе­ре­ва­га аксіаль­но-пор­ш­не­во­го на­со­са, який іде в серій­ній ком­плек­тації версії ProfiLine.
Чо­ти­ри пе­ре­дачі, дві гру­пи, три сту­пені пе­ре­ми­кан­ня під на­ван­та­жен­ням - ра­зом 24 пе­ре­дачі впе­ред на трак­торі Agrotron K 120. Дев'ять пе­ре­дач у ро­бо­чо­му діапа­зоні - це до­б­ре. До­да­ли балів трак­то­ру 40 км/год за змен­ше­ної кількості обертів (1870 замість 2300). З хо­доз­мен­шу­ва­чем (від 30 м/год, 875 євро) у трак­то­ра Agrotron K 120 з'яв­ляється навіть 36 пе­ре­дач. Пе­ре­ми­кан­ня під на­ван­та­жен­ням на пе­ре­дачі на­зад не діє, що в ціло­му дає 36/12 пе­ре­дач.
Хо­роші оцінки от­ри­ма­ла кноп­ка зчеп­лен­ня на ва­желі пе­ре­ми­кан­ня пе­­ре­дач, що у Deutz-Fahr на­зи­вається "ком­форт­не зчеп­лен­ня". Для швид­кості 50 км/год мож­на до­да­ти пнев­ма­тичні галь­ма й підре­со­ре­ний пе­редній міст, що збільшать за­галь­ну ціну на 5 тис. євро.
Так са­мо й па­кет ProfiLine ко­ш­ту­ва­ти­ме до­дат­кові 5 тис. євро. В йо­го ком­плект до­да­но важіль уп­равління PowerComS із си­с­те­ма­ми Comfortip та APS. Ос­таннє оз­на­чає ав­то­ма­тич­ну си­с­те­му пе­ре­ми­кан­ня під на­ван­та­жен­ням за­леж­но від крут­но­го мо­мен­ту. При цьо­му мож­на ви­бра­ти та­кож сту­пені пе­ре­ми­кан­ня під на­ван­та­жен­ням та інтер­ва­ли пе­ре­ми­кан­ня. Під час пе­ре­ми­кан­ня пе­ре­дач Agrotron K 120 в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі до­дат­ко­во ко­ре­гує сту­пені під на­ван­та­жен­ням за­леж­но від швид­кості й обертів дви­гу­на. Це нам спо­до­ба­ло­ся, навіть по­при те, що пе­ре­ми­кан­ня під на­ван­та­жен­ням у де­я­ких си­ту­аціях пра­цю­ва­ло не­уз­го­д­же­но.
Підлокітник PowerComS одер­жав де­що кращі оцінки. Нам спо­до­ба­ла­ся йо­го функціональність, оскільки з ньо­го ви мо­же­те за­пу­с­ка­ти трак­тор і ке­ру­ва­ти си­с­те­мою Comfortip, де для водіння ма­ши­ни на краю по­ля мож­на за­про­г­ра­му­ва­ти 16 опе­рацій із 26 функцій.
А от сам ба­га­то­функціональ­ний важіль у тесті по­ка­зав се­бе не так до­б­ре. Він до­волі ве­ли­кий і громізд­кий. У разі ре­вер­су­ван­ня ви маєте змо­гу ке­ру­ва­ти про­це­сом за до­по­мо­гою ва­же­ля під ру­­льо­­вим ко­ле­сом (ліво­руч) і кноп­кою на підлокітни­ку (пра­во­руч). Та це не зовсім до­б­ре, бо та­ка си­с­те­ма мо­же тро­хи за­плу­та­ти вас. Як­що ви об­ра­ли на­пря­мок ру­ху лівим ва­же­лем, пра­вою кноп­кою (яка, за на­шою логікою, має бу­ти з дру­го­го бо­ку) ко­ри­с­ту­ва­ти­ся вже не мож­на. То­му за уп­равління ко­роб­кою пе­ре­дач ми змог­ли да­ти тільки по­се­редні оцінки.
Добрі оцінки за­слу­жи­ло ос­на­щен­­ня ВВП з усіма чо­тир­ма ре­жи­ма­ми обер­тан­ня та відповідним уп­равлінням, яким сла­вить­ся Deutz­-Fahr. Од­нак, на на­шу дум­ку, кноп­ку вми­кан­ня/ви­ми­кан­ня ВВП ліпше бу­ло б розмісти­ти на підлокітни­ку - замість то­го, що маємо те­пер: пра­во­руч зни­зу на бічній кон­солі.
А те, що цю кноп­ку завжди тре­ба ут­ри­му­ва­ти про­тя­гом двох се­кунд, не зовсім прак­тич­но, хо­ча для без­пе­ки це й потрібно. У при­годі тут ста­не ав­то­ма­ти­ка ВВП (є серійно в усіх версіях Agrotron K 120), яка вми­кається за до­по­мо­гою еле­к­трон­но­го ре­гу­лю­ван­ня підйом­но­го ме­ханізму або ж про­сто у ре­жимі Com­for­tip.
K 120 під час вимірів Те­с­то­во­го цен­т­ру DLG по­ка­зав без­пе­рерв­ну тя­гу в 5 т і за­ли­шив хо­роші вра­жен­ня, до то­го ж, із цим по­каз­ни­ком він опи­нив­ся у верхній тре­тині цьо­го кла­су по­туж­ності. Спо­до­ба­ло­ся нам ке­ру­ван­ня підйом­ним ме­ханізмом за до­по­мо­гою ба­га­то­функціональ­но­го ва­же­ля. Що­прав­да, такі речі, як не ду­же чи­та­бельні сим­во­ли й фікса­тор для ре­гу­ля­то­ра гли­би­ни хо­ду, а та­кож постійна по­тре­ба ак­ти­ву­ван­ня, підтрим­ки не знай­ш­ли. Ну а си­с­те­му ва­желів підйом­но­го ме­ханізму кри­ти­ка обійшла сто­ро­ною.
Пе­редній підйом­ник на на­шо­му те­с­то­во­му зраз­ку ко­ш­тує 3,45 тис. євро, пе­редній ВВП - ще до­дат­кові 2 тис. євро. Без­пе­рерв­на тя­га впе­ред ви­я­ви­ла­ся тро­хи низь­кою - 1710 даН.
Ос­на­щен­ня гід­ро­си­с­те­ми на­­шо­го те­с­то­во­го трак­­то­ра от­ри­ма­ло ли­ше хо­роші оцінки. У па­кеті ProfiLine є аксіаль­но-пор­ш­не­вий на­сос із по­да­чею 83 л (серійно ви­пу­с­ка­ють ше­с­те­рен­ча­с­тий на­сос із по­да­чею 60 або 75 л), а та­кож чо­ти­ри еле­к­т­ричні ви­носні кла­па­ни.
Два кла­па­ни є на не­ве­ли­ко­му хре­с­то­во­му ва­желі, ще два за­пу­с­ка­ють­ся за до­по­мо­гою маніпу­ля­то­ра на ба­га­то­функціональ­но­му ва­желі. До речі, мож­на поміня­ти розміщен­ня кла­панів (до­б­ре!), хо­ча відпо­від­не по­зна­чен­ня ви­б­ра­но­го місця гли­бо­ко за­хо­ва­но в ме­ню.
Що­до зад­ньої ча­с­ти­ни трак­то­ра, то тут кри­ти­ка діста­лась мар­ку­ван­ню муфт, для яких існу­ють тільки наліпки.
Про хо­до­ву ча­с­ти­ну: си­с­те­ма уп­равління при­во­дом ASM ав­то­ма­тич­но уп­рав­ляє всіма ко­ле­са­ми та бло­ку­ван­ням ди­фе­ренціала за­леж­но від ку­та по­во­ро­ту ру­ль­о­во­го ко­ле­са та швид­кості під на­ван­та­жен­ням. Ця си­с­те­ма роз­ра­хо­ва­на для ру­ху на швид­кості 50 км/год і з па­ке­том Profi­Line, де во­на є серійно. В решті ви­падків во­на обійдеть­ся в до­дат­кові 980 євро.
З підре­со­ре­ним пе­реднім мос­том і пнев­ма­тич­ною підвіскою кабіни (за до­дат­кові 1960 євро) наш трак­тор під час їзди ви­я­вив­ся до­сить ком­фор­та­бель­ним - що прав­да, то прав­да. Замість пнев­ма­тич­них ре­сор на трак­то­рах Deutz-Fahr ви­ко­ри­с­то­ву­ють ще й ме­ханічне підре­со­рен­ня кабіни (як опція - 825 євро). Прав­да, до­пу­с­ти­ма за­галь­на ма­са трак­то­ра Agrotron K 120 об­ме­жується вісьмо­ма тон­на­ми, з чо­го ви­хо­дить у се­ред­нь­о­му тільки 2540 кг ко­рис­но­го на­ван­та­жен­ня.
Діаме­т­ром по­во­ро­ту 11,45 м наш те­с­то­вий трак­тор підкрес­лив свої ком­пактні розміри, за що одер­жав відповідні ба­ли (ши­ни 540/65 R 24 та 600/65 R 38, ши­ри­на колії - 181 см спе­ре­ду і 185 см зза­ду, відстань між ко­ле­са­ми - 242 см).
Од­нак ми ма­ли за­зна­чи­ти, що пе­редні бру­до­за­хисні кри­ла вста­нов­ле­но за­вузь­ко, во­ни май­же тор­ка­ли­ся ба­ка. А потрібне зу­сил­ля на ру­ль­о­во­му ко­лесі знач­но зро­с­та­ло тоді, ко­ли агрегат мав швид­ко ру­ха­ти­ся на рідині для хо­ло­с­то­го хо­ду.
Один плюс ми да­ли зчіпно­му при­ст­рою Sauermann, яким мож­на ке­ру­ва­ти з кабіни в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі, вста­нов­лю­ю­чи йо­го на вісім варіантів ви­со­ти. За до­дат­кові 60 євро мож­на вста­но­ви­ти ще й тя­го­во-зчіпний пристрій з ку­лею на 80 мм і 3 т на­ван­та­жен­ня (не­за­леж­но від шин).
Ве­ли­ке за­до­во­лен­ня ми от­ри­ма­ли від кабіни Agrotron K. За­вдя­ки ско­ше­но­му ка­по­ту й ве­ликій по­верхні скла, ро­бо­че місце ста­ло ду­же світлим і приємним, йо­го ог­ля­довість - про­сто чу­до­ва. Ши­ро­кий вхід, ба­га­то місця для зберіган­ня ре­чей - тут усе в по­ряд­ку. Хо­ча си­ла зву­ку під на­ван­та­жен­ням, згідно з виміра­ми, ста­но­ви­ла 77 дБ (А), що пе­ре­бу­ває в се­ред­нь­о­му діапа­зоні цьо­го кла­су по­туж­ності.
На­решті, щодо об­слу­го­ву­ван­ня та ре­мон­ту на­шо­го піддослідно­го трак­то­ра, тут було кілька за­ува­жень: у разі важ­кої ро­бо­ти 180 л ди­зе­лю ви­с­та­чає як­раз на 10 год, 10 л мо­тор­ної оли­ви тре­ба міня­ти кожні 500 год, а кожні 1000 год - 45 л трансмісійної оли­ви та 45 л ріди­ни гідро­си­с­те­ми. Роздільна си­с­те­ма по­давання оли­ви йде в серійній ком­плек­тації з ProfiLine. Очи­щен­ня фільтра відбу­вається ду­же про­сто.
Що­до цін: у най­простішій версії зі швидкістю 40 км/год Agrotron K 120 рек­­ла­му­ють у ка­та­лозі Deutz­-Fahr за ціною 58 тис. євро без ПДВ, а з па­ке­том ProfiLine зі швидкістю 50 км/год - 71,4 тис. євро. У те­с­товій ком­плек­тації з пе­реднім підйом­ни­ком і пе­реднім ВВП, з те­с­то­ви­ми ши­на­ми та пнев­ма­тич­ним підре­со­рен­ням ціна на наш Agrotron
K 120 бу­де де­що ви­щою за 80 тис. євро.
Слід за­зна­чи­ти та­ке: трак­то­ри Agro­tron від Deutz-Fahr - з літе­рою "К" во­ни чи без неї - по пра­ву вва­жа­ють солідни­ми й надійни­ми трак­то­ра­ми. Це ж сто­сується й на­шо­го те­с­то­во­го зраз­ка. Ро­бо­че місце з відмінною ог­ля­довістю - не­пе­ре­вер­­ше­не, дви­гун - дієздат­ний, трансмісія - до­б­ра.
У прин­ципі, трак­тор Agrotron K 120 за­ду­му­ва­ли для підприємств із озе­ле­нен­ня та пе­ре­роб­ки, для них він при­дат­ний іде­аль­но. Па­кет Profi­Line з аксіаль­но-пор­ш­не­вим на­со­сом знач­но поліпшує йо­го ком­форт. Але він тоді ціка­вий, ко­ли ви мо­же­те ви­кла­с­ти за ньо­го гроші. 

Advertisement

Інтерв'ю
Міжнародна насінницька компанія Strube, яка спеціалізується на селекції цукрового буряка, пшениці, жита і ріпаку, в 2017-му відзначає своє 140-річчя. В Україні офіс компанія відкрила в 2008 році. Про
В Україні дедалі частіше говорять про смерть аграрної науки, і про неефективність роботи НААН. Про можливі варіанти виходу науки із кризи та про перспективні розробки науковців у інтерв`ю propozitsiya

1
0