Спецможливості
Статті

Силосна кукурудза у Франції

17.12.2015
1039
Силосна кукурудза у Франції фото, ілюстрація

Пе­ре­гля­да­ю­чи пре­су, знай­шов та­ку інфор­мацію: «Фран­цузь­ка вла­да роз­роб­ляє про­ект із по­ря­тун­ку ди­ких хом’яків у Ель­засі, яким за­гро­жує зник­нен­ня, пові­дом­­­­­ля­ють місцеві ЗМІ. Згідно із роз­роб­ле­ним про­ек­том, у регіоні ре­алізо­ву­ва­ти­муть па­кет за­ходів із поліп­шен­ня се­ре­до­ви­ща про­жи­ван­ня хом’я­ків. Зо­к­ре­ма, місце­вим фер­ме­рам виді­ля­­ти­муть ко­ш­ти, при­зна­чені для ви­ро­щу­ван­ня ко­ре­неп­лодів, яки­ми хар­чу­ють­ся ці звірят­ка. Ку­ку­руд­за, яку на­разі здебільшо­го ви­ро­щу­ють місцеві фер­ме­ри, для жив­лен­ня цих хом’ячків непри­дат­на.
Йдеть­ся про унікаль­ний вид — ве­ли­кий ель­зась­кий хом’як. Фран­цузь­кий Ель­зас є єди­ним місцем у Європі, де збе­ре­гла­ся по­пу­ляція цьо­го ви­ду. На місце­во­му діалекті звірка на­зи­ва­ють “корн­фер­кель”. Звірят­ко до­ся­гає у до­вжи­ну 27–30 см і ва­жить від 220 до 500 г. Із 1993 ро­ку він офіційно пе­ре­бу­ває під охо­ро­ною вла­ди, од­нак чи­сельність тва­рин про­дов­жує ско­ро­чу­ва­ти­ся. Так, 2001 ро­ку їх налічу­ва­ло­ся 1167 осо­бин, а 2007-го — ли­ше 161».
Не знаю, як там корн­фер­келі (га­даю, що «зе­лені» не да­дуть їм про­па­с­ти), а от те, що ку­ку­руд­за — справді «ца­ри­ця по­лів» у Франції (зо­к­ре­ма, і в Ель­засі), я пе­ре­ко­нав­ся осо­би­с­то, ко­ли відвідав цей вель­ми ціка­вий регіон у складі гру­пи ук­раїнських жур­налістів під час ту­ру «Си­лос­на ку­ку­руд­за у Франції», ор­га­нізо­ва­но­му Фран­цузь­кою національ­ною фе­де­рацією ви­роб­ників насіння ку­ку­руд­зи та сор­го (FNPSMS).

Пе­ре­гля­да­ю­чи пре­су, знай­шов та­ку інфор­мацію: «Фран­цузь­ка вла­да роз­роб­ляє про­ект із по­ря­тун­ку ди­ких хом’яків у Ель­засі, яким за­гро­жує зник­нен­ня, пові­дом­­­­­ля­ють місцеві ЗМІ. Згідно із роз­роб­ле­ним про­ек­том, у регіоні ре­алізо­ву­ва­ти­муть па­кет за­ходів із поліп­шен­ня се­ре­до­ви­ща про­жи­ван­ня хом’я­ків. Зо­к­ре­ма, місце­вим фер­ме­рам виді­ля­­ти­муть ко­ш­ти, при­зна­чені для ви­ро­щу­ван­ня ко­ре­неп­лодів, яки­ми хар­чу­ють­ся ці звірят­ка. Ку­ку­руд­за, яку на­разі здебільшо­го ви­ро­щу­ють місцеві фер­ме­ри, для жив­лен­ня цих хом’ячків непри­дат­на.
Йдеть­ся про унікаль­ний вид — ве­ли­кий ель­зась­кий хом’як. Фран­цузь­кий Ель­зас є єди­ним місцем у Європі, де збе­ре­гла­ся по­пу­ляція цьо­го ви­ду. На місце­во­му діалекті звірка на­зи­ва­ють “корн­фер­кель”. Звірят­ко до­ся­гає у до­вжи­ну 27–30 см і ва­жить від 220 до 500 г. Із 1993 ро­ку він офіційно пе­ре­бу­ває під охо­ро­ною вла­ди, од­нак чи­сельність тва­рин про­дов­жує ско­ро­чу­ва­ти­ся. Так, 2001 ро­ку їх налічу­ва­ло­ся 1167 осо­бин, а 2007-го — ли­ше 161».
Не знаю, як там корн­фер­келі (га­даю, що «зе­лені» не да­дуть їм про­па­с­ти), а от те, що ку­ку­руд­за — справді «ца­ри­ця по­лів» у Франції (зо­к­ре­ма, і в Ель­засі), я пе­ре­ко­нав­ся осо­би­с­то, ко­ли відвідав цей вель­ми ціка­вий регіон у складі гру­пи ук­раїнських жур­налістів під час ту­ру «Си­лос­на ку­ку­руд­за у Франції», ор­га­нізо­ва­но­му Фран­цузь­кою національ­ною фе­де­рацією ви­роб­ників насіння ку­ку­руд­зи та сор­го (FNPSMS).

О. Єрмоленко
o.yermolenko@univestmedia.com

Ук­раїнські жур­налісти ма­ли мож­ливість «по­ри­ну­ти» у сільське гос­по­дар­ст­во од­но­го з найцікавіших регіонів Франції — Ель­за­су. Ми відвіда­ли на­сіннєві гос­по­дар­ст­во та за­вод ко­о­пе­ра­ти­ву Comptoir agricole, мо­лоч­не гос­по­дар­ст­во EARL du Piemont Ferme Vogelgesang, за­вод із ви­роб­ництва кор­мів для тва­рин LORIAL, по­бу­ва­ли у гос­по­дарстві, де ви­ро­щу­ють ле­ген­дар­ну фран­­цузь­ку м’яс­ну по­ро­ду корів ша­ро­ле. І все це об’єдну­ва­ла од­на куль­ту­ра — ку­ку­руд­за.
І це не див­но, ад­же сьо­годні ку­ку­руд­за, ра­зом із ви­но­роб­ст­вом та мо­лоч­ним ско­тар­ст­вом, є справжнь­ою візитівкою сільсько­го гос­по­дар­ст­ва Франції. Під посіва­ми ку­ку­руд­зи зай­ня­то по­над 3 млн га (під то­вар­ною — 1,65, під си­лос­ною — 1,45 млн, се­ред­ня вро­жайність — 110 ц/га). В од­но­му ли­ше Ель­засі 80% ор­них зе­мель зай­ня­то са­ме ку­ку­руд­зою! Са­ме во­на виз­на­чає роз­ви­ток кор­мо­вої ба­зи для мо­лоч­ної га­лузі (70% фран­цузь­ко­го мо­ло­ка ви­роб­ляє­ться за до­по­мо­гою си­лос­ної ку­ку­руд­зи). За ви­роб­ництвом ку­ку­ру­дзя­но­го насіння Франція посідає пер­ше місце в Європі, а за йо­го ек­с­пор­том — впев­не­но ліди­рує у світі.
Ос­таннім ча­сом площі під ви­роб­ництво насіння ку­ку­руд­зи зро­с­та­ють. Се­ред ос­нов­них при­чин фран­цу­зи на­зи­ва­ють при­родні ка­таклізми, що по­час­ті­ша­ли в інших країнах Євро­пи, че­рез що там ви­роб­ництво насіннєвої ку­ку­руд­зи змен­ши­ло­ся. Крім то­го, різно­манітні при­­родні умо­ви у різних регіонах країни да­ють змо­гу га­ран­то­ва­но ви­роб­ля­ти на­сіння сортів, різних за при­зна­чен­ням та гру­па­ми стиг­лості. Ве­ли­ку роль відіграє і той факт, що ос­танніми ро­ка­ми та­кож знач­но зріс по­пит са­ме на ви­со­ко­якісне насіння се­ред сільгоспви­роб­ників третіх країн (сю­ди відно­сять і Ук­раїну).
На міжна­род­но­му рівні фран­цузь­ке сер­тифіко­ва­не насіння — в числі кра­щих за по­каз­ни­ка­ми якості. Ро­дючий грун­т та спри­ят­ливі кліма­тичні умо­ви добре придатні для ви­роб­ництва у Франції по­над 2000 сортів ку­ку­руд­зи — щорічно тут реєстру­ють близь­ко 100 но­вих сортів зер­но­во­го та си­лос­но­го на­пря­му. Сор­то­онов­лен­ня і про­грес ге­не­ти­ки — перші із най­важ­ливіших інстру­ментів підви­щен­ня вро­жай­ності, яка в Європі в ос­танні 50 років зро­с­тає знач­ни­ми тем­па­ми — від 1 до 1,5 ц/га на рік (85% цьо­го зро­с­тан­ня зу­мов­лені поліпшен­ням сортів). Із за­сто­су­ван­ням до­с­ко­наліших тех­но­логій фран­цузькі се­лекціоне­ри роз­роб­ля­ють до­дат­кові на­пря­ми своєї діяль­ності: підви­щен­ня ви­т­ри­ва­лості і то­ле­рант­ності рос­лин до не­спри­ят­ли­вих фак­торів (хо­ло­ду, ви­ля­ган­ня, дефіци­ту во­ло­ги); поліпшен­ня енер­ге­тич­ної цінності і по­жив­них яко­с­тей сортів, ви­ве­де­них спе­ціаль­но для ви­ко­ри­с­тан­ня на си­лос.
Ор­ганізацією насінництва та сер­ти­фікацією насіння у Франції зай­ма­ється Національ­не міжпро­фесійне об’єд­­нан­ня із ви­роб­ництва насіння і по­­сад­ко­во­го ма­теріалу, яке діє у всіх сек­­то­рах насін­ниць­кої індустрії і об’єднує влас­ників сортів і всіх осіб, які зай­ма­ють­ся ви­роб­ницт­вом і ре­алізацією на­­сін­ня. До скла­ду цьо­го об’єд­­нан­ня вхо­дить і FNPSMS, яка фак­тич­но ко­ор­ди­нує роз­ви­ток насінництва ку­ку­руд­зи та сор­го. Ось що роз­повідає Люк Еспрі, ди­рек­тор FNPSMS: «На­ше меж­про­фе­сійне об’єд­­нан­ня бу­ло ство­ре­но 65 років то­му, во­но об’єднує 25 насіннєвих ком­паній (Euralis, KWC, Maisadour, Lima­grain, Monsanto та ін.), близь­ко 4000 фер­мерів, які без­по­се­ред­ньо зай­ма­ють­ся ви­ро­щу­ван­ням на­­сіння, 10 не­за­леж­них се­лек­ціо­нерів і 13 сільгоспко­опе­ра­тивів, що зай­ма­ють­ся ви­роб­ництвом насіння під кон­тро­лем се­лекціонерів, а та­кож 31 насіннєвий за­вод у зо­нах ви­ро­щу­ван­ня насіння.

   Ос­новні за­вдан­ня ор­ганізації
Œ  Моніто­ринг еко­номічної кон’юнк­ту­ри на рин­ку насіння ку­ку­руд­зи та сор­го. Про­гно­зу­ван­ня роз­вит­ку рин­ку насіння ку­ку­руд­зи (пла­ну­ван­ня об­сягів ви­роб­ництва). Уз­го­д­жен­ня інте­ресів се­лек­­ціонерів, фер­мерів, які ви­ро­щу­ють на­­сіння, і за­водів із ви­роб­ництва на­сіння.
  Лобіюван­ня інте­ресів се­лек­ці­о­нерів і ви­роб­ників насіння ку­ку­руд­зи в МСГ Франції і в Євро­со­юзі.
Ž  Кон­троль за якістю ви­роб­ле­но­го насіння ку­ку­руд­зи та сор­го.
FNPSMS про­ва­дить кон­троль без­по­се­ред­ньо за до­три­ман­ням тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня насіння і в полі, і в ла­бо­ра­торіях, які ма­ють дер­жав­ну ак­ре­ди­тацію. Сер­тифікацією насіння у Франції зай­мається дер­жав­на служ­ба із сер­ти­фі­кації насіння (SOС), але без­по­се­ред­ньо в сег­менті насіння ку­ку­руд­зи та сор­го за до­ру­чен­ням SOС насіннєву сер­ти­фі­­кацію про­во­дить са­ме FNPSMS. За­в­дя­­ки національній си­с­темі сер­тифікації Фран­ції, однієї із най­кра­щих у світі, ста­ло мож­ли­вим повністю про­сте­жи­ти за насінням від батьківських форм, які ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли гос­по­дар­ст­ва під час розмно­жен­ня насіння, до сер­тифіко­ва­ної то­вар­ної оди­ниці. Це за­по­ру­ка якості та надійності для га­лу­зей, що ак­тив­но спо­жи­ва­ють ку­ку­руд­зу, та­ких як тва­рин­ництво.
FNPSMS та­кож бе­ре ак­тив­ну участь у роз­робці та впро­ва­д­женні на­уко­во-дослідних про­грам. У ре­зуль­таті її діяль­ності підприємства га­лузі от­ри­му­ють нові тех­но­логії, тим са­мим підви­щу­ю­чи кон­ку­рен­то­с­про­можність своїх ви­роб­ництв. За­сто­со­ву­ю­чи су­часні тех­но­логії, фран­цузькі се­лекціоне­ри роз­роб­ля­ють до­дат­кові на­пря­ми своєї діяль­ності: підви­щен­ня ви­т­ри­ва­лості і то­ле­рант­ності рос­лин до не­спри­ят­ли­вих фак­торів (хо­ло­ду, ви­ля­ган­ня, дефіци­ту во­ло­ги); поліпшен­ня енер­ге­тич­ної цінності і жи­виль­них яко­с­тей сортів, ви­ве­де­них спеціаль­но для ви­ко­ри­с­тан­ня на си­лос».

Якість насіння по­чи­нається у полі...
Ук­раїнські жур­налісти ма­ли чу­до­ву на­го­ду відвіда­ти по­ля, на яких ви­ро­щу­ють ку­ку­руд­зу на насіння ком­панії KWS. Ось що роз­ка­зу­ють Аль­бер Біндер, пре­зи­дент Фе­де­рації ви­роб­ників ку­ку­руд­зи та сор­го Ель­за­су, та Олів’є Кемпф, аг­ро­номічний кон­суль­тант: «Ви­роб­ництво насіння в Ель­засі — до­волі мо­ло­да спра­ва, цим у нас зай­ма­ють­ся не більше трьох років, втім, за­вдя­ки підтримці вла­ди, діям FNPSMS та май­стер­ності місце­вих фер­мерів ви­роб­ництво насіння у регіоні до­волі стабільне (на­разі в Ель­засі зо­се­ре­д­же­но 1% насіннєвих посівів ку­ку­­руд­зи у Франції). Весь про­цес насін­ництва чітко рег­ла­мен­то­ва­ний і пе­ре­бу­ває під постійним кон­тро­лем інспек­торів FNPSMS та пред­став­ників ком­панії, на­сіння чиїх гібридів ви­ро­щу­ють. Тех­но­ло­гії ви­ро­щу­ван­ня тут чітко про­пи­сані та оп­раць­о­вані. У цьо­му фер­ме­рам ре­аль­но до­по­ма­га­ють кон­суль­тан­ти FNPSMS, які до 12 разів на се­зон відвіду­ють кон­крет­не по­ле кон­крет­но­го ви­роб­ни­ка (навіть що­ро­ку ви­да­ють­ся такі собі по­льові по­сіб­ни­ки, щось на зразок технологічних карт, де повністю роз­пи­са­но всю тех­но­логію). Особ­ли­ву ува­гу тут при­діля­ють влас­не про­це­су сівби, а са­ме йо­го син­хронізації, ад­же висіван­ня відбу­вається у чо­ти­ри прий­о­ми: спо­чат­ку сіють два ряд­ки жіно­чих рос­лин, потім два — чо­ло­вічих, а третій і чет­вер­­тий — зно­ву чо­ловічі. І все відбу­вається не­од­но­час­но, з пев­ни­ми ча­со­ви­ми інтер­ва­ла­ми. За­сто­со­ву­ють чи­ма­ло руч­ної праці, особ­ли­во під час ка­с­т­рації чо­ловічих рос­лин — цей про­цес три­ває до трьох тижнів. Си­с­те­ми жив­лен­ня, за­хист по­сівів від бур’янів, шкідників і хво­роб тут та­кож на ви­соті. Ви­ко­нан­ня всіх пра­вил та ви­мог, до­три­ман­ня тех­но­логій дає змо­гу місце­вим фер­ме­рам от­ри­му­ва­ти до 4,2 т/га ви­со­ко­клас­но­го насіння ку­ку­ру­д­зи та до 1900 євро при­бут­ку з гек­та­ра.
Фер­ме­ри, які пра­цю­ють у ви­роб­ництві насіння ку­ку­руд­зи, по­винні по­да­ти відповідну дек­ла­рацію, що са­ме во­ни хо­чуть ви­роб­ля­ти на­ступ­но­го ви­роб­ни­чо­го се­зо­ну, до 15 жовт­ня по­точ­но­го ро­ку. На цій те­ри­торії всі фер­мерські гос­по­дар­ст­ва ха­рак­те­ри­зу­ють­ся ве­ли­ки­ми інве­с­тиціями у тех­но­логії, щоб повністю за­хи­с­ти­ти свої посіви і га­ран­ту­ва­ти рен­та­бельність та ефек­тивність ви­роб­ництва (до 10 000 євро/га!). Зби­ран­ня уро­жаю по­чи­нається у період із 10 ве­рес­ня і три­ває до се­ре­ди­ни ли­с­то­па­да (за во­ло­гості зер­на на рівні 30–33%). Зби­ра­ють йо­го та­ким чи­ном, щоб по­став­ки на за­вод ста­но­ви­ли орієнтов­но 400 т про­дукції на день. Усі партії насіннєвої ку­ку­руд­зи, які по­став­ля­ють на за­вод (ми пра­цюємо із ко­о­пе­ра­ти­вом Сomptoir agricole), ма­ють бу­ти повністю од­но­рід­ни­ми за сту­пе­нем зрілості і по­каз­ни­ком во­ло­гості. А час, який про­хо­дить між зби­ран­ням уро­жаю і по­ста­чан­ням йо­го на за­вод, ста­но­вить мак­си­мум 48 го­д».

...а на за­воді во­на
стає до­с­ко­на­лою
Без­по­се­ред­ньо із по­ля вро­жай на­сін­ня у ка­ча­нах по­став­ля­ють на насіннєвий за­вод, розміще­ний у зоні ви­ро­щу­ван­ня (десь у радіусі 35–40 км). Од­не із та­ких підприємств, що на­ле­жить ко­о­пе­ра­ти­ву Comptoir agricole (біль­шість фран­цузь­ких фер­мерів об’єд­нує­ться у ко­о­пе­ра­ти­ви — ра­зом і пра­цю­ва­ти кра­ще, і про­бле­ми вирішу­ва­ти лег­ше і швид­ше), нам по­ща­с­ти­ло відвіда­ти.
Но­вень­кий за­вод із су­ча­сним об­лад­нан­ням роз­ра­хо­ва­но на ви­роб­ництво 140–150 т п. о. у рік, утім є мож­ли­вості збільши­ти по­тужність до 350 т п. о. на рік. Про­цес прий­ман­ня вро­жаю роз­по­чи­­­нається із за­водсь­кої ла­бо­ра­торії, де зраз­ки насіння пе­ревіря­ють за кілько­ма якісни­ми по­каз­ни­ка­ми (ма­са 1000 зер­нин, ступінь (енергія) схо­жості, сор­то­ва чи­с­то­та, хо­ло­достійкість, фер­тильність та сте­рильність, тест на вміст ГMO, на­явність сто­ронніх домішок то­що). Слід відміти­ти, що ви­мо­ги до якості насіння у Франції навіть вищі, ніж прий­няті у ЄС. 
Зо­к­ре­ма, за євро­пейсь­ки­ми стан­дар­та­ми мі­німаль­ний рівень схо­жості насіння має ста­но­ви­ти 90%, фран­цузь­кий же по­казник, як правило, ста­но­вить 95–96%. І ли­ше у разі відповідності цим ха­рак­те­ри­с­ти­кам насіння прий­мається за­во­дом для по­даль­шої до­роб­ки (су­шін­ня, калібру­ван­ня за розміром та ко­ль­о­ром то­що). Тільки після цьо­го за го­то­вий насіннєвий ма­теріал фер­мер от­ри­мує свою ви­на­го­ро­ду. Звісно, ча­с­ти­на насіння ви­б­ра­ко­вується, втім, і во­но не про­па­дає — йо­го ре­алізу­ють як то­вар­не зер­но.
На ос­тан­нь­о­му етапі до­роб­ки на­сін­ня фа­сується у мішки, біг-бе­ги або кон­тей­не­ри (за ви­бо­ром за­мов­ни­ка, ад­же, як пра­ви­ло, такі за­во­ди пра­цю­ють із виз­на­че­ни­ми насіннєви­ми ком­па­нія­ми). На кон­крет­не за­мов­лен­ня го­то­ве насін­ня та­кож об­роб­ля­ють про­труй­ни­ком.

Організатори поїздки і керівники FNPSMS змогли не тільки розповісти та продемонструвати, як розробляються інноваційні технології у насінництві та селекції силосної кукурудзи у Франції, але й показати, як саме їх застосовують на практиці фермери Ельзасу. Та про це — на сторінках наступного номера журналу «Тваринництво та ветеринарія».

Інтерв'ю
 Стручков
В Україні практично відсутнє власне виробництво ЗЗР. Попит на цю продукцію задовольняється завдяки імпорту. Економічна криза спричинила збільшення фальсифікату засобів захисту рослин. 
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 

1
0