Спецможливості
Статті

“Сигнали” свиноматок: як їх правильно розпізнати

07.07.2010
9599
“Сигнали” свиноматок:  як їх правильно розпізнати фото, ілюстрація

Найкращі фермери Голландії завжди запитують себе, чи все у них гаразд на фермі? Коли спеціаліст спостерігає за свиноматками, він задає собі питання, як можна оптимізувати процеси на свинофермі? Що можуть означати "сигнали", які подають йому свині? Спочатку працівник спостерігає за тим, що відбувається на свинофермі, далі отриману інформацію аналізує, й лише потім - діє. Спостерігати - думати - діяти! 

Найкращі фермери Голландії завжди запитують себе, чи все у них гаразд на фермі? Коли спеціаліст спостерігає за свиноматками, він задає собі питання, як можна оптимізувати процеси на свинофермі? Що можуть означати "сигнали", які подають йому свині? Спочатку працівник спостерігає за тим, що відбувається на свинофермі, далі отриману інформацію аналізує, й лише потім - діє. Спостерігати - думати - діяти!

Перед тим, як пра­цю­ва­ти з сви­ня­ми, тре­ба спер­шу вив­чи­ти по­ведінку сви­ней на волі. Які ж сиг­на­ли ми мо­же­мо розпізна­ти в дикій при­роді? На волі ми ба­чи­мо не­ве­ликі гру­пи сви­ней із двох-чо­ти­рь­ох сви­но­ма­ток і по­ро­сят та завжди оди­но­ко­го кну­ра.

Що оз­на­чає за­кру­че­ний хвіст у свині? Ця оз­на­ка мо­же бу­ти сиг­на­лом то­го, що свин­ка по­чу­вається ду­же до­б­ре. Навіть як­що хвіст обріза­но, мож­на зро­зуміти, як по­чу­ває се­бе тва­ри­на. Як­що хвіст опу­ще­ний - їй неком­форт­но. Та­ку тва­ри­ну мо­жуть по­ку­са­ти інші свині.

Ор­га­ни відчут­тя
Ку­ди ж фо­ку­су­ють свою ува­гу свині? Во­ни до­б­ре ре­а­гу­ють на світло й ру­ха­ють­ся в на­прям­ку світла. Роз­ви­ну­те в сви­ней і по­чут­тя ню­ху: во­ни мо­жуть по­га­но чу­ти, але ма­ють ду­же чут­ли­вий нюх.
За­зви­чай, свині до­сить лі­ниві й про­ду­ку­ють ма­ло звуків. Чи розпізнає фер­мер ці зву­ки? Як­що свині кри­чать, ку­са­ють од­не од­но­го й ви­яв­лять ве­ли­ку аг­ресію, це оз­на­чає ли­ше те, що у сви­ней стрес.

Ліни­вий як сви­ня
Свині ду­же ле­дачі, во­ни мо­жуть спа­ти 24 го­ди­ни на до­бу і про­ки­да­ють­ся ли­ше для то­го, щоб поїсти й ви­по­рож­ни­ти­ся. В цьо­му й по­ля­гає вся діяльність свині. Але як­що свині над­то па­сивні, тоді во­ни не­до­от­ри­му­ють кор­му і в них роз­ви­ва­ти­меть­ся ви­раз­ка шлун­ку.
Не люб­лять свині, ко­ли їх пе­ре­во­дять із гру­пи в гру­пу. Ко­ли тва­ри­на пе­ре­бу­ває в стре­со­во­му стані, во­на про­яв­ляє се­бе аг­ре­сив­но, по­чи­нає би­ти­ся й ку­са­ти­ся або усамітнюється. Ре­зуль­тат - тва­ри­на не от­ри­мує по­вноцінно­го раціону.

Свині люб­лять чи­с­то­ту
Там, де ут­ри­му­ють сви­ней, за­зви­чай є ок­ремі зо­ни, де во­ни їдять, відпо­чи­ва­ють та ви­по­рож­ню­ють­ся. То­му перш ніж бу­ду­ва­ти фер­му, вар­то уваж­но по­ду­ма­ти, скільки потрібно площі для однієї сви­но­мат­ки, щоб во­на за­без­пе­чи­ла се­бе всіма потрібни­ми для її життєдіяль­ності зо­на­ми.

Сви­но­мат­ка в охоті
Як відбу­вається охо­та? Спо­чат­ку свині ню­ха­ють од­не од­но­го, потім по­чи­на­ють тор­ка­ти­ся од­не од­но­го, потім кнур по­чи­нає штов­ха­ти сви­но­мат­ку в бік, після чо­го в тва­ри­ни на­сту­пає охо­та.
Що та­ке іде­аль­ний центр для штуч­но­го осіменіння? Та­ке приміщен­ня має кілька секцій для кну­ра, 16-го­дин­не світло й до­стат­ньо місця для спо­с­те­ре­жен­ня за сви­но­мат­ка­ми. Оп­ти­маль­на тем­пе­ра­ту­ра для та­ко­го приміщен­ня - не вище 20°С. Близь­ко 40% сви­но­ма­ток мо­жуть страж­да­ти від то­го, що в приміщенні не­пра­виль­ний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим.

Ро­бо­та з дво­ма кну­ра­ми
Ця си­с­те­ма на­бу­ває де­далі більшо­го по­ши­рен­ня й дає мож­ливість до­сяг­ти хо­ро­ших ре­зуль­татів заплідню­ва­ності. Та­ким чи­ном збільшу­ють кількість по­ро­сят за опо­рос. Як пра­цює ця си­с­те­ма? Ко­ли опе­ра­тор штуч­но­го осіменіння осіме­няє тва­ри­ну, кнур пе­ре­бу­ває пе­ред сви­но­мат­ка­ми. Після то­го, як опе­ра­тор осіме­нив сви­ней, до сви­но­ма­ток за­пу­с­ка­ють дру­го­го кну­ра. Са­ме це дає мож­ливість до­сяг­ти то­го, що мак­си­маль­на кількість сперміїв до­сяг­не ме­ти й, відповідно, більша кількість яй­цеклітин запліднить­ся. На де­я­ких фер­мах ви­ко­ри­с­то­ву­ють трьох-чо­ти­рьох кну­рів.
Секція, де відбу­ва­ють­ся опо­ро­си
Як­що сви­но­мат­ка ле­жить на боці, це оз­на­чає, що їй ком­форт­но, і по­ро­ся­та ма­ють до­ступ до мо­ло­ка. Сидіти для свині - яви­ще ненор­маль­не. Як­що сви­ня си­дить, це оз­на­чає, що во­на го­лод­на.
Як свині ле­жать? Як­що на жи­воті й "жу­ють жуй­ку", то та­ка по­ведінка оз­на­чає, що потрібно пе­ре­гля­ну­ти раціон і до­да­ти клітко­ви­ни. Для су­по­рос­них сви­но­ма­ток потрібно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти гра­ну­ль­о­ва­ний жом.
Ви­по­рож­нен­ня не по­винні бу­ти за­над­то гу­с­ти­ми, це мо­же оз­на­ча­ти те, що годівнич­ка пе­ре­пов­не­на. Чо­му так бу­ває? Пе­ред опо­ро­са­ми сви­но­мат­ки мен­ше їдять кор­му, мен­ше ру­ха­ють­ся, у них уповільнюється пе­ри­сталь­ти­ка кишків­ни­ка, і, як наслідок, ви­ни­ка­ють за­кре­пи. Як мож­на за­побігти цьо­му? Як­що сви­но­мат­ки не їдять і не п'ють - у них не­має мо­ло­ка, а як­що не­має мо­ло­ка - страж­да­ти­муть по­ро­ся­та. Як­що у сви­но­мат­ки закріп, ен­до­ток­си­ни про­ни­ка­ють у кров, зни­жується мо­лочність тва­ри­ни і, відповідно, мен­шає кількість по­ро­сят, яких мож­на відлу­чи­ти. Для по­пе­ре­д­жен­ня та­ких не­га­раздів, по-пер­ше, слід за­без­пе­чи­ти сви­но­мат­ку достатньою кількістю во­ди (водопостачання -2,5 л за хви­ли­ну), по-дру­ге, ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти спеціальні кор­ми про­тя­гом ос­тан­ньої стадії по­рос­ності і, по-третє, бо­ро­ти­ся з ен­до­ток­си­на­ми за до­по­мо­гою про­ти­за­паль­них пре­па­ратів. Як­що всі ці дії ви­ко­на­ти, зник­нуть про­бле­ми з ви­роб­лен­ням мо­ло­ка.

Мо­ло­зи­во
Мо­ло­зи­во для по­ро­сят у перші три тижні - єди­ний засіб, який за­хи­щає тва­рин від за­хво­рю­вань. От­же, во­ни мають одер­жу­ва­ти до­стат­ню кількість цієї їжі. Як­що ж по­ро­ся­та не­до­от­ри­ма­ли мо­ло­зи­ва, у та­кої свині ви­ни­ка­тимуть про­бле­ми про­тя­гом усь­о­го життєво­го цик­лу, по­чи­на­ю­чи від до­ро­щу­ван­ня й закінчу­ю­чи відгодівлею.
Для то­го, щоб виз­на­чи­ти, скільки по­ро­ся­та ви­пи­ва­ють мо­ло­зи­ва, мож­на про­ве­с­ти тест: із відріза­них хво­с­тиків по­ро­сят взя­ти аналіз крові, який по­ка­же кількість іму­ног­ло­булінів. Як­що іму­ног­ло­булінів до­стат­ньо, то й мо­ло­зи­ва по­ро­ся­там ви­с­та­чає, і на­впа­ки. Особ­ли­во важ­ли­во, щоб по­ро­ся­та спо­жи­ва­ли потрібну їм кількість мо­ло­зи­ва в перші чо­ти­ри го­ди­ни після на­ро­д­жен­ня, ад­же са­ме в та­ко­му мо­ло­зиві містить­ся найбільша кількість ан­титіл. Як­що опо­рос відбу­вається вночі, потрібно вра­ху­ва­ти цей факт і за­лу­чи­ти до­дат­ко­во спеціалістів, які змог­ли б кон­тро­лю­ва­ти відгодівлю по­ро­сят од­ра­зу після на­ро­д­жен­ня. А не то тре­ба бу­де ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ан­тибіоти­ки. А ще - потрібно мар­ку­ва­ти по­ро­сят, які на­ро­д­жу­ють­ся пер­ши­ми, щоб за­без­пе­чи­ти мо­ло­зи­вом по­ро­сят, які на­ро­ди­ли­ся пізніше.
Як­що в ма­лечі бруд на рильці - це до­б­ре чи по­га­но? Чорні пля­ми на носі оз­на­ча­ють, що в сви­но­мат­ки до­стат­ньо мо­ло­ка. Під час го­ду­ван­ня ча­с­ти­на мо­ло­ка за­три­мується на носі, за­си­хає, й на рильці за­ли­шається жир, який при­па­дає пи­лом та бру­дом. Це здо­ро­вий сиг­нал!
Але як­що по­ро­ся має темні пля­ми під очи­ма, - це сиг­нал то­го, що тва­ри­ни б'ють­ся і ку­са­ють­ся. Близь­ко 25% по­ро­сят мо­жуть ма­ти такі оз­на­ки. То­му слід пра­виль­но розпізна­ва­ти "сиг­на­ли".

Відлу­чен­ня по­ро­сят
Відлу­чен­ня по­ро­сят від сви­но­мат­ки - ве­ли­кий стрес для тва­рин. Пе­ре­дусім, потрібно сте­жи­ти, щоб у приміщенні не бу­ло про­тягів і ут­ри­му­ва­ла­ся тем­пе­ра­ту­ра не ниж­че 28°С.
По­ро­ся­та від од­но­го гнізда ма­ють пе­ре­бу­ва­ти по­руч, ад­же це змо­же зни­зи­ти кількість ан­тибіотиків, які да­ють по­ро­ся­там після відлу­чен­ня.
Особ­ли­во слід сте­жи­ти за тим, щоб тва­ри­ни бу­ли ситі. Корм має бу­ти ви­со­кої якості.
Ще один мо­мент, на який вар­то звер­ну­ти ува­гу: по­ро­ся­та по­винні їсти ра­зом, в од­ин і той са­мий час та в од­но­му й то­му са­мо­му місці. Ду­же важ­ливі для по­ро­сят "сиг­на­ли" сви­но­мат­ки - хрю­кан­ня. Са­ме так во­на за­кли­кає по­ро­сят до їжі. Для цьо­го мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти макет (ма­лю­нок) сви­но­мат­ки. Ба­га­то фер­мерів Гол­ландії так і роб­лять. Як­що по­ро­сят не бу­де за­без­пе­че­но нор­маль­ною годівлею, діарея їм за­без­пе­че­на. Сиг­на­лом цієї хво­ро­би бу­дуть сліди випорожнення на стінах.

Отож, для то­го щоб оціни­ти си­ту­ацію на сви­но­фермі та розпізна­ти всі "сиг­на­ли", які по­да­ють фер­ме­ру свині, тре­ба уваж­но спо­с­теріга­ти за по­го­лів'ям, аналізу­ва­ти по­ба­че­не й по­чу­те і тільки тоді прий­ма­ти рішен­ня. "Спо­с­теріга­ти, ду­ма­ти й діяти!" - ось девіз, яким має ке­ру­ва­ти­ся ко­жен сви­нар!

Стат­тю підго­ту­ва­ла
Іван­на Гри­нюк
за ма­теріала­ми до­повіді
Кей­са Ше­епенса, ве­теринар­но­го ліка­ря міжна­родного класу (Нідерлан­ди), що прозву­ча­ла
на II Міжнародно­му конгресі
"При­бут­ко­ве свинарство",
який ор­ганізу­ва­ла компанія
"Ди­кун Гло­бал Консалт".

Інтерв'ю
Сергій Потапов, менеджер з розвитку плодоовочевого бізнесу Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, як виявилось, давно обізнаний з горіховою тематикою. А зараз серед партнерів проекту є і одне об’єднання виробників горіхів... Подробнее
экспорт
Після підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою українські аграрії отримали шанс вийти на канадський ринок. Втім, позитивний ефект буде відчутним не відразу. 

1
0