Спецможливості
Новини

Щороку ви­роб­ни­ки зер­на втра­ча­ють на логістиці $600 млн

17.11.2016
1024
Щороку ви­роб­ни­ки зер­на втра­ча­ють на логістиці $600 млн фото, ілюстрація
Витрати на транспортування зерна в Україні на 40% вищі, ніж у Європі.

Че­рез невідповідність логістич­них мар­ш­рутів су­ча­сним ви­мо­гам аг­рар­но­го ек­с­пор­ту нинішні ви­т­ра­ти на пе­реміщен­ня зер­на від ліній­них еле­ва­то­рів до портів Чор­но­го мо­ря при­близ­но на 40% пе­ре­ви­щу­ють по­дібні ви­т­ра­ти у Франції чи Ні­­меч­чині, та на 30% такі ж ви­т­ра­ти — у США. Такі дані надав propozitsiya.com О. Мас­лак, канд. екон. наук, до­цент ка­фе­д­ри логісти­ки та ви­роб­ни­чо­го ме­недж­мен­ту Сумсь­кого національ­ного аг­рар­ного універ­си­те­ту.

При цьому він зазначив, що за таких умов транс­пор­ту­ван­ня зер­на об­хо­дить­ся трейдерам у се­ред­нь­о­му на $20/т до­рож­че порівня­но з та­ки­ми ж по­слу­га­ми в євро­пейсь­ких країнах. Як наслідок - вітчиз­няні ви­роб­ни­ки зер­на на цьо­му що­ро­ку втра­ча­ють близь­ко $600 млн.

За­га­лом, каже експерт, ви­сокі логістичні ви­т­ра­ти в Ук­раїні зу­мов­лені до­сить низь­кою ефек­тивністю логістики, що підтвер­д­же­но оцінка­ми міжна­род­них ек­с­пертів. Так, за по­рів­няль­ною ефек­тивністю логісти­ки країн світу, що виз­на­ча­лась у 2016 р. за інте­г­раль­ним по­каз­ни­ком Світо­во­го бан­ку Logistics Performance Index (LPI), Україна перебуває ли­ше на 80-у місці та на тре­ти­ну по­сту­пається Німеч­чині, яка є ліде­ром цьо­го рей­тин­гу.

О.Маслак підкреслив, що донині про­бле­ма з логісти­кою мен­ше відчу­ва­ли­ся зер­но­т­рей­де­ра­ми, ос­кіль­ки об­ся­ги ек­с­пор­ту бу­ли знач­но мен­ши­ми, а ви­сокі світові ціни на зер­но з над­лиш­ком пе­ре­кри­ва­ли до­дат­кові логістичні ви­т­ра­ти. Про­те, порівня­но з 2011 ро­ком, ціни світо­вих ринків на зер­но зни­зи­ли­ся май­же напо­ло­ви­ну.

Інтерв'ю
Rebiyar1
Сьогодні наш співрозмовник — Антуан Ребійар, бізнес-директор New Holland Agriculture в Україні, Молдові, країнах Балтії та Фінляндії. Він живе та працює в Україні вже понад чотири роки, втім, для
Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН
Ягідництво називають однією із найперспективніших галузей АПК. Саме сюди і початкуючі, і досвідчені аграрії  вкладають великі суми грошей. Про те,  за якими критеріями слід обирати культури

1
0