Спецможливості
Статті

Сергій Гна­тюк: «Гос­по­дар­ст­ва кор­по­рації торік одер­жа­ли майже по 25 по­ро­ся­т на сви­но­мат­ку»

08.05.2014
525
Сергій Гна­тюк: «Гос­по­дар­ст­ва кор­по­рації торік одер­жа­ли    майже по 25 по­ро­ся­т на сви­но­мат­ку» фото, ілюстрація

На сьогодні фахівці галузі вимушені, як то кажуть, самотужки вивчати передовий досвід країн із розвиненим свинарством, «приміряючи» його до умов ведення своїх господарств. Але не слід забувати, що багато чого залежить і від державної політики, яка непередбачено змінюється. Для дрібних фермерів такі зміни, на жаль, можуть стати фатальними, для потужних підприємств зміна правил — негативний, але не критичний чинник.

На сьогодні фахівці галузі вимушені, як то кажуть, самотужки вивчати передовий досвід країн із розвиненим свинарством, «приміряючи» його до умов ведення своїх господарств. Але не слід забувати, що багато чого залежить і від державної політики, яка непередбачено змінюється. Для дрібних фермерів такі зміни, на жаль, можуть стати фатальними, для потужних підприємств зміна правил — негативний, але не критичний чинник.

Чо­го че­ка­ти вітчиз­ня­ним сви­на­рям, як по­до­ла­ти різно­манітні тех­но­логічні й ви­роб­ничі бар’єри та не тільки ви­жи­ти, а й при­мно­жи­ти на­бу­те — про це та ба­га­то іншо­го роз­повів нам Сергій Гна­тюк, ге­не­раль­ний ди­рек­тор Ук­раїнської кор­по­рації «Тва­рин­пром».

Сергію Андрійо­ви­чу, для по­чат­ку да­вай­те підіб’ємо підсум­ки ро­бо­ти кор­по­рації у 2013 р. Чи за­до­во­лені Ви її по­каз­ни­ка­ми?
— Як­що порівню­ва­ти торішні здо­бут­ки із ре­зуль­та­та­ми 2012 р., то од­но­знач­но во­ни бу­ли кра­щи­ми для сви­нарів Тва­рин­про­му. 2013-й на­ба­га­то кра­щий, ад­же ми знач­но збільши­ли ви­роб­ництво сви­ни­ни, та й інші ви­роб­ничі по­каз­ни­ки підви­щи­лись (на­при­клад, ми ви­ро­с­ти­ли сви­ни­ни на 21% більше, й об­ся­ги її ре­алізації теж на 23% більші), а це вже — вда­лий старт для 2014 р. Як­що ж го­во­ри­ти про до­сяг­нен­ня, зо­к­ре­ма, гос­по­дарств кор­по­рації, то слід за­зна­чи­ти, що про­дук­тивність тва­рин знач­но підвищилася — се­редній по­каз­ник при­рос­тів ста­но­вить 556 г/до­бу. Крім то­го, є ще од­не оп­тимістич­не до­сяг­нен­ня: наші гос­по­дар­ст­ва торік упер­ше з ча­су за­сну­ван­ня кор­по­рації одер­жа­ли по 24,8 по­­ро­ся­ти на сви­но­мат­ку в рік.
Є, зви­чай­но, і підприємства, які ма­ють низькі ви­роб­ничі по­каз­ни­ки, але та­ких ма­ло.
Еко­номічні по­каз­ни­ки, од­нак, за­ли­ша­ють ба­жа­ти кра­що­го, ад­же рен­та­бельність ви­роб­ництва у 2012 р. бу­ла міну­со­вою. Про­те за ре­зуль­та­та­ми ми­ну­ло­го ро­ку ми очікуємо не­ве­лич­ку, але по­зи­тив­ну рен­та­бельність — мож­ли­во, на рівні 4%. А ча­ст­ко­ва збит­ковість ви­роб­ництва сви­ни­ни у 2012 р. по­яс­нюється тим, що са­ме у цей період де­які гос­по­дар­ст­ва інве­с­ту­ва­ли у будівництво но­вих комплексів (як відо­мо, за рік такі інве­с­тиції не оку­по­ву­ють­ся).

Ви ка­за­ли, де­які гос­по­дар­ст­ва до­сяг­ли по­знач­ки май­же 25 по­ро­сят на сви­но­мат­ку за рік. Вза­галі, це до­сяжні ци­ф­ри для всіх гос­по­дарств в Ук­раїні?
— По Ук­раїні торік цей по­каз­ник у се­ред­нь­о­му ста­но­вив близь­ко 18 по­ро­сят. Це до­волі не­по­га­ний ре­зуль­тат, ад­же раніше бу­ло 13–15 по­ро­сят від сви­но­мат­ки на рік, а це зна­чить: півро­ку сви­но­мат­ку го­ду­ють за­дар­ма — во­на півро­ку не­про­дук­тив­но стоїть у сви­нар­ни­ку і ніяко­го при­бут­ку не дає. Сьо­годні си­ту­а­ція поліпшується. А одер­жа­ти 25 по­ро­сят (тоб­то до­сяг­ти двох опо­росів сви­но­мат­ки на рік) — це ду­же при­стой­на ци­ф­ра, тобто ми маємо вищу рентабельність. Кращі підприємства от­ри­му­ють і по
30 по­­­­­ро­сят від сви­но­мат­ки.

Кри­зові періоди (а на сьо­годні, без сумніву, са­ме та­кий час) ви­му­шу­ють де­які сви­нарські гос­по­дар­ст­ва (здебільшо­го дрібні) при­зу­пи­ня­ти свою діяльність. Чи торк­ну­ли­ся ці зміни підприємств кор­по­рації «Тва­рин­пром»?
— Так, із кож­ним ро­ком за­га­лом по Ук­раїні при­близ­но 500 підприємств при­пи­ня­ють зай­ма­ти­ся сви­нар­ст­вом. В ос­нов­но­му, це дрібні гос­по­дар­ст­ва. Але тра­пи­лась та­ка при­кра си­ту­ація та­кож з од­ним із ве­ли­ких гос­по­дарств, яке ма­ло унікаль­ну по­ро­ду сви­ней — уельс: торік влас­ни­ки сви­но­фер­ми не за­хотіли зай­ма­ти­ся сви­нар­ст­вом і повністю поз­бу­ли­ся по­голів’я. Про­те є ве­ликі ви­роб­ни­ки, які про­дов­жу­ють вкла­да­ти гроші у ре­кон­ст­рукцію, віднов­лен­ня ком­плексів та роз­ши­рен­ня сво­го ви­роб­ництва. Зви­чай­но, во­ни пра­цю­ють на до­сяг­нен­ня кра­щих виробничих по­каз­ників.

Скільки гос­по­дарств налічує на­разі кор­по­рація «Тва­рин­пром»?
— Нині до кор­по­рації вхо­дить 52 підприємства. І ця ци­ф­ра за­ли­шається пе­ре­важ­но стабільною. Є підприємства-за­снов­ни­ки, які пра­цю­ва­ли із Тварин­промом від са­мо­го по­чат­ку, і та­ке співробітництво три­ває з 1972 р.

Як відо­мо, ос­нов­ни­ми на­пря­ма­ми підви­щен­ня ефек­тив­ності ви­роб­ництва сви­ни­ни є зни­жен­ня собівар­тості шля­хом на­ро­щу­ван­ня се­ред­нь­о­до­бо­вих при­ростів, підви­щен­ня про­дук­тив­ності пра­ці ро­бітників та раціональ­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня кормів. Які гос­по­дар­ст­ва кор­по­рації мо­жуть по­хва­ли­ти­ся ци­ми по­каз­ни­ка­ми?
— Се­ред гос­по­дарств Тва­рин­про­му кра­щи­ми є, на­при­клад, ТОВ «Сер­во­люкс-Ге­не­тик» Вінниць­кої обл., що має се­ред­нь­о­до­бо­вий приріст 755 г, ПАТ п/з «Степ­ной» (За­порізька обл.) — 623, ТОВ «Ро­сан-Аг­ро» — 635, СТ «Пай­о­вик-С» Київської обл. — 747, ТзОВ «Га­ли­чи­на-Захід» — 896, ТОВ НВП «Гло­бинсь­кий сви­но­комп­лекс», який ут­ри­мує по­над 140 тис. сви­ней, і за та­ко­го ве­ли­ко­го по­голів’я має по­каз­ник при­ро­с­ту 637, ТОВ «Фрідом Фарм Бе­кон» (Хер­сон) — 612 г то­що.
Ве­ли­ку ува­гу ми приділяємо і змен­шен­ню ви­т­рат на ви­роб­ництво, зо­к­ре­ма кормів, для то­го щоб зни­зи­ти собі­вартість про­дукції. Так, цьо­го ро­ку за­га­лом по Тва­рин­про­му ми до­сяг­ли по­каз­ни­ка ви­т­рат кор­му на 1 кг при­ро­с­ту на рівні 4 кг, це в ціло­му по ста­ду, з ура­ху­ван­ням ма­точ­но­го по­голів’я. Із 2009 по 2013 р. — про­тя­гом чо­ти­рь­ох років — ми на півкіло­г­ра­ма зни­зи­ли ви­т­ра­ти кор­му, і на­далі маємо намір підтри­му­ва­ти цю по­зи­тив­ну тен­денцію. Ось здо­бут­ки в цьо­му на­прямі кра­щих підприємств кор­по­рації: ТОВ «Ро­сан-Аг­ро» — кор­мо­ви­т­ра­та на рівні 3,4 кг, ПрАТ «Бах­муць­кий аг­рар­ний Со­юз» — 3,6, а ТзОВ «Га­ли­чи­на-Захід» — 2,9 кг кор­му (таблиця). Є, звісно, і підприємства з ниж­чи­ми по­каз­ни­ка­ми.
Та що вищі у нас бу­дуть при­ро­с­ти, та більше по­ро­сят одер­жу­ва­ти­ме­мо від сви­но­мат­ки і мен­ше кор­му ви­т­ра­ча­ти­ме­мо на ви­роб­ництво кіло­г­ра­ма про­дукції — то кра­щи­ми в ціло­му бу­дуть еко­номічні по­каз­ни­ки.

Не мо­же не тур­бу­ва­ти пи­тан­ня племінної спра­ви вітчиз­ня­но­го сви­нар­ст­ва. Яким є по­точ­ний стан га­лузі що­до по­род­но­го скла­ду пле­мінно­го по­голів’я сви­ней?
— Із 89 плем­за­водів у ціло­му по Ук­раїні, 54 — у си­с­темі Тва­рин­про­му. За­га­лом у вітчиз­ня­них гос­по­дар­ст­вах ут­ри­му­ють 12 порід сви­ней. Про­те у нашій кор­по­рації ви­ро­щу­ють не всі по­ро­ди. Най­по­ши­реніші — ве­ли­ка біла, лан­д­рас, дю­рок. За ос­танні три ро­ки у нас збільшилася частка лан­д­ра­са і п’єтре­на. У нашій ви­роб­ничій си­с­темі є та­кож і чер­во­но­по­я­са, пол­тавсь­ка м’яс­на, ук­раїн­сь­ка м’яс­на. Ці по­ро­ди да­ють мож­ливість про­во­ди­ти міжпо­род­не схре­щу­ван­ня, одер­жу­ва­ти хо­ро­ших гібрид­них по­ро­сят, поліпшу­ва­ти їхні м’ясні якості. М’ясо­комбіна­ти із за­до­во­лен­ням бе­руть та­ких сви­ней, пла­тять кра­щу ціну за та­ке по­голів’я.

Із-за кор­до­ну по­голів’я за­во­зи­те?
— Так. Гос­по­дар­ст­ва постійно за­во­зять ре­монт­них сви­нок та кнурців із Данії, Нідер­ландів, Ве­ли­кої Бри­танії, Ірландії, Угор­щи­ни і навіть із Ка­на­ди. А дех­то вже бе­ре з-за кор­до­ну ли­ше спер­му, бо за­во­зи­ти жи­вих сви­ней — це до­рож­че і складніше.

Які пла­ни кор­по­рації «Тва­рин­пром» на май­бутнє?
— У кор­по­рації «Тва­рин­пром» пла­ни і на­далі пра­цю­ва­ти так, щоб під­приємства, які вхо­дять до її скла­ду, бу­ли за­до­во­лені спільною ро­бо­тою.
Дру­ге на­ше за­вдан­ня — збільши­ти ви­роб­ництво сви­ни­ни, зде­ше­ви­ти її собівартість, поліпши­ти якість м’яса, підви­щи­ти про­дук­тивність тва­рин у всіх на­ших гос­по­дар­ст­вах. Для то­го, щоб пе­ре­робні підприємства ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли більше вітчиз­ня­ної си­ро­ви­ни, щоб во­ни не бу­ли націлені ли­ше на імпорт, а ство­рю­ва­ли си­ро­винні зо­ни й ук­ла­да­ли дов­го­ст­ро­кові кон­трак­ти з ук­раїнськи­ми підприємства­ми — ви­роб­ни­ка­ми сви­ни­ни. Зі сво­го бо­ку, наші ви­роб­ни­ки до­кла­дуть усіх зу­силь, аби пе­ре­роб­ни­ки постійно от­ри­му­ва­ли си­ро­ви­ну най­кра­щої якості.
Як­що ж ка­за­ти про не­да­ле­ке май­бутнє — на­разі го­туємось до ви­с­тав­ки Аг­ро’2014. Наші підприємства що­ро­ку бе­руть у ній ак­тив­ну участь. От і нині хо­че­мо ви­с­та­ви­ти най­кра­ще племінне по­голів’я. То­му за­про­шуємо та­кож і чи­тачів жур­на­лу «Тва­рин­ництво та ве­те­ри­нарія» відвіда­ти ви­с­тав­ку, по­ди­ви­ти­ся на ек­с­по­но­ва­них тва­рин та без­по­се­ред­ньо поспілку­ва­ти­ся із на­ши­ми спеціаліста­ми.

Інтерв'ю
У Нідерландах існує сумна приказка: «Фермерові належать тільки його жінка й діти, все інше на фермі належить банку». Тобто, банки понавидавали всім фермерам аж до найменших стільки кредитів, скільки
Висока культура землеробства потребує організованості та злагодженості у виконанні кожного технологічного процесу. А в умовах інтенсивного землеробства всі технологічні операції слід довести до ідеалу, оскільки їхнє виконання є найбільш... Подробнее

1
0