Спецможливості
Статті

Сен­сація: з посівних не­нар­ко­тич­них ко­но­пель зня­то охо­ро­ну!

16.01.2013
1003
Сен­сація: з посівних не­нар­ко­тич­них ко­но­пель зня­то охо­ро­ну!  фото, ілюстрація

Цілеспрямовані зусилля з пропаганди ненаркотичності сучасних сортів однодомних посівних конопель знайшли сприятливий відгук у відповідних державних структурах у вигляді Постанови КабМіну України про відміну охорони таких посівів. Це відкриває широкі можливості вирощування економічно вигідної культури, продукція якої користується широким попитом як в Україні, так і за її межами. 22 серпня 2012 р. вийшла Постанова Кабінету Міністрів України № 800 «Про внесення змін до деяких законів Кабінету Міністрів України», якою скасовано охорону посівів конопель із вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК), що не перевищує 0,08%.

Цілеспрямовані зусилля з пропаганди ненаркотичності сучасних сортів однодомних посівних конопель знайшли сприятливий відгук у відповідних державних структурах у вигляді Постанови КабМіну України про відміну охорони таких посівів. Це відкриває широкі можливості вирощування економічно вигідної культури, продукція якої користується широким попитом як в Україні, так і за її межами. 22 серпня 2012 р. вийшла Постанова Кабінету Міністрів України № 800 «Про внесення змін до деяких законів Кабінету Міністрів України», якою скасовано охорону посівів конопель із вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК), що не перевищує 0,08%.

В. Вировець,
д-р с.-г. наук, професор, гол. наук. співробітник відділу селекції і насінництва,
І. Лайко,
канд. с.-г. наук, заввідділу селекції і насінництва конопель,
Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН

Ця подія ста­ла приємною звісткою для всьо­го ко­лек­ти­ву станції, ко­ноп­лярів Ук­раїни, а особ­ли­во — для се­лек­ціонерів ко­лиш­нь­о­го ВНДІ луб’яних куль­тур, які 40 років то­му з ви­со­кою відповідальністю і ро­зумінням відгук­ну­лись на за­вдан­ня Міністерств: сільсько­го гос­по­дар­ст­ва, внутрішніх справ та охо­ро­ни здо­ров’я ко­лиш­нь­о­го СРСР — що­до за­сто­су­ван­ня се­лекції як за­хо­ду бо­роть­би з по­ши­рен­ням нар­ко­манії.
З по­зиції ми­ну­ло­го ча­су мож­на по­рівня­ти і відміти­ти, що не так склад­но й важ­ко бу­ло роз­по­ча­ти й про­во­ди­ти впер­ше в світі се­лекцію не­нар­ко­тич­них ко­но­пель, як до­ла­ти стіну бю­ро­кра­тич­ної бай­ду­жості, де­мон­ст­ру­ю­чи у ви­роб­ництві су­часні сор­ти без ка­набіноїдів, за які швид­ко вхо­пи­ли­ся ко­ноп­лярі країн ЄС, Ка­на­ди та Росії, тоді як із нас — зні­ма­ли пла­ту за воєнізо­ва­ну охо­ро­ну по­сівів на фоні же­б­раць­ко­го фінан­су­ван­ня на­уко­вих досліджень. При цьо­му щорічно от­ри­му­ва­ли вис­нов­ки спеціа­ліста Дер­жав­но­го на­уко­во-дослідно­го ек­с­перт­но-криміналістич­но­го цен­т­ру МВС Ук­раїни про те, що вміст те­т­ра­гідро­ка­набіно­лу (ТГК), ос­нов­но­го га­­лю­­­ци­но­ге­на ка­набіноїдів, у но­вих сор­тах ста­но­вить ти­сячні ча­ст­ки за до­пу­с­ти­мої межі — не більш ніж 0,15%. Це не тільки спри­чи­ню­ва­ло ма­теріальні збит­ки, а й за­вда­ва­ло знач­ної мо­раль­ної шко­ди, ніве­лю­ю­чи до­сяг­нен­ня на­у­ков­ців і сіючи се­ред ко­ноп­лярів зневіру в до­сяг­нуті успіхи.
Ко­ноплі посівні — це од­норічна лу­бо­во­лок­ни­с­та рос­ли­на, трав’яни­с­те стеб­ло якої з се­ре­ди­ни ве­ге­тації по­­сту­по­во пе­ре­тво­рюється у де­­рев’яни­с­те. Гос­по­дарсь­ке ви­ко­ри­с­тан­ня ко­но­пель впро­довж ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри за­­зна­ло знач­них змін, що де­мон­ст­ру­ють стан по­пи­ту на цю про­дукцію за­­­леж­но від рівня технічно­го про­гре­су су­­спільства.
В ок­ремі ро­ки ко­ноплі у СРСР зай­ма­ли до 1 млн га, або по­над 80% усіх євро­пейсь­ких площ. Слід за­зна­чи­ти, що в пе­ре­двоєнній Ук­раїні їх ви­ро­щу­ва­ли на 140 тис. га, що ста­но­ви­ло близь­ко чверті за­галь­них посівів. На да­ний час в Ук­раїні, внаслідок ос­танніх змін у сіль­сько­му гос­по­дарстві, а та­кож об­ме­жу­валь­них за­­ходів із бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­ганів що­до обов’яз­ко­во­го ліцен­зу­ван­ня й охо­ро­ни ко­но­пель, їхні посіви ско­ро­ти­ли до ти­сячі гек­тарів.
   Втім, за виз­на­чен­ням де­я­ких міжна­род­них фірм, сьогодні ко­ноплі ста­ють однією з ос­нов­них куль­тур світу ХХІ сторіччя, вра­хо­ву­ю­чи їхні унікальні вла­с­ти­вості. Ко­ноплі, як й інші рос­ли­ни, є скла­до­вою біоце­но­зу Землі, во­ни ви­ро­би­ли здатність рос­ти і роз­ви­ва­ти­ся у різних кліма­тич­них по­ясах. Лю­ди­на в про­цесі ево­люції ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ла ко­­но­плі, в ос­нов­но­му, як лу­бо­во­лок­ни­с­ту куль­ту­ру для за­до­во­лен­ня своїх по­треб, на­сам­пе­ред, в одязі та рос­лин­них жи­рах, не підо­зрю­ю­чи про її по­тенційні вла­с­ти­вості спри­чи­ня­ти, як ми те­пер на­зи­ваємо, пси­хоміме­тич­ну дію. Зни­щи­ти цю куль­ту­ру як дже­ре­ло нар­ко­манії, вра­хо­ву­ю­чи її ве­ли­ке оригіна­ль­не гос­по­дарсь­ке зна­чен­ня, вва­жаємо не­мож­ли­вим і не­доцільним за­хо­дом (по­при не­га­тив­ний ню­анс, пов’яза­ний із нар­ко­тич­ним впли­вом, що сто­сується й інших куль­тур, зо­к­ре­ма ма­ку чи ко­ки, оскільки га­шиш, морфій, ко­каїн, ал­ко­голь чи ніко­тин ви­ник­ли як не­га­тивні су­пут­ни­ки цивілізації, ще­д­ро підтри­му­вані нар­ко­манією). Зна­чить, слід шу­ка­ти інші шля­хи ней­т­ралізації не­га­тив­них вла­с­ти­во­с­тей, се­ред яких ве­ли­ку роль відво­дять на­уковій се­лекції.
Яким же чи­ном змен­ши­ти зло, що не­суть не­о­сяжні ма­си­ви півден­них ди­­ко­рос­лих ко­но­пель, не зни­щу­ю­чи їх са­мо­віднов­лю­ва­них посівів? Од­ним із важ­ли­вих за­ходів бо­роть­би з по­ши­рен­ням нар­ко­манії або ліквідації цьо­го не­га­тив­но­го яви­ща в за­род­ку є на­уко­ве вирішен­ня про­бле­ми шля­хом ство­рен­ня не­нар­ко­тич­них сортів. Яс­к­ра­вим пе­ре­кон­ли­вим при­кла­дом цьо­го мо­жуть бу­ти і сор­ти посівних ко­но­пель, ви­ве­дені на Дослідній станції луб’яних куль­тур Інс­ти­ту­ту сільсько­го гос­по­дар­ст­ва Пів­ніч­но­го Схо­ду НА­АН Ук­раїни (ко­лишній Інсти­тут луб’яних куль­тур НА­АН), у яких повністю відсутній не тільки ос­нов­ний га­мо­ци­но­ген — ТГК, але й інші ка­набіноїдні спо­лу­ки.
Вже три перші сор­ти од­но­дом­них ко­но­пель: ЮСО-14, ЮСО-16 та Дніп­ровські од­но­домні 6, які бу­ли рай­о­но­вані в різних зо­нах ко­ноп­ляр­ст­ва з 1980 р., із вмістом ТГК не ви­ще 0,2% — ста­ли пе­ре­кон­ли­вим до­ка­зом мож­ли­вої се­лек­ції, на­прав­ле­ної на по­вну елімінацію нар­ко­тич­ної дії посівних ко­но­пель. При цьо­му ці сор­ти знач­но пе­ре­ви­щу­ва­ли стан­дарт за гос­по­дарсь­ки­ми оз­на­ка­ми, а вміст во­лок­на в стеб­лах на­бли­жав­ся до 30%.
По­даль­ша се­лекційна ро­бо­та бу­ла зо­се­ре­д­же­на на ко­ноп­лях за ба­га­ть­ма на­пря­ма­ми, го­ло­вни­ми із яких бу­ло зни­жен­ня нар­ко­тич­ної ак­тив­ності до по­вної відсут­ності ка­набіноїдів, підви­щен­ня про­дук­тив­ності, поліпшен­ня оз­на­к од­но­дом­ності за най­про­дук­тивнішим ста­те­вим ти­пом і збе­ре­жен­ня за до­волі жор­ст­­ко­го фо­ну стійкості до по­шко­д­жен­­ня шкідни­ка­ми і хво­ро­ба­ми.

   До сьо­годні ви­ро­щу­ван­ня посівних ко­но­пель ре­гу­люється За­ко­ном «Про обіг в Ук­раїні нар­ко­тич­них ре­чо­вин, їх ана­логів і пре­кур­сорів», яким су­во­ро кон­тро­люється рух насіння та пе­ред­ба­чається охо­ро­на посівів підрозділом МВС або суб’єкта­ми гос­по­да­рю­ван­ня, які ма­ють ліцензію на на­дан­ня та­ких по­слуг. Вміст ка­набіноїдів у сор­тах посівних ко­но­пель кон­тро­лює Дер­жав­ний на­уко­во-дослідний ек­с­перт­но-криміналістич­ний центр МВС Ук­раїни (Київ). Цей кон­троль про­во­дять щорічно кількісним ме­то­дом із за­сто­су­ван­ням га­зо­рідин­них хро­ма­то­графів. Жод­но­го ра­зу не бу­ло ви­яв­ле­но ка­набіноїдів, кількість яких пе­ре­ви­щу­ва­ла б до­пу­с­ти­му нор­му на­яв­ності ТГК по­над прий­ня­тий рівень — 0,15%, як і не бу­ло за­реєстро­ва­но жод­но­го ви­пад­ку ви­ко­ри­с­тан­ня на­ших ко­но­пель як нар­ко­тич­ної си­ро­ви­ни. Але, по­при це, охо­ро­ну не зніма­ли. В ми­ну­ло­му (і цьо­го ро­ку — до ве­рес­ня) охо­ро­ну ко­но­пель ціло­до­бо­во здійсню­вав на­ряд мобільної гру­пи у складі двох пра­цівників міліції зі служ­бо­вою со­ба­кою та дво­ма по­ста­ми воєнізо­ва­ної охо­ро­ни.
У ще складнішо­му стані пе­ре­бу­ва­ла на­ша ус­та­но­ва, яка не тільки зай­мається се­лекційно-насінниць­кою ро­бо­тою, а й ви­му­ше­на охо­ро­ня­ти посіви своїх не­нар­ко­тич­них ко­но­пель, які щорічно висіва­ють на пло­щах у ме­жах 100–150 га. В усь­о­му світі не­нар­ко­тич­ни­ми вва­жа­ють­ся ко­ноплі, у яких вміст ТГК не пе­ре­ви­щує 0,2–0,3%. Наші ж сор­ти йо­го містять у 200 разів мен­ше від прий­ня­то­го по­ро­гу. Тільки за ос­танні три ро­ки на охо­ро­ну бу­ло ви­т­ра­че­но май­же 300 тис. грн (2010 р. — 60963, 2011 р. — 154860, 2012 р. — 10 0000 грн). Ці ко­ш­ти мог­ли б бу­ти ви­ко­ри­с­тані на прид­бан­ня потрібно­го ла­бо­ра­тор­но­го об­лад­нан­ня чи техніки, які прак­тич­но не онов­лю­ва­ли впро­довж 20 років. І ще в скрутнішо­му, май­же кри­тич­но­му, стані опи­ни­лись акціонерні підприємства, що зай­ма­ють­ся ви­ро­щу­ван­ням посівних ко­но­пель. Так, аг­рофірма Agro-Hanf (Пол­та­ва), крім спла­ти за ліцензію на висів, за охо­ро­ну ко­но­пель на площі 49,5 га в 2011 р. ви­т­ра­ти­ла 437625 тис. грн. Вва­жається, що на охо­ро­ну посівів гос­по­дар­ст­ва ви­т­ра­ча­ють близь­ко 60% від за­галь­них ви­т­рат на ви­ро­щу­ван­ня ко­но­пель.
Ви­ро­щу­ван­ня на­ших сортів у країнах ЄС, Ка­наді, Ав­ст­ралії, де не мен­ше, ма­буть, приділя­ють ува­ги бо­ротьбі з нар­ко­манією, посіви не охо­ро­ня­ють, об­ме­жу­ю­чись аналізом рос­лин на вміст ТГК у період цвітіння, як і в Росії — за декілька кіло­метрів від Глу­хо­ва (Курсь­ка та Ор­ловсь­ка об­ласті), — ви­ро­щу­ють ЮСО-31.
У зв’яз­ку з цим ди­рекція Інсти­ту­ту та Дослідної станції за підтрим­ки Дер­жав­ної служ­би Ук­раїни з кон­тро­лю за нар­ко­ти­ка­ми, Міна­гро­про­до­воль­ст­ва Ук­раїни, Національ­ної ака­демії аг­рар­них на­ук Ук­раїни, осо­би­с­то прем’єр-міністра Ук­раїни М. Аза­ро­ва, де­пу­та­та Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раїни В. Дер­ка­ча із за­лу­чан­ням ЗМІ не­од­но­ра­зо­во звер­та­лась до пра­во­вих ор­ганів із ме­тою пе­ре­ко­нан­ня їх у не­доцільності охо­ро­ни посівних ко­но­пель, засіяних су­ча­сни­ми се­лекційни­ми не­нар­ко­тич­ни­ми сор­та­ми. Та­кож вдячні пред­став­ни­кові на­ших інте­ресів у сто­лиці, керівни­ку об’єднан­ня «Технічні куль­ту­ри Ук­раїни» О. Ігна­тю­ку.
З відміною охо­ро­ни посівних ко­но­пель на­став час віднов­лен­ня посівів ко­­но­пель та льо­ну, які знач­ною мірою за­­мінять во­лок­но ба­вов­ни. За­без­пе­чен­ня си­ро­ви­ною ко­ноп­ле­пе­ре­роб­них за­водів дасть мож­ливість та­кож підви­щи­ти зай­нятість сільсько­го на­се­лен­ня. В цих умо­вах про­яв­ля­ють знач­ний інте­рес до ви­ро­щу­ван­ня луб’яних куль­тур і, як наслідок, по­сту­по­во віднов­лю­ють ро­бо­ту підприємства пер­вин­ної і вто­рин­ної пе­ре­роб­ки, які є за­мов­ни­ка­ми лу­бо­во­лок­ни­с­тої си­ро­ви­ни. У 2010 р. за­пра­цю­ва­ли підприємства: ТОВ «Ка­нат-си­ро­ви­на» (Харків), ДП «Шпа­гат­но-мо­ту­зяні ви­ро­би» (Кіро­во­град), Мар­бутсь­ка шпа­гат­на фа­б­ри­ка (Сумсь­ка обл.). Знач­ний інте­рес до ви­ро­щу­ван­ня луб’яних куль­тур про­яв­ля­ють і російські ко­ноп­ле­пе­ре­робні підприємства.
Ко­ноплі — це од­на із най­не­ви­баг­ливіших куль­тур. Во­ни мо­жуть рос­ти на всіх грун­тах і за оп­ти­маль­но­го до­три­ман­ня тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня ще­д­ро віддя­чу­ють ви­со­ким уро­жаєм. Ви­со­ку по­тенційну вро­жайність насіння су­час­них не­нар­ко­тич­них сортів од­но­дом­них ко­но­пель вдається ре­алізу­ва­ти завдяки  успішно­му ви­ко­ри­с­тан­ню для зби­ран­ня зер­но­вих ком­байнів. Це усу­ває по­тре­бу за­сто­су­ван­ня спеціаль­ної ко­ноп­лез­би­раль­ної техніки і дає змо­гу знач­но ско­ро­ти­ти втра­ти насіння та ви­клю­чи­ти такі опе­рації, як ско­шу­ван­ня ко­сар­ка­ми, підніман­ня і ви­су­шу­ван­ня снопів із по­даль­шим об­мо­ло­чу­ван­ням ко­ноп­ле­мо­ло­тар­ка­ми.
Так, у 2008 р. з кож­но­го гек­та­ра по­сіву пло­щею 216 га на­ших ко­но­пель пер­шої ре­про­дукції сор­ту ЮСО-31 зер­но­вим ком­бай­ном бу­ло на­мо­ло­че­но по 11,1 ц насіння. Та­кож в якості по­зи­тив­но­го при­кла­ду мож­на на­ве­с­ти досвід ви­ро­щу­ван­ня ко­но­пель у ТОВ СГП «Аг­рос-Віста» Ізя­славсь­ко­го рай­о­ну, що на Хмель­нич­чині, у 2010 р. з площі 432 га ко­но­пель цьо­го са­мо­го сор­ту зібра­ли по 7,2 ц/га кон­диційно­го насіння. З ок­ре­мих полів зер­ноз­би­раль­ним ком­бай­ном LEXION на­мо­ло­чу­ва­ли по­над 16 ц/га насіння (бун­кер­на ма­са).

Інтерв'ю
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Японія, як відомо, — одна з найзаможніших країн світу. При цьому за кількістю населення лише трохи поступається Росії. А ще дуже обмежена в земельних ресурсах, тож більшістю продуктів забезпечити себе не може. Це робить ринок «країни сонця... Подробнее
Щороку дистриб’юторам українського аграрного ринку стає дедалі важче працювати. Вони вимушені переглядати своє ставлення до процесу дистриб’юції, трансформуватися із просто продавців матеріально-технічних цінностей (МТЦ) у постачальників... Подробнее

1
0