Спецможливості
Статті

Розмно­жен­ня ма­ли­ни й ожи­ни та де­які се­к­ре­ти підви­щен­ня вро­жай­ності

16.01.2013
3782
Розмно­жен­ня  ма­ли­ни й ожи­ни та де­які се­к­ре­ти підви­щен­ня вро­жай­ності фото, ілюстрація

Більшість чи­тачів жур­на­лу дав­но й без про­блем розмно­жу­ють ма­ли­ну й ожи­ну. Але як бу­ти, як­що ма­теріалу для розмно­жен­ня ма­ло, а хо­четь­ся ви­ро­с­ти­ти яко­мо­га більше са­д­жан­ців і зро­би­ти це швид­ко? У про­по­но­ваній статті ми спро­буємо до­ступ­но й на­оч­но опи­са­ти де­я­кі спо­со­би інтен­сив­но­го розмно­жен­ня цих куль­тур.

Більшість чи­тачів жур­на­лу дав­но й без про­блем розмно­жу­ють ма­ли­ну й ожи­ну. Але як бу­ти, як­що ма­теріалу для розмно­жен­ня ма­ло, а хо­четь­ся ви­ро­с­ти­ти яко­мо­га більше са­д­жан­ців і зро­би­ти це швид­ко? У про­по­но­ваній статті ми спро­буємо до­ступ­но й на­оч­но опи­са­ти де­я­кі спо­со­би інтен­сив­но­го розмно­жен­ня цих куль­тур.

Т. Ва­сильєва, го­ло­ва клу­бу «Че­реш­ня»
І. Ци­бен­ко, го­ло­ва ФГ «Батьків сад»

Роз­поч­не­мо з ма­ли­ни
Для роз­мно­жен­ня спер­шу потрібно прид­ба­ти чи­с­то­сорт­ний безвірус­ний по­сад­ко­вий ма­те­ріал. Це мо­жуть бу­ти са­д­жанці ма­ли­ни або ли­ше коріння, ос­таннє навіть кра­ще для інтен­сив­но­го розмно­жен­ня. Ад­же відо­мо, що мо­лоді па­го­ни ма­ли­ни відро­с­та­ють із спля­чих бру­нь­ок на ко­ре­не­вищі.
Спо­собів розмно­жен­ня є кілька, і все за­ле­жить від ва­шо­го вміння й цінності ма­теріалу.

От­же, розмно­жен­ня корінням
Для зміцнен­ня ко­ре­не­вої си­с­те­ми й підви­щен­ня імуніте­ту пе­ред ви­са­д­жен­ням корінь тре­ба за­мо­чи­ти на 15–30 хв у 0,5%-­му роз­чині ком­плекс­но­го до­б­ри­ва з фор­му­лою 3.27.18: азот — 3%, фо­с­фор — 27, калій -18% + мікро. (я ще до­даю Тоpsin (30 г) та Ан­ти­хрущ або Бом­бар­дир (1 г/10 л во­ди).
 Я не роз­повіда­ти­му вам про пре­му­д­рості ви­ро­щу­ван­ня й сор­ти. Про це на­пи­са­но де­сят­ки ста­тей. Але не ба­га­то про­фесіоналів зна­ють, як збільши­ти вро­жайність ділян­ки при­близ­но на 30% і при цьо­му одер­жа­ти ве­ли­чез­ну кіль­кість са­д­жанців. Суть да­но­го спо­со­бу по­ля­гає у ви­да­ленні мо­ло­дих па­гонів ма­ли­ни, так зва­ної кропив­ки, аж до 20 трав­ня (у нашій зоні — Вінниць­ка й Хмель­ниць­кої обл.). По­чи­на­ють ро­би­ти це на ма­лині дворічно­го літньо­го цик­лу. Ви­да­ля­ти мож­на різни­ми спо­со­ба­ми: про­стим ви­да­лен­ням за до­по­мо­гою пло­с­коріза або са­пи чи з ви­ко­ри­с­тан­ням гер­біцидів (Ба­с­та). Після ви­да­лен­ня кро­пив­ки весь по­тенціал рос­ли­ни спря­мо­вується на ви­роб­ництво яго­ди, а ті па­го­ни, які з’яв­ля­ють­ся після 20 трав­ня, мен­ше уш­ко­д­жу­ють­ся хво­ро­ба­ми й шкідни­кам, от­же, — здо­ровіші й про­дук­тивніші. Цей ме­тод ви­про­бо­ву­ва­ли в Польщі й одер­жа­ли збільшен­ня вро­жаю май­же на 30%.
   Хтось ска­же: навіщо зни­щу­ва­ти кро­пив­ку, як­що її лег­ко мож­на вко­ре­ни­ти. Суть ме­то­ду опи­са­ло ба­га­то вче­них, а по­ля­гає во­на в здат­ності ниж­­ньої еті­о­ль­о­ва­ної ча­с­ти­ни мо­ло­до­го па­го­на ство­рю­ва­ти коріння. Ви­ко­пу­ють мо­лоді са­д­жанці зав­виш­ки 5–8 см, підріза­ючи їх у грунті на 5–6 см. Під час кож­но­го та­ко­го ви­ко­пу­ван­ня ви по­ба­чи­те білу ча­с­ти­ну са­д­жан­ця. Са­ме там і ви­ро­с­те ко­рін­ня. Ви­ко­пу­ва­ти тре­ба ра­но вранці, а рос­ли­ни скла­с­ти в поліети­ле­но­вий мішок, щоб збе­рег­ти во­ло­гу.
   От тільки не в усіх є теп­ли­ця або пар­ник, де мож­на здійсни­ти уко­рі­нен­ня, тож роз­повім і про простіший спосіб (на зра­зок пікіру­ван­ня роз­са­ди овочів). У цьо­му разі ви­ко­ри­с­то­вуємо грун­то­су­міш, як для ви­ро­щу­ван­ня роз­са­ди. Місце о­би­раємо з північно­го бо­ку бу­дин­ку, де сон­це світи­ти­ме тільки ран­ком і вве­чері. У ящик на­си­паємо грун­то­суміш зав­тов­шки 8–10 см, двічі аку­рат­но про­ли­ваємо во­дою для ущільнен­ня й з до­по­мо­гою олівця ви­са­д­жуємо кро­пив­ку в ящик на відстані 6–8 на 10–15 см за­леж­но від розміру са­д­жан­ців. Грунт на­вко­ло са­д­жан­ця злег­ка при­ти­с­каємо й по­ли­ваємо. Потім ящик на­кри­ваємо про­зо­рою плів­кою, край її тре­ба при­тис­ну­ти. З ран­ку й уве­чері рос­ли­ни потрібно провітрю­ва­ти. Зво­ло­жуємо за по­тре­би. На плівці має бу­ти ро­са. Че­рез 10–15 днів на са­д­жан­цях ма­ли­ни по­чи­на­ють рос­ти мо­лоді ли­с­точ­ки, що свідчить про ут­во­рен­ня ко­рін­ня. Після двох тижнів ран­ком і вве­чері ящи­ки відкри­вай­те на дві го­ди­ни, по­сту­по­во збільшуй­те три­валість, а до кінця тре­­тьо­го тиж­ня пе­ре­садіть са­д­жанці на гряд­ку й обов’яз­ко­во притініть їх. Добрі ре­зуль­та­ти дає об­при­с­ку­ван­ня фо­с­фор­но-калійним до­б­ри­вом (азот по­трібно прак­тич­но ви­лу­чи­ти або да­ва­ти мінімум) з роз­ра­хун­ку 3 г/л во­ди. Об­при­с­ку­ва­ти тре­ба вве­чері — раз на три дні.
За та­ко­го розмно­жен­ня вби­ваємо відра­зу двох зайців: по-пер­ше, під­ви­­щується вро­жайність ма­ли­ни з од­но­ча­сним оз­до­ров­лен­ням ма­лин­ників, по-дру­ге, маємо мож­ливість розмно­жи­ти більше са­д­жанців без шко­ди для ма­ли­ни. Ос­танніми ро­ка­ми ми за­вез­ли на ви­про­бу­ван­ня кращі сор­ти світо­вої се­лекції ма­ли­ни: Glen Fyne, Glen Ample, Cascade Delight, Octavia, Malling Minerwa, Glen Lyon, Glen Magna, Valentina, Joan J, Autumm Bliss, Autumm Treasure, Allgold , Tulameen, Tadmor, Cowichan, Marcela, Sugana, Laszka, Malling Promis+ та інші. Уже є ба­га­то прак­тич­ної інфор­мації про них. Ре­зуль­та­та­ми своєї ро­бо­ти ми поділи­мо­ся з ва­ми в на­ступ­них но­ме­рах жур­на­лу.

Те­пер про ожи­ну
Ця яго­да нині швид­ки­ми тем­па­ми осе­ляється в на­ших са­дах. На­пи­са­но про неї вже чи­ма­ло. Для кож­но­го, хто ба­жає ви­ро­щу­ва­ти ожи­ну, настільною кни­гою мо­же ста­ти пра­ця російсько­го «гу­ру» В’яче­сла­ва Ва­лен­ти­но­ви­ча Яки­мо­ва «Еже­ви­ка в Рос­сии». У цій книзі зібра­но досвід ба­га­ть­ох по­колінь лю­дей та опис більшості сортів. Тож зу­пи­ню­ся на влас­но­му досвіді розмно­жен­ня й вод­но­час на обрізу­ванні. Спо­собів розмно­жен­ня є кілька: від укорі­нен­­ня верхівок і жив­цю­ван­ня до розмно­жен­ня ко­ре­не­ви­ми від­різками (де­я­ких сортів).
Спосіб зовсім лег­кий і прак­тич­ний. Грун­тується на мож­ли­вості вкорінен­ня мо­ло­дої верхівки па­го­на.
   Ожи­на, як і літня ма­ли­на, по­чи­нає пло­до­но­си­ти на па­го­нах дру­го­го ро­ку. Щоб уко­ре­ни­ти мак­си­маль­ну кількість па­гонів, потрібно ма­ти кущ із по­туж­ним по­тенціалом рос­ту. Вкоріню­ють верхів­ки з черв­ня до кінця серп­ня. Зав­ва­жу, що під час роз­повіді про про­це­си підго­тування до вкорінен­ня я роз­повіда­ти­му й про обрізу­ван­ня. От­же, в кущі на по­чат­ку ве­ге­тації за­ли­шаємо три-чо­ти­ри силь­них мо­ло­дих па­го­ни, а ко­ли во­ни ви­­ро­с­туть зав­виш­ки 1,5–2 м, ви­да­ляємо верхівки. При­близ­но че­рез два тижні (кінець черв­ня) з па­зуш­них бру­нь­ок по­чи­на­ють рос­ти па­го­ни дру­го­го по­ряд­ку. Ко­ли во­ни ви­ро­с­туть за­вдовжки 0,5–1 м, їх, до­го­ри верхівкою, вти­ка­ють у зем­лю на гли­би­ну 5–8 см або в кон­тей­нер (гор­щик), як у моєму ви­пад­ку.
При­близ­но че­рез місяць фор­мується ко­ре­не­ва си­с­те­ма й са­д­жа­нець із ло­зою за­вдовжки 15–20 см.
   Пе­ре­са­д­жу­ва­ти в грунт кра­ще на­­вес­ні. Після то­го як са­д­жанці по­ли­ли, за­муль­чуй­те їх. Як­що на гілках дру­го­го по­ряд­ку теж ви­да­ли­ти вер­хів­ки, то кіль­кість са­д­жанців з од­но­го ку­ща мож­на збільши­ти до 50–60 шт. Кращі ре­зуль­та­ти дає вкорінен­ня в кон­тей­нер: рос­ли­ни не трав­му­ють­ся під час пе­ре­са­д­жу­ван­ня й транс­пор­ту­ван­ня.
   Після відо­крем­лен­ня відгілків за­ли­шається цілком сфор­мо­ва­ний па­гін для пло­до­ношення в на­ступ­но­му році. Інші спо­со­би по­тре­бу­ють ви­ко­ри­с­тан­ня спе­ціаль­них тех­но­логій. Я їх не опи­су­ва­ти­му.
Ми вже не один рік за­во­зи­мо з різних країн на ви­про­бу­ван­ня ве­ли­ку кількість сортів. Зо­к­ре­ма, вже має­мо такі: Obsidian, Black Batte, Helen, Karaka Black, Loch Tay, Kotata, Loch Maree, Loch Ness, Chester, Triple Grown, Black Pearl, Silvan, Apache, Navaho, Natchez, Tupi, Polar, С∨ aс∨anska Bestrna. Більшість із цих сортів по­тре­бує мінімаль­но­го ук­рит­тя на зи­му, де­які рос­туть і пло­до­но­сять зовсім без ук­рит­тя навіть за зни­жен­ня зи­мо­вих тем­пе­ра­тур до -30°С. Досвіди про­во­дять­ що­ро­ку, й що­ро­ку ко­лекція по­пов­нюється но­вин­ка­ми.
Цьо­го ро­ку вда­ло­ся за­вез­ти ре­мон­тант­ний сорт ожи­ни Ре­у­бен, па­го­ни яко­го після пло­до­ношення по­тріб­но зрізу­ва­ти, от­же, взим­ку мо­ро­зи його уш­ко­д­жу­ють. Але на разі інфор­мацію про цей сорт маю ли­ше з англійських дже­рел. З’явить­ся своя — роз­повім обов’яз­ко­во.
Я передав вам, ша­новні чи­тачі, де­щи­цю на­шо­го досвіду. Лю­ди­на не мо­же од­ра­зу вив­чи­ти все, тре­ба по­стійно вчи­ти­ся й пізна­ва­ти. Але, впев­не­ний, ба­га­то хто з вас по-но­во­му по­ди­вить­ся на ма­ли­ну та ожи­ну й по­лю­бить ці куль­ту­ри.
Що­ро­ку, 19 серп­ня, за спри­ян­ня клу­бу «Че­реш­ня» у фер­мерсь­ко­му гос­по­дарстві «Батьків сад» про­хо­дить зустріч-семінар. Приїжджа­ють давні друзі й нові лю­ди, які з ча­сом теж ста­ють на­ши­ми товаришами. Об­го­во­рюємо пи­тан­ня ви­ро­щу­ван­ня й розмно­жен­ня ягідників і пло­до­вих куль­тур, діли­мо­ся досвідом і знай­о­ми­мо­ся.
Ми маємо ве­ли­ку ко­лекцію пло­до­вих куль­тур і фун­ду­ка. Тож, раді зу­­стріти­ся з кож­ним, хто не­бай­ду­жий до садівницт­ва.

Інтерв'ю
Наталія Гордійчук, засновниця компанії "Агрітема"
"Агріте­ма" своїми біорішен­ня­ми кар­ди­наль­но змінює підхід до зем­ле­роб­ст­ва. Про біоінно­вації, які по­над 10 років компанія на­дає аг­раріям, розповідає засновниця — Наталія Гордійчук.
Ірина Чернишова
Зараз стрімкі зміни, передусім у технічній сфері, охопили навіть аграрний сектор, який має репутацію чи не найконсервативнішої галузі економіки. Не дивно, що часто зусилля власників господарств, спрямовані на впровадження змін, зустрічають... Подробнее

1
0