Спецможливості
Архів

Ринок засобiв захисту рослин

05.06.2008
980
Ринок засобiв захисту рослин фото, ілюстрація
Ринок засобiв захисту рослин

Ринок засобiв захисту рослин
Свiтовий ринок
У даний час у всьому свiтi застосовують кiлька сотень рiзноманiтних дiючих речовин пестицидiв. У одному з найдетальнiших довiдників пестицидiв (C D S Tomlin (Ed)The Pesticide Manual - A World Compendium, Eleventh edition, British Crop Protection Council, 1997) мiститься iнформацiя щодо 759 хiмiчних та бiологiчних агентiв. З цих бiльше 700 агентiв 33 класифiковано Свiтовою органiзацiєю охорони здоров’я як украй небезпечнi для здоров’я та довкiлля (Клас Iа), 48 - як дуже небезпечнi (Клас Ib), 118 - як помiрковано небезпечнi (Клас II), а 239 - як мало небезпечнi (Клас III), 149 пестицидiв розглядають як такi, що не створюють небезпеки за правильного застосування (Клас IV), 164 пестициди залишилися некласифiкованими. Рада ЄС класифiкувала 149 пестицидiв, включених до названого довiдника, як "небезпечні для довкiлля".
Данi стосовно обсягiв реалiзацiї пестицидiв у вартiсному еквiвалентi є широкодоступними, тодi як данi щодо ваги та об’ємів виробництва пестицидiв є дуже обмеженими. У щорiчному довiднику ФАО вмiщенi данi тiльки щодо невеликої кiлькостi країн. Крiм того, наведенi данi є несистематизованими або неуточненими.
Загальний обсяг реалiзацiї пестицидiв десятьма найбiльшими агрохiмiчними компанiями у 1998 роцi (у порядку зменшення обсягiв: "Новартiс", "Монсанто", "Дюпон", "Зенека", "АгрЕво", "Байєр", "Рон-Пуленк", "Цiанамiд", "Доу Агро" i БАСФ) становив бiльше 27 млрд дол., або 90% загального свiтового обсягу реалiзацiї.
На пестициди, в яких вибiг термiн патентiв (генерики), припадає 50% загального обсягу реалiзацiї (у грошовому еквiвалентi) - 18 млрд дол. В об’ємних показниках ця частка є набагато бiльшою, оскiльки цi пестициди використовують набагато ширше, нiж патентованi, через значно нижчу цiну. Точну частку генерикiв на свiтовому ринку пестицидiв важко оцiнити через брак необхiдних статистичних даних, проте, за деякими оцiнками, у 1995 роцi генерикiв було реалiзовано в свiтi на 17 млрд дол. за загального обсягу ринку у 33 млрд. дол. Тi ж джерела вказують, що до 2005 року на генерики припадатиме 69% (27 млрд дол.) свiтового обсягу пестицидiв (39 млрд дол.).
У 1995 роцi свiтове використання пестицидiв досягло 2,6 млн тонн активних речовин, i обсяг реалiзацiї - у 38 млрд дол. Приблизно 85% пестицидiв було використано у сiльському господарствi. На розвиненi країни (в першу чергу Пiвнiчну Америку, Захiдну Європу та Японiю) припадало 75% використання пестицидiв. Незважаючи на набагато меншу частку ринку пестицидiв країн, що розвиваються, використання пестицидiв у них розвивається прискореними темпами. Однак на ринку пестицидiв у країнах, що розвиваються, переважають iнсектициди, токсичнiсть яких є бiльшою, нiж у гербiцидiв, використання яких переважає в розвинених країнах. Дані щодо використання пестицидiв
(у тис. тонн) у деяких регiонах свiту у серединi 1990-х наведено у таблиці 1.
Структура свiтового ринку пестицидiв має такий вигляд: фрукти та овочi - 26%, зерновi - 15%, кукурудза - 12%, рис - 10%, соя - 9,4%, бавовник - 8,6%, цукровий буряк - 2,8%, рiпак -1,6%, iншi - 14%.
Ринок України
Ринок пестицидiв в Українi розглядається як досить великий: щорiчна потреба в пестицидах для обробки 19 млн га оцiнюється в 35 тис. тонн (у грошовому еквiвалентi - 200-225 млн дол.). Ш Ш
Ш Початок на стор. 107
Проте, згiдно з розрахунками Нацiональної академiї наук та Української академiї аграрних наук, для забезпечення продовольчої безпеки України до 2010 року щорiчна мiнiмальна потреба в мiндобривах становить 971 тис. т (у д.р.) на суму 800 млн грн, а в пестицидах - 65 тис. тонн на суму 3 млрд грн.
У даний час попит на пестициди задовольняється лише на 70%. Так, Мiнагрополiтики прогнозує, що в 2001 роцi використання пестицидiв у сiльському господарствi становитиме 22,4 тис. тонн (гербiциди - 11, iнсектициди - 3,8, фунгiциди - 4,6, протруйники - 2,9 тис. тонн). Згiдно з даними Мiнагрополiтики, у 1999 роцi використання пестицидiв в сiльському господарствi України становило лише 13,3 тис. т.
Нині використання пестицидiв становить менше 1 кг/га, що, принаймнi, вчетверо менше, нiж у розвинених країнах. Унаслiдок цього третина щорiчної продукцiї рослинництва гине.
Так, за даними Мiнагрополiтики (1997 р.), втрати врожаю в Українi становили (Табл. 2).
Ринок пестицидiв є iмпорт-орiнтованим, оскiльки вiтчизнянi хiмiчнi пiдприємства задовольняють не бiльше 20% попиту, але й самi змушенi працювати на iмпортнiй сировинi. Створення спiльних пiдприємств iноземними компанiями з вiтчизняними хiмiчними заводами розглядається як нерацiональне через несприяливу податкову систему, яка вилучає бiльшу частину прибутку виробникiв.
Пестициди реалiзують в Українi через мережу дистрибуторiв, причому на 3 найбiльших дистрибуторiв (Украгрохiмцентр, Украгробiзнес i "Райз- Інвест") припадає 85% загального обсягу реалiзацiї.
Основними iмпортерами пестицидiв до України є США (30%), Швейцарiя (19,7%), ФРН (15,8%), Росiя (11,9%), Велика Британiя (5,9%). Вiтчизнянi заводи протягом сiчня-листопада 2000 року виробили лише 1,069 тис. тонн засобiв захисту рослин (62,9% порiвняно з аналогiчним перiодом 1999 року).
Структура ринку пестицидiв в Українi (Мiнiстерство АПК, середина 1990-х рокiв): гербiциди - 47%, iнсектициди та акарициди - 30, протруйники насiння - 11, фунгiциди - 10, родентициди - 1,5, десиканти - 0,5%).

Огляд пiдготував Юрiй Михайлов

Інтерв'ю
Рейдерство – стихійний термін, що дослівно означає «недружнє захоплення активів». В аграрній сфері найчастіше використовуються підроблені документи, а часто — в купі із тупою грубою силою. Чому рейдерство набуло такого поширення в Україні... Подробнее
Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН
Ягідництво називають однією із найперспективніших галузей АПК. Саме сюди і початкуючі, і досвідчені аграрії  вкладають великі суми грошей. Про те,  за якими критеріями слід обирати культури

1
0