Спецможливості
Агробізнес

Ринок м’яса птиці

07.07.2010
1496
Ринок м’яса птиці фото, ілюстрація

Донедавна птахівництво було однією з пріоритетних і швидкорослих галузей сільського господарства, нині йдеться про те, щоб не дати підприємствам скотитися в глибоку кризу. Причина не тільки в поширенні неприємних чуток навколо "пташиного грипу", реальний економічний збиток від яких навряд чи піддається оцінці, а й у ситуації на ринку, в цілому не найсприятливішій для виробників птиці. Донедавна птахівництво було однією з пріоритетних і швидкорослих галузей сільського господарства, нині йдеться про те, щоб не дати підприємствам скотитися в глибоку кризу. Причина не тільки в поширенні неприємних чуток навколо "пташиного грипу", реальний економічний збиток від яких навряд чи піддається оцінці, а й у ситуації на ринку, в цілому не найсприятливішій для виробників птиці.

Донедавна птахівництво було однією з пріоритетних і швидкорослих галузей сільського господарства, нині йдеться про те, щоб не дати підприємствам скотитися в глибоку кризу. Причина не тільки в поширенні неприємних чуток навколо "пташиного грипу", реальний економічний збиток від яких навряд чи піддається оцінці, а й у ситуації на ринку, в цілому не найсприятливішій для виробників птиці.

В Ук­раїні про­тя­гом 2006-2008 ро­ків зафіксо­ва­но чітку тен­денцію  до збільшен­ня по­голів'я птиці (в ме­жах 1,7-4,7%). Роз­ви­ток га­лузі птахів­ництва в 2008 р. відбу­вав­ся швид­ши­ми тем­па­ми, ніж у 2007-му. Так, на кінець 2008 р. в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств по­голів'я птиці збільши­ло­ся на 4,7% про­ти рівня 2007 р. і ста­но­ви­ло 177,2 млн голів. Тоді як 2007 р. по­голів'я птиці, яке ут­ри­му­ва­ли в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств, збільши­ло­ся на 1,7% про­ти рівня 2006 р. й ста­но­ви­ло 169,3 млн голів.
Це ста­ло­ся, на­сам­пе­ред, за­вдя­ки сіль­сько­го­с­по­дарсь­ким під­приємст­вам усіх форм влас­ності, де по­голів'я птиці збільши­ло­ся май­же на 10%. У гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня по­голів'я птиці за­ли­ши­ло­ся на рівні 2007 ро­ку.
Не­ве­ли­ка три­валість періоду ви­ро­щу­ван­ня птиці та швид­ка окуп­ність вкла­де­них ре­сурсів, а та­кож ско­ро­чен­ня про­по­зиції інших видів м'яса - яло­ви­чи­ни та сви­ни­ни - спри­я­ли ство­рен­ню ве­ли­ких пта­хо­фа­б­рик і пта­хо­комп­лек­сів, унаслідок чо­го збільши­ло­ся по­го­лів'я птиці всіх видів у сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємствах усіх форм влас­ності.
У 2008 р. співвідно­шен­ня між по­го­лів'ям птиці, яке ут­ри­му­ють на сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємст­вах і в гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня, ста­но­вить 49,7 : 50,3 (у 2007 р. це спів­від­но­шен­ня бу­ло 47 : 53).
У 2008 р. найбільше по­голів'я пти­ці збільши­ли в та­ких об­ла­с­тях: Ми­ко­лаївська (на 29,2%), Дніпро­пе­т­ровсь­ка (на 19,2), Во­линсь­ка (на 16,4), Чер­кась­ка (на 12,6), Рівненсь­ка (на 10,8%). В ок­ре­мих об­ла­с­тях відбу­ло­ся суттєве ско­ро­чен­ня по­го­лів'я: Хер­сонсь­ка - (на 6%), Сумсь­ка - (на 7,5), Іва­но-Фран­ківська (на 10,6%), а найбільше в Чер­ні­гівській - на 10,8 відсот­ка.
За по­пе­редніми да­ни­ми, на кі­нець 2009 р. по­голів'я птиці в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств зро­с­те на 3,8% про­ти рівня 2008 р. й ста­но­ви­ти­ме 183,9 млн голів.
У І півріччі 2010 р. по­голів'я пти­ці всіх видів про­гно­зу­ють на рівні 224,1 млн голів. Це бу­де обу­мов­ле­но збіль­шен­ням по­голів'я мо­лод­ня­ку у вес­ня­ний період.
У 2008 р. теж збільши­ло­ся ви­ро­щу­ван­ня птиці в живій масі в усіх ка­те­го­ріях гос­по­дарств на 15% про­ти рівня 2007 р. (рис. 1).
При цьо­му в сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємствах об­ся­ги ви­ро­щу­ван­ня (жи­ва ма­са) птиці бу­ло збіль­ше­но на 18,4%, а в гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня - ли­ше на 2,2 відсот­ка.
У струк­турі ви­роб­ництва м'яса за ви­да­ми в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств на­крес­ли­ла­ся чітка тен­денція збільшен­ня пи­то­мої ва­ги м'яса пти­ці. Так, у 2008 р. в струк­турі ви­роб­ництва м'яса за ви­да­ми в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств на м'ясо птиці при­па­дає 41,7% (у 2007 р. цей по­каз­ник ста­но­вив 36,1%). В усіх ка­те­го­ріях гос­по­дарств на кінець 2008 р. ви­роб­ництво м'яса птиці (у забійній вазі) збільши­ло­ся на 15,2%, порів­ня­но з ана­логічним періодом 2007 р., і ста­но­ви­ло 794 тис. т (табл. 1). Ви­роб­ництво птиці в забійній вазі ста­но­ви­ло в сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємствах 635,1 тис. т і в гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня - 158,9 тис. тонн.
У 2008 р. 81,1% об­сягів ви­ро­ще­ної пти­ці за­без­пе­чи­ли сільсько­го­с­по­дарські підприємства й тільки 18,9% - гос­по­дар­ст­ва на­се­лен­ня.
За по­пе­редніми да­ни­ми, на кі­нець 2009 р. в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств ви­ро­щу­ван­ня птиці в живій масі збіль­шилося про­ти 2008 р. на 13% і ста­но­ви­ло 119 тис. тонн. Сі­льсько­го­с­по­дарські підприємства 2009 ро­ку за­без­пе­чили 82,2% об­ся­гів ви­ро­ще­ної птиці, а гос­по­дар­ст­ва на­се­лен­ня - 17,8 відсотка.
Сільсько­го­с­по­дарські під­приєм­ст­ва всіх форм влас­ності в 2008 р. ре­алізу­ва­ли птиці на забій (у живій масі) на 19,4% більше про­ти по­пе­ред­нь­о­го ро­ку. За по­пе­редніми да­ни­ми, в сіль­сь­ко­­го­с­по­дар­сь­ких під­приємствах усіх форм влас­­ності ви­ро­щу­ван­ня птиці на кінець 2009 р. збільшилося на 14,5% про­ти по­каз­ни­ка 2008 р. й ста­но­ви­оа 980,4 тис. тонн, а в гос­по­дар­ст­вах на­с­е­лен­ня - на 6,4%. При цьо­му ви­роб­ницт­во птиці в забійній вазі ста­но­ви­ло, відповідно, 726,8 тис. і 155,7 тис. тонн. На кінець 2009 ро­ку в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств ви­роб­ницт­во м'яса птиці (в забійній вазі) збіль­шило­ся на 11,1%, порівня­но з ана­логіч­ним періодом 2008 р., й ста­но­ви­ло 882,5 тис. тонн.
Про­гно­зуємо, що в I півріччі 2010 р. ви­ро­щу­ван­ня птиці сільсько­го­с­по­дарсь­ки­ми під­при­­ємст­ва­ми збі­ль­­шить­ся на 0,5% про­ти відпо­відно­го періоду 2009 р. і ста­но­ви­ти­ме 450,2 тис. т, а ре­алізація птиці на забій (у живій масі) зро­с­те, відповідно, на 3,1% й ста­но­ви­ти­ме 437,6 тис. тонн.
Збільшен­ня об­сягів ви­роб­ництва м'яса птиці зу­мов­ле­но, на­сам­пе­ред, зро­с­тан­ням по­пи­ту на­се­лен­ня та під­приємств хар­чо­вої про­мис­ло­вос­ті. Крім то­го, м'ясо птиці ста­ло за­мінни­ком для більшості спо­жи­вачів м'яса, зва­жа­ю­чи на те, що ос­танніми ро­ка­ми відбу­вається суттєве ско­ро­чен­ня про­по­зиції м'яса ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би та сви­ней, а від­повідно, зро­с­та­ють і ціни на них. Во­но (м'ясо птиці) й на­далі за­ли­шається най­до­с­тупнішим за ціною для більшості спо­жи­вачів м'яс­ної про­дукції. Вод­но­час чи­ма­ло спо­жи­вачів зміни­ло свої сма­ки і впо­до­бан­ня на ко­ристь дієтич­но­го м'яса птиці.
Ос­новні ка­на­ли ре­алізації птиці в сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємств Ук­раї­ни й до­нині такі: на рин­ку че­рез власні ма­га­зи­ни, лар­ки, па­лат­ки (у 2008 році - ча­ст­ка цьо­го ка­на­лу ся­га­ла 5,8%); на­се­лен­ню че­рез си­с­те­му гро­мад­сь­ко­го хар­чу­ван­ня (0,2%); пе­ре­роб­ним підприємствам (9,4%).
Найбільше ре­алізу­ють птицю ін­ши­ми ка­на­ла­ми (84,6%) (згідно з роз­по­ділом Держ­ко­м­ста­ту Ук­раїни). До них на­ле­жать пе­ре­важ­но бізне­сові струк­ту­ри, які зай­ма­ють­ся оп­то­вою та роздріб­ною торгівлею м'ясом птиці.
У 2008 р., порівня­но з по­пе­реднім ро­ком, за­гальні об­ся­ги про­да­жу пти­ці в живій масі сільсько­го­с­по­дарсь­ки­ми підприємства­ми усіх форм влас­ності зрос­ли на 18% і ста­но­ви­ли 805 тис. тонн. Ча­ст­ка ре­алізо­ва­ної птиці пе­ре­роб­ним під­приємствам з ура­ху­ван­ням про­да­жу за пря­ми­ми зв'яз­ка­ми змен­ши­ла­ся на 1,7 % про­ти по­пе­редніх років
Очіку­ють, що тен­денція зро­с­тан­ня об­сягів про­да­жу птиці в живій масі сіль­сько­го­с­по­дарсь­ки­ми під­приємства­ми всіх форм влас­ності, яка скла­ла­ся в 2008 р., збе­регалася до кінця 2009 р. Про­даж птиці сіль­сько­го­с­по­дарсь­ки­ми під­приємст­ва­ми (в живій масі) на кінець 2009 р. зрі­с на 17,3% порівня­но з 2008 р., і ста­но­ви­ла 944 тис. тонн.
Про­гно­зуємо, в І півріччі 2010 р. про­даж птиці сільсько­го­с­по­дарсь­ки­ми під­приємства­ми зро­с­те - на 2,8% про­ти відповідно­го періоду 2009 р. й ста­но­ви­ти­ме 437,6 тис. т. Пе­ред­ба­чаємо, що струк­ту­ра ка­налів ре­алізації птиці сіль­сько­го­с­по­дарсь­ки­ми підпри­ємс­тва­ми в І півріччі 2010 р. суттєво не змінить­ся й за­ли­шить­ся на рівні за­вер­шен­ня 2009 ро­ку.

Імпорт птиці
2008 ро­ку в Ук­раї­ну імпор­то­ва­но 2512,3 т свійської жи­вої птиці, що на 19,6% більше, ніж 2007 р. та 256,1 тис. тонн м'яса і хар­чо­вих суб­­про­дуктів із свійської птиці, що на 68,6% більше про­ти по­пе­ред­нь­о­го ро­ку.
Ос­нов­ну ча­с­ти­ну про­дукції бу­ло ім­пор­то­ва­но че­рез вільні еко­номічні зо­ни та те­ри­торії пріори­тет­но­го роз­вит­ку (без спла­ти по­дат­ку на до­да­ну вартість) для по­даль­шої пе­ре­роб­ки.
У струк­турі імпор­ту м'яса та м'яс­них про­дуктів за 2008 рік на м'ясо птиці при­па­да­ло 78%. Ос­нов­ни­ми країна­ми, з яких імпор­ту­ва­ли жи­ву свійську пти­цю в 2008 р., як і в по­пе­редні ро­ки, бу­ли Поль­­ща, Сло­вач­чи­на та Угор­щи­на. Найбільше імпор­то­ва­но м'яса птиці та хар­чо­вих суб­про­дуктів у 2008 р. із США, Німеч­чи­ни, Бра­зилії, Угор­щи­ни та Бель­гії.
У І півріччі 2009 р. імпор­то­ва­но 1600 т жи­вої свійської птиці, що на 57,1% більше про­ти ана­логічно­го періоду 2008 р., та 98,409 тис. тонн м'яса й хар­чо­вих суб­про­дуктів із свійської птиці, що на 13,7% більше про­ти відповідно­го по­каз­ни­ка по­пе­ред­нь­о­го ро­ку.
Слід за­зна­чи­ти: як­що вве­зен­ня до Ук­раїни ве­ли­ких об­сягів низь­ко­якісної м'яс­ної си­ро­ви­ни три­ва­ти­ме й далі, то роз­ви­ток птахівництва в країні бу­де по­став­ле­но під за­гро­зу. Зміни­ти си­ту­ацію мо­же тільки жор­ст­кий кон­троль якості си­ро­ви­ни, яку вво­зять у країну, та швид­ка ух­ва­ла потрібних за­ко­но­дав­чих актів.

По­пит. Про­до­вольчі по­тре­би
Ана­лізу­ю­чи су­час­ний стан рин­ку м'яса пти­ці, доцільно приділи­ти ува­гу досліджен­ню ба­лан­су м'яса птиці.
За­галь­ний по­пит на м'ясо птиці - це внутрішній по­пит (в ос­нов­но­му спо­жи­ван­ня м'яса на­се­лен­ням, це за­ле­жить від йо­го пла­то­с­про­мож­ності) та ек­с­порт. За офіційни­ми ста­ти­с­тич­ни­ми да­ни­ми, 2008 ро­ку спо­жи­ван­ня м'яса птиці, в роз­ра­хун­ку на ду­шу на­се­лен­ня, по­зи­тив­но зміни­ло­ся й до­сяг­ло рівня 21,5 кг. Та­ка по­зи­тив­на тен­­денція зро­с­тан­ня рівня спо­жи­ван­ня м'яса птиці зберіга­лась і 2009 ро­ку (рівень спо­жи­ван­ня - 21,6 кг). У 2008 р. за­галь­ний по­пит на м'ясо птиці зріс на 21,1% і ста­но­вив 1010 тис. т (за влас­но­го ви­роб­ництва - 794 тис. т). Та­ке сут­тєве збільшен­ня за­галь­но­го по­пи­ту обу­мов­ле­не стрімким зро­с­тан­ням фон­ду спо­жи­ван­ня: на 20,6% (табл. 2).

Експорт птиці
Ек­с­порт живої свійської птиці 2008 ро­ку, як­що порівню­ва­ти з по­пе­реднім ро­ком, змен­шив­ся і ста­но­вив 11,3 т м'яса, а ек­с­порт суб­про­дуктів свійсь­кої птиці до­сяг 8366,1 т. У 2008 р. з Ук­раїни ек­с­пор­ту­ва­ли жи­ву свій­сь­ку пти­цю в ос­нов­но­му до Росій­сь­кої Фе­де­рації, Вірменії та Ка­зах­ста­ну. Ос­нов­ни­ми ек­с­пор­те­ра­ми м'яса та хар­чо­вих суб­про­дуктів свійської птиці є Ка­зах­стан, В'єтнам і Гон­конг.
У І півріччі 2009 р., порівня­но з від­по­відним періодом 2008 р., ек­с­порт жи­вої свій­ської птиці суттєво змен­шив­ся (на 7,2 т), а ек­с­порт м'яса та хар­чо­вих суб­про­дуктів - на 1233,6 тонн.

Ціно­ва си­ту­ація
На сьо­годні для се­ред­нь­о­го по­куп­ця ос­нов­ним чин­ни­ком спо­жи­ван­ня є ціна про­дукції. Ціни ре­алі­зації ок­ре­мих видів птиці та м'яса з неї в ос­нов­но­му за­ле­жать від по­пи­ту та ко­ли­ва­ють­ся за­леж­но від строків про­да­жу та ка­налів збу­ту. У І пів­річчі 2009 р. бу­ло зафіксо­ва­но стрімке зро­с­тан­ня як за­ку­пі­вель­них, так і роздрібних цін на пти­цю та м'ясо птиці. Так, порів­ня­но з І пів­річ­чям 2008 р., за­ку­пі­ве­льні ціни на пти­цю зрос­ли за всіма ка­на­лами реа­лі­зації, крім ре­а­­лі­за­ції пти­ці пе­ре­роб­ним під­приєм­ствам. При­чо­му за ок­ре­мими ка­на­ла­ми зро­с­тан­ня за­ку­пі­ве­ль­них цін ся­га­ло 20,3-31,6% (на рин­ку, че­рез власні ма­га­зи­ни, лар­ки й па­лат­ки, ви­да­но пай­о­ви­кам як орен­д­ну пла­ту за зем­лю та на­се­лен­ню як оп­ла­ту праці, се­ред них і ре­а­лі­зація че­рез си­с­те­му гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня). Се­ред­ня ціна ре­а­лізації птиці сіль­сько­го­с­по­дар­сь­ки­ми під­приємства­ми в І півріччі 2009 р. збільши­ла­ся на 8% про­ти від­по­відно­го періоду 2008 ро­ку й ста­но­ви­ла 9683,9 грн за тон­ну.
Та­ке зро­с­тан­ня цін на м'ясо птиці в 2009 р. відбу­ло­ся за од­но­час­но­го підви­щен­ня цін на інші ви­ди м'яса й м'яс­ної про­дукції та зу­мов­ле­но кон'юнк­тур­ною си­ту­ацією на м'яс­но­му рин­ку.
Про­гно­зуємо, що в I півріччі 2010 р. се­ред­ня ціна ре­алізації за всі­ма ка­на­лами за­ли­шить­ся на рівні I півріччя 2009 р. й ста­но­ви­ти­ме 9647,6 грн/т. При­чо­му най­­ви­щу ціну про­гно­зуємо в разі ре­алі­зації птиці на рин­ку, че­рез власні ма­га­зи­ни, лар­ки й па­лат­ки та інши­ми ка­на­ла­ми (ко­мер­ційним струк­ту­рам і за­ру­біж­ним краї­нам), і ціни бу­дуть, від­повідно, 9969  грн/т і 9871,4 грн за тонну.
За дев'ять місяців 2009 р. роз­дріб­ні ціни по­до­рож­ча­ли на всі ви­ди м'яса, не ста­ло ви­нят­ком і м'ясо птиці. Роздрібна ціна на ньо­го на міських рин­ках бу­ла знач­но ви­щою про­ти 2008 р. У 2009 р. роздрібна ціна на м'ясо птиці на міських рин­ках ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах 30,71 грн/шт. в лю­то­му й 33,90 грн/шт. в травні. Помісяч­ну ди­наміку роз­дрібних цін на м'ясо птиці в 2006-2009 рр. на міських рин­ках на­ве­де­но на рис. 2.
Се­ред різних видів птиці гу­си й на­далі є най­до­рож­чи­ми. Їхня ціна в ли­с­то­паді 2009 р. пе­ре­ви­щу­ва­ла ціну ку­рей у 3,3 ра­за, ка­чок - у 1,8 ра­за і ста­но­ви­ла 95,06 грн/шт. Знач­не підви­щен­ня роз­дрібних цін на м'ясо птиці на міських рин­ках у 2009 р. бу­ло зу­мов­ле­но полі­тич­ною си­ту­ацією в Ук­раїні (яка сти­му­лює зро­с­тан­ня цін на всі без ви­нят­ку про­дук­ти хар­чу­ван­ня), збіль­шен­ням по­пи­ту на м'ясо птиці, зрос­лим рівнем інфляції та "ціно­вою ли­хо­ман­кою" на про­до­воль­чо­му рин­ку.
Про­гно­зуємо, що в I квар­талі та I пів­річчі 2010 р. на міських рин­ках і в тор­го­вельній ме­режі ціни зро­ста­ти­муть (в ме­жах 3-5%) на м'ясо птиці та ок­ремі її ви­ди.
Ве­ликі роздрібні ме­режі, на які при­па­дає ле­во­ва ча­ст­ка тор­го­во­го обо­ро­ту, до­би­ва­ють­ся від по­ста­чаль­ників мак­си­маль­но низь­ких цін - іноді на грані й навіть ниж­че со­бівар­тості - й ви­ма­га­ють по­до­вжен­ня терміну відстро­чення пла­те­жів. Кон­ку­ренція се­ред вітчиз­ня­них пта­хо­фа­б­рик до­стат­ньо ви­со­ка, при­чо­му в м'яс­но­му сег­менті знач­ну роль усе ще відігра­ють по­став­ки за­ру­біж­ної ку­ря­ти­ни. А вихід на рин­ки ін­ших регіонів пов'яза­ний зі значними труд­нощами, тож на­вряд чи це до­по­мо­же розв'яза­ти про­бле­ми пта­хівників.

Н. Копитець,
канд. екон. наук,
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН

Інтерв'ю
Про перспективи вирощування не ГМО сої в Україні, а також потенційно цікаві ніші соєвих продуктів для українських виробників у інтерв’ю рropozitsiya.com розповіла представник  Асоціації
Ірина Чернишова
Зараз стрімкі зміни, передусім у технічній сфері, охопили навіть аграрний сектор, який має репутацію чи не найконсервативнішої галузі економіки. Не дивно, що часто зусилля власників господарств, спрямовані на впровадження змін, зустрічають... Подробнее

1
0