Спецможливості
Агробізнес

Ринок м’яса птиці

07.07.2010
1468
Ринок м’яса птиці фото, ілюстрація

Донедавна птахівництво було однією з пріоритетних і швидкорослих галузей сільського господарства, нині йдеться про те, щоб не дати підприємствам скотитися в глибоку кризу. Причина не тільки в поширенні неприємних чуток навколо "пташиного грипу", реальний економічний збиток від яких навряд чи піддається оцінці, а й у ситуації на ринку, в цілому не найсприятливішій для виробників птиці. Донедавна птахівництво було однією з пріоритетних і швидкорослих галузей сільського господарства, нині йдеться про те, щоб не дати підприємствам скотитися в глибоку кризу. Причина не тільки в поширенні неприємних чуток навколо "пташиного грипу", реальний економічний збиток від яких навряд чи піддається оцінці, а й у ситуації на ринку, в цілому не найсприятливішій для виробників птиці.

Донедавна птахівництво було однією з пріоритетних і швидкорослих галузей сільського господарства, нині йдеться про те, щоб не дати підприємствам скотитися в глибоку кризу. Причина не тільки в поширенні неприємних чуток навколо "пташиного грипу", реальний економічний збиток від яких навряд чи піддається оцінці, а й у ситуації на ринку, в цілому не найсприятливішій для виробників птиці.

В Ук­раїні про­тя­гом 2006-2008 ро­ків зафіксо­ва­но чітку тен­денцію  до збільшен­ня по­голів'я птиці (в ме­жах 1,7-4,7%). Роз­ви­ток га­лузі птахів­ництва в 2008 р. відбу­вав­ся швид­ши­ми тем­па­ми, ніж у 2007-му. Так, на кінець 2008 р. в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств по­голів'я птиці збільши­ло­ся на 4,7% про­ти рівня 2007 р. і ста­но­ви­ло 177,2 млн голів. Тоді як 2007 р. по­голів'я птиці, яке ут­ри­му­ва­ли в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств, збільши­ло­ся на 1,7% про­ти рівня 2006 р. й ста­но­ви­ло 169,3 млн голів.
Це ста­ло­ся, на­сам­пе­ред, за­вдя­ки сіль­сько­го­с­по­дарсь­ким під­приємст­вам усіх форм влас­ності, де по­голів'я птиці збільши­ло­ся май­же на 10%. У гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня по­голів'я птиці за­ли­ши­ло­ся на рівні 2007 ро­ку.
Не­ве­ли­ка три­валість періоду ви­ро­щу­ван­ня птиці та швид­ка окуп­ність вкла­де­них ре­сурсів, а та­кож ско­ро­чен­ня про­по­зиції інших видів м'яса - яло­ви­чи­ни та сви­ни­ни - спри­я­ли ство­рен­ню ве­ли­ких пта­хо­фа­б­рик і пта­хо­комп­лек­сів, унаслідок чо­го збільши­ло­ся по­го­лів'я птиці всіх видів у сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємствах усіх форм влас­ності.
У 2008 р. співвідно­шен­ня між по­го­лів'ям птиці, яке ут­ри­му­ють на сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємст­вах і в гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня, ста­но­вить 49,7 : 50,3 (у 2007 р. це спів­від­но­шен­ня бу­ло 47 : 53).
У 2008 р. найбільше по­голів'я пти­ці збільши­ли в та­ких об­ла­с­тях: Ми­ко­лаївська (на 29,2%), Дніпро­пе­т­ровсь­ка (на 19,2), Во­линсь­ка (на 16,4), Чер­кась­ка (на 12,6), Рівненсь­ка (на 10,8%). В ок­ре­мих об­ла­с­тях відбу­ло­ся суттєве ско­ро­чен­ня по­го­лів'я: Хер­сонсь­ка - (на 6%), Сумсь­ка - (на 7,5), Іва­но-Фран­ківська (на 10,6%), а найбільше в Чер­ні­гівській - на 10,8 відсот­ка.
За по­пе­редніми да­ни­ми, на кі­нець 2009 р. по­голів'я птиці в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств зро­с­те на 3,8% про­ти рівня 2008 р. й ста­но­ви­ти­ме 183,9 млн голів.
У І півріччі 2010 р. по­голів'я пти­ці всіх видів про­гно­зу­ють на рівні 224,1 млн голів. Це бу­де обу­мов­ле­но збіль­шен­ням по­голів'я мо­лод­ня­ку у вес­ня­ний період.
У 2008 р. теж збільши­ло­ся ви­ро­щу­ван­ня птиці в живій масі в усіх ка­те­го­ріях гос­по­дарств на 15% про­ти рівня 2007 р. (рис. 1).
При цьо­му в сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємствах об­ся­ги ви­ро­щу­ван­ня (жи­ва ма­са) птиці бу­ло збіль­ше­но на 18,4%, а в гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня - ли­ше на 2,2 відсот­ка.
У струк­турі ви­роб­ництва м'яса за ви­да­ми в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств на­крес­ли­ла­ся чітка тен­денція збільшен­ня пи­то­мої ва­ги м'яса пти­ці. Так, у 2008 р. в струк­турі ви­роб­ництва м'яса за ви­да­ми в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств на м'ясо птиці при­па­дає 41,7% (у 2007 р. цей по­каз­ник ста­но­вив 36,1%). В усіх ка­те­го­ріях гос­по­дарств на кінець 2008 р. ви­роб­ництво м'яса птиці (у забійній вазі) збільши­ло­ся на 15,2%, порів­ня­но з ана­логічним періодом 2007 р., і ста­но­ви­ло 794 тис. т (табл. 1). Ви­роб­ництво птиці в забійній вазі ста­но­ви­ло в сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємствах 635,1 тис. т і в гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня - 158,9 тис. тонн.
У 2008 р. 81,1% об­сягів ви­ро­ще­ної пти­ці за­без­пе­чи­ли сільсько­го­с­по­дарські підприємства й тільки 18,9% - гос­по­дар­ст­ва на­се­лен­ня.
За по­пе­редніми да­ни­ми, на кі­нець 2009 р. в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств ви­ро­щу­ван­ня птиці в живій масі збіль­шилося про­ти 2008 р. на 13% і ста­но­ви­ло 119 тис. тонн. Сі­льсько­го­с­по­дарські підприємства 2009 ро­ку за­без­пе­чили 82,2% об­ся­гів ви­ро­ще­ної птиці, а гос­по­дар­ст­ва на­се­лен­ня - 17,8 відсотка.
Сільсько­го­с­по­дарські під­приєм­ст­ва всіх форм влас­ності в 2008 р. ре­алізу­ва­ли птиці на забій (у живій масі) на 19,4% більше про­ти по­пе­ред­нь­о­го ро­ку. За по­пе­редніми да­ни­ми, в сіль­сь­ко­­го­с­по­дар­сь­ких під­приємствах усіх форм влас­­ності ви­ро­щу­ван­ня птиці на кінець 2009 р. збільшилося на 14,5% про­ти по­каз­ни­ка 2008 р. й ста­но­ви­оа 980,4 тис. тонн, а в гос­по­дар­ст­вах на­с­е­лен­ня - на 6,4%. При цьо­му ви­роб­ницт­во птиці в забійній вазі ста­но­ви­ло, відповідно, 726,8 тис. і 155,7 тис. тонн. На кінець 2009 ро­ку в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств ви­роб­ницт­во м'яса птиці (в забійній вазі) збіль­шило­ся на 11,1%, порівня­но з ана­логіч­ним періодом 2008 р., й ста­но­ви­ло 882,5 тис. тонн.
Про­гно­зуємо, що в I півріччі 2010 р. ви­ро­щу­ван­ня птиці сільсько­го­с­по­дарсь­ки­ми під­при­­ємст­ва­ми збі­ль­­шить­ся на 0,5% про­ти відпо­відно­го періоду 2009 р. і ста­но­ви­ти­ме 450,2 тис. т, а ре­алізація птиці на забій (у живій масі) зро­с­те, відповідно, на 3,1% й ста­но­ви­ти­ме 437,6 тис. тонн.
Збільшен­ня об­сягів ви­роб­ництва м'яса птиці зу­мов­ле­но, на­сам­пе­ред, зро­с­тан­ням по­пи­ту на­се­лен­ня та під­приємств хар­чо­вої про­мис­ло­вос­ті. Крім то­го, м'ясо птиці ста­ло за­мінни­ком для більшості спо­жи­вачів м'яса, зва­жа­ю­чи на те, що ос­танніми ро­ка­ми відбу­вається суттєве ско­ро­чен­ня про­по­зиції м'яса ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би та сви­ней, а від­повідно, зро­с­та­ють і ціни на них. Во­но (м'ясо птиці) й на­далі за­ли­шається най­до­с­тупнішим за ціною для більшості спо­жи­вачів м'яс­ної про­дукції. Вод­но­час чи­ма­ло спо­жи­вачів зміни­ло свої сма­ки і впо­до­бан­ня на ко­ристь дієтич­но­го м'яса птиці.
Ос­новні ка­на­ли ре­алізації птиці в сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємств Ук­раї­ни й до­нині такі: на рин­ку че­рез власні ма­га­зи­ни, лар­ки, па­лат­ки (у 2008 році - ча­ст­ка цьо­го ка­на­лу ся­га­ла 5,8%); на­се­лен­ню че­рез си­с­те­му гро­мад­сь­ко­го хар­чу­ван­ня (0,2%); пе­ре­роб­ним підприємствам (9,4%).
Найбільше ре­алізу­ють птицю ін­ши­ми ка­на­ла­ми (84,6%) (згідно з роз­по­ділом Держ­ко­м­ста­ту Ук­раїни). До них на­ле­жать пе­ре­важ­но бізне­сові струк­ту­ри, які зай­ма­ють­ся оп­то­вою та роздріб­ною торгівлею м'ясом птиці.
У 2008 р., порівня­но з по­пе­реднім ро­ком, за­гальні об­ся­ги про­да­жу пти­ці в живій масі сільсько­го­с­по­дарсь­ки­ми підприємства­ми усіх форм влас­ності зрос­ли на 18% і ста­но­ви­ли 805 тис. тонн. Ча­ст­ка ре­алізо­ва­ної птиці пе­ре­роб­ним під­приємствам з ура­ху­ван­ням про­да­жу за пря­ми­ми зв'яз­ка­ми змен­ши­ла­ся на 1,7 % про­ти по­пе­редніх років
Очіку­ють, що тен­денція зро­с­тан­ня об­сягів про­да­жу птиці в живій масі сіль­сько­го­с­по­дарсь­ки­ми під­приємства­ми всіх форм влас­ності, яка скла­ла­ся в 2008 р., збе­регалася до кінця 2009 р. Про­даж птиці сіль­сько­го­с­по­дарсь­ки­ми під­приємст­ва­ми (в живій масі) на кінець 2009 р. зрі­с на 17,3% порівня­но з 2008 р., і ста­но­ви­ла 944 тис. тонн.
Про­гно­зуємо, в І півріччі 2010 р. про­даж птиці сільсько­го­с­по­дарсь­ки­ми під­приємства­ми зро­с­те - на 2,8% про­ти відповідно­го періоду 2009 р. й ста­но­ви­ти­ме 437,6 тис. т. Пе­ред­ба­чаємо, що струк­ту­ра ка­налів ре­алізації птиці сіль­сько­го­с­по­дарсь­ки­ми підпри­ємс­тва­ми в І півріччі 2010 р. суттєво не змінить­ся й за­ли­шить­ся на рівні за­вер­шен­ня 2009 ро­ку.

Імпорт птиці
2008 ро­ку в Ук­раї­ну імпор­то­ва­но 2512,3 т свійської жи­вої птиці, що на 19,6% більше, ніж 2007 р. та 256,1 тис. тонн м'яса і хар­чо­вих суб­­про­дуктів із свійської птиці, що на 68,6% більше про­ти по­пе­ред­нь­о­го ро­ку.
Ос­нов­ну ча­с­ти­ну про­дукції бу­ло ім­пор­то­ва­но че­рез вільні еко­номічні зо­ни та те­ри­торії пріори­тет­но­го роз­вит­ку (без спла­ти по­дат­ку на до­да­ну вартість) для по­даль­шої пе­ре­роб­ки.
У струк­турі імпор­ту м'яса та м'яс­них про­дуктів за 2008 рік на м'ясо птиці при­па­да­ло 78%. Ос­нов­ни­ми країна­ми, з яких імпор­ту­ва­ли жи­ву свійську пти­цю в 2008 р., як і в по­пе­редні ро­ки, бу­ли Поль­­ща, Сло­вач­чи­на та Угор­щи­на. Найбільше імпор­то­ва­но м'яса птиці та хар­чо­вих суб­про­дуктів у 2008 р. із США, Німеч­чи­ни, Бра­зилії, Угор­щи­ни та Бель­гії.
У І півріччі 2009 р. імпор­то­ва­но 1600 т жи­вої свійської птиці, що на 57,1% більше про­ти ана­логічно­го періоду 2008 р., та 98,409 тис. тонн м'яса й хар­чо­вих суб­про­дуктів із свійської птиці, що на 13,7% більше про­ти відповідно­го по­каз­ни­ка по­пе­ред­нь­о­го ро­ку.
Слід за­зна­чи­ти: як­що вве­зен­ня до Ук­раїни ве­ли­ких об­сягів низь­ко­якісної м'яс­ної си­ро­ви­ни три­ва­ти­ме й далі, то роз­ви­ток птахівництва в країні бу­де по­став­ле­но під за­гро­зу. Зміни­ти си­ту­ацію мо­же тільки жор­ст­кий кон­троль якості си­ро­ви­ни, яку вво­зять у країну, та швид­ка ух­ва­ла потрібних за­ко­но­дав­чих актів.

По­пит. Про­до­вольчі по­тре­би
Ана­лізу­ю­чи су­час­ний стан рин­ку м'яса пти­ці, доцільно приділи­ти ува­гу досліджен­ню ба­лан­су м'яса птиці.
За­галь­ний по­пит на м'ясо птиці - це внутрішній по­пит (в ос­нов­но­му спо­жи­ван­ня м'яса на­се­лен­ням, це за­ле­жить від йо­го пла­то­с­про­мож­ності) та ек­с­порт. За офіційни­ми ста­ти­с­тич­ни­ми да­ни­ми, 2008 ро­ку спо­жи­ван­ня м'яса птиці, в роз­ра­хун­ку на ду­шу на­се­лен­ня, по­зи­тив­но зміни­ло­ся й до­сяг­ло рівня 21,5 кг. Та­ка по­зи­тив­на тен­­денція зро­с­тан­ня рівня спо­жи­ван­ня м'яса птиці зберіга­лась і 2009 ро­ку (рівень спо­жи­ван­ня - 21,6 кг). У 2008 р. за­галь­ний по­пит на м'ясо птиці зріс на 21,1% і ста­но­вив 1010 тис. т (за влас­но­го ви­роб­ництва - 794 тис. т). Та­ке сут­тєве збільшен­ня за­галь­но­го по­пи­ту обу­мов­ле­не стрімким зро­с­тан­ням фон­ду спо­жи­ван­ня: на 20,6% (табл. 2).

Експорт птиці
Ек­с­порт живої свійської птиці 2008 ро­ку, як­що порівню­ва­ти з по­пе­реднім ро­ком, змен­шив­ся і ста­но­вив 11,3 т м'яса, а ек­с­порт суб­про­дуктів свійсь­кої птиці до­сяг 8366,1 т. У 2008 р. з Ук­раїни ек­с­пор­ту­ва­ли жи­ву свій­сь­ку пти­цю в ос­нов­но­му до Росій­сь­кої Фе­де­рації, Вірменії та Ка­зах­ста­ну. Ос­нов­ни­ми ек­с­пор­те­ра­ми м'яса та хар­чо­вих суб­про­дуктів свійської птиці є Ка­зах­стан, В'єтнам і Гон­конг.
У І півріччі 2009 р., порівня­но з від­по­відним періодом 2008 р., ек­с­порт жи­вої свій­ської птиці суттєво змен­шив­ся (на 7,2 т), а ек­с­порт м'яса та хар­чо­вих суб­про­дуктів - на 1233,6 тонн.

Ціно­ва си­ту­ація
На сьо­годні для се­ред­нь­о­го по­куп­ця ос­нов­ним чин­ни­ком спо­жи­ван­ня є ціна про­дукції. Ціни ре­алі­зації ок­ре­мих видів птиці та м'яса з неї в ос­нов­но­му за­ле­жать від по­пи­ту та ко­ли­ва­ють­ся за­леж­но від строків про­да­жу та ка­налів збу­ту. У І пів­річчі 2009 р. бу­ло зафіксо­ва­но стрімке зро­с­тан­ня як за­ку­пі­вель­них, так і роздрібних цін на пти­цю та м'ясо птиці. Так, порів­ня­но з І пів­річ­чям 2008 р., за­ку­пі­ве­льні ціни на пти­цю зрос­ли за всіма ка­на­лами реа­лі­зації, крім ре­а­­лі­за­ції пти­ці пе­ре­роб­ним під­приєм­ствам. При­чо­му за ок­ре­мими ка­на­ла­ми зро­с­тан­ня за­ку­пі­ве­ль­них цін ся­га­ло 20,3-31,6% (на рин­ку, че­рез власні ма­га­зи­ни, лар­ки й па­лат­ки, ви­да­но пай­о­ви­кам як орен­д­ну пла­ту за зем­лю та на­се­лен­ню як оп­ла­ту праці, се­ред них і ре­а­лі­зація че­рез си­с­те­му гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня). Се­ред­ня ціна ре­а­лізації птиці сіль­сько­го­с­по­дар­сь­ки­ми під­приємства­ми в І півріччі 2009 р. збільши­ла­ся на 8% про­ти від­по­відно­го періоду 2008 ро­ку й ста­но­ви­ла 9683,9 грн за тон­ну.
Та­ке зро­с­тан­ня цін на м'ясо птиці в 2009 р. відбу­ло­ся за од­но­час­но­го підви­щен­ня цін на інші ви­ди м'яса й м'яс­ної про­дукції та зу­мов­ле­но кон'юнк­тур­ною си­ту­ацією на м'яс­но­му рин­ку.
Про­гно­зуємо, що в I півріччі 2010 р. се­ред­ня ціна ре­алізації за всі­ма ка­на­лами за­ли­шить­ся на рівні I півріччя 2009 р. й ста­но­ви­ти­ме 9647,6 грн/т. При­чо­му най­­ви­щу ціну про­гно­зуємо в разі ре­алі­зації птиці на рин­ку, че­рез власні ма­га­зи­ни, лар­ки й па­лат­ки та інши­ми ка­на­ла­ми (ко­мер­ційним струк­ту­рам і за­ру­біж­ним краї­нам), і ціни бу­дуть, від­повідно, 9969  грн/т і 9871,4 грн за тонну.
За дев'ять місяців 2009 р. роз­дріб­ні ціни по­до­рож­ча­ли на всі ви­ди м'яса, не ста­ло ви­нят­ком і м'ясо птиці. Роздрібна ціна на ньо­го на міських рин­ках бу­ла знач­но ви­щою про­ти 2008 р. У 2009 р. роздрібна ціна на м'ясо птиці на міських рин­ках ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах 30,71 грн/шт. в лю­то­му й 33,90 грн/шт. в травні. Помісяч­ну ди­наміку роз­дрібних цін на м'ясо птиці в 2006-2009 рр. на міських рин­ках на­ве­де­но на рис. 2.
Се­ред різних видів птиці гу­си й на­далі є най­до­рож­чи­ми. Їхня ціна в ли­с­то­паді 2009 р. пе­ре­ви­щу­ва­ла ціну ку­рей у 3,3 ра­за, ка­чок - у 1,8 ра­за і ста­но­ви­ла 95,06 грн/шт. Знач­не підви­щен­ня роз­дрібних цін на м'ясо птиці на міських рин­ках у 2009 р. бу­ло зу­мов­ле­но полі­тич­ною си­ту­ацією в Ук­раїні (яка сти­му­лює зро­с­тан­ня цін на всі без ви­нят­ку про­дук­ти хар­чу­ван­ня), збіль­шен­ням по­пи­ту на м'ясо птиці, зрос­лим рівнем інфляції та "ціно­вою ли­хо­ман­кою" на про­до­воль­чо­му рин­ку.
Про­гно­зуємо, що в I квар­талі та I пів­річчі 2010 р. на міських рин­ках і в тор­го­вельній ме­режі ціни зро­ста­ти­муть (в ме­жах 3-5%) на м'ясо птиці та ок­ремі її ви­ди.
Ве­ликі роздрібні ме­режі, на які при­па­дає ле­во­ва ча­ст­ка тор­го­во­го обо­ро­ту, до­би­ва­ють­ся від по­ста­чаль­ників мак­си­маль­но низь­ких цін - іноді на грані й навіть ниж­че со­бівар­тості - й ви­ма­га­ють по­до­вжен­ня терміну відстро­чення пла­те­жів. Кон­ку­ренція се­ред вітчиз­ня­них пта­хо­фа­б­рик до­стат­ньо ви­со­ка, при­чо­му в м'яс­но­му сег­менті знач­ну роль усе ще відігра­ють по­став­ки за­ру­біж­ної ку­ря­ти­ни. А вихід на рин­ки ін­ших регіонів пов'яза­ний зі значними труд­нощами, тож на­вряд чи це до­по­мо­же розв'яза­ти про­бле­ми пта­хівників.

Н. Копитець,
канд. екон. наук,
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН

Інтерв'ю
Максим Мартинюк  Держгеокадастр
За посадою Максимові Мартинюку належить опікуватися усіма землями держави. Тому перше запитання до голови Держгеокадастру цілком зрозуміле...  
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні

1
0