Спецможливості
Статті

Рацiональне використання бугаїв

05.06.2008
659
Рацiональне використання бугаїв фото, ілюстрація
Рацiональне використання бугаїв

Рацiональне використання бугаїв
Ефективнiсть селекцiї в скотарствi, насамперед, залежить вiд використання бугаїв-полiпшувачiв. Вiд них потрiбно не тiльки одержати якнайбiльше якiсної сперми, а й рацiонально її використати. Метод штучного осiменiння тварин вiдкрив широкi можливостi в цьому напрямі, але за умов дитримання усiх бiолого-технологiчних аспектiв цього методу.
Адже результативнiсть використання бугаїв тiсно пов’язана iз заплiднюванiстю корiв та телиць, яка в кiнцевому рахунку залежить вiд якостi сперми, клiнiко-гiнекологiчного стану самок i технологiї їх штучного осiменiння.
Hасамперед потрiбно старанно дотримуватись наукових рекомендацiй щодо вирощування i добору бугайцiв для племпiдприємства, де також необхiдно ретельно виконувати технологiчнi прийоми щодо годiвлi, утримання i використання плiдникiв. Аналiз матерiалiв дослiджень показує, що у виробничих умовах далеко не вичерпанi генетико-фiзiологiчнi можливостi i способи використання бугаїв для бiльш швидкого полiпшення продуктивних якостей корiв. Тривалiсть використання плiдникiв на племпiдприємствах, як правило, не перевищує 4-5 рокiв. Їх вибраковують, частiше всього, через низьку якiсть сперми i захворювання кiнцiвок. Порушення сперматогенезу i виникнення захворювань сiм’яникiв та їх придаткiв нерiдко пов’язанi з годiвлею тварин неякiсними кормами.
Статева активнiсть бугаїв i показники сперми залежать вiд спадкових ознак вiдтворювальної здатностi тварин, умов їх утримання та режиму використання.
Проаналiзувавши результати дослiджень вiтчизняних науковцiв щодо строкiв початку використання бугайцiв i прогнозування спермопродуктивностi бугаїв та оцiнки їх вiдтворювальної здатностi, ми провели аналогiчнi дослiди на тваринах нових порiд: чорно-рябої та червоно-рябої українських молочних .
У результатi дослiджень встановлено, що спермопродуктивнiсть молодих бугайцiв (64 гол.) залежить вiд їх використання i забезпечується на оптимальному рiвнi тривалий час, якщо плiдникiв починали використовувати при досягненнi ними вiку 13-15 мiс. Бiльш раннiй (10-12 мiс.) та бiльш пiзнiй (16-18 мiс.) початок використання бугайцiв не сприяв високiй спермопродуктивностi та раннiй оцiнцi плiдникiв. У процесi дослiджень порiвнювали два режими статевого використання бугайцiв: помiрний (взяття одного еякуляту на тиждень протягом 3-6 мiс.) та iнтенсивний (взяття дуплетного еякуляту один раз на тиждень) до 18-мiсячного вiку. Потiм сперму одержували, в основному, два рази на тиждень дуплетним еякулятом. Виявилося, що при бiльш iнтенсивному режимi були кращi показники рухливостi та концентрацiї спермiїв бугайцiв.
У спецiальних дослiдах було встановлено, що для пiдвищення якостi сперми важливу роль вiдiграють корми з великим вмiстом незамiнних амiнокислот i жиру. Введення в рацiон бугаїв 100-110 г соєвого борошна на 100 кг живої маси плiдника протягом 70 днiв забезпечило збiльшення: кiлькостi спермiїв в еякулятi - на 11%, активностi i здатностi до заморожування - на 10,4 i 12,4, а заплiдненостi корiв - на 7,5%, порiвнюючи з контролем.
Активiзують статеву функцiю бугаїв фiтоестрогени. Якщо плiдникам згодовувати по 2-3 кг зеленої маси левзеї протягом 16 днiв, це сприятиме пiдвищенню їх статевої активностi протягом трьох мiсяцiв, збiльшенню об’єму еякулятiв на 12%, концентрацiї спермiїв на 11,0 та зменшенню кiлькостi вибракуваних еякулятiв на 20,5%. Позитивнi результати одержанi також при застосуваннi настоїв i екстрактiв левзеї та iнших препаратiв.
Hа прояв фiзiологiчних функцiй органiзму бугаїв значною мірою впливають вiтамiни, макро- i мiкроелементи, яких у рацiонах часто недостатньо. Hаприклад, коли бугаям згодовували по 300 г малозольного бурого вугілля протягом двох мiсяцiв, це забезпечувало збiльшення об’єму еякулятiв на 13,5%, концентрацiї спермiїв - на 10,6 i зменшення числа вибракуваних еякулятiв - на 11,7%.
Рацiональне використання бугаїв залежить вiд дотримання правил заморожування i використання сперми. У цьому напрямі працiвники бiльшостi племоб’єднань досягли високих показникiв, дотримуючись рекомендацiй науковцiв. Вони вмiло поєднують виконання вимог технологiї крiоконсервацiї сперми з органiзацiєю i виконанням правил штучного осiменiння корiв i телиць.
Вiдомо, що в основi низької заплiднюваностi корiв нерiдко може бути бiологiчна причина: вiдсутнiсть або недостатня кiлькiсть спермiїв у яйцепроводах перед овуляцiєю внаслiдок несвоєчасного осiменiння, порушення технiки введення сперми, неякiсної сперми, порушення механiзму проникнення спермiїв до яйцепроводiв.
Ми встановили, що швидкiсть руху спермiїв у статевих органах клiнiчно здорових корiв з добре виявленими ознаками статевої охоти i тiчки досить велика. Вона залежить вiд якостi сперми, функцiонального стану матки i мiсця введення сперми в статевi органи самок. Якщо сперму ввести у пiхвову частину шийки матки корiв на глибину до 3 см, то в рогах матки i яйцепроводах можна знайти близько 13% спермiїв вiд введених при осiменiннi. Глибоке ж цервiкальне осiменiння корiв забезпечує швидкий (до 1-2 год.) рух спермiїв до яйцепроводiв. При цьому в матцi i яйцепроводах знаходили до 70% спермiїв вiд числа введених при осiменiннi.
Hайбiльше спермiїв накопичується у верхiвках рогiв матки, якi є своєрiдним депо спермiїв при штучному осiменiннi корiв. Тут вони можуть зберiгати свою життєздатнiсть до 32-54 годин i довше. При незначних запальних процесах у статевих шляхах корiв i навiть у густому слизу при гiпотонiї матки спермiї гинуть протягом 4-8 годин.
З метою ефективнішого використання сперми бугаїв i пiдвищення заплiдненостi самок наукою розроблений i широко застосовується ректоцервiкальний спосiб осiменiння. Вiн розрахований на введення сперми в канал шийки матки на глибину 5-7 см або навiть в тiло чи рiг матки. При такому способi осiменiння якiсною спермою з наявнiстю в дозі 15 млн спермiїв з прямолiнiйним поступальним рухом можна досягти високої заплiднюваностi (60-70%) тварин вiд першого осiменiння. Якщо ж знехтувати глибиною введення сперми, то це призведе до негативних наслiдкiв: багато корiв можуть залишитись не заплiдненими, особливо, якщо пiд час осiменiння у них була гіпотонія матки.
У багаторічних дослідах з урахуванням 2910 корiв ми встановили, що якщо при осiменiннi самок сперму вводили в канал шийки матки на глибину 5-7 см, то вiд першого осiменiння заплiднилося 56,4% корiв, а при введеннi сперми на глибину 1-3 см - тiльки 26,6. Рiзниця становила 29,8%. Пiдвищенню заплiднюваностi тварин сприяв масаж статевих органiв та застосування нейротропних препаратiв при гiпотонiї матки.
Переваги глибокого цервiкального введення сперми перед неглибоким доведенi широкою практикою штучного осiменiння корiв i телиць.
Бiльш ефективне використання бугаїв забезпечується й активiзацiєю функцiй статевих органiв корiв та телиць парувального вiку з метою пiдвищення їх заплiднюваностi вiд першого осiменiння. Цього досягають повноцiнною годiвлею залежно вiд фiзiологiчного стану тварин, органiзацiєю моцiону, систематичним виявленням тварин в охотi, застосуванням масажу матки i фiзiологiчно активних речовин.
Метод штучного осiменiння та розробка способiв синхронiзацiї охоти у самок вiдкривають великi можливостi одержання сезонних розтелень в економiчно обгрунтованi строки, що особливо важливо в м’ясному скотарствi. Це також сприятиме рацiональнішому використанню сперми бугаїв та ефективнішому використанню маточного поголiв’я.

Г. Шарапа, Iнститут розведення i генетики тварин УААH

Advertisement

Інтерв'ю
vitaliy skotsyk
20 вересня заплановано розпочати всеукраїнський страйк аграріїв. Про його причини та вимоги аграріїв  розповів один з ініціаторів, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.  
Директор Сквирської сільськогосподарської дослідної станції Юрій Терновий
15 червня на Сквирській сільськогосподарській дослідній станції проводився щорічний День поля. Він був присвячений органічному землеробству, адже це єдина в Україні дослідна станція, спеціалізацією якої є органічне землеробство. Сайт «... Подробнее

1
0