Спецможливості

питание сои

04.07.20179940
Фор­му­ван­ня ви­со­ко­про­дук­тив­них аг­рофіто­це­нозів сої знач­ною мірою за­ле­жить від рівня ре­алізації ге­не­тич­но­го по­тенціалу її сортів. На 2016 р. до Дер­жав­но­го реєстру сортів рос­лин,

1
0