Спецможливості
Новини

Пше­ничні стар­ти «Байєр Кроп­Сайєнс»

11.09.2015
1166
Пше­ничні стар­ти  «Байєр Кроп­Сайєнс» фото, ілюстрація

Нещодавно відбулася знакова подія — компанія «Байєр КропСайєнс» започаткувала  бізнес насіння пшениці в Україні та пред­ста­ви­ла сор­ти ози­мої пше­ниці влас­ної се­лекції.

Нещодавно відбулася знакова подія — компанія «Байєр КропСайєнс» започаткувала  бізнес насіння пшениці в Україні та пред­ста­ви­ла сор­ти ози­мої пше­ниці влас­ної се­лекції.

О. Єрмоленко
o.yermolenko@univest-media.com

Ро­зуміючи ту важ­ли­ву роль, яку відіграє пше­ни­ця у роз­вит­ку людсь­кої цивілізації, у ли­с­то­паді 2011 р. під час про­ве­ден­ня Пер­шо­го зер­но­во­го кон­гре­су «Байєр» ок­рес­лив свою стра­тегію що­до ро­бо­ти із пше­ни­цею, а са­ме: на­ко­пи­чен­ня ге­не­тич­но­го ма­теріалу, ак­тивізація се­лекційних роз­ро­бок, по­бу­до­ва дослід­ниць­кої плат­фор­ми для поліпшен­ня на­яв­них та створення нових сортів пше­ниці, а в не­да­ле­ко­му май­бут­нь­о­му — принципово нових високопродуктивних  гібридів; роз­роб­ка новітніх, ще ефек­тивніших рішень у за­хисті рос­лин, які б да­ли змо­гу збільши­ти вро­жайність куль­ту­ри за­вдя­ки змен­шен­ню впли­ву на неї не­га­тив­них чин­ників під час ви­ро­щу­ван­ня. Звідтоді «Байєр» зро­бив чи­ма­ло, і ча­с­ти­ну інве­с­тицій, анон­со­ва­них на тодішньо­му за­ході (1,5 млрд євро з 2011 по 2020 р.), уже успішно ос­воєно: створено глобальну мережу науково-дослідних центрів, що ведуть діяльність у напрямку вивчення пшениці, а саме 7 селекційних станцій, з-поміж яких 2 — у СШ, по одній — у Ка­наді, Ав­ст­ралії, Німеч­чині, Ук­раїні, Франції), а та­кож най­су­часніший на­уко­вий інно­ваційний центр у Генті (Бельгія), де про­ва­дять копіткий се­лекційний по­шук, а та­кож вив­чен­ня і роз­роб­ку різно­манітних рішень, спря­мо­ва­них на підви­щен­ня про­дук­тив­ності пше­ниці та інших куль­тур.  Са­ме тоді бу­ло про­го­ло­ше­но, що у 2015 р. ком­панія ви­ве­де на ри­нок свої перші ко­мерційні сор­ти пше­ниці.
Слід зга­да­ти, що аг­рохімічний гігант «Байєр Кроп­Сайєнс» не но­ва­чок у насінництві. Сьо­годні «Байєр Кроп­Сайєнс» — провідний гра­вець на світо­во­му насіннєво­му рин­ку. Се­ред ос­нов­них на­прямів йо­го діяль­ності лі­­ди­ру­ю­че місце на сьо­годні посіда­ють: се­лекція та насінництво яро­го ріпа­ку (ка­но­ли) — під брен­дом InVigor® на північно-аме­ри­кансь­ко­му рин­ку (ча­ст­ка рин­ку в Ка­наді — по­над 50%), ба­­вов­ни­ку — під брен­дом FiberMax® і Stoneville®, гіб­рид­но­го ри­су — під брен­дом Arize®, овочів — під брен­дом Nunhems® та ози­мо­го ріпа­ку для євро­пейсь­ко­го рин­ку. В Ук­раїні насін­нє­вий бізнес «Байєр» роз­по­чав ще у 1992 р. з насіння ово­че­вих куль­тур, у 2012 р. на­ста­ла чер­га ріпа­ку, і от
цьо­­го року — пше­ни­ця.
От­же, що ска­за­но — те й зроб­ле­но: сьогодні в Ук­раїні (першій в структурі «Байєр») у Дер­жав­но­му реєстрі сортів рос­лин пред­став­ле­но два сор­ти ози­мої пше­ниці, що зареєстровані від компа­нії  — Аре­ал Ювілей­ний та Банкір. Са­ме події із започаткування бізнесу насіння пшениці було присвячено конференцію, яку «Байєр Кроп­Сайєнс» провів ра­зом зі своїм парт­не­ром, ком­панією «Ерідон», на­прикінці черв­ня.
Учас­ни­ки кон­фе­ренції також ма­ли чу­до­ву на­го­ду відвіда­ти де­моділян­ки пер­вин­но­го насінництва ози­мої пше­ниці  від «Байєр» у с. Цен­т­раль­не по­б­ли­зу Ми­ронівки  у су­про­воді пред­став­ників ком­панії. Са­ме там до­бу­до­вується су­час­ний науково-ви­роб­ни­чий центр ком­панії, що буде використовуватись як наукова база для всієї програми розвитку напрямку бізнесу пшениці.
   Аре­ал Ювілей­ний. Сорт інтен­сив­но­го ти­пу, «віддя­чує» гос­по­да­реві за до­б­ре підго­тов­ле­ний аг­ро­фон, втім
до якості грунтів до­волі не­ви­баг­ли­вий і навіть в неіде­аль­них умо­вах по­ка­зує добрі ре­зуль­та­ти.  Наприклад, у 2014 р. на «Байєр Аг­ро­Аре­на Захід» вив­ча­ли цей сорт. По­пе­ред­ник тут був ози­мий ріпак. За висіву 15 ве­рес­ня Аре­ал Юві­лей­ний по­ка­зав уро­жайність 10,4 т/га, 25 ве­рес­ня — 10,7 і за висіву 5 жовт­ня — 10,6 т/га. За­га­лом кра­щи­ми по­пе­ред­ни­ка­ми є бо­бові та зер­но­бо­бові куль­­­ту­ри ранніх строків зби­ран­ня, греч­ка. Нор­ма висіву — від 3 до 4 млн насінин на 1 га. Як­що ж стро­ки сівби пізні і по­пе­ред­ни­ки за­довільні — до
4,5 млн насінин/га (інші сор­ти зде­біль­шо­го ма­ють нор­му висіву від
5 млн насінин/га).
Сорт поєднує в собі добру зи­мо­стій­кість, має високий коефіцієнт кущення, стійкий до стресових умов вирощування та має комплексну стійкість до хвороб  (бо­рош­ни­с­тої ро­си та сеп­торіозів). На відміну від більшості сортів ози­мої пше­ниці Ареал Ювілейний досить ре­­зис­­тентний  про­ти фу­заріозу ко­ло­са. Ще один важ­ли­вий мо­мент — він стійкий до проростання  у ко­лосі та оси­пан­ня, що надзвичайно важливо для вирощування в західних областях України. Цей сорт ха­рак­те­ри­зується ви­со­ки­ми хлібо­пе­карсь­ки­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми (на­ле­жить до гру­пи В) та стабільною вро­жайністю.

   Банкір. Середньопізній сорт інтенсивного типу. Створювався з огляду на можливість отримувати високу врожай­­ність за несприятливих погодних умов та наявності стресових чинників. І се­­лек­­­­ціонерам «Байєра» це вдалося. За потенційної врожайності близько 11 т/га Банкір має високу  зимостійстість (стійкий до різких перепадів зимових температур) та морозовитривалість. Так само, як і Ареал Ювілейний, має добру стійкість до комплексу хвороб, у т. ч. фузаріо­зу стебла та колоса. Сорт має високі показники щодо вмісту клейковини і протеїнів та належить до цінних пшениць з високими хлібопекарськими властивостями (група В).
Звісно, ви­ве­ден­ню на ри­нок цих пер­ших сортів пе­ре­ду­ва­ла грандіоз­на на­уко­во-по­шу­ко­ва ро­бо­та. Ми­ко­ла Че­ба­ков, керівник на­пря­му се­лекції зер­но­вих ТОВ «Байєр», роз­повів, що про­гра­му се­лекції пше­ниці бу­ло роз­по­ча­то у 2011 р. За­вдя­ки пря­мим інве­с­тиціям у се­лекційну програму «Байєр» на сьо­годні має найбільший у світі банк за­род­ко­вої плаз­ми пше­ниці. За цей час вда­ло­ся ство­ри­ти і ви­ве­с­ти на ри­нок нові сор­ти,  а се­лекційні на­пра­цю­ван­ня да­ють мож­ливість у по­­даль­шо­му що­ро­ку пе­ре­да­ва­ти на дер­жав­ні сор­то­ви­про­бу­ван­ня до чотирьох сортів.  Наразі селекціонери мають чи­­малу робочу колекцію ліній пшениць, яка дає змогу підбирати найкращі ознаки. Лінії пшениць з усього сві­ту дають можливість створювати  найбільш адаптовані сорти. Ро­бо­та ця ду­же склад­на та копітка. За 2014/15 р. ство­ре­но 427 гіб­рид­них комбінацій.  І що дуже важливо — саме генетичний матеріал з різних країн є основою глобальної програми селекції пшениці. Над ство­рен­ням но­вих сортів пра­цю­ють на­уковці з усіх се­лек­цій­­них станцій компанії «Байєр». Так, жа­ро- та по­су­хо­стій­кий ге­не­тич­ний ма­­теріал (за­род­ко­ва плаз­ма) над­хо­дить із Ав­ст­ралії та Те­ха­су, а зимо­стійкий — зі Спо­лу­че­них Штатів, Ка­на­ди та України. Най­су­часніші ме­то­ди та спо­со­би досліджень (генні мар­ке­ри, теп­ло­ва фо­то­зйом­­­ка та 3D-мо­де­лю­ван­ня, сек­ве­ну­ван­ня ге­но­му, гли­бинні досліджен­ня фе­но- та ге­но­ти­пів рос­лин то­що) про­во­дять у Бельгії та Німеччині, за­вдя­ки чо­му  вче­ні ви­ко­ри­с­то­ву­ють новітні ге­не­тичні ком­­­бінації та вдо­с­ко­на­ле­ний відбір. Ре­зуль­та­том та­кої між­на­­род­ної співпраці є ство­рен­ня но­­вих сортів пше­ниці, які відповіда­ють усім ви­мо­гам ук­раїнських сільгоспви­роб­ників. Це дає змогу значно прискорити традиційний селекційний процес. Вар­то та­кож за­зна­чи­ти, що на­­разі се­­лекціоне­ри «Байєра» вже пра­цю­ють на по­даль­шу пер­спек­ти­ву у на­сін­ництві пше­ниці, розпочавши  роботу  над створенням гібридів. Їх планується вивести на ринок через 7–8 років. На дум­ку ба­га­ть­ох спеціалістів, са­ме гібри­ди об’єдну­ють такі найцінніші сільсько­го­с­по­дарські оз­на­ки, як  підви­ще­на вро­­жайність, ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня по­жив­них ре­чо­вин, відмінні по­су­хо- та жа­ростійкість, стійкість до гербіцидів то­що. За­вдя­ки цьо­му пра­ця хлібо­робів ста­не стабільнішою та при­бут­ковішою, врожаї пшениці у світі зростатимуть, що допоможе у  вирішенні  глобальної продовольчої  проблеми.
Ук­раїнські се­лекціоне­ри «Байєра» ма­ють у своєму розпорядженні  най­су­часнішу се­лекційну техніку, яка за­без­пе­чує без­до­ган­ну точність се­лекційно­го про­це­су на най­ви­що­му рівні. А з ос­та­точ­ним відкрит­тям науково-ви­роб­­­ничого цен­т­ру у 2016 р. тут  разом із селекцією здійснюватиметься виробництво базового насіння та демонстрація сучасних новітніх технологій  з передпосівної  його обробки.  Цей центр має стати частиною глобальної мережі науково-дослідних та селекційних центрів компанії.
Втім, у «Байєрі» ро­зуміють, що про­сто да­ти рин­ку інно­ва­тив­ний про­дукт не­до­стат­ньо, не­обхідно, щоб місцеві аг­ро­тех­но­логії відповіда­ли йо­го рівню, ад­же ли­ше за та­кої умо­ви по­тенціал пев­но­го сор­ту мо­же роз­кри­ти­ся на всі 100%. Са­ме то­му фахівці «Байєр Кроп­Сайєнс» ра­зом із насінням про­по­ну­ють сіль­госпви­роб­ни­кам го­тові інте­г­ро­вані тех­но­логічні рішен­ня, важ­ли­ви­ми скла­до­ви­ми яких є хі­­міч­­ні та біологічні про­дук­ти, що їх пропонує  ком­панія. Крім то­го,  компанія «Байєр»  постійно про­во­дить на­в­чан­ня аг­раріїв у різних регіонах Ук­раїни, по­ка­зу­ю­чи у по­льо­вих умо­вах особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня тих чи інших про­дуктів, ви­ко­нан­ня різно­манітних аг­ро­прий­омів. Ли­ше у та­кий спосіб су­часні на­укові роз­роб­ки (за­со­би за­хи­с­ту, нові сор­ти та гібри­ди то­що) як­найш­вид­ше «дійдуть» до ви­роб­ників і за­пра­цю­ють на по­вну.

Інтерв'ю
Голова асоціації «Укрцукор», голова ГС «Всеукраїнська аграрна рада», а також лідер низки громадських асоціацій Андрій Дикун у ході І Міжнародного конгресу для виробників і переробників цукрових
Наскільки важливо дбати про якість зерна? Що таке нотифікації і чому їх варто боятися Україні? Які хвороби зернових є загрозою для іміджу української сільгосппродкції propozitsiya.com розповів 

1
0