Спецможливості
Техніка та обладнання

При­став­ки для пря­мої сівби

07.07.2015
433
При­став­ки для пря­мої сівби фото, ілюстрація

У су­час­но­му сільсько­му гос­по­дарстві ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють тех­но­логії пря­мої сівби сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, які да­ють мож­ливість от­ри­му­ва­ти де­ше­ву кон­ку­рент­ну про­дукцію за­вдя­ки еко­номії ре­сурсів.

У су­час­но­му сільсько­му гос­по­дарстві ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють тех­но­логії пря­мої сівби сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, які да­ють мож­ливість от­ри­му­ва­ти де­ше­ву кон­ку­рент­ну про­дукцію за­вдя­ки еко­номії ре­сурсів.

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, завіду­вач відділу,
С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. спів­ро­бітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

В умо­вах не­стабільності й стрімких змін аг­рар­но­го рин­ку як у світі, так і в Ук­раїні з по­пу­ля­ри­зацією рос­лин­них тех­но­логій та стрімким зро­с­тан­ням цін на паль­но-ма­с­тильні ма­теріали, міне­ральні до­б­ри­ва та інші ма­теріальні ре­сур­си у посівній кам­панії’2015 без за­сто­су­ван­ня ре­сур­со­ощад­них тех­но­логій із ви­ко­ри­с­тан­ням си­с­тем мінімізації тех­но­логічних за­трат та впро­ва­д­жен­ня спро­ще­них по­верх­не­вих си­с­тем ос­нов­но­го об­робітку грун­ту бу­де ду­же склад­но ство­ри­ти кон­ку­рен­то­с­про­мож­ну про­дукцію. Особ­ли­во це сто­сується дрібних і се­редніх гос­по­дарств із пло­щею сільсько­го­с­по­дарсь­ких угідь 50–500 га.
Тех­но­логія прямої сівби грун­тується на за­сто­су­ванні сівал­ки пря­мо­го висіву. Го­ло­вна про­бле­ма під час пе­ре­хо­ду на нові ре­сур­со­ощадні тех­но­логії по­ля­гає у не­стачі не­обхідних коштів і за­старіло­му пар­ку вітчиз­ня­них зер­но­вих сіва­лок, які не при­зна­чені для сівби насіння у не­якісно підго­тов­ле­ний грунт.

Нова технологія з мінімальними затратами
На наш по­гляд, є що­най­мен­ше два шля­хи впро­ва­д­жен­ня но­вих тех­но­логій із мінімаль­ни­ми фінан­со­ви­ми ви­т­ра­та­ми та ви­ко­ри­с­тан­ням на­яв­но­го у гос­по­дарстві пар­ку висівних ма­шин, при­зна­че­них для сівби за тра­диційною си­с­те­мою підго­тов­ки висіву на ос­нові оран­ки.
Пер­ший — це поєднан­ня об­робітку грун­ту і сівби, тоб­то ство­рен­ня та­ко­го грун­то­об­роб­но-висівно­го аг­ре­га­ту, який про­во­ди­ти­ме об­робіток грун­ту суцільно по всій об­роб­лю­ваній площі.
Дру­гий — пря­мий висів насіння у грунт із ви­ко­ри­с­тан­ням спеціаль­них грун­то­об­роб­них при­сто­су­вань, які б за­без­пе­чи­ли оп­ти­мальні умо­ви для за­кла­дан­ня сівал­кою насіння на потрібну гли­би­ну в по­пе­ред­ньо об­роб­лені ло­кальні зо­ни, яки­ми у по­даль­шо­му ру­ха­ти­меть­ся сош­ник.

Переваги швидкого висіву
Поєднан­ня об­робітку грун­ту і сівби вирішує ще од­не важ­ли­ве пи­тан­ня, яке не­одмінно слід вра­хо­ву­ва­ти, особ­ли­во в умо­вах не­до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня. Досліджен­ня­ми вста­нов­ле­но, що швид­кість втра­чан­ня во­ло­ги із грун­ту най­більше за­ле­жить від три­ва­лості періоду ви­па­ро­ву­ван­ня, який на­стає відра­зу після опе­рації із роз­пу­шу­ван­ня грун­ту, та кількості цих опе­рацій (рис. 1).
Аналіз ри­сун­ка 1 по­ка­зує, що по­чат­ко­ва швидкість ви­па­ро­ву­ван­ня во­ло­ги, яка на­стає відра­зу після роз­пу­шу­ван­ня грун­ту, є найбільшою і ста­но­вить
0,4 мм/год, далі во­на по­сту­по­во змен­шується і че­рез до­бу май­же стабі­лізується на рівні 0,1 мм/год. Під час на­ступ­но­го роз­пу­шу­ван­ня по­чат­ко­ва швид­кість втра­ти во­ло­ги зно­ву зро­с­тає до по­знач­ки 0,4 мм/год з ана­логічним падінням під кінець до­би. От­же, зна­ю­чи кількість роз­пу­шу­вань, по­чат­ко­ву ве­ли­чи­ну ви­па­ро­ву­ван­ня, швидкість, із якою во­ло­га втра­чається кож­ної го­ди­ни, та кількість го­дин ви­па­ро­ву­ван­ня, мож­на об­чис­ли­ти су­му втрат во­ло­ги про­тя­гом пев­но­го періоду. На­при­клад, як­що на­ступ­не роз­пу­шу­ван­ня про­во­ди­ти­муть че­рез дві го­ди­ни і ви­ко­ну­ва­ти­муть йо­го сош­ни­ки сівал­ки під час висіван­ня, тоді до­дат­кові втра­ти во­ло­ги (внаслідок ча­со­во­го роз­ри­ву між роз­пу­шу­ван­ня­ми) ста­но­ви­ти­муть 0,4 мм за пер­шу го­ди­ну плюс 0,32 мм — за дру­гу, тоб­то за­га­лом 0,72 мм. Звідси мож­на зро­би­ти вис­но­вок, що за змен­шен­ня кількості роз­пу­шу­вань під час сівби та за роз­ри­ву у часі між їхнім про­ве­ден­ням мож­на за­без­пе­чи­ти збе­ре­жен­ня до­ро­гоцінної во­ло­ги у грунті, та­кої не­обхідної для на­бу­хан­ня та про­ро­с­тан­ня насіння. От­же, як­що у кон­ст­рукції висівної ма­ши­ни поєдна­ти тех­но­логічні рішен­ня од­но­час­но­го про­ве­ден­ня двох опе­рацій — пе­ред­посівно­го роз­пу­шу­ван­ня грун­ту і сівби, то за­вдя­ки цьо­му мож­на змен­ши­ти втра­ти во­ло­ги на ве­ли­чи­ну, що за­ле­жить від роз­ри­ву у часі між пе­ред­посівним об­робітком і сівбою (тоб­то від три­ва­лості ви­па­ро­ву­ван­ня). Те­пер стає зро­зумілим, чо­му за тех­но­логічни­ми ви­мо­га­ми роз­рив у часі між пе­ред­посівним роз­пу­шу­ван­ням грун­ту і висівом об­ме­жується дво­ма го­ди­на­ми. Про­те у гос­по­дарсь­ких умо­вах че­рез низ­ку ор­ганізаційних і технічних при­чин цієї ви­мо­ги не завжди до­три­му­ють­ся, а три­валість ви­па­ро­ву­ван­ня ча­с­то ся­гає
8–24 год і більше.
То­му ви­ко­ри­с­тан­ня висівних аг­ре­гатів, що поєдну­ють у собі дві тех­но­логічні опе­рації — пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту та сівби — спри­я­ти­муть змен­шен­ню втрат во­ло­ги із посівно­го ша­ру грун­ту, збільшу­ю­чи цим са­мим швидкість про­ро­с­тан­ня, по­льо­ву схо­жість насіння і зре­ш­тою вро­жайність куль­тур, а це і є най­важ­ливішим за­вдан­ням для ви­роб­ників рос­лин­ниць­кої про­дукції.
Про­те, по­ряд із тех­но­логічним ефек­том збе­ре­жен­ня во­ло­ги, комбіно­вані висівні аг­ре­га­ти ма­ють відповіда­ти вихідним ви­мо­гам, які ви­су­ва­ють до якості ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су як грун­то­об­роб­ною, так і висівною ча­с­ти­на­ми ма­ши­ни. Так, пе­ред­посівний об­робі­ток має бу­ти рівномірним за гли­би­ною (се­ред­нь­ок­ва­д­ра­тич­не відхи­лен­ня — не більше ±1 см) та відповіда­ти за­да­но­му зна­чен­ню гли­би­ни за­гор­тан­ня насіння, а посівний шар грун­ту — дрібно­груд­ку­ва­тим (кількість гру­до­чок діаме­т­ром до 25 мм — не мен­ше 80%). До то­го ж гре­бе­нястість по­верхні по­ля не має пе­ре­ви­щу­ва­ти ±3 см, підрізан­ня бур’янів — по­вне. Та­кож аг­ре­гат має пра­цю­ва­ти без за­би­ван­ня ро­бо­чих ор­ганів грун­том і рос­лин­ни­ми решт­ка­ми. Що сто­сується висівної ча­с­ти­ни, то на­сіннєве ло­же має бу­ти ущільне­ним, а кількість насіння, що за­гор­тається у шар се­ред­ньої гли­би­ни і два суміжні з ним ша­ри (±1 см), має ста­но­ви­ти не мен­ше 80% (неза­гор­ну­то­го в грунт насіння вза­галі не по­вин­но бу­ти!)

Технологічні рішення
Про­аналізу­вав­ши роз­роб­ки вітчиз­ня­них підприємств, які ос­таннім ча­сом ру­ха­ють­ся в на­прямі ство­рен­ня грун­то­об­роб­но-висівних аг­ре­гатів на ос­нові ок­ре­мих не­за­леж­них мо­дулів, що прак­тич­но поєдну­ють дві серійні різно­функціональні ма­ши­ни, або про­по­ну­ють спе­цифічні грун­то­об­робні мо­дулі для ло­каль­но­го об­робітку грун­ту в зоні дії сош­ни­ка сівал­ки, зу­пи­ни­мось де­тальніше на ок­ре­мих із них.
В Ук­раїні за­ро­д­жен­ням аль­тер­на­ти­ви за­рубіжним висівним аг­ре­га­там є, зо­к­ре­ма, роз­роб­ка ТОВ «Ве­лес-Аг­ро ЛТД», Оде­са, висівно­го ком­плек­су «Век­тор-4» (фо­то 1), який ре­алізує пе­ре­ва­ги од­но­час­но­го пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту і сівби. Він має ба­га­то­функціональ­ну кон­ст­рукцію, яка скла­дається з двох ок­ре­мих ма­шин: мо­дернізо­ва­но­го напів­на­вісно­го грун­то­об­роб­но­го аг­ре­га­ту АГН-4,2 та навісної зер­но­ту­ко­вої ме­ханічної сівал­ки СЗМ-4 «НІКА», які аг­ре­га­ту­ють­ся із трак­то­ра­ми кла­су 3. Ком­плекс мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти впро­довж усь­о­го аг­ро­технічно­го се­зо­ну як без сівал­ки — для ви­ко­нан­ня опе­рацій дис­ко­во­го об­робітку грун­ту, роз­пу­шен­ня за­дернілої ски­би, лу­щен­ня стерні, так і в аг­ре­гаті із сівал­кою під час висіву насіння, а за по­тре­би — й для од­но­час­но­го вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив по стерні.
Крім цьо­го технічно­го на­пря­му, підприємство має певні на­пра­цю­ван­ня що­до мож­ли­вості ком­плек­ту­ван­ня ви­сівно­го ком­плек­су дис­ко­ви­ми хви­ля­с­ти­ми но­жа­ми (куль­те­ра­ми) для ло­каль­но­го об­робітку грун­ту в зоні дії дис­ко­вих сош­ників.
Са­ма сівал­ка СЗМ «НІКА» ви­роб­ництва ТОВ «Ве­лес-Аг­ро ЛТД» має роз­ши­рені вла­с­ти­вості за­без­пе­чен­ня сівби насіння зер­но­вих, бо­бо­вих, круп’яних та дрібно­насінних куль­тур із мож­ливістю од­но­час­но­го вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив у грунт за різних си­с­тем об­робітку грун­ту — від тра­диційної до мінімаль­ної. Це мож­ли­во за­вдя­ки знач­но­му діапа­зо­ну при­ти­ск­них зу­силь сош­ників (у ме­жах 30–100 кг/с). До то­го ж сош­ни­ко­ва гру­па має ефек­тив­не кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня, оскільки у ній ви­ко­ри­с­та­но дво­ди­с­кові сош­ни­ки із відно­сним зміщен­ням дисків на 20 мм, що дає мож­ливість кра­ще про­ни­ка­ти у грунт че­рез рос­линні решт­ки і фор­му­ва­ти якісне насіннєве ло­же. Ре­гу­ль­о­ва­не при­ти­ск­не зу­сил­ля сош­ни­ка за­без­пе­чується за­вдя­ки двом пру­жи­нам, а розміще­не за сош­ни­ком ко­ле­со при­ко­чує насіння ли­ше в зоні ряд­ка, чим за­без­пе­чується якісний йо­го кон­такт із грун­том. Висівні апа­ра­ти для насіння — ко­туш­ко­во­го ти­пу. Ро­бо­чу до­вжи­ну ко­ту­шок вста­нов­лю­ють з до­по­мо­гою гвин­то­вих ме­ханізмів, розміще­них на бо­ко­вих стінках бун­ке­ра.
Ви­роб­ник ство­рив мо­дель­ний ряд сіва­лок із ши­ри­ною за­хва­ту 4 і 6 м, які аг­ре­га­ту­ють­ся з трак­то­ра­ми кла­су 1,4–3.
Для ре­алізації пря­мо­го висіву насіння в грунт зви­чай­ни­ми сівал­ка­ми за поєднан­ня їхньої дії зі спе­цифічним грун­то­об­роб­ним мо­ду­лем для ло­каль­но­го об­робітку грун­ту в зоні дії сош­ни­ка сівал­ки ПАТ «Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод», м. Ло­зо­ва, про­по­нує при­став­ки для пря­мої сівби ППС «КРО­НА», які ви­ко­ри­с­то­ву­ють як за тра­диційних тех­но­логій із про­ве­ден­ням оран­ки, так і за тех­но­логії «ноу-тілл» із на­яв­ни­ми рос­лин­ни­ми решт­ка­ми на по­верхні грун­ту. Аг­ре­гат у складі ППС-3,6 «Кро­на» або ППС-5,4 «Кро­на» і сіва­лок С3-3,6 або С3-5,4 (чи іншої причіпної сівал­ки для тра­диційних тех­но­логій) дає змо­гу за один прохід об­ро­би­ти сму­ги грун­ту з до­по­мо­гою хви­ля­с­тих дисків і за­кла­с­ти в них насіння дис­ко­ви­ми сош­ни­ка­ми сівал­ки. Під час ро­бо­ти хви­лясті грун­то­об­робні дис­ки за­без­пе­чу­ють прорізу­ван­ня грун­ту пе­ред сош­ни­ком на потрібну гли­би­ну висіву.
Відо­ми­ми ана­ло­га­ми, при­зна­че­ни­ми для про­ве­ден­ня пря­мо­го висіву з до­по­мо­гою при­ста­вок на ос­нові куль­тер­них дисків у комбінації із дво­ди­с­ко­ви­ми сош­ни­ка­ми, є про­дукція та­ких відо­мих ви­роб­ників, як Great Plains (фо­то 2), John Deere, Horsch, МСНВП «Клен». Вар­то пам’ята­ти, що такі при­став­ки ефек­тив­но за­сто­со­ву­ва­ти в умо­вах щільності грун­ту в ме­жах 1,1–1,3 г/см3 про­тя­гом ве­ге­таційно­го періоду. Як­що грунт пе­ре­ущільне­ний (по­над 1,4 г/см3) і не піддається ро­зущільнен­ню до оп­ти­маль­них зна­чень (що знач­ною мірою за­ле­жить від вмісту біологічної фа­зи, в т. ч. гу­му­су), то пря­мий висів не дасть ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту (рис. 2). То­му в та­ко­му разі в гос­по­дарстві доцільно про­во­ди­ти гу­му­совідтво­рю­вальні ро­бо­ти. Од­ним із пер­спек­тив­них шляхів у цьо­му на­прямі є ви­ко­ри­с­тан­ня, на­при­клад, си­де­раль­них посівів у сівозмінах та за­ли­шан­ня най­менш про­дук­тив­ної ча­с­ти­ни вро­жаю (рос­лин­них ре­ш­ток) на по­верхні по­ля.

Інтерв'ю
Аномальна погода цієї весни для підприємств, що спеціалізуються на виробництві плодово-ягідної продукції, стала катастрофою. Сталася вона в ніч із 10 на 11 травня. Крім морозів, стабільна низька
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні

1
0