Спецможливості
Технології

Пра­виль­ний кон­троль зер­на під час зберіган­ня

17.12.2015
3056
Пра­виль­ний кон­троль зер­на під час зберіган­ня фото, ілюстрація

Спосіб зберігання зернової маси — зерна або насіння — залежить переважно від її фізичних та фізіологічних властивостей, а також визначається типом установок для активного вентилювання (канальний, підлоговий, переносний та ін.). Але однозначно можна стверджувати, що як тимчасове, так і довгострокове зберігання зернових мас слід технічно забезпечити так, щоб запобігти втратам (крім біологічних) та зниженню якості продукту.

Спосіб зберігання зернової маси — зерна або насіння — залежить переважно від її фізичних та фізіологічних властивостей, а також визначається типом установок для активного вентилювання (канальний, підлоговий, переносний та ін.). Але однозначно можна стверджувати, що як тимчасове, так і довгострокове зберігання зернових мас слід технічно забезпечити так, щоб запобігти втратам (крім біологічних) та зниженню якості продукту.

М. Зань­ко, за­влабораторії на­ук. дослі­джень і ви­про­бу­вань ма­шин для зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки уро­жаю,
канд. техн. на­ук, ст. на­ук. співробітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Ос­танніми ро­ка­ми для зберіган­ня зер­на ши­ро­ко­го за­сто­су­ван­ня на­бу­ли си­ло­си. Во­ни мо­жуть бу­ти різної місткості (до 10 тис. т і більше), ви­го­тов­лені зі сталі, алюмінію і різних сплавів. Най­по­ши­реніший варіант — кон­ст­рукція циліндрич­ної фор­ми, ви­го­тов­ле­на із ли­с­то­вої сталі. Пе­ре­ва­ги ме­та­ле­вих си­лосів — зручність їхньо­го за­ван­та­жен­ня і роз­ван­та­жен­ня. Їх лег­ше і швид­ше бу­ду­ва­ти (мон­ту­ва­ти), вартість однієї тон­ни та­кої місткості в 1,5–2 ра­зи мен­ша, ніж еле­ва­то­ра із залізо­бе­то­ну. До пе­ре­ваг та­ких схо­вищ та­кож тре­ба відне­с­ти їхню ма­лу по­тре­бу в площі. Так, на те­ри­торії, яка не­обхідна для будівництва скла­ду на зберіган­ня 5,5 тис. т, мож­на розмісти­ти три ме­та­ле­вих схо­ви­ща за­галь­ною місткістю 15 тис. т. Ме­та­леві схо­ви­ща надійно за­хи­ща­ють зер­нові ма­си від по­шко­д­жен­ня гри­зу­на­ми, во­ни по­же­жо­без­печні, зручні для про­ве­ден­ня га­зо­вої дезінсекції, ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня і т. д. Си­ло­си ма­ють відповіда­ти низці ви­мог. Так, по­ряд зі стійкістю до ти­с­ку за­ван­та­же­ної у ньо­го зер­но­вої ма­си, вітру і не­спри­ят­ли­вої дії ат­мо­сфер­них фак­торів во­ни ма­ють спри­я­ти збе­ре­жен­ню вихідних по­каз­ників якості зер­но­вої ма­си. Ос­нов­ний не­долік та­ких зер­но­вих си­лосів — у них мож­на надійно зберіга­ти тільки су­хе та се­ред­ньої во­ло­гості зер­но. Од­нак прак­ти­ка свідчить, що за різких пе­ре­падів тем­пе­ра­тур ство­рю­ють­ся значні тем­пе­ра­турні градієнти, які при­зво­дять до яви­ща тер­мо­во­ло­го­провідності зер­но­вої ма­си і ут­во­рен­ня в ній во­ло­ги із кон­ден­са­ту.
Ос­танній фак­тор сти­му­лює ак­ти­вацію мікро­ф­ло­ри і низ­ки інших не­га­тив­них явищ. У бо­ротьбі з ни­ми дієвим за­со­бом ви­с­ту­пає ак­тив­не вен­ти­лю­ван­ня, або ае­рація, до ос­нов­них функцій якої слід відне­с­ти:
   спри­ян­ня знач­но­му підви­щен­ню ха­рак­те­ри­с­тик якості зер­на, оскільки підтри­мується не­обхідна во­логість і тем­пе­ра­ту­ра про­тя­гом усь­о­го періоду йо­го зберіган­ня;
   швид­ке охо­ло­д­жен­ня теп­ло­го (га­ря­чо­го) зер­на до потрібної тем­пе­ра­ту­ри, у ре­зуль­таті чо­го зни­жується вірогідність йо­го псу­ван­ня та за­ра­жен­ня шкідни­ка­ми.
 Та­кий оп­ти­маль­ний во­ло­го-тем­пе­ра­тур­ний ре­жим га­ран­то­ва­но за­побігає ви­ник­нен­ню про­цесів гнит­тя і по­яві плісня­ви на по­верхні зер­на, а та­кож по­шко­д­жен­ню шкідли­ви­ми ко­ма­ха­ми. Ае­рація зер­на відбу­вається за до­по­мо­гою си­с­тем ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня.

Си­с­те­ми ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри зер­на у си­лосі
Підви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри зер­на відіграє клю­чо­ву роль у «житті» си­лосів. Слід за­зна­чи­ти, що на­явність теп­ла в житті вся­ко­го ор­ганізму, навіть та­ко­го, до яко­го відно­сить­ся зер­ни­на, завжди су­про­во­д­жується виділен­ням про­дуктів життєдіяль­ності. А їхня по­ява у зер­но­во­му се­ре­до­вищі — ду­же не­ба­жа­на. Які ме­то­ди бо­роть­би із підви­щен­ням тем­пе­ра­ту­ри? Відповідь од­но­знач­на: швид­ке її по­ни­жен­ня. Оскільки са­ме це зу­пи­няє роз­ви­ток плісня­ви, різних видів ток­сич­них ор­ганізмів, зо­к­ре­ма міко- та аль­фа­ток­синів, бак­теріаль­ної фло­ри. Крім то­го, за­вдя­ки цьо­му по­пе­ре­д­жається по­ява ко­мах-шкідників і знач­ною мірою по­слаб­люється пе­ребіг ме­та­болізму — галь­му­ють­ся внутрішні фізіологічні про­це­си у са­мо­му зерні. То­му кон­тро­лю тем­пе­ра­тур­но­го ста­ну зер­на та ме­ханізму йо­го зміни і ке­ру­ван­ня у си­ло­сах слід на­да­ва­ти ве­ли­ку ува­гу.

   Технічні рішен­ня для кон­тро­лю за тем­пе­ра­ту­рою зер­на у зер­но­с­хо­вищі (си­лосі).
 На­гляд за тем­пе­ра­ту­рою зер­на у си­ло­сах ве­дуть за до­по­мо­гою тер­мо­дат­чиків. Відповідний сиг­нал від них че­рез еле­к­т­ричні ка­белі над­хо­дить до комп’ютер­ної си­с­те­ми. Тем­пе­ра­турні по­каз­ни­ки зер­на мо­жуть фіксу­ва­ти­ся за графіком (навіть із го­дин­ним інтер­ва­лом) відповідно до вста­нов­ле­них оп­ти­маль­них тем­пе­ра­тур­них умов та ре­жи­му йо­го зберіган­ня. Ви­ко­ри­с­тан­ня комп’юте­ра дає змо­гу ро­з­д­ру­ку­ва­ти от­ри­мані дані у ви­гляді ста­ти­с­тич­ної ци­ф­ро­вої інфор­мації або графіків. Чітка си­с­те­ма кон­тро­лю відсте­жує тем­пе­ра­ту­ру все­ре­дині ма­си зер­на та відхи­лен­ня її від нор­ми і за от­ри­ма­ни­ми ре­зуль­та­та­ми прий­мається рішен­ня про по­тре­бу ае­рації. Тем­пе­ра­турні дат­чи­ки мо­жуть бу­ти розміщені в різних точ­ках об’ємно­го про­сто­ру зер­но­вої ма­си си­ло­са: все­ре­дині, збо­ку, вгорі, вни­зу і т. д. Це дає змо­гу точ­но вста­но­ви­ти ло­каль­ний осе­ре­док «тем­пе­ра­тур­ної три­во­ги» і вста­но­ви­ти ступінь та ре­жим ае­раційно­го охо­ло­джен­ня або нагріван­ня.

   Си­с­те­ма ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри ЕСКТ-Ц (Одесь­кий за­вод еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня — «Зер­но­ва Сто­ли­ця») пер­шо­чер­го­во спря­мо­ва­на на кон­троль тем­пе­ра­ту­ри зер­на в про­цесі йо­го зберіган­ня. Фак­тич­но це — про­грам­ний ком­плекс, який дає мож­ливість своєчас­но виз­на­чи­ти вірогідність ви­ник­нен­ня осе­ред­ку са­мо­зігріван­ня зер­на шля­хом ви­ра­ху­ван­ня декілько­ма ал­го­рит­ма­ми тен­денції що­до зро­с­тан­ня йо­го тем­пе­ра­ту­ри. До скла­ду ком­плек­су вхо­дять:
   тер­мопідвіски — за своєю сут­тю це ка­бель-тро­си із розміще­ни­ми на них дат­чи­ка­ми тем­пе­ра­ту­ри фірми Dallas Semiconductor (США);
   бло­ки зби­ран­ня інфор­мації;
   станція об­роб­ки та візу­алізації інфор­мації.
Про­грам­не за­без­пе­чен­ня дає змо­гу відслідко­ву­ва­ти у ре­жимі ре­аль­но­го ча­су стан тем­пе­ра­ту­ри як на рівні всьо­го еле­ва­то­ра, так і в кож­но­му кор­пусі, си­лосі, кожній ча­с­тині си­ло­са або зо­ни скла­ду ок­ре­мо.
Графіки зміни тем­пе­ра­ту­ри поліпшу­ють ве­ден­ня візу­аль­но­го кон­тро­лю за тен­денціями ре­жимів зберіган­ня зер­на, а си­с­те­ма три­вож­ної інфор­мації по­пе­ре­д­жає про ви­яв­лен­ня кри­тич­ної тем­пе­ра­ту­ри за­вчас­но — до на­стан­ня не­зво­рот­них про­цесів (що до­стат­ньо склад­но зро­би­ти у разі про­ве­ден­ня руч­них замірів і фіксації да­них у па­пе­ро­вих жур­на­лах).
Кар­ти­на тем­пе­ра­тур­но­го ста­ну зер­на за точ­ка­ми розміщен­ня тер­мо­дат­чиків, ви­ве­де­на на монітор комп’юте­ра, візу­алізує інфор­мацію та сприяє точній йо­го оцінці у ре­жимі ре­аль­но­го ча­су та швид­ко­му ре­а­гу­ван­ню за по­тре­би ко­рекції тем­пе­ра­ту­ри.
Оригіна­ль­не ви­ко­нан­ня вуз­ла кріплен­ня тер­мопідвіски дає змо­гу мінімізу­ва­ти на­ван­та­жен­ня та за­побігає її зги­нан­ню чи скру­чу­ван­ню, та­ким чи­ном вдається уник­ну­ти руй­ну­ван­ня еле­ментів кон­ст­рукції у про­цесі ек­сплу­а­тації. Си­с­те­ма вимірів обходиться без проміжних пе­ре­тво­рю­вачів, які по­тре­бу­ють калібру­ван­ня і ме­т­ро­логічної повірки, за­вдя­ки чо­му в ній змен­ши­лась кількість клем­них па­я­них ви­робів.
Ос­новні пе­ре­ва­ги си­с­те­ми ЕСКТ-Ц:
   ци­ф­ро­ва тех­но­логія об­роб­ки сиг­налів;
   оригінальні ал­го­рит­ми об­роб­ки і візу­алізації інфор­мації;
   точність замірів підви­ще­на в 3–5 разів порівня­но з ана­ло­го­вою тех­но­логією;
   зни­жен­ня ви­т­рат на ка­бель­но-провідни­ко­ву про­дукцію;
   ско­ро­чен­ня термінів уп­ро­ва­д­жен­ня;
   низькі ек­сплу­а­таційні ви­т­ра­ти;
   змен­шен­ня ча­су окуп­ності об­лад­нан­ня;
   на­очність по­точ­но­го ста­ну все­ре­дині си­ло­са, ко­ль­о­ро­ва інди­кація;
   інтуїтив­но зро­зумілий інтер­фейс дає змо­гу лег­ко на­вчи­ти об­слу­го­ву­ю­чий пер­со­нал і ла­бо­рантів. До­стовірність от­ри­ма­ної інфор­мації не за­ле­жить від осо­би­с­тих яко­с­тей об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу, як це має місце у разі руч­но­го ре­жи­му реєстрації тем­пе­ра­ту­ри.

   За­слу­го­вує на ува­гу си­с­те­ма вимірю­ван­ня да­них і кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри ком­панії NEUERO (Німеч­чи­на), ос­новні функції якої:
   от­ри­ман­ня інфор­мації у ви­гляді про­то­колів різної фор­ми, об­роб­ка комп’ютер­ною про­гра­мою от­ри­ма­них із цен­т­раль­но­го пуль­та по­каз­ників тем­пе­ра­ту­ри і за­не­сен­ня їх у пам’ять ци­ф­ро­вої ба­зи да­них (тоб­то тем­пе­ра­турні по­каз­ни­ки мо­жуть відо­б­ра­жа­ти­ся як у графічно­му ви­гляді, так і бу­ти ро­з­д­ру­ко­ва­ни­ми у ви­гляді про­то­колів);
   візу­алізація да­них на ос­нові пла­ну розміщен­ня тер­мо­дат­чиків у тримірній па­но­рамі, що дає змо­гу з пер­шо­го по­гля­ду по­ба­чи­ти кри­тичні ділян­ки, ви­я­ви­ти ак­ту­альні місця опе­ра­тив­но­го втру­чан­ня і не­гай­но вжи­ти відповідні за­хо­ди що­до ко­рекції кри­тич­них тем­пе­ра­тур зер­на у схо­вищі. Графічна оцінка про­це­су зміни тем­пе­ра­ту­ри до­по­ма­гає у скла­данні про­гно­зу на­прямків ру­ху тем­пе­ра­ту­ри;
   інфор­мація по­точ­но­го ста­ну що­до тем­пе­ра­ту­ри в ок­ре­мих бун­ке­рах. Тоб­то до скла­ду постійних да­них мо­же бу­ти до­да­на до­дат­ко­ва інфор­мація що­до кож­но­го бун­ке­ра. Ме­жові дані що­до кож­но­го бун­ке­ра за­ле­жать від зер­на (ви­ду, сор­ту, фізич­но­го ста­ну) і мо­жуть вста­нов­лю­ва­ти­ся індивіду­аль­но. За­старілі дані мо­жуть ав­то­ма­тич­но ви­да­ля­ти­ся або за­но­си­тись до архіву;
   об­роб­ка да­них. Мож­на от­ри­му­ва­ти різно­манітні дру­ко­вані про­то­ко­ли із кла­сифікацією за гру­па­ми бун­керів. Для всіх видів об­роб­ки інте­г­ро­ва­но по­пе­редній пе­ре­гляд дру­ку. Та­ким чи­ном ко­ри­с­ту­вач мо­же будь-ко­ли от­ри­ма­ти всі не­обхідні дані для пе­ре­гля­ду своїх до­ку­ментів про­стим на­ти­с­кан­ням кноп­ки.
З на­ве­де­но­го ви­ще мож­на кон­ста­ту­ва­ти, що си­с­те­ма кон­тро­лю зміни тем­пе­ра­ту­ри є іде­аль­ним інстру­мен­том у су­час­но­му уп­равлінні про­це­сом зберіган­ня зер­но­вих куль­тур.
Ка­белі та тер­мо­па­ри си­с­те­ми тер­мо­метрії розміщені на різних рівнях зер­на. Це дає змо­гу от­ри­му­ва­ти яко­мо­га точнішу, об’єктив­ну інфор­мацію про по­точ­ний тем­пе­ра­тур­ний стан зер­но­вої ма­си. За ба­жан­ня за­мов­ни­ка тер­мо­метрія та си­с­те­ма ае­рації мо­жуть бу­ти об’єднані для ав­то­ма­тич­но­го уп­равління про­це­са­ми зберіган­ня про­дук­ту в си­лосі.
 
   Си­с­те­ма кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри зер­на ком­панії OBIAL (Туреччина) скла­дається із тер­мопідвісок, розміще­них усе­ре­дині си­ло­са, які фіксу­ють інфор­мацію у діаметрі 3 м, і є стаціо­нар­ним або пор­та­тив­ним при­ст­роєм кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри із ци­ф­ро­вим дис­плеєм. Тер­мопідвіски із дат­чи­ка­ми тем­пе­ра­ту­ри все­ре­дині них за своєю сут­тю є ста­ле­ви­ми тро­са­ми — та­ке ви­ко­нан­ня по­пе­ре­д­жує їхнє роз­тя­гу­ван­ня по всій до­вжині. Си­с­те­ма кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри мо­же бу­ти під’єдна­на до пер­со­наль­но­го комп’юте­ра, що дає змо­гу ве­с­ти кон­троль тем­пе­ра­ту­ри без­по­се­ред­ньо че­рез монітор. Для ви­роб­ництва за­зна­че­них си­с­тем ав­то­ма­ти­зації ком­панія OBIAL ви­ко­ри­с­то­вує ви­со­ко­якісні ком­плек­ту­ючі су­час­но­го технічно­го рівня та­ких брендів, як Siemens і Schneider Electric.

   За­слу­го­вує на ува­гу і про­дукція шведсь­кої ком­панії Liros Electronic (пред­став­ник в Ук­раїні — ТОВ «КСК Ав­то­ма­ти­зація»), яка спеціалізу­ють­ся на тех­но­логії зберіган­ня зер­на по­над 30 років. Зо­к­ре­ма, ком­панія на рин­ку Ук­раїни про­по­нує по­вний ком­плекс кон­троль­но-вимірю­валь­но­го об­лад­нан­ня, що до­по­мо­же:
   візу­алізу­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру в зер­но­­схо­вищі;
   кон­тро­лю­ва­ти на­пов­нен­ня схо­ви­ща зер­ном за до­по­мо­гою дат­чиків верх­­ньо­го і ниж­нь­о­го рівнів зер­но­вої ма­си;
   виз­на­ча­ти во­логість і тем­пе­ра­ту­ру в над­си­лос­но­му про­сторі;
   ав­то­ма­тич­но ке­ру­ва­ти вен­ти­ля­то­ра­ми за зміни по­каз­ників во­ло­гості та тем­пе­ра­ту­ри зовні си­ло­са.
Си­с­те­ма кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри у зер­но­с­хо­ви­щах Grain-Watch є най­по­пу­лярнішим про­дук­том ви­роб­ництва ком­панії Liros. Тер­мопідвіски Grain-Watch ра­зом із вимірю­валь­ни­ми спи­са­ми, дат­чи­ка­ми во­ло­гості і про­грам­ним за­без­пе­чен­ням гаранту­ють надійну ро­бо­ту си­с­те­ми кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри у зер­но­с­хо­ви­щах. Тем­пе­ра­турні підвіски ос­на­ще­но ви­со­ко­якісни­ми ци­ф­ро­ви­ми дат­чи­ка­ми та інно­ваційною дво­провідною си­с­те­мою.
Тер­мопідвіски для кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри зер­на — це не­одмінна скла­до­ва найбільш гнуч­кої, надійної і точ­ної си­с­те­ми кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри зер­на на світо­во­му рин­ку. Їм на­да­ють пе­ре­ва­гу з ог­ля­ду на зруч­не й лег­ке мон­ту­ван­ня до гачків у стелі або на да­ху бе­тон­них чи ста­ле­вих бун­керів. Ци­ф­рові дат­чи­ки роз­роб­лені відповідно до ви­мог ATEX, IECEx, ГОСТ-Р і не по­тре­бу­ють щорічно­го калібру­ван­ня та технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня (на відміну від тем­пе­ра­тур­них підвісок із дво­ма тер­мо­еле­мен­та­ми, діода­ми або ре­зи­с­то­ра­ми). Це еко­но­мить не тільки час, але й ско­ро­чує ви­т­ра­ти.

Правильне розміщення
зерна в силосі
Для успішно­го при­род­но­го сушіння та при­му­со­во­го вен­ти­лю­ван­ня зер­на йо­го не­обхідно пра­виль­но розмісти­ти в бун­кері. Зер­но­ва ма­са має бу­ти вирівня­ною за своїм скла­дом — слід за­без­пе­чи­ти рівномірне роз­поділен­ня дрібних ча­с­ток зер­на та до­пу­с­ти­мої кількості не­зер­но­вих домішок за­галь­ним об’ємом зер­на в усьо­­­­­­­му бун­кері, оскільки від цьо­­­го знач­ною мірою за­ле­жать оп­ти­маль­не над­хо­д­жен­ня по­­вітря­но­го по­то­ку та ефек­тив­ність вен­ти­лю­ван­ня зер­на у бун­кері. Од­нак у ба­­га­ть­ох си­ло­сах це не за­без­пе­чується. Ха­рак­тер­ним і ра­зом з тим не­га­тив­ним є ме­ханічне по­шко­­джен­ня (дроб­лен­ня) зер­на під час за­­ван­та­жен­ня йо­го в бун­кер, по­за­як ця дрібна фракція в значній кількості кон­цен­т­рується у верхній цен­т­ральній ча­с­тині си­ло­са та зер­но­во­го «сто­впа» і має фор­му ко­ну­са (тоб­то в піковій за ви­со­тою ча­с­тині зер­но­во­го на­си­пу). І під час на­ступ­но­го за­ван­та­жен­ня си­ло­са та­ка тен­денція зберігається. Унаслідок цьо­го в си­лосі, в цен­т­ра­ль­ній йо­го ча­с­тині, фак­тич­но по всій йо­го ви­соті, спо­с­тері­гається знач­на засміченість та кон­цен­т­рація дрібних фракцій зер­на.
 І це є відчут­ною про­бле­мою, по­­в’яза­­­ною із технічною та тех­но­логіч­ною не­до­ско­налістю про­це­су за­ван­та­жен­ня си­лосів, оскільки після ви­ван­та­жен­ня та­ко­го зер­на у пер­ших кількох ма­ши­нах спо­с­терігається знач­не пе­ре­ви­щен­ня рівня засміче­ності та вмісту дроб­ле­но­го зер­на, що при­род­но зни­жує йо­го якість та сортність, а от­же, й вартість. То­му для до­сяг­нен­ня по­каз­ників чи­с­то­ти зер­на, що відповіда­ють виз­на­че­ним ви­мо­гам що­до до­пу­с­ти­мо­го рів­ня засміче­ності, гос­по­дар­ни­кам до­во­дить­ся за­сто­со­ву­ва­ти де­які ви­роб­ничі «хи­т­рощі»: пе­реміщу­ва­ти зер­но із си­­ло­са в си­лос, ви­ван­та­жу­ва­ти йо­го в ок­­ре­му си­лос­ну ємність, змішу­ва­ти із зер­ном, що відван­та­жується пізніше, і вда­ва­ти­ся до низ­ки інших за­ходів, які до за­зна­че­ної ви­ще про­бле­ми до­да­ють ще й не­ба­жані до­дат­кові ви­т­ра­ти ре­сурсів. Для усу­нен­ня цьо­го не­доліку за­сто­со­ву­ють гравітаційний роз­поділю­вач зер­на Agri Dry.
Мож­ливі дві йо­го мо­делі: з еле­к­т­рич­ним при­во­дом та кіне­тич­ний. Мон­ту­ють та­кий роз­поділю­вач зер­на все­ре­дині си­ло­са у верхній йо­го ча­с­тині. Йо­го при­зна­чен­ня — рівномірне роз­поділен­ня зер­но­во­го по­то­ку і всіх йо­го скла­до­вих — сміттєвих домішок і дроб­ле­но­го зер­на — по всьо­му по­пе­реч­но­му пе­рерізу бун­ке­ра впро­довж усь­о­го ча­су за­ван­та­жен­ня си­ло­са зер­ном. Та­ке зер­но по всьо­му си­ло­су має од­на­ко­ву щільність, що важ­ли­во для рівномірно­го та ефек­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня. Та­кож це за­побігає ви­ник­нен­ню інших не­ба­жа­них явищ у товщі зер­на, та­ких як: ут­во­рен­ня зон надмірної засміче­ності, зле­жу­ван­ня і самозігріван­ня. Тож за­сто­су­ван­ня гравітаційно­го роз­поді­лю­ва­ча зер­на в ра­зи змен­шує ви­т­ра­ти за­вдя­ки еко­номії еле­к­т­ро­е­нергії на вен­ти­ляцію си­лосів. І що важ­ли­во: один раз ус­та­но­вив­ши гравітаційний роз­поділю­вач зер­на Agri Dry, мож­на повністю поз­ба­ви­тись ве­ли­кої кількості суттєвих про­блем.
Інший важ­ли­вий технічний еле­мент си­лосів — кон­тро­лер Agri Dry Bullseye, який слідкує за по­год­ни­ми умо­ва­ми, підтри­мує потрібну тем­пе­ра­ту­ру і во­логість зер­на шля­хом ре­гу­лю­ван­ня ре­жи­му ро­бо­ти вен­ти­ля­торів і нагрівачів для сушіння зер­на до не­обхідно­го рівня. Йо­го технічні мож­ли­вості да­ють змо­гу ви­ко­ну­ва­ти моніто­ринг та уп­равління зер­но­ви­ми бун­ке­ра­ми із пер­со­наль­но­го комп’юте­ра на відстані до 64 км із до­по­мо­гою без­про­во­до­вих радіомо­демів. Крім то­го, кон­тро­лер Agri Dry Bullseye зда­тен ви­яв­ля­ти осе­ред­ки пе­регріван­ня зер­на у бун­кері та відповідно до їхньої ло­калізації уп­рав­ляє ро­бо­тою верхніх ви­тяж­них вен­ти­ля­торів. Йо­го важ­ли­вою особ­ливістю є мож­ливість поєднан­ня із на­яв­ни­ми у ви­роб­ництві тер­мо­еле­к­т­рич­ни­ми ка­бе­ля­ми, ае­раційни­ми вен­ти­ля­то­ра­ми і пер­со­наль­ни­ми комп’юте­ра­ми.

Інтерв'ю
Ірина Кухтіна
Про необхідність об’єднання виробників ягід, левова частка яких в Україні вирощується одноосібниками й домогосподарствами, говорять уже давно. Минулого року така асоціація – «Ягідництво України» - була зареєстрована. Редакція вирішила... Подробнее
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0