Спецможливості
Технології

Пра­виль­ний кон­троль зер­на під час зберіган­ня

17.12.2015
3502
Пра­виль­ний кон­троль зер­на під час зберіган­ня фото, ілюстрація

Спосіб зберігання зернової маси — зерна або насіння — залежить переважно від її фізичних та фізіологічних властивостей, а також визначається типом установок для активного вентилювання (канальний, підлоговий, переносний та ін.). Але однозначно можна стверджувати, що як тимчасове, так і довгострокове зберігання зернових мас слід технічно забезпечити так, щоб запобігти втратам (крім біологічних) та зниженню якості продукту.

Спосіб зберігання зернової маси — зерна або насіння — залежить переважно від її фізичних та фізіологічних властивостей, а також визначається типом установок для активного вентилювання (канальний, підлоговий, переносний та ін.). Але однозначно можна стверджувати, що як тимчасове, так і довгострокове зберігання зернових мас слід технічно забезпечити так, щоб запобігти втратам (крім біологічних) та зниженню якості продукту.

М. Зань­ко, за­влабораторії на­ук. дослі­джень і ви­про­бу­вань ма­шин для зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки уро­жаю,
канд. техн. на­ук, ст. на­ук. співробітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Ос­танніми ро­ка­ми для зберіган­ня зер­на ши­ро­ко­го за­сто­су­ван­ня на­бу­ли си­ло­си. Во­ни мо­жуть бу­ти різної місткості (до 10 тис. т і більше), ви­го­тов­лені зі сталі, алюмінію і різних сплавів. Най­по­ши­реніший варіант — кон­ст­рукція циліндрич­ної фор­ми, ви­го­тов­ле­на із ли­с­то­вої сталі. Пе­ре­ва­ги ме­та­ле­вих си­лосів — зручність їхньо­го за­ван­та­жен­ня і роз­ван­та­жен­ня. Їх лег­ше і швид­ше бу­ду­ва­ти (мон­ту­ва­ти), вартість однієї тон­ни та­кої місткості в 1,5–2 ра­зи мен­ша, ніж еле­ва­то­ра із залізо­бе­то­ну. До пе­ре­ваг та­ких схо­вищ та­кож тре­ба відне­с­ти їхню ма­лу по­тре­бу в площі. Так, на те­ри­торії, яка не­обхідна для будівництва скла­ду на зберіган­ня 5,5 тис. т, мож­на розмісти­ти три ме­та­ле­вих схо­ви­ща за­галь­ною місткістю 15 тис. т. Ме­та­леві схо­ви­ща надійно за­хи­ща­ють зер­нові ма­си від по­шко­д­жен­ня гри­зу­на­ми, во­ни по­же­жо­без­печні, зручні для про­ве­ден­ня га­зо­вої дезінсекції, ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня і т. д. Си­ло­си ма­ють відповіда­ти низці ви­мог. Так, по­ряд зі стійкістю до ти­с­ку за­ван­та­же­ної у ньо­го зер­но­вої ма­си, вітру і не­спри­ят­ли­вої дії ат­мо­сфер­них фак­торів во­ни ма­ють спри­я­ти збе­ре­жен­ню вихідних по­каз­ників якості зер­но­вої ма­си. Ос­нов­ний не­долік та­ких зер­но­вих си­лосів — у них мож­на надійно зберіга­ти тільки су­хе та се­ред­ньої во­ло­гості зер­но. Од­нак прак­ти­ка свідчить, що за різких пе­ре­падів тем­пе­ра­тур ство­рю­ють­ся значні тем­пе­ра­турні градієнти, які при­зво­дять до яви­ща тер­мо­во­ло­го­провідності зер­но­вої ма­си і ут­во­рен­ня в ній во­ло­ги із кон­ден­са­ту.
Ос­танній фак­тор сти­му­лює ак­ти­вацію мікро­ф­ло­ри і низ­ки інших не­га­тив­них явищ. У бо­ротьбі з ни­ми дієвим за­со­бом ви­с­ту­пає ак­тив­не вен­ти­лю­ван­ня, або ае­рація, до ос­нов­них функцій якої слід відне­с­ти:
   спри­ян­ня знач­но­му підви­щен­ню ха­рак­те­ри­с­тик якості зер­на, оскільки підтри­мується не­обхідна во­логість і тем­пе­ра­ту­ра про­тя­гом усь­о­го періоду йо­го зберіган­ня;
   швид­ке охо­ло­д­жен­ня теп­ло­го (га­ря­чо­го) зер­на до потрібної тем­пе­ра­ту­ри, у ре­зуль­таті чо­го зни­жується вірогідність йо­го псу­ван­ня та за­ра­жен­ня шкідни­ка­ми.
 Та­кий оп­ти­маль­ний во­ло­го-тем­пе­ра­тур­ний ре­жим га­ран­то­ва­но за­побігає ви­ник­нен­ню про­цесів гнит­тя і по­яві плісня­ви на по­верхні зер­на, а та­кож по­шко­д­жен­ню шкідли­ви­ми ко­ма­ха­ми. Ае­рація зер­на відбу­вається за до­по­мо­гою си­с­тем ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня.

Си­с­те­ми ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри зер­на у си­лосі
Підви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри зер­на відіграє клю­чо­ву роль у «житті» си­лосів. Слід за­зна­чи­ти, що на­явність теп­ла в житті вся­ко­го ор­ганізму, навіть та­ко­го, до яко­го відно­сить­ся зер­ни­на, завжди су­про­во­д­жується виділен­ням про­дуктів життєдіяль­ності. А їхня по­ява у зер­но­во­му се­ре­до­вищі — ду­же не­ба­жа­на. Які ме­то­ди бо­роть­би із підви­щен­ням тем­пе­ра­ту­ри? Відповідь од­но­знач­на: швид­ке її по­ни­жен­ня. Оскільки са­ме це зу­пи­няє роз­ви­ток плісня­ви, різних видів ток­сич­них ор­ганізмів, зо­к­ре­ма міко- та аль­фа­ток­синів, бак­теріаль­ної фло­ри. Крім то­го, за­вдя­ки цьо­му по­пе­ре­д­жається по­ява ко­мах-шкідників і знач­ною мірою по­слаб­люється пе­ребіг ме­та­болізму — галь­му­ють­ся внутрішні фізіологічні про­це­си у са­мо­му зерні. То­му кон­тро­лю тем­пе­ра­тур­но­го ста­ну зер­на та ме­ханізму йо­го зміни і ке­ру­ван­ня у си­ло­сах слід на­да­ва­ти ве­ли­ку ува­гу.

   Технічні рішен­ня для кон­тро­лю за тем­пе­ра­ту­рою зер­на у зер­но­с­хо­вищі (си­лосі).
 На­гляд за тем­пе­ра­ту­рою зер­на у си­ло­сах ве­дуть за до­по­мо­гою тер­мо­дат­чиків. Відповідний сиг­нал від них че­рез еле­к­т­ричні ка­белі над­хо­дить до комп’ютер­ної си­с­те­ми. Тем­пе­ра­турні по­каз­ни­ки зер­на мо­жуть фіксу­ва­ти­ся за графіком (навіть із го­дин­ним інтер­ва­лом) відповідно до вста­нов­ле­них оп­ти­маль­них тем­пе­ра­тур­них умов та ре­жи­му йо­го зберіган­ня. Ви­ко­ри­с­тан­ня комп’юте­ра дає змо­гу ро­з­д­ру­ку­ва­ти от­ри­мані дані у ви­гляді ста­ти­с­тич­ної ци­ф­ро­вої інфор­мації або графіків. Чітка си­с­те­ма кон­тро­лю відсте­жує тем­пе­ра­ту­ру все­ре­дині ма­си зер­на та відхи­лен­ня її від нор­ми і за от­ри­ма­ни­ми ре­зуль­та­та­ми прий­мається рішен­ня про по­тре­бу ае­рації. Тем­пе­ра­турні дат­чи­ки мо­жуть бу­ти розміщені в різних точ­ках об’ємно­го про­сто­ру зер­но­вої ма­си си­ло­са: все­ре­дині, збо­ку, вгорі, вни­зу і т. д. Це дає змо­гу точ­но вста­но­ви­ти ло­каль­ний осе­ре­док «тем­пе­ра­тур­ної три­во­ги» і вста­но­ви­ти ступінь та ре­жим ае­раційно­го охо­ло­джен­ня або нагріван­ня.

   Си­с­те­ма ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри ЕСКТ-Ц (Одесь­кий за­вод еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня — «Зер­но­ва Сто­ли­ця») пер­шо­чер­го­во спря­мо­ва­на на кон­троль тем­пе­ра­ту­ри зер­на в про­цесі йо­го зберіган­ня. Фак­тич­но це — про­грам­ний ком­плекс, який дає мож­ливість своєчас­но виз­на­чи­ти вірогідність ви­ник­нен­ня осе­ред­ку са­мо­зігріван­ня зер­на шля­хом ви­ра­ху­ван­ня декілько­ма ал­го­рит­ма­ми тен­денції що­до зро­с­тан­ня йо­го тем­пе­ра­ту­ри. До скла­ду ком­плек­су вхо­дять:
   тер­мопідвіски — за своєю сут­тю це ка­бель-тро­си із розміще­ни­ми на них дат­чи­ка­ми тем­пе­ра­ту­ри фірми Dallas Semiconductor (США);
   бло­ки зби­ран­ня інфор­мації;
   станція об­роб­ки та візу­алізації інфор­мації.
Про­грам­не за­без­пе­чен­ня дає змо­гу відслідко­ву­ва­ти у ре­жимі ре­аль­но­го ча­су стан тем­пе­ра­ту­ри як на рівні всьо­го еле­ва­то­ра, так і в кож­но­му кор­пусі, си­лосі, кожній ча­с­тині си­ло­са або зо­ни скла­ду ок­ре­мо.
Графіки зміни тем­пе­ра­ту­ри поліпшу­ють ве­ден­ня візу­аль­но­го кон­тро­лю за тен­денціями ре­жимів зберіган­ня зер­на, а си­с­те­ма три­вож­ної інфор­мації по­пе­ре­д­жає про ви­яв­лен­ня кри­тич­ної тем­пе­ра­ту­ри за­вчас­но — до на­стан­ня не­зво­рот­них про­цесів (що до­стат­ньо склад­но зро­би­ти у разі про­ве­ден­ня руч­них замірів і фіксації да­них у па­пе­ро­вих жур­на­лах).
Кар­ти­на тем­пе­ра­тур­но­го ста­ну зер­на за точ­ка­ми розміщен­ня тер­мо­дат­чиків, ви­ве­де­на на монітор комп’юте­ра, візу­алізує інфор­мацію та сприяє точній йо­го оцінці у ре­жимі ре­аль­но­го ча­су та швид­ко­му ре­а­гу­ван­ню за по­тре­би ко­рекції тем­пе­ра­ту­ри.
Оригіна­ль­не ви­ко­нан­ня вуз­ла кріплен­ня тер­мопідвіски дає змо­гу мінімізу­ва­ти на­ван­та­жен­ня та за­побігає її зги­нан­ню чи скру­чу­ван­ню, та­ким чи­ном вдається уник­ну­ти руй­ну­ван­ня еле­ментів кон­ст­рукції у про­цесі ек­сплу­а­тації. Си­с­те­ма вимірів обходиться без проміжних пе­ре­тво­рю­вачів, які по­тре­бу­ють калібру­ван­ня і ме­т­ро­логічної повірки, за­вдя­ки чо­му в ній змен­ши­лась кількість клем­них па­я­них ви­робів.
Ос­новні пе­ре­ва­ги си­с­те­ми ЕСКТ-Ц:
   ци­ф­ро­ва тех­но­логія об­роб­ки сиг­налів;
   оригінальні ал­го­рит­ми об­роб­ки і візу­алізації інфор­мації;
   точність замірів підви­ще­на в 3–5 разів порівня­но з ана­ло­го­вою тех­но­логією;
   зни­жен­ня ви­т­рат на ка­бель­но-провідни­ко­ву про­дукцію;
   ско­ро­чен­ня термінів уп­ро­ва­д­жен­ня;
   низькі ек­сплу­а­таційні ви­т­ра­ти;
   змен­шен­ня ча­су окуп­ності об­лад­нан­ня;
   на­очність по­точ­но­го ста­ну все­ре­дині си­ло­са, ко­ль­о­ро­ва інди­кація;
   інтуїтив­но зро­зумілий інтер­фейс дає змо­гу лег­ко на­вчи­ти об­слу­го­ву­ю­чий пер­со­нал і ла­бо­рантів. До­стовірність от­ри­ма­ної інфор­мації не за­ле­жить від осо­би­с­тих яко­с­тей об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу, як це має місце у разі руч­но­го ре­жи­му реєстрації тем­пе­ра­ту­ри.

   За­слу­го­вує на ува­гу си­с­те­ма вимірю­ван­ня да­них і кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри ком­панії NEUERO (Німеч­чи­на), ос­новні функції якої:
   от­ри­ман­ня інфор­мації у ви­гляді про­то­колів різної фор­ми, об­роб­ка комп’ютер­ною про­гра­мою от­ри­ма­них із цен­т­раль­но­го пуль­та по­каз­ників тем­пе­ра­ту­ри і за­не­сен­ня їх у пам’ять ци­ф­ро­вої ба­зи да­них (тоб­то тем­пе­ра­турні по­каз­ни­ки мо­жуть відо­б­ра­жа­ти­ся як у графічно­му ви­гляді, так і бу­ти ро­з­д­ру­ко­ва­ни­ми у ви­гляді про­то­колів);
   візу­алізація да­них на ос­нові пла­ну розміщен­ня тер­мо­дат­чиків у тримірній па­но­рамі, що дає змо­гу з пер­шо­го по­гля­ду по­ба­чи­ти кри­тичні ділян­ки, ви­я­ви­ти ак­ту­альні місця опе­ра­тив­но­го втру­чан­ня і не­гай­но вжи­ти відповідні за­хо­ди що­до ко­рекції кри­тич­них тем­пе­ра­тур зер­на у схо­вищі. Графічна оцінка про­це­су зміни тем­пе­ра­ту­ри до­по­ма­гає у скла­данні про­гно­зу на­прямків ру­ху тем­пе­ра­ту­ри;
   інфор­мація по­точ­но­го ста­ну що­до тем­пе­ра­ту­ри в ок­ре­мих бун­ке­рах. Тоб­то до скла­ду постійних да­них мо­же бу­ти до­да­на до­дат­ко­ва інфор­мація що­до кож­но­го бун­ке­ра. Ме­жові дані що­до кож­но­го бун­ке­ра за­ле­жать від зер­на (ви­ду, сор­ту, фізич­но­го ста­ну) і мо­жуть вста­нов­лю­ва­ти­ся індивіду­аль­но. За­старілі дані мо­жуть ав­то­ма­тич­но ви­да­ля­ти­ся або за­но­си­тись до архіву;
   об­роб­ка да­них. Мож­на от­ри­му­ва­ти різно­манітні дру­ко­вані про­то­ко­ли із кла­сифікацією за гру­па­ми бун­керів. Для всіх видів об­роб­ки інте­г­ро­ва­но по­пе­редній пе­ре­гляд дру­ку. Та­ким чи­ном ко­ри­с­ту­вач мо­же будь-ко­ли от­ри­ма­ти всі не­обхідні дані для пе­ре­гля­ду своїх до­ку­ментів про­стим на­ти­с­кан­ням кноп­ки.
З на­ве­де­но­го ви­ще мож­на кон­ста­ту­ва­ти, що си­с­те­ма кон­тро­лю зміни тем­пе­ра­ту­ри є іде­аль­ним інстру­мен­том у су­час­но­му уп­равлінні про­це­сом зберіган­ня зер­но­вих куль­тур.
Ка­белі та тер­мо­па­ри си­с­те­ми тер­мо­метрії розміщені на різних рівнях зер­на. Це дає змо­гу от­ри­му­ва­ти яко­мо­га точнішу, об’єктив­ну інфор­мацію про по­точ­ний тем­пе­ра­тур­ний стан зер­но­вої ма­си. За ба­жан­ня за­мов­ни­ка тер­мо­метрія та си­с­те­ма ае­рації мо­жуть бу­ти об’єднані для ав­то­ма­тич­но­го уп­равління про­це­са­ми зберіган­ня про­дук­ту в си­лосі.
 
   Си­с­те­ма кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри зер­на ком­панії OBIAL (Туреччина) скла­дається із тер­мопідвісок, розміще­них усе­ре­дині си­ло­са, які фіксу­ють інфор­мацію у діаметрі 3 м, і є стаціо­нар­ним або пор­та­тив­ним при­ст­роєм кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри із ци­ф­ро­вим дис­плеєм. Тер­мопідвіски із дат­чи­ка­ми тем­пе­ра­ту­ри все­ре­дині них за своєю сут­тю є ста­ле­ви­ми тро­са­ми — та­ке ви­ко­нан­ня по­пе­ре­д­жує їхнє роз­тя­гу­ван­ня по всій до­вжині. Си­с­те­ма кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри мо­же бу­ти під’єдна­на до пер­со­наль­но­го комп’юте­ра, що дає змо­гу ве­с­ти кон­троль тем­пе­ра­ту­ри без­по­се­ред­ньо че­рез монітор. Для ви­роб­ництва за­зна­че­них си­с­тем ав­то­ма­ти­зації ком­панія OBIAL ви­ко­ри­с­то­вує ви­со­ко­якісні ком­плек­ту­ючі су­час­но­го технічно­го рівня та­ких брендів, як Siemens і Schneider Electric.

   За­слу­го­вує на ува­гу і про­дукція шведсь­кої ком­панії Liros Electronic (пред­став­ник в Ук­раїні — ТОВ «КСК Ав­то­ма­ти­зація»), яка спеціалізу­ють­ся на тех­но­логії зберіган­ня зер­на по­над 30 років. Зо­к­ре­ма, ком­панія на рин­ку Ук­раїни про­по­нує по­вний ком­плекс кон­троль­но-вимірю­валь­но­го об­лад­нан­ня, що до­по­мо­же:
   візу­алізу­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру в зер­но­­схо­вищі;
   кон­тро­лю­ва­ти на­пов­нен­ня схо­ви­ща зер­ном за до­по­мо­гою дат­чиків верх­­ньо­го і ниж­нь­о­го рівнів зер­но­вої ма­си;
   виз­на­ча­ти во­логість і тем­пе­ра­ту­ру в над­си­лос­но­му про­сторі;
   ав­то­ма­тич­но ке­ру­ва­ти вен­ти­ля­то­ра­ми за зміни по­каз­ників во­ло­гості та тем­пе­ра­ту­ри зовні си­ло­са.
Си­с­те­ма кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри у зер­но­с­хо­ви­щах Grain-Watch є най­по­пу­лярнішим про­дук­том ви­роб­ництва ком­панії Liros. Тер­мопідвіски Grain-Watch ра­зом із вимірю­валь­ни­ми спи­са­ми, дат­чи­ка­ми во­ло­гості і про­грам­ним за­без­пе­чен­ням гаранту­ють надійну ро­бо­ту си­с­те­ми кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри у зер­но­с­хо­ви­щах. Тем­пе­ра­турні підвіски ос­на­ще­но ви­со­ко­якісни­ми ци­ф­ро­ви­ми дат­чи­ка­ми та інно­ваційною дво­провідною си­с­те­мою.
Тер­мопідвіски для кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри зер­на — це не­одмінна скла­до­ва найбільш гнуч­кої, надійної і точ­ної си­с­те­ми кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри зер­на на світо­во­му рин­ку. Їм на­да­ють пе­ре­ва­гу з ог­ля­ду на зруч­не й лег­ке мон­ту­ван­ня до гачків у стелі або на да­ху бе­тон­них чи ста­ле­вих бун­керів. Ци­ф­рові дат­чи­ки роз­роб­лені відповідно до ви­мог ATEX, IECEx, ГОСТ-Р і не по­тре­бу­ють щорічно­го калібру­ван­ня та технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня (на відміну від тем­пе­ра­тур­них підвісок із дво­ма тер­мо­еле­мен­та­ми, діода­ми або ре­зи­с­то­ра­ми). Це еко­но­мить не тільки час, але й ско­ро­чує ви­т­ра­ти.

Правильне розміщення
зерна в силосі
Для успішно­го при­род­но­го сушіння та при­му­со­во­го вен­ти­лю­ван­ня зер­на йо­го не­обхідно пра­виль­но розмісти­ти в бун­кері. Зер­но­ва ма­са має бу­ти вирівня­ною за своїм скла­дом — слід за­без­пе­чи­ти рівномірне роз­поділен­ня дрібних ча­с­ток зер­на та до­пу­с­ти­мої кількості не­зер­но­вих домішок за­галь­ним об’ємом зер­на в усьо­­­­­­­му бун­кері, оскільки від цьо­­­го знач­ною мірою за­ле­жать оп­ти­маль­не над­хо­д­жен­ня по­­вітря­но­го по­то­ку та ефек­тив­ність вен­ти­лю­ван­ня зер­на у бун­кері. Од­нак у ба­­га­ть­ох си­ло­сах це не за­без­пе­чується. Ха­рак­тер­ним і ра­зом з тим не­га­тив­ним є ме­ханічне по­шко­­джен­ня (дроб­лен­ня) зер­на під час за­­ван­та­жен­ня йо­го в бун­кер, по­за­як ця дрібна фракція в значній кількості кон­цен­т­рується у верхній цен­т­ральній ча­с­тині си­ло­са та зер­но­во­го «сто­впа» і має фор­му ко­ну­са (тоб­то в піковій за ви­со­тою ча­с­тині зер­но­во­го на­си­пу). І під час на­ступ­но­го за­ван­та­жен­ня си­ло­са та­ка тен­денція зберігається. Унаслідок цьо­го в си­лосі, в цен­т­ра­ль­ній йо­го ча­с­тині, фак­тич­но по всій йо­го ви­соті, спо­с­тері­гається знач­на засміченість та кон­цен­т­рація дрібних фракцій зер­на.
 І це є відчут­ною про­бле­мою, по­­в’яза­­­ною із технічною та тех­но­логіч­ною не­до­ско­налістю про­це­су за­ван­та­жен­ня си­лосів, оскільки після ви­ван­та­жен­ня та­ко­го зер­на у пер­ших кількох ма­ши­нах спо­с­терігається знач­не пе­ре­ви­щен­ня рівня засміче­ності та вмісту дроб­ле­но­го зер­на, що при­род­но зни­жує йо­го якість та сортність, а от­же, й вартість. То­му для до­сяг­нен­ня по­каз­ників чи­с­то­ти зер­на, що відповіда­ють виз­на­че­ним ви­мо­гам що­до до­пу­с­ти­мо­го рів­ня засміче­ності, гос­по­дар­ни­кам до­во­дить­ся за­сто­со­ву­ва­ти де­які ви­роб­ничі «хи­т­рощі»: пе­реміщу­ва­ти зер­но із си­­ло­са в си­лос, ви­ван­та­жу­ва­ти йо­го в ок­­ре­му си­лос­ну ємність, змішу­ва­ти із зер­ном, що відван­та­жується пізніше, і вда­ва­ти­ся до низ­ки інших за­ходів, які до за­зна­че­ної ви­ще про­бле­ми до­да­ють ще й не­ба­жані до­дат­кові ви­т­ра­ти ре­сурсів. Для усу­нен­ня цьо­го не­доліку за­сто­со­ву­ють гравітаційний роз­поділю­вач зер­на Agri Dry.
Мож­ливі дві йо­го мо­делі: з еле­к­т­рич­ним при­во­дом та кіне­тич­ний. Мон­ту­ють та­кий роз­поділю­вач зер­на все­ре­дині си­ло­са у верхній йо­го ча­с­тині. Йо­го при­зна­чен­ня — рівномірне роз­поділен­ня зер­но­во­го по­то­ку і всіх йо­го скла­до­вих — сміттєвих домішок і дроб­ле­но­го зер­на — по всьо­му по­пе­реч­но­му пе­рерізу бун­ке­ра впро­довж усь­о­го ча­су за­ван­та­жен­ня си­ло­са зер­ном. Та­ке зер­но по всьо­му си­ло­су має од­на­ко­ву щільність, що важ­ли­во для рівномірно­го та ефек­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня. Та­кож це за­побігає ви­ник­нен­ню інших не­ба­жа­них явищ у товщі зер­на, та­ких як: ут­во­рен­ня зон надмірної засміче­ності, зле­жу­ван­ня і самозігріван­ня. Тож за­сто­су­ван­ня гравітаційно­го роз­поді­лю­ва­ча зер­на в ра­зи змен­шує ви­т­ра­ти за­вдя­ки еко­номії еле­к­т­ро­е­нергії на вен­ти­ляцію си­лосів. І що важ­ли­во: один раз ус­та­но­вив­ши гравітаційний роз­поділю­вач зер­на Agri Dry, мож­на повністю поз­ба­ви­тись ве­ли­кої кількості суттєвих про­блем.
Інший важ­ли­вий технічний еле­мент си­лосів — кон­тро­лер Agri Dry Bullseye, який слідкує за по­год­ни­ми умо­ва­ми, підтри­мує потрібну тем­пе­ра­ту­ру і во­логість зер­на шля­хом ре­гу­лю­ван­ня ре­жи­му ро­бо­ти вен­ти­ля­торів і нагрівачів для сушіння зер­на до не­обхідно­го рівня. Йо­го технічні мож­ли­вості да­ють змо­гу ви­ко­ну­ва­ти моніто­ринг та уп­равління зер­но­ви­ми бун­ке­ра­ми із пер­со­наль­но­го комп’юте­ра на відстані до 64 км із до­по­мо­гою без­про­во­до­вих радіомо­демів. Крім то­го, кон­тро­лер Agri Dry Bullseye зда­тен ви­яв­ля­ти осе­ред­ки пе­регріван­ня зер­на у бун­кері та відповідно до їхньої ло­калізації уп­рав­ляє ро­бо­тою верхніх ви­тяж­них вен­ти­ля­торів. Йо­го важ­ли­вою особ­ливістю є мож­ливість поєднан­ня із на­яв­ни­ми у ви­роб­ництві тер­мо­еле­к­т­рич­ни­ми ка­бе­ля­ми, ае­раційни­ми вен­ти­ля­то­ра­ми і пер­со­наль­ни­ми комп’юте­ра­ми.

Інтерв'ю
Коли на землі буде впевнений власник, який міцно стоїть на ногах, він дбатиме про її благополуччя, сприятиме збагаченню рідного краю. Опорою для розвитку села є сільгоспвиробники середнього рівня, сімейні фермерські господарства. З початку... Подробнее
Бакуменко
Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтримав продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель в Україні. За продовження мораторію виступають фракції "Народного фронту", "Батьківщини" і

1
0