Спецможливості
Статті

Поповнення ринку сортів рослин: горох посівний

07.07.2010
290
Поповнення ринку  сортів рослин: горох посівний фото, ілюстрація

У Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у 2009 році записано 40 сортів гороху посівного зернового напряму використання за період з 1993 року, зокрема, в 2009 р. - шість сортів: Гарде, Лавр, Маскара, Улус, Чекбек і ЧЛБ-5. Сорти гороху посівного регулярно реєстрували, починаючи з 2000 року.

У Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у 2009 році записано 40 сортів гороху посівного зернового напряму використання за період з 1993 року, зокрема, в 2009 р. - шість сортів: Гарде, Лавр, Маскара, Улус, Чекбек і ЧЛБ-5. Сорти гороху посівного регулярно реєстрували, починаючи з 2000 року. 

До то­го в Дер­жав­но­му реєстрі сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раїні, налічу­ва­ло­ся 36 сортів го­ро­ху посівно­го (90%). Чо­ти­ри сор­ти (10%), бу­ло вне­се­но в Реєстр, по­чи­на­ю­чи з 2001 ро­ку. При цьо­му 25 най­ме­ну­вань (62,5%) із усієї за­реєстро­ва­ної кількості - сор­ти вітчиз­ня­ної се­лекції, 13 - сор­ти іно­зем­но­го по­хо­д­жен­ня (32,5%)та два сор­ти (5%) - спільного по­хо­д­жен­ня.
Найбільш плідни­ми за кількістю за­реєстро­ва­них сортів го­ро­ху посівно­го бу­ли 2006, 2009, 2004 та 2008 ро­ки (відповідно, за­реєстро­ва­но вісім, шість та по п'ять сортів). По­чи­на­ю­чи з 2000 ро­ку, за­реєстро­ва­них та підтри­му­ва­них сортів бу­ло більше ніж один.
Усьо­го в нашій дер­жаві в групі зер­но­бо­бо­вих куль­тур налічується п'ять видів куль­тур: го­рох, со­че­ви­ця, нут, чи­на та ква­со­ля зви­чай­на. На 2009 рік за­реєстро­ва­но 62 сор­ти зер­но­бо­бо­вих куль­тур, у то­му числі го­ро­ху - 40 сортів.
 
Нові сор­ти го­ро­ху посівно­го зерно­во­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня

Гар­де
За­яв­ник: "Ліма­грейн Ад­ван­та
Ніделенд Б. В." (Нідер­лан­ди).
Іден­тифікаційний опис. Рос­ли­ни сор­ту се­ред­ньої ви­со­ти, без ан­тоціано­во­го за­барв­лен­ня та вто­рин­них ли­с­точків, з дво­ма-трьо­ма квітка­ми на вузлі. Се­ред­нь­о­раннє цвітіння й до­сти­ган­ня.
Стеб­ло не­фасційо­ва­не, се­ред­ньої до­в­жи­ни та з се­ред­нь­ою кількістю вузлів, із пер­шим фер­тиль­ним вуз­лом включ­но.
При­ли­с­ток до­б­ре роз­ви­ну­тий, з фор­мою "кро­ля­чих вух", без вос­ко­во­го на­льо­ту, се­ред­ньої до­вжи­ни й ши­ри­ни та з ду­же ма­лою щільністю пля­ми­с­тості.
Квітка з се­ред­нь­ою до­вжи­ною квітконіжки від стеб­ла до пер­шої квітки, має се­ред­ню ши­ри­ну ча­шо­ли­ст­ка та ок­руг­лу фор­му верхівки верх­нь­о­го ча­шо­ли­с­т­ка на дру­го­му квіту­ю­чо­му вузлі.
 Колір па­ру­са - від біло­го до кре­мо­во­го, з ма­лою мак­си­маль­ною йо­го ши­­ри­­ною, з силь­но підня­тою фор­мою ос­­но­­ви та слаб­кою інтен­сивністю хви­ля­с­тості.
Біб має ма­лу кількість насінних за­чатків се­ред­ньої до­вжи­ни, вузь­кий, жов­то­го ко­ль­о­ру без пер­га­мент­ності, з ви­пук­лим ти­пом ви­ги­ну та відсутнім або ду­же слаб­ким сту­пе­нем йо­го про­яву.
Насіни­на сфе­рич­ної фор­ми, має про­сту фор­му крох­маль­них зе­рен, сім'ядолі зе­ле­но­го ко­ль­о­ру із помірною змор­ш­ку­ватістю. Без чор­но­го за­барв­лен­ня руб­чи­ка.
Ма­са 1000 насінин - се­ред­ня.
Гос­по­дарсь­ка ха­рак­те­ри­с­ти­ка. Рос­ли­ни зав­виш­ки 72-88 см. Сорт се­ред­нь­опізній (ве­ге­таційний період - 86-95 днів), інтен­сив­но­го ти­пу, при­дат­ний до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня. Ма­са 1000 насінин - 230-236 грамів.
За да­ни­ми за­яв­ни­ка, ре­ко­мен­дується висіва­ти за 100-відсот­ко­вої гос­по­дарсь­кої при­дат­ності 1-1,2 млн/га насінин.
За ро­ки ви­про­бу­ван­ня в об­лас­них дер­жав­них цен­т­рах ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе ви­со­ко­в­ро­жай­ним, із вмістом білка 20,8-23,7%. Се­редній уро­жай ста­но­вив 37,8-38 ц/га, що на 21,4-23,8% більше за стан­дарт.
Сорт стійкий до ви­ля­ган­ня й оси­пан­ня, ура­жен­ня ас­кохіто­зом і ан­т­рак­но­зом. Ко­ре­не­ви­ми гни­ля­ми ура­жується ниж­че за стан­дарт.
Кра­ще ро­дить на се­ред­ньоваж­ких грун­тах з хо­ро­шим аг­ро­фо­ном і по­тре­бує до­стат­ньої кількості во­ло­ги на по­чат­ку ве­ге­тації. Пе­ре­дусім при­зна­че­ний для про­до­воль­чо­го ви­ко­ри­с­тан­ня.
Для за­без­пе­чен­ня рівномірності та на­си­че­ності ко­ль­о­ру зер­на зби­ра­ти вро­жай ре­ко­мен­дується за во­ло­гості зер­на 17-18 відсотків.
 Ре­ко­мен­до­ва­но для по­ши­рен­ня в зо­нах Лісо­сте­пу та Полісся.

Лавр
За­яв­ник: Дер­жав­на на­уко­ва ус­та­но­ва - Крас­но­дарсь­кий на­уко­во-дослідний інсти­тут сільсько­го гос­по­дар­ст­ва
ім. П. П. Лук'янен­ка (Росія).
Іден­тифікаційний опис. Рос­ли­ни сор­ту низькі, без ан­тоціано­во­го за­барв­лен­ня та вто­рин­них ли­с­точків, з дво­ма квітка­ми на вузлі. Се­ред­нь­о­раннє цвітіння й до­сти­ган­ня.
Стеб­ло не­фасційо­ва­не, ко­рот­ке, з се­ред­нь­ою кількістю вузлів.
При­ли­с­ток до­б­ре роз­ви­ну­тий, без фор­ми "кро­ля­чих вух", з вос­ко­вим на­льо­том, дов­гий з се­ред­нь­ою ши­ри­ною та щільною пля­мистістю.
Квітка з се­ред­нь­ою до­вжи­ною квітконіжки від стеб­ла до пер­шої квітки, має се­ред­ню ши­ри­ну ча­шо­ли­ст­ка та за­го­ст­ре­ну фор­му верхівки верх­нь­о­го ча­шо­ли­с­ти­ка на дру­го­му квіту­ю­чо­му вузлі.
Колір па­ру­са білий із се­ред­нь­ою мак­си­маль­ною йо­го ши­ри­ною, з підня­тою фор­мою ос­но­ви та слаб­кою інтен­сивністю хви­ля­с­тості.
Біб має се­ред­ню кількість на­­сінних за­чатків, се­редні до­вжи­ну й ши­ри­ну, жов­то­го ко­ль­о­ру з пер­га­ментністю, увігну­тим ти­пом ви­ги­ну та відсутнім або ду­же слаб­ким сту­пе­нем йо­го про­яву.
Інтен­сивність зе­ле­но­го за­барв­лен­ня не­стиг­ло­го насіння слаб­ка.
Насіни­на сфе­рич­ної фор­ми, має про­сту фор­му крох­маль­них зе­рен, сім'ядолі зе­ле­но­го ко­ль­о­ру, не змор­ш­ку­ваті. Без чор­но­го за­барв­лен­ня руб­чи­ка.
Ма­са 1000 насінин - ма­ла.
Гос­по­дарсь­ка ха­рак­те­ри­с­ти­ка. Рос­ли­ни зав­виш­ки 80-111 см. Сорт се­­ред­­нь­о­с­тиг­лий (ве­ге­таційний період - 80-90 днів), напівінтен­сив­но­го ти­пу.
За да­ни­ми за­яв­ни­ка, ре­ко­мен­дується висіва­ти за 100-відсот­ко­вої гос­по­дарсь­кої при­дат­ності 1,1-1,3 млн/га насінин.
За ро­ки ви­про­бу­ван­ня в об­лас­них дер­жав­них цен­т­рах ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин сорт про­явив се­бе як уро­жай­ний, з підви­ще­ним вмістом білка (24,3-25,6%), хо­ро­ши­ми сма­ко­ви­ми яко­с­тя­ми та ма­сою 1000 насінин - 229-271 грам.
Се­редній уро­жай ста­но­вив 31,5-35,8 ц/га, що на 7,2-10,6 ц/га більше за стан­дарт.
Сорт стійкий про­ти ас­кохіто­зу та ан­т­рак­но­зу; по­су­хостійкість ви­ща за се­ред­ню. Ко­ре­не­ви­ми гни­ля­ми ура­жується на рівні стан­дартів.
Ре­ко­мен­до­ва­но для по­ши­рен­ня в зо­нах Сте­пу, Лісо­сте­пу та Полісся.
Ма­с­ка­ра
За­яв­ник: "КВС Ло­хов ГмбХ"
(Німеч­чи­на).
Іден­тифікаційний опис. Рос­ли­ни сор­ту неви­сокі, без ан­тоціано­во­го за­­бар­в­лен­ня та вто­рин­них ли­с­точків, з дво­ма-трьо­ма квітка­ми на вузлі, се­ред­нь­о­ран­нь­о­го цвітіння й до­сти­ган­ня.
Стеб­ло не­фасційо­ва­не, се­ред­ньої до­вжи­ни та з ба­га­ть­ма вуз­ла­ми, з пер­шим фер­тиль­ним вуз­лом включ­но.
При­ли­с­ток до­б­ре роз­ви­ну­тий, без фор­ми "кро­ля­чих вух", без вос­ко­во­го на­льо­ту, дов­гий і ши­ро­кий та з ма­лою щільністю пля­ми­с­тості.
Квітка з се­ред­нь­ою до­вжи­ною квітконіжки від стеб­ла до пер­шої квітки, має се­ред­ню ши­ри­ну ча­шо­ли­ст­ка та за­го­ст­ре­ну фор­му верхівки верх­нь­о­го ча­шо­ли­с­ти­ка на дру­го­му квіту­ю­чо­му вузлі.
Колір па­ру­са білий з мак­си­маль­но ма­лою йо­го ши­ри­ною, підня­тою фор­мою ос­но­ви та помірною інтен­сивністю хви­ля­с­тості.
Біб має се­ред­ню кількість насінних за­чатків, дов­гий і се­ред­ньої ши­ри­ни, зе­ле­но­го ко­ль­о­ру з пер­га­ментністю, увігну­тим ти­пом ви­ги­ну та відсутнім або слаб­ким сту­пе­нем йо­го про­яву.
Інтен­сивність зе­ле­но­го за­барв­лен­ня не­стиг­ло­го насіння слаб­ка.
Насіни­на сфе­рич­ної фор­ми, має про­сту фор­му крох­маль­них зе­рен, сім'я­долі зе­ле­но­го ко­ль­о­ру, не змор­ш­ку­ваті. Без чор­но­го за­барв­лен­ня руб­чи­ка.
Ма­са 1000 насінин - се­ред­ня.
Гос­по­дарсь­ка ха­рак­те­ри­с­ти­ка. Рос­ли­ни зав­виш­ки 66-81см. Сорт се­ред­нь­о­с­тиг­лий (ве­ге­таційний період - 84-92 дні), напівінтен­сив­но­го ти­пу, при­дат­ний для ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня.
За да­ни­ми за­яв­ни­ка, ре­ко­мен­дується висіва­ти за 100-відсот­ко­вої гос­по­дарсь­кої при­дат­ності 1-1,2 млн/га насінин.
Сорт ви­со­ко­в­ро­жай­ний. За ро­ки ви­про­бу­ван­ня в об­лас­них дер­жав­них цен­т­рах ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин от­ри­ма­ли се­редній уро­жай 34,7-36,8 ц/га, що на 12,8-23 ц більше за стан­дарт. У спри­ят­ливі ро­ки здат­ний да­ва­ти май­же 60 ц/га зер­на з вмістом білка 21,4-24,2%. Ма­са 1000 насінин - 243-260 грамів.
Сорт стійкий про­ти ас­кохіто­зу та ан­т­рак­но­зу. По­су­хостійкість - ви­ща за се­ред­ню.
Ре­ко­мен­до­ва­но для по­ши­рен­ня в зо­нах Сте­пу, Лісо­сте­пу та Полісся.

Улус
За­яв­ник: Інсти­тут цу­к­ро­вих бу­ряків Ук­раїнської ака­демії аг­рар­них на­ук (Ук­раїна).
Іден­тифікаційний опис. Рос­ли­ни сор­ту се­ред­ньої ви­со­ти, без ан­тоціано­во­го за­барв­лен­ня та вто­рин­них ли­с­точків, з дво­ма-трьо­ма квітка­ми на вузлі, се­ред­нь­о­ран­нь­о­го цвітіння й до­сти­ган­ня.
Стеб­ло не­фасційо­ва­не, се­ред­ньої до­в­жи­ни та з се­ред­нь­ою кількістю вузлів, із пер­шим фер­тиль­ним вуз­лом включ­но.
При­ли­с­ток до­б­ре роз­ви­ну­тий, без фор­ми "кро­ля­чих вух", без вос­ко­во­го на­льо­ту, се­ред­ньої до­вжи­ни й ши­ри­ни та з се­ред­нь­ою щільністю пля­ми­с­тості.
Квітка з се­ред­нь­ою до­вжи­ною квітконіжки від стеб­ла до пер­шої квітки, має се­ред­ню ши­ри­ну ча­шо­ли­ст­ка та за­го­ст­ре­ну фор­му верхівки верх­ньо­­го ча­шо­ли­с­ти­ка на дру­го­му квітую­­чо­му вузлі.
Колір па­ру­са білий, з ма­лою мак­си­маль­ною йо­го ши­ри­ною, підня­тою фор­мою ос­но­ви та помірною інтен­сивністю хви­ля­с­тості.
Біб має се­ред­ню кількість насінних за­чатків, се­редні до­вжи­ну та ши­ри­ну, помірно зе­ле­не за­барв­лен­ня, пер­га­ментність, увігну­тий тип ви­ги­ну зі слаб­ким сту­пе­нем йо­го про­яву.
Насіни­на сфе­рич­ної фор­ми, має про­­сту фор­му крох­маль­них зе­рен, сім'я­долі зе­ле­но­го ко­ль­о­ру, не змор­ш­ку­ваті. Без чор­но­го за­барв­лен­ня руб­чи­ка.
Ма­са 1000 насінин - се­ред­ня.
Гос­по­дарсь­ка ха­рак­те­ри­с­ти­ка. Рос­ли­ни зав­виш­ки 71-84 см. Сорт се­ред­нь­опізній (ве­ге­таційний період - 85-97 днів), напівінтен­сив­но­го ти­пу, при­дат­ний для ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня.
За да­ни­ми За­яв­ни­ка, ре­ко­мен­дується висіва­ти за 100-відсот­ко­вої гос­по­дарсь­кої при­дат­ності 1,2-1,4 млн / га насінин.
Уро­жай­ний. За ро­ки ви­про­бу­ван­ня в об­лас­них дер­жав­них цен­т­рах ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин ви­ро­с­ти­ли се­редній уро­жай 32,4-33,6 ц/га, що на 7,8-11,7% більше за стан­дарт, із вмістом білка 22,2-22,5%. Ма­са 1000 насінин - 244 гра­ми.
Сорт стійкий до ви­ля­ган­ня й оси­пан­ня та має се­ред­ню по­су­хо­стій­кість. Ас­кохіто­зом ура­жується ниж­че за стан­дарт.
Ре­ко­мен­до­ва­но для по­ши­рен­ня в зо­нах Лісо­сте­пу та Полісся.

Нові сор­ти го­ро­ху ово­че­во­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня

Арія
За­яв­ник: То­ва­ри­ст­во з об­ме­же­ною
відповідальністю "Ярд".
Іден­тифікаційний опис. Рос­ли­ни сор­ту ду­же низькі, без ан­тоціано­во­го за­барв­лен­ня, із вто­рин­ни­ми ли­с­точ­ка­ми, з дво­ма-трьо­ма квітка­ми на вузлі, ран­нь­о­го цвітіння та се­ред­нь­о­го до­сти­ган­ня.
Стеб­ло не­фасційо­ва­не, се­ред­ньої до­вжини, з се­ред­нь­ою кількістю вузлів.
Ли­ст­ки помірно зе­ле­но­го ко­ль­о­ру без сіру­ва­то­го відтінку та з се­ред­нь­ою кількістю вто­рин­них ли­с­точків.
Вто­ринні ли­с­точ­ки ха­рак­те­ри­зу­ють­ся та­ки­ми оз­на­ка­ми: без вос­ко­во­го на­льо­ту на верхніх ли­с­точ­ках, се­редній розмір, се­ред­ня до­вжи­на, не­ши­рокі, се­ред­ня відстань від най­шир­шої ча­с­ти­ни до ос­но­ви та слаб­кий ступінь зуб­ча­с­тості.
При­ли­с­ток до­б­ре роз­ви­ну­тий, без фор­ми "кро­ля­чих вух", з вос­ко­вим на­­льо­­том на йо­го по­верхні, до­вжи­на та ши­ри­на - се­редні, з помірною пля­мистістю.
Квітка з се­ред­нь­ою до­вжи­ною квітконіжки від стеб­ла до пер­шої квітки, має се­ред­ню ши­ри­ну ча­шо­ли­ст­ка з за­го­ст­ре­ною фор­мою верхівки верх­нь­о­го ча­шо­ли­с­ти­ка на дру­го­му квіту­ю­чо­му вузлі.
Колір па­ру­са білий, з ма­лою мак­си­маль­ною йо­го ши­ри­ною, пря­мою фор­мою ос­но­ви та помірною інтен­сивністю хви­ля­с­тості.
Біб має ве­ли­ку кількість насінних за­чатків, се­ред­ньої до­вжи­ни й вузь­кий, помірно зе­ле­но­го ко­ль­о­ру, з пер­га­ментністю, з ви­пук­лим ти­пом ви­ги­ну та слаб­ким сту­пе­нем йо­го про­яву.
Насіни­на не­пра­виль­ної фор­ми, має про­сту фор­му крох­маль­них зе­рен, сім'ядолі зе­ле­но­го ко­ль­о­ру із силь­ною змор­ш­ку­ватістю. Без чор­но­го за­барв­лен­ня руб­чи­ка.
Ма­са 1000 насінин - се­ред­ня.
Гос­по­дарсь­ка ха­рак­те­ри­с­ти­ка. Сорт ха­рак­те­ри­зується універ­саль­ним на­прям­ом ви­ко­ри­с­тан­ня: свіжим і в су­хо­му ви­гляді, на­ту­ральні та за­мо­ро­жені кон­сер­ви. Період від по­вних сходів до по­чат­ку дозріван­ня ста­но­вить 52 до­би, а період пло­до­но­шен­ня - 6 діб.
То­вар­на вро­жайність бобів - 10,8 т/га з ви­хо­дом чи­с­то­го зер­на 48,8%. Вміст су­хої ре­чо­ви­ни в зерні - 20,1%, за­галь­но­го цу­к­ру - 6,2%, вітаміну С - 28,9 мг/100 г, білка - 26,7%. Де­гу­с­таційна оцінка свіжих плодів - 4,6, а під час пе­ре­роб­ки - 4,5 ба­ла.
Ура­женість ас­кохіто­зом - 10,2, ко­ре­не­ви­ми гни­ля­ми - 20,4 відсот­ка.
Ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ван­ня в Лісо­сте­пу, на Поліссі (бо­гарні, зро­шу­вані, осу­шені грун­ти).

О. Безручко,
ст. наук. співробітник лабораторії аналітичних досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність
М. Загинайло,
заввідділу досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин,
Український інститут експертизи сортів рослин

Advertisement

Інтерв'ю
Demydov1
В унікальній споруді на території арктичного архіпелагу Свальбард у Норвегії не так давно офіційно відкрито Всесвітнє сховище насіння. Дбаючи про майбутнє планети, людство прагне зберегти генофонд
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     

1
0