Спецможливості
Статті

Поліпшуємо раціони фер­мен­та­ми

07.05.2012
2720
Поліпшуємо раціони  фер­мен­та­ми фото, ілюстрація

Мета будь-якого ефективного виробництва свинини - максимально прискорити ріст свиней. Сьогодні інтенсивне свинарство неможливе без використання у технології годівлі цілого спектра важливих кормових добавок: антитоксинів, антиоксидантів, ароматизаторів і смакових домішок, ферментних препаратів, - власну поживність яких, як правило, під час складання раціонів не враховують. У пропонованій вам статті зосередимося на ферментних кормодобавках.

Мета будь-якого ефективного виробництва свинини - максимально прискорити ріст свиней. Сьогодні інтенсивне свинарство неможливе без використання у технології годівлі цілого спектра важливих кормових добавок: антитоксинів, антиоксидантів, ароматизаторів і смакових домішок, ферментних препаратів, - власну поживність яких, як правило, під час складання раціонів не враховують. У пропонованій вам статті зосередимося на ферментних кормодобавках.

В. По­псуй, канд. с.-г. на­ук, до­цент,
Сумсь­кий національ­ний
аг­рар­ний універ­си­тет

У вітчиз­ня­но­му сви­нарстві ос­но­ву комбікормів скла­да­ють зер­нові ін­гре­дієн­ти. У нашій країні за рів­­­нем вмісту зер­но­вих ін­­гре­­дієнтів у раціонах ця м'яс­на га­лузь зрівня­ла­ся із птахівництвом, ча­ст­ка зер­на в раціонах сви­ней на про­мис­ло­вих ком­плек­сах ста­но­вить близь­ко 90-95%. Для порівнян­ня, в країнах Євро­пи з роз­ви­не­ним сви­нар­ст­вом цей по­каз­ник ста­но­вить 50-70%, і з ро­ку в рік він змен­шується. Там­тешні сви­нарі праг­нуть зни­зи­ти зер­но­ву гру­пу в ком­бі­кор­мах для сви­ней з двох при­чин: по-пер­ше, щоб заміни­ти до­рогі зер­нові інгредієнти на де­ше­ву побічну і не­тра­ди­ційну си­ро­ви­ну і та­ким чи­ном зни­зи­ти вартість раціонів; по-дру­ге - щоб уник­ну­ти кон­ку­ренції за про­до­воль­че зер­но і змен­ши­ти за­­леж­ність від різких ко­ли­вань цін на ньо­го. Ці за­хо­ди підви­щу­ють стабільність функ­ціо­­ну­ван­ня м'яс­ної га­лузі.

Пе­ре­шко­ди у раціоналізації го­дів­лі сви­ней
З низ­ки при­чин де­які по­живні ре­чо­ви­ни, на­явні в місце­вих кор­мах та по­біч­ній про­дукції пе­ре­роб­ки технічних куль­тур і зер­на (шро­ти, висівки то­що), за­сво­ю­ють­ся тва­ри­на­ми по­га­но. В зв'яз­ку з цим у раціонах сви­ней відчут­но підви­щується вміст клітко­ви­ни, не­крох­маль­них, фітат­них спо­лук та інших ан­ти­по­жив­них ком­по­нентів. Це при­зво­дить до зни­жен­ня про­­­дук­тив­ності, підви­щен­ня ви­т­рат кормів і рос­ту собівар­тості про­дукції.
Ос­нов­не дже­ре­ло енергії в раціонах сви­ней - вуг­ле­во­ди. Ча­с­ти­на їх у трав­но­му тракті пе­ре­тво­рюється на крох­маль, який у по­даль­шо­му роз­па­дається до лег­ко­за­с­во­ю­ва­них поліса­ха­ридів: ма­ль­то­зи і глю­ко­зи. Інша ча­с­ти­на вуг­ле­водів, так звані не­крох­мальні вуг­ле­во­ди, роз­щеп­лю­єть­ся тільки за­вдя­ки спе­ци­фічній киш­ковій мікро­ф­лорі у ви­гляді це­­лю­лолітич­них бак­терій.
У кишківни­ку сви­ней такі бак­терії від­сутні, то­му і фер­мен­ти, спро­можні роз­­­­­­­щеп­лю­ва­ти ці поліса­ха­ри­ди, в ор­га­ніз­мі тва­рин не син­те­зу­ють­ся. У них в шлун­ко­во-киш­ко­во­му тракті не­має влас­них (ек­­зо­­ген­них) трав­них ен­зимів, здат­них пе­­ре­­трав­лю­ва­ти клітко­ви­ну, бе­таг­лю­кан і пен­то­за­ми. Оскільки всі рос­линні кор­ми тією чи іншою мірою міс­тять не­крох­маль­ні по­­ліса­ха­ри­ди, ці ком­по­нен­ти раціону про­хо­дять че­рез трав­ний тракт май­же не­пе­ре­трав­ле­ни­ми і не­за­своєни­ми. Спо­­­жи­ван­ня поліса­ха­ридів у ве­ли­ких кіль­­ко­с­тях у складі су­хих кормів та­кож при­зво­дить до на­бу­хан­ня поліса­ха­ридів у шлун­ку і мо­же спри­чи­ни­ти у тва­ри­ни по­чут­тя псев­до­на­си­чен­ня не­за­леж­но від ка­лорійності їжі. Од­но­час­но по­ру­шується мо­то­ри­ка киш­ківни­ка, за­три­мується про­хо­д­жен­ня кор­му трав­ним трак­том, що сприяє розмно­жен­ню па­то­ген­них мікро­ор­га­ніз­мів.
Ба­ластні ре­чо­ви­ни
зни­жу­ють пе­ре­травність
Усі зга­дані ви­ще про­бле­ми пов'язані з пе­ре­важ­ним на сьо­годні ви­ко­ри­с­тан­ням у раціонах сви­ней су­хих кон­цен­т­ро­ва­них кор­мо­сумішей із ви­со­ким вмістом поліса­ха­ридів, ос­нов­на ма­са яких пред­став­ле­на це­лю­ло­зою, бе­таг­лю­ка­ном, ара­бінок­си­ла­на­ми, пек­ти­на­ми. Вра­­­­­­хо­ву­ю­чи те, що в гос­по­дар­ст­вах тра­диційна кор­мо­ва зер­но­суміш для сви­ней скла­дається із пше­ниці, яч­ме­ню, жи­та, вівса, висівок та со­няш­ни­ко­вих шротів, які містять підви­ще­ний рівень важ­ко­за­с­во­ю­ва­них вуг­ле­водів, пе­ре­ви­т­ра­та кор­мо­вих по­жив­них ре­чо­вин у раціо­нах сви­ней ста­но­вить 10-30%. Та­ким чи­ном, з од­но­го бо­ку, кор­ми з ви­­со­ким рівнем кліт­­ко­ви­ни най­де­шевші, із збільшен­ням їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня зни­жу­ють­ся ви­т­ра­ти на кор­ми, а з іншо­го, - по­на­днор­мо­ве за­пов­нен­ня ки­­шківни­ка ба­ла­ст­ни­ми ре­чо­ви­на­ми змен­шує пе­ре­травність і за­сво­ю­ваність по­жив­них ре­чо­вин кор­му, що мо­же зни­зи­ти рівень спо­жи­ван­ня кор­му свинь­ми і, відповідно, погірши­ти інтен­сивність їхньо­го рос­ту.
Змен­ши­ти ан­ти­по­живні вла­с­ти­вості не­крох­маль­них поліса­ха­ридів і поліп­ши­­ти по­живність кормів мож­на за­сто­су­ван­ням штуч­них, ек­зо­ген­них, фер­мен­­тів, які роз­щеп­лю­ють їх до глю­ко­зи, що здат­на за­своїти­ся, і до­по­ма­га­ють ор­­га­ніз­мові нор­маль­но функціону­ва­ти. Самі во­ни за своєю хімічною при­ро­дою є біл­ка­ми, але за­вдя­ки їм здійсню­ють­ся, при­ско­рю­ють­ся й ке­ру­ють­ся всі про­це­си жит­тєза­без­пе­чен­ня ор­ганізму, то­му фер­мен­ти на­зи­ва­ють ще біока­таліза­то­ра­ми, або ре­чо­ви­на­ми, які зміню­ють швид­кість хімічних ре­акцій.
 
По­зи­тив­на дія ен­зимів
Ней­т­ралізу­ва­ти ан­ти­по­живні вла­с­ти­вості і поліпши­ти по­живність знач­ної кіль­кості рос­лин­них кормів дає змо­гу за­­сто­­су­ван­ня штуч­них ек­зо­ген­них фер­ментів. Ефек­тивність по­кра­щан­ня за­сво­ю­ва­ності кормів за до­по­мо­гою ен­зимів по­ля­гає в руй­ну­ванні клітин­них стінок рос­лин­ної си­ро­ви­ни, що ро­бить її до­с­туп­ною для впли­ву трав­них соків. Слід за­зна­чи­ти, що штучні фер­мен­ти, на від­міну від гор­монів і вітамінів, не всмок­ту­ють­ся в кров, то­му не мо­жуть по­тра­пи­ти в го­тові тва­ринні про­дук­ти: м'ясо, мо­ло­ко, яй­ця. Як ре­чо­ви­ни білко­вої при­ро­ди фер­мен­ти без­печні для ор­ганізму і не за­ли­ша­ють ніяких слідів у про­дукції тва­рин­ництва. На­впа­ки, за­сто­су­ван­ня фер­ментів дає змо­гу зни­зи­ти на­ван­та­жен­ня на на­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще. Кра­ща кон­версія кор­му сприяє зни­жен­ню кількості гною і, відповідно, - змен­шен­ню виді­лен­ня в ат­мо­сфе­ру азо­ту і фо­с­фо­ру, що є важ­ли­вим фак­то­ром поліпшен­ня еко­логічної об­ста­нов­ки.
Ек­зо­генні ен­зи­ми втя­гу­ють у трав­ний про­цес ті по­живні ре­чо­ви­ни, на які не впли­ва­ють при­родні ен­до­генні фер­мен­ти, і та­ким чи­ном при­ско­рю­ють і під­ви­щу­ють пе­ре­травність кормів. За­­сто­­­су­ван­ня фер­мент­них пре­па­ратів дає змо­гу вво­ди­ти до скла­ду комбікормів для сільсько­го­с­по­дарсь­ких тва­рин та птиці до 10-25% жи­та і вівса та до 60-70% яч­ме­ню і пше­ниці.
Тож ви­ко­ри­с­тан­ня фер­ментів дає мож­ливість знач­но зе­ко­но­ми­ти на кор­мах: заміня­ти до­рогі ком­по­нен­ти (ку­ку­руд­зу, соєвий шрот) де­шев­ши­ми (пше­ни­ця, ячмінь, жи­то, овес, со­няш­ни­ко­вий шрот і ма­ку­ха) без ри­зи­ку для здо­ров'я тва­рин. Про доцільність вве­ден­ня до раціону сви­ней мікроб­но­го фер­мен­ту фіта­зи ми вже зга­ду­ва­ли (див. «Про­по­зиція Но­ва», №02/12). Тер­мо­стабільні пре­па­ра­ти, що містять цей фер­мент, спри­я­ють пе­ре­трав­лю­ван­ню фітатів та кра­що­му за­своєнню ор­ганічно­го фо­с­фо­ру. До­да­ван­ня ек­зо­ген­ної фіта­зи в комбі­кор­ми для сви­ней різко підви­щує рівень до­ступ­ності не тільки фо­с­фо­ру, але й каль­цію, цин­ку і білків.

Про­мис­ло­ве ви­роб­ництво фермент­них пре­па­ратів
За об­ся­гом ви­роб­ництва фер­мен­тні пре­па­ра­ти посіда­ють третє місце після аміно­кис­лот та ан­ти­біотиків. Сьо­годні про­мис­ловість про­­­по­нує для комбікор­мо­во­го ви­роб­ництва пре­па­ра­ти од­но­спря­мо­ва­ної дії (для підви­щен­ня пе­ре­трав­лен­ня вуг­ле­водів - амілолітичні фе­р­­­мен­ти, для пе­ре­трав­лю­ван­ня білко­вих ре­чо­вин - про­те­олітичні, для кра­що­го за­своєння жирів - ліполітичні, це­лю­лолітичні фер­мен­ти), а та­кож ши­ро­кий спектр муль­ти­ен­зим­них ком­по­зицій.
Штучні фер­мен­ти (об'єднані ра­зом по три-п'ять і більше в єди­ний ком­плекс) при­зна­чені для раціонів із яки­мось од­ним пе­ре­ва­жа­ю­чим ви­дом кор­му, на пе­ре­трав­лен­ня яко­го і роз­ра­хо­ва­на ос­нов­на ча­с­ти­на ен­зимів, що вхо­дять у кор­мо­ву до­бав­ку. То­му, перш ніж прий­ма­ти рішен­ня про прид­бан­ня тих чи інших фер­мент­них пре­па­ратів, слід оз­най­о­ми­ти­ся з їхньою дією і виз­на­чи­ти­ся з на­бо­ром кор­мо­вих інгредієнтів у раціоні, за яким і го­ду­ва­ти­муть тва­рин. Сьо­годні в Ук­раїні ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють ком­плексні мікробіологічні ен­­зимні пре­па­ра­ти відо­мих фірм: Кем­займ фірми «Ке­мін», США; Олл­займ ССФ фір­ми «Олл­тек», США; На­тузим фірми Biopro­ton, Ав­ст­ралія; фірми Danisco A/S, Данія: GrindazymTM GP15000G (Гриндазим), GrindazymTM Combo L (Гриндазим Комбо Л), Danisco Xylanase 40000G (Даніско Кси­ла­наза), AxtraTM XB (Акстра ХВ), Phyzyme XP; фер­ментні пре­па­ра­ти ви­роб­ництва ДП «Ен­зим» (Ук­раїна) та інші.
Інко­ли під однією тор­го­вою мар­кою ви­роб­ля­ють пре­па­ра­ти різно­го спря­му­ван­ня. На­при­клад, GrindazymTM Combo L - муль­ти­ен­зим­ний пре­па­рат, який ре­­ко­­­мен­ду­ють ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в раціонах сви­ней та птиці, дає змо­гу не тільки вво­ди­ти в кор­ми рос­линні дже­ре­ла з ви­со­ким рівнем клітко­ви­ни (со­няш­ни­ко­вий і ріпа­ко­вий шрот або ма­ку­ха), а й зни­зи­ти до­да­ван­ня до­ро­гих дже­рел фо­с­­фо­ру, та­ких як мо­но­кальцій фо­с­фат; Grin­da­zymTM GP15000G - підви­щує пе­­ре­­трав­ність кормів, при­го­то­ва­них на ос­нові пше­ниці, яч­ме­ню, жи­та або три­ти­ка­ле, та тих, що містять го­рох, со­няш­ни­ко­вий або ріпа­ко­вий шрот. Для поліпшення засвоювання поживних речовин із фітатів у раціонах свиней і птиці використовують препарати лінійки Phyzyme XP.
Муль­ти­ен­зимні ком­плек­си Кем­займ різнять­ся за спе­цифікацією і, за­леж­но від цьо­го, бу­ва­ють кількох типів: W - для кормів із ви­со­ким вмістом пше­ниці і жи­та, B - для кормів із ви­со­ким вмістом яч­ме­ню і вівса, HF - для кормів із ви­со­ким вмістом со­няш­ни­ко­во­го шро­ту, X - для кормів із підви­ще­ним вмістом кліт­ко­ви­ни у пше­ниці, житі, висівках та XP - для кормів із підви­ще­ним вмістом пше­­ниці та яч­ме­ню.
У ТОВ «Фид­лэнд Групп» (Росія), ви­з­на­чив­шись із ре­цеп­ту­рою раціону для відгодівель­но­го мо­лод­ня­ку з вклю­чен­ням штуч­них фер­ментів кон­цер­ну BASF, Німеч­чи­на, і ріпа­ко­во­го шро­ту (табл. 2), на ос­нові ви­роб­ни­чо­го досліду вста­но­ви­ли, що комбікорм із вклю­чен­ням ком­плек­су пре­па­ратів На­ту­грей­ну й На­ту­фо­­су сприяє істот­но­му - на 23,5% - зни­жен­ню ви­т­рат на йо­го ви­роб­ництво і де­що поліпшує енергію рос­ту і життє­здат­ність тва­рин.
У ціло­му ви­ко­ри­с­тан­ня кор­мо­вих фер­мент­них пре­па­ратів дає такі пе­ре­ва­ги:
 мож­ливість ви­ко­ри­с­тан­ня де­шев­ших кормів без зни­жен­ня про­дук­тив­­ності;
 підви­щен­ня рівня до­ступ­ності крох­ма­лю, про­теїну, жирів для впли­ву влас­них фер­ментів трав­но­го трак­ту, ви­­віль­нен­ня і кра­ще за­­сво­єння до­­дат­­­ко­вої об­­мін­ної енер­гії, зро­с­тан­ня кор­мо­вої цін­ності раціонів;
 усу­нен­ня не­га­тив­но­го ефек­ту ан­ти­по­жив­них не­крох­ма­ли­с­тих поліса­ха­ридів, підви­щен­ня пе­ре­трав­ності по­жив­них ре­чо­вин;.
 поліпшен­ня мікро­ф­ло­ри киш­ків­ни­ка, зни­жен­ня рівня киш­ко­вих за­­хво­­рю­вань, по­пов­нен­ня влас­ної фер­­­­мент­ної си­с­те­ми тва­рин;
 збільшен­ня про­дук­тив­ності та збе­ре­жу­ва­ності мо­лод­ня­ку та до­рос­ло­го по­голів'я сви­ней за незмінних ра­­ціонів;
 поліпшен­ня гігієнічних умов ут­ри­ман­ня за­вдя­ки змен­шен­ню кількості і во­ло­гості ви­по­рож­нень і підстил­ки;
 по­кра­щан­ня еко­логічної об­ста­нов­ки на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­­­ви­ща за ра­ху­нок повнішо­го за­своєння азо­ту і фо­с­фо­ру ор­­­ганізмом тва­рин і зни­жен­ня ви­ки­ду цих ре­чо­вин у довкілля.
За­зна­чені функції су­час­них фер­мент­­них пре­па­ратів і їхній вплив на поліп­шен­ня ви­роб­ни­чих, гос­по­дарсь­ких і еко­но­мічних по­каз­ників не­за­пе­реч­но до­во­дять об­грун­то­ва­ну по­тре­бу їх­­­ньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня в тех­но­логії го­­дів­лі сви­ней.

Інтерв'ю
У серпні одна з провідних світових агрохімічних і селекційних компаній Corteva Agrisciences провела масштабне опитування підлітків та їхніх батьків у 6 країнах Східної Європи. В ході опитування тих, хто тільки визначається з вибором... Подробнее
Нещодавно в Україні з’явилася ще одна громадська організація, що декларує захист інтересів аграріїв — Всеукраїнське об’єднання власників землі. Ця громадська організація вирізняється на фоні цілої низки подібних тим, що ставить за мету... Подробнее

1
0