Спецможливості
Новини

Подайте, хто скiльки може, на завершення земельної реформи

05.06.2008
667
Подайте, хто скiльки може, на завершення земельної реформи фото, ілюстрація
Подайте, хто скiльки може, на завершення земельної реформи

Цiкаво жити в нашiй країнi. Не встигла земельна реформа закiнчитися, як розпочалася знову. Дiйсно, третiм i останнiм етапом земельної реформи в Українi було “реформування КСП у новi органiзацiйно-правовi форми господарювання на засадах приватної власностi на майновi i земельнi паї” (“Аграрна реформа в Українi”, Київ, 1996). Датою закiнчення земельної реформи в Українi можна вважати 11 серпня 2000 року, коли Мiнiстерство аграрної полiтики видало наказ № 140, в якому йшлося про те, що “...завершено реформування КСП на засадах приватної власностi на майно та землю... На базi 10731 колишнiх КСП створено 13279 нових формувань, у тому числi селянських фермерських господарств — 7%, приватних i приватно- орендних пiдприємств — 21%, господарських товариств — 46%, сiльськогосподарських виробничих кооперативiв — 25%... Сертифiкати на право на земельну частку (пай) видано 6,3 млн громадян, бiльше нiж 325 тис. громадян отримали державнi акти на право приватної власностi на землю”.

Залишалася, правда, одна дрiбничка — видача державних актiв на право приватної власностi на землю, але це не розглядалося на початку земельної реформи як обов’язковий момент — досить сертифiкатiв на право на земельний пай. Але, все ж таки, приватна власнiсть вимагає документального засвiдчення її належностi. В Указi Президента України “Про невiдкладнi заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економiки” вiд 03.12.1999 видачу державних актiв на право власностi на землю передбачалося закiнчити у 2002 роцi.
Однак розвиток української економiки в 2000—2001 роках виявився настiльки стрiмким, що коштiв на здiйснення поставленої мети “нашкребти” не вдалося — “недоперевиконання”, як казали за радянських часiв. А тому земельна реформа пiшла “другий раз у перший клас” — 30 травня 2001 року Президент України пiдписав Указ “Про Основнi напрями земельної реформи в Українi на 2001—2005 роки”, яким схвалив цi Основнi напрями. Цими Основними напрямами другої земельної реформи в Українi термiн видачi державних актiв на право приватної власностi на землю розтягнено до 2005 року.
На виконання Указу Президента вiд 30.05.2001 Кабiнет Мiнiстрiв України почав шукати грошi на завершення земельної реформи. А грошi потрiбнi немалi. Станом на 1 жовтня 2001 року було видано лише 1,740 млн державних актiв на право приватної власностi на землю. Ще необхiдно видати 5,3 млн актiв, або втричi бiльше. Ось що сказав на прес-конференцiї за результатами засiдання Мiжвiдомчої робочої групи з пiдготовки та реалiзацiї спiльного зi Свiтовим банком проекту видачi державних актiв на право приватної власностi на землю 16 жовтня 2001 року вiце-прем’єр-мiнiстр з питань АПК Леонiд Козаченко: “Головними проблемами масової видачi державних актiв на право приватної власностi на землю залишаються: недостатнiсть фiнансування, низька технiчна оснащенiсть земельно-кадастрових центрiв та бюро на мiсцях, вiдсутнiсть розробленої на належному рiвнi проектної землевпорядної документацiї на новостворенi сiльськогосподарськi пiдприємства. Зокрема вiдсутнi кошти, необхiднi для розвитку матерiальної бази щодо видачi селянам державних актiв на право приватної власностi на землю та їх державної реєстрацiї i вiдсутнi сучаснi технологiї, якi дали б змогу знизити вартiсть виготовлення i видачi державних актiв”.
З бюджету багато коштiв не вiзьмеш, а тому Кабмiн, здається, грошi знайшов на сторонi. Кабiнет Мiнiстрiв України та Свiтовий банк дiйшли згоди щодо пiдготовки спiльного проекту, спрямованого на розвиток аграрної реформи, завершення процесу приватизацiї землi в Українi та видачi державних актiв на право приватної власностi на землю.
Свiтовий банк готовий надати Українi позику у 130—140 млн дол., щоб за п’ять рокiв реалiзувати проект з видачi державних актiв на право власностi на землю чотирьом мiльйонам власникiв землi, якi мешкають в сiльськiй мiсцевостi, а також для сприяння створенню системи єдиного нацiонального кадастру для юридичної реєстрацiї земельних дiлянок. Проте це не означає, що селянам державнi акти видаватимуть безплатно, — плати за оформлення державних актiв нiхто не скасовував. Позика Свiтового банку спрямована саме на здешевлення оформлення державних актiв на право власностi на землю та прискорення їх оформлення. Хоча, можливо, найбiднiшi селяни все ж таки зможуть отримати державнi акти безплатно.
Загалом новий спiльний проект КМУ та Свiтового банку включає сiм складових: 1) законодавча база та iнституцiйний розвиток — надання матерiальних ресурсiв для реалiзацiї програми; 2) широка iнформацiйна кампанiя — iнформування широких кiл населення та фахiвцiв щодо поточної земельної реформи; 3) професiйна пiдготовка спецiалiстiв, залучених до роботи в рамках проекту; 4) органiзацiя та проведення землевпорядних робiт — видача державних актiв на землю; 5) розвиток системи державного земельного кадастру — створення єдиної нацiональної комп’ютерної бази даних про земельнi дiлянки, їх цiну, власникiв тощо; 6) сприяння у реформуваннi сiльськогосподарських пiдприємств; 7) побудова структури впровадження проекту — створення групи монiторингу проекту.
Якщо шiсть складових реалiзацiї спiльного проекту видаються цiлком логiчними, то “сприяння у реформуваннi сiльськогосподарських пiдприємств” видається доволi дивним: та ж вони тiльки ось-ось були реформованi. Виявляється, реформування КСП згiдно з Указом Президента вiд 3 грудня 1999 року було зроблено поспiхом, а тому настав час подивитися, а що ж це ми наробили.
Також цiкавим видається той факт, що вже видано 1,8 млн державних актiв на право власностi на землю, а земельного кадастру ще й досi немає.
Ось як пояснив необхiднiсть ще одного реформування щойно реформованих господарств Леонiд Козаченко: “При видачi державних актiв виникає потреба у реструктуризацiї сiльськогосподарського пiдприємства. Є ще велика кiлькiсть державних пiдприємств. Навiть у тих пiдприємствах, якi вже були реформованi, пiсля видачi державних актiв на право власностi на землю активiзується робота власникiв землi. Вони аналiзують роботу пiдприємств за оцi останнi два роки пiсля виходу Указу Президента вiд 3 грудня 1999 року: чи та форма господарювання, яка була, задовольняє їх потреби, чи є яка iнша?”.
Враховуючи, що 90% сiльськогосподарських земель орендується, видається досить дивним намагання орендодавцiв вимагати вiд власникiв сiльськогосподарських пiдприємств звiту щодо їхньої дiяльностi. Отримав належну за угодою оренди орендну плату — i “мовчи собi в ганчiрку”. А щоб орендодавцi ще й почали вирiшувати, якою має бути органiзацiйна форма господарства орендаря — так це вже взагалi “перебiр”.
Проте є в цьому проектi невелике “але”: для одержання вiд Свiтового банку позики необхiдно одержати згоду Верховної Ради. Пiдготовка необхiдних документiв для передачi на розгляд до Верховної Ради може зайняти час до березня наступного року. Пiсля цього надання позики ще має затвердити Рада директорiв Свiтового банку. Загалом проект можуть почати реалiзовувати наприкiнцi першого — початку другого пiврiччя наступного року.
За словами Леонiда Козаченка, “ця iнiцiатива є свiдченням того, що свiтова спiльнота, а саме одна з найвагомiших фiнансових iнституцiй — Свiтовий банк, — визнає здобутки України у сфері агрополiтики, агроекономiки та агроуправлiння”. Хоча, це, можливо, свiдчить про дещо iнше, а саме: без “захiдних” грошей Українi б ще довго марудитися зi своїми здобутками.
У Верховнiй Радi точаться бої “не на життя, а на смерть” довкола прийняття нового Земельного кодексу, а, проте, земля поступово переходить у приватну власнiсть i без нього. То з чого весь цей сир-бор?
Ну що ж, дякуючи “захiдним” грошам, друга земельна реформа в Українi може закiнчитися у 2005 роцi. Цiкаво буде подивитися, чим буде викликана необхiднiсть у третiй земельнiй реформi. Хоча певний натяк на це мiститься в уже згадуваних Основних напрямах земельної реформи в Українi на 2001—2005 роки: “Сприяння концентрацiї сiльськогосподарських угiдь в активної частини сiльського населення”, а, точнiше, у власникiв реформованих господарств — колишнiх керiвникiв колгоспiв. Сконцентрується земля в руках обмеженої “активної частини сiльського населення”, а потiм можна знову починати все iз самого початку: нацiоналiзацiя землi, роздержавлення, паювання, видiлення землi в натурi, концентрацiя сiльськогосподарських угiдь в активної частини сiльського населення i так далi по колу, кожного разу наступаючи на однi й тi ж самi граблi.

Юрiй Михайлов

Інтерв'ю
Новітні системи обробітку ґрунту, насіннєвий матеріал від найкращих оригінаторів, нові підходи до живлення рослин, інтегровані системи захисту із залученням сучасних ЗЗР — все це стало звичним і пріоритетним для багатьох господарств... Подробнее
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 

1
0