Спецможливості
Техніка та обладнання

Пнев­мо­тран­с­порт: бу­ти чи не бу­ти?!

04.12.2014
805
Пнев­мо­тран­с­порт:  бу­ти чи не бу­ти?! фото, ілюстрація

Останнім часом проблема післязбиральної підготовки насіння гранично загострилася. Встановлено, що кожні 10% травмованого насіння знижують урожайність на 1,0–2,5 ц/га, причому що вищий цей рівень, то більше знижується врожайність на кожні 10% такого травмування.

Останнім часом проблема післязбиральної підготовки насіння гранично загострилася. Встановлено, що кожні 10% травмованого насіння знижують урожайність на 1,0–2,5 ц/га, причому що вищий цей рівень, то більше знижується врожайність на кожні 10% такого травмування.

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, завіду­вач ла­бо­ра­торії на­уко­вих досліджень та ви­про­бу­вань ма­шин для зби­ран­ня і пер­вин­ної пе­ре­роб­ки в­ро­жаю,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го
Го­ло­вни­ми при­чи­на­ми низь­кої якості насіння є ви­со­кий рівень йо­го уш­ко­д­жен­ня під час після-з­би­раль­ної об­роб­ки, а та­кож ут­во­рен­ня ве­ли­ких «за­валів» не­об­роб­ле­но­го зер­на че­рез не­до­стат­ню про­дук­тивність зер­но­очис­ної техніки, де во­но пев­ною мірою втра­чає свою якість.

Традиційні види транспорту для зерна на зернопереробному підприємстві
На сьо­годні ри­нок ма­шин для транс­пор­ту­ван­ня зер­на на те­ри­торії скла­ду в Ук­раїні пред­став­ле­но декілько­ма ти­па­ми ма­шин. Це мобільні та стаціонарні пе­ре­ван­та­жу­вачі зер­на різних типів і мо­де­лей, по­чи­на­ю­чи від звич­них ме­ханічних зер­но­ки­дачів і закінчу­ю­чи су­ча­сни­ми на­ван­та­жу­ва­ча­ми із но­вим спо­со­бом транс­пор­ту­ван­ня зер­на до місця при­зна­чен­ня.
   Ред­лер (лан­цю­го­во-скреб­ко­вий транс­пор­тер) при­зна­че­ний для пе­реміщен­ня сип­ких ван­тажів, у то­му числі зер­на, у го­ри­зон­таль­но­му або по­хи­ло­му на­прям­ку (кут на­хи­лу ро­бо­чої пло­щи­ни — до 15°) про­дук­тивністю від 20 до 1500 т/год. Ви­го­тов­ле­ний у формі ме­та­ле­во­го ко­ро­бу (пря­мо­кут­но­го пе­рерізу), у яко­му ру­хається лан­цю­го­во-скреб­ко­ва стрічка, яка й пе­реміщує зер­но. Транс­пор­те­ри, як пра­ви­ло, ма­ють відповідне енер­го­за­без­пе­чен­ня, що виз­на­чається відстан­ню, на яку пе­реміщу­ють зер­но, та про­дук­тивністю (таблиця).
   Стрічкові транс­пор­те­ри при­зна­чені для транс­пор­ту­ван­ня зер­на або про­дуктів йо­го пе­ре­роб­ки на го­ри­зон­тальній або по­хилій (до 15°) ро­бочій пло­щині у зер­но­пе­ре­роб­них підпри­ємствах. Кож­ний транс­пор­тер — це за­кри­тий гер­ме­тич­но ко­роб, за­хи­ще­ний від зовнішньо­го ат­мо­сфер­но­го впли­ву, зі вста­нов­ле­ни­ми на йо­го кінцях на­тяж­ним і привідним гу­мо­ва­ни­ми ба­ра­ба­на­ми. Сип­кий ван­таж, що транс­пор­тується, пе­реміщається верх­нь­ою ро­бо­чою гіл­кою транс­пор­те­ра. До­вжи­на транс­пор­ту­ван­ня — до 100 м, про­дук­тивність — до 130 т/год. Енер­го­за­без­пе­чен­ня та­ко­го транс­пор­те­ра мо­же ста­но­ви­ти від 1,5 до 7,5 кВт.
   Норії — це ме­ханічні си­с­те­ми для вер­ти­каль­но­го пе­реміщен­ня зер­на, а та­кож інших сип­ких ма­теріалів пи­то­мою ма­сою 250–850 кг/м3. Норія — тип стаціонар­них ма­шин, ви­ко­ри­с­то­ву­ва­них у складі тех­но­логічно­го об­лад­нан­ня із три­ва­лим ре­жи­мом ро­бо­ти все­ре­дині приміщень та у відкри­то­му се­ре­до­вищі: на еле­ва­то­рах, мли­нах, комбікор­мо­вих та інших зер­но­пе­ре­роб­них підпри­ємствах. За­леж­но від ви­со­ти підніман­ня про­дукції, яка мо­же до­ся­га­ти 65 м, про­дук­тивність мо­же ста­но­ви­ти від 20 до 2000 т/год. Швидкість ру­ху ма­шин­ної стрічки не­знач­на — всьо­го 2,2 м/с, що дає змо­гу обе­реж­но кон­так­ту­ва­ти із зер­ном і пе­реміща­ти йо­го із до­по­мо­гою ро­бо­чо­го ор­га­на — ков­ша. За­вдя­ки цьо­му ме­ханічне по­шко­д­жен­ня (дроб­лен­ня) зер­на не­знач­не — на рівні 0,2%. То­му її ви­ко­ри­с­тан­ня ду­же ба­жа­не під час ро­бо­ти із насіннєвим ма­теріалом. Енер­го­за­без­пе­чен­ня норії, за­леж­но від ви­со­ти транс­пор­ту­ван­ня зер­на, ста­но­вить від 2,2 до 18,5 кВт.
   Шне­кові на­ван­та­жу­вачі при­зна­чені для пе­реміщен­ня зер­на та інших сип­ких ма­теріалів на не­ве­ликі відстані — до 15 м. Спіраль­ний ме­та­ле­вий шнек роз­міще­ний у циліндрич­но­му ме­та­ле­во­му кор­пусі (трубі). За­сто­со­ву­ють їх у тех­но­логічних лініях еле­ва­торів як вигрібні шне­ки си­лосів та зер­но­су­ша­рок. До­пу­с­ти­ме ро­бо­че по­ло­жен­ня — від го­ри­зон­таль­но­го до на­хи­лу із ку­том 50°. Про­дук­тивність пе­реміщен­ня пше­ниці — від 25 до 55 т/год. По­тужність за­сто­со­ву­ва­них еле­к­т­ро­дви­гунів — від 2,2 до 7,5 кВт, то­му во­ни ха­рак­те­ри­зу­ють­ся най­мен­ши­ми ви­т­ра­та­ми еле­к­т­ро­е­нергії на пе­реміщен­ня 1 т зер­на.
Шнек з ог­ля­ду на своє кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня не мо­же са­мостійно, без до­дат­ко­вих при­ст­роїв, із постійною якістю за­без­пе­чу­ва­ти про­цес за­бо­ру зер­на із бур­та і по­тре­бує відповідних ме­ханізмів. Тож, по­при не­ве­ликі га­ба­ритні розміри, шне­кові тра­нс­­­­пор­те­ри прак­тич­но не­мобільні, то­му їх не ви­ко­ри­с­то­ву­ють ав­то­ном­но. Ча­с­то шнек із прий­маль­ною лійкою поєдну­ють із бун­ке­ром-на­ко­пи­чу­ва­чем, у який спо­чат­ку ван­тажівка за­си­пає зер­но, а потім звідти во­но по­дається на шнек. Ме­та­леві ро­бочі ор­га­ни та їхнє взаємо­розміщен­ня у си­с­темі шне­ко­во­го кон­веєра до­пу­с­ка­ють по­шко­д­жен­ня зер­на до 2%.
   Зер­но­ме­ти — найбільш по­ши­ре­ний тип мобільних пе­ре­ван­та­жу­вачів зер­на в Ук­раїні. Во­ни да­ють змо­гу підби­ра­ти зер­но із підло­ги і за­ван­та­жу­ва­ти йо­го на ав­то­мобілі. Пе­ре­ва­гою та­ких ма­шин є те, що во­ни мо­жуть са­мостійно ви­­ко­ну­ва­ти забір зер­на із бур­та і вод­но­час ма­ти до­сить ве­ли­ку про­дук­тивність — 60–80 т/год і більше. Од­нак відстань, на яку цей тип ма­шин мо­же по­да­ва­ти зер­но, — всьо­го близь­ко 20 м.
Не­доліка­ми зер­но­метів є та­кож знач­ний рівень трав­му­ван­ня зер­на і не­до­стат­ня мобіль­ність, оскільки во­ни ма­ють еле­к­т­ро­привід, якийу по­льо­вих умо­вах ре­алізу­ва­ти не­мож­ли­во.
Пневмотранспортні установки (пневматичні навантажувачі-розвантажувачі зерна)
Пнев­ма­тичні на­ван­та­жу­вачі зер­но­вих куль­тур уже три­ва­лий час ви­ко­ри­с­то­ву­ють у всьо­му світі для ви­ко­нан­ня за­вдань, пов’яза­них із за­ван­та­жен­ням-роз­ван­та­жен­ням морсь­ких су­ден, ван­тажівок, ва­гонів, підло­го­вих складів, зер­но­вих си­лосів, буртів то­що. Пер­ше пнев­ма­тич­не кон­веєрне об­лад­нан­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли для ви­ван­та­жен­ня зер­на із су­ден ще у ХVІІІ ст. Пізніше цей но­вий ме­тод «без­пе­рерв­но­го» транс­пор­ту по­пов­нив­ся не­ве­ли­ки­ми і ма­ли­ми ус­та­нов­ка­ми та по­ши­рив­ся на нові на­ван­та­жу­вальні. Це особ­ли­ва гру­па ма­шин, оскільки відне­дав­на їх за­сто­со­ву­ють у сільсько­го­с­по­дарсь­ко­му ви­роб­ництві і в зер­но­пе­ре­роб­них підприємствах із ви­ко­ри­с­тан­ням особ­ли­во­го «кон­тра­ген­та» для пе­реміщен­ня зер­на — повітря.
   Од­нак за­сто­су­ван­ня пнев­ма­тич­ної техніки у сільсько­го­с­по­дарсь­ких підпри­єм­­ствах на­шої країни по­ки що не має до­стат­нь­о­го по­ши­рен­ня. Цьо­му є кілька при­чин. По-пер­ше — но­виз­на її для на­ших фер­мерів (хо­ча по всьо­му світу подібну техніку по­ча­ли ак­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для транс­пор­ту­ван­ня зер­на ще на по­чат­ку ХХІ ст.) і пов’яза­ний із цим скеп­ти­цизм. Слід за­зна­чи­ти, що ця гру­па ма­шин су­час­но­го технічно­го рівня з’яви­лась на рин­ку не­дав­но — тро­хи більше ніж 15 років то­му, але вже впев­не­но кон­ку­рує на рин­ку і пе­ре­важ­но витісни­ла із цьо­го сег­мен­та ана­ло­ги, що до­не­дав­на впев­не­но доміну­ва­ли у цій га­лузі. По-дру­ге, ма­ло хто на селі уяв­ляє собі, що та­ка техніка є вза­галі і що її мож­на ефек­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти у гос­по­дарстві. Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі зда­т­ні пе­реміщу­ва­ти зер­но на значні від­стані — до 1000 м, у цей час во­но кон­так­тує із повітрям, що обу­мов­лює зни­жен­ня йо­го во­ло­гості (фак­тич­но — це при­род­не сушіння) до 1,5%. Ви­со­та по­да­ван­ня зер­на пнев­мо­на­ван­та­жу­ва­ча­ми мо­же до­ся­га­ти 20 м і навіть ви­ще, а про­дук­тив­ність, на­при­клад, пор­то­вих пнев­мо­на­ван­­та­жу­вачів — від декількох тонн до ти­сячі тонн за го­ди­ну ча­су. Ці ма­ши­ни ма­ють не­ве­ликі га­ба­ритні розміри і ма­су. Ра­зом із еле­к­т­ро­при­во­дом мо­жуть ма­ти і ме­ханічний привід — від ВВП трак­то­ра, то­му во­ни мобільні і мо­жуть бу­ти лег­ко та швид­ко пе­реміщені з од­но­го місця на інше.
 
Прин­ци­пи кон­ст­рукції
пнев­мо­на­ван­та­жу­ва­ча
Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі зер­на роз­роб­лені і скон­ст­руй­о­вані спеціаль­но для пнев­ма­тич­но­го транс­пор­ту­ван­ня зер­но­вих. Ус­та­нов­ки скла­да­ють­ся із повітро­дув­ної си­с­те­ми (відцен­т­ро­во­го вен­ти­ля­то­ра), за­ван­та­жу­валь­них і роз­ван­та­жу­валь­них при­ст­роїв (інжек­торів, жи­виль­ників, шлю­зо­вих за­творів), очис­ників і тру­бо­про­водів. Шлю­зо­вий за­твор дає змо­гу по­то­ку зер­на увійти у повітря­ний потік у трубі. Оскільки швидкість ру­ху повітря­но­го по­то­ку (за уча­с­тю зви­чай­но­го повітря) у пнев­мо­про­воді ду­же ви­со­ка, то пнев­ма­тич­на си­с­те­ма транс­пор­ту­ван­ня зер­на за­без­пе­чує швид­ке і без­печ­не (із точ­ки зо­ру ме­ханічно­го по­шко­д­жен­ня) пе­реміщен­ня зер­на.
За­леж­но від кон­ст­рукції ма­ши­ни за прин­ци­пом дії бу­ва­ють ус­мок­ту­валь­но-нагніталь­ни­ми або про­сто нагніталь­ни­ми. Увесь пнев­мо­тран­с­порт мож­на роз­поділи­ти на об­лад­нан­ня із низь­ким, се­реднім або ви­со­ким ро­бо­чим ти­с­ком. Повітро­дувні си­с­те­ми про­мис­ло­вих ус­та­но­вок за­без­пе­чу­ють ро­бо­чий по­зи­тив­ний тиск на рівні близь­ко 0,5–1 бар, що дає змо­гу ство­ри­ти ва­ку­ум 0,3–0,5 бар. Ви­ко­ри­с­то­ву­ють три варіан­ти си­с­тем: тільки всмок­ту­вальні, тільки наг­ні­тальні і комбіно­вані.
Нагнітальні си­с­те­ми ре­ко­мен­до­ва­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти, ко­ли зер­но прий­має­ться в одній точці і транс­пор­тується у кіль­­ка місць при­зна­чен­ня (опційно, за ви­ко­ри­с­тан­ня ши­бер­ної заслінки). За­вдя­ки підви­ще­ним ти­с­ку і масі повітря, що пе­ре­ка­чується, цей тип об­лад­нан­ня має більшу про­дук­тивність, ніж ус­мок­ту­­вальні ус­та­нов­ки. На прак­тиці мож­ли­ве поєднан­ня цих двох типів об­лад­нан­ня в одній ус­та­новці, що підси­лює ре­зуль­тат ро­бо­ти.

Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі зер­на на рин­ку Ук­раїни
Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі зер­на — су­часні ма­ши­ни, до­стат­нь­ою мірою уні­вер­сальні, оскільки поєдну­ють функції, вла­с­тиві зер­но­ме­там, норіям, шне­ко­вим та стрічко­вим транс­пор­те­рам. Ро­зу­міючи це, ук­раїнські підприємства-ди­ле­ри інтен­сив­но та ефек­тив­но пра­цю­ють із цією гру­пою ма­шин.
ТОВ «Нойєро Ук­раїна» по­став­ляє ши­ро­кий ряд пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів зер­на німець­кої ком­панії Neuero Farm — und Fаrdertechnik GmbH, яка однією із пер­ших у світі роз­ро­би­ла йо­го і 30-ті ро­ки ми­ну­ло­го століття. Якість на­ван­та­жу­вачів підтвер­д­жується не тільки німець­ким по­хо­д­жен­ням, але і ба­га­торічним досвідом ек­сплу­а­тації в різних умо­вах та країнах. Для поєднан­ня транс­пор­ту­валь­них труб за­сто­со­ва­но не зви­чай­не з’єднан­ня ти­пу «хо­мут», а спеціаль­не DS-спо­лу­чен­ня, яке не тільки не про­пу­с­кає повітря і до­б­ре три­має гер­ме­тичність тру­би, але й змен­шує за­тра­ти ча­су на мон­таж транс­пор­ту­валь­них труб у лінію, дає змо­гу обійти­ся без за­сто­су­ван­ня не­тра­диційно­го інстру­мен­ту і ра­зом з тим не­чут­ли­ве до пе­ре­косів. Во­но за­без­пе­чує міцність і гер­ме­тичність сти­ко­во­го з’єд­нан­ня та дає змо­гу ду­же швид­ко до­да­ва­ти або від’єдну­ва­ти секції труб і колін. Підви­ще­на гер­ме­тичність до­по­ма­гає зни­зи­ти ви­т­ра­ти повітря у тру­бо­про­воді і тим са­мим за­без­пе­чує мож­ливість транс­пор­ту­ван­ня зер­на на знач­ну відстань — до 100 (!) м.
Однією із кон­ст­рукційних особ­ли­во­с­тей пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів зер­на є повністю ли­тий (а не звар­ний) кор­пус ло­па­те­во­го шлю­зу з іде­аль­но підігна­ни­ми і до­сить то­в­сти­ми ло­па­тя­ми, що за­без­пе­чує над­зви­чай­но три­ва­лий строк служ­би. У мо­де­лей-ана­логів на ло­паті на­дя­га­ють спеціальні гу­мові на­сад­ки, які хо­ча і за­без­пе­чу­ють ви­со­ку гер­ме­тич­ність, але з ча­сом спраць­о­ву­ють­ся і по­тре­бу­ють періодич­ної заміни.
Щоб зро­би­ти транс­пор­ту­валь­ний шлях оп­ти­маль­ної до­вжи­ни і ви­со­ти, до­би­ра­ють потрібну кількість транс­пор­ту­валь­них труб, а та­кож індивіду­аль­но з’єдну­вальні коліна із відповідним ку­том зги­ну — 15°, 30°, 45°, 60° і 90°.
Це дає змо­гу по­бу­ду­ва­ти ефек­тив­ний, мак­си­маль­но ко­рот­кий транс­пор­ту­валь­ний шлях прак­тич­но у будь-яких умо­вах. Пнев­мо­на­ван­та­жу­вач зер­на BGSD-130 має по­тужність привідно­го дви­гу­на 22 кВт з при­во­дом вен­ти­ля­то­ра че­рез па­со­ву пе­ре­да­чу. Та­кож він ком­плек­тується щит­ком уп­равління. Хо­ча ва­га на­ван­та­жу­ва­ча ста­но­вить май­же 500 кг, він є до­сить мобільним і лег­ко пе­реміщується за­вдя­ки двом ко­ле­сам та вда­ло­му цен­т­ру­ван­ню. Про­дук­тивність най­по­тужнішої мо­делі BGSD-130 ста­но­вить 20 т/год. За­леж­но від ви­ду куль­ту­ри, яку транс­пор­ту­ють, про­дук­тивність де­що варіює. На­при­клад, за пе­реміщен­ня яч­ме­ню во­на бу­де знач­но ниж­чою, ніж пше­ниці. Для транс­пор­ту­ван­ня ріпа­ку у цик­лон на­ван­та­жу­ва­ча встав­ля­ють спеціаль­ну сітку, яка за­побігає по­трап­лян­ню дрібно­го ріпа­ко­во­го насіння у нагнітач на­ван­та­жу­ва­ча. Особ­ли­во зруч­но за­ван­та­жу­ва­ти ним скла­ди із підло­го­вим зберіган­ням зер­на, оскільки на­ван­та­жу­вач мо­же за­ван­та­жи­ти йо­го аж під сте­лю і тим са­мим знач­но збільши­ти ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня складсь­ко­го об’єму. Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі мож­на ус­пішно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для за­ван­та­жен­ня ван­тажівок і залізнич­них ва­гонів. Для транс­пор­ту­ван­ня зер­на у приміщен­нях, де не­має еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня, ви­ко­ри­с­то­ву­ють мо­делі на­ван­та­жу­ва­ча PTO 150/30 (про­дук­тивністю до 20 т/год), які ма­ють привід від ВВП трак­то­ра.
   Ком­панія Neuero Farm-und Fаrdertechnik GmbH твор­чо роз­роб­ляє та за­сто­со­вує технічно про­гре­сивні кон­ст­рукції зер­но­вих пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів для за­сто­су­ван­ня у різних ти­пах схо­вищ — вер­ти­каль­но­му складі (си­лосі), підло­го­во­му схо­вищі, а та­кож для пе­реміщен­ня різних видів зер­на — насіннєво­го ма­теріалу олійних куль­тур та ку­ку­руд­зи. У цих на­ван­та­жу­ва­чах успішно виріше­но за­вдан­ня ство­рен­ня на їхній базі у разі по­тре­би си­с­тем пнев­мо­тран­с­пор­ту, що збільшу­ють про­дук­тивність у три-п’ять разів і вод­но­час змен­шу­ють фак­тичні ви­т­ра­ти на 30–50%. У них роз­роб­ле­но і ре­алізо­ва­но прин­цип транс­пор­ту­ван­ня тру­бо­про­во­да­ми сип­ких ма­теріалів за до­по­мо­гою стис­не­но­го повітря у щільно­му шарі. У та­ко­му разі ре­аль­на ви­т­ра­та стис­не­но­го повітря змен­ши­ла­ся увось­ме­ро — до 6–8 м3/т пе­реміще­но­го на 200 м зер­на, порівня­но з ана­ло­га­ми, що спо­жи­ва­ють 40–80 м3/т. Це, своєю чер­гою, дає змо­гу у вісім-де­сять разів зе­ко­но­ми­ти еле­к­т­ро­е­нергію. Ре­алізо­ва­на лінія пнев­ма­тич­но­го транс­пор­ту­ван­ня сип­ких ма­теріалів із ви­ко­ри­с­тан­ням проміжних ка­мер­них на­сосів не має прак­тич­них об­ме­жень що­до даль­ності транс­пор­ту­ван­ня. Прак­тич­но по­вна від­сутність тер­ть­о­вих де­та­лей (шнеків, під­шип­ників то­що) дає змо­гу збільши­ти термін ек­сплу­а­тації у п’ять-сім разів, що так са­мо впли­ває на собівартість кінце­во­го про­дук­ту. Згідно з от­ри­ма­ни­ми ре­зуль­та­та­ми виз­на­че­но сфе­ри за­сто­су­ван­ня пнев­ма­тич­но­го об­лад­нан­ня: за­ван­та­жен­ня, роз­ван­та­жен­ня, транс­пор­ту­ван­ня і зберіган­ня це­мен­ту, ви­не­сен­ня по­пе­лу і вугільно­го пи­лу, со­ди, гли­но­земів, сіль­сько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, зер­на, жо­му, шро­ту, а та­кож до­б­рив і ре­чо­вин, що ви­ко­ри­с­то­ву­ють у хімічній про­мис­ло­­вості.
Но­ва­то­ром ефек­тив­но­го вирішен­ня ком­плек­су технічних пи­тань, пов’яза­них із пнев­мо­тран­с­пор­ту­ван­ням зер­на (1949 р.), вва­жа­ють та­кож ком­панію Kong­ckilde (Данія). Її про­дукція — пнев­ма­тич­ний на­ван­та­жу­вач зер­на з еле­к­т­ро­при­во­дом SUC-500E. Йо­го технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки: мож­ли­ва ро­бо­та у ре­жимі всмок­ту­ван­ня та нагнітан­ня, по­тужність ос­нов­но­го дви­гу­на — 37 кВт (50 к. с.), про­дук­тивність — 32,0 т/год (за транс­пор­ту­ван­ня на відстань 10 м + підійман­ня на ви­со­ту 4 м). До стан­дарт­ної ком­плек­тації вхо­дить ком­плект труб для по­бу­до­ви нагніталь­но­го тру­бо­про­во­ду.
   ТОВ «Зер­нові ком­плек­си та си­с­те­ми» на рин­ку Ук­раїни пред­став­ляє пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі польсь­кої фірми Augustow POM. Ма­ши­ни серії «Т» — Т-378/1(2), Т-207/1(2; 3), Т-449/2, Т-450 — ма­ють привід від еле­к­т­ро­дви­гу­на. Швидкість обер­тан­ня вен­ти­ля­то­ра си­с­те­ми нагнітан­ня повітря мо­же ста­но­ви­ти 2920–4300 об./хв. Вод­но­час про­дук­тивність, за­леж­но від до­вжи­ни лінії нагнітан­ня, до­ся­гає 6–25 т/год. Ро­бо­та у ре­жимі нагнітан­ня мож­ли­ва на ви­со­ту від 7 до 18 м.
Інші мо­делі пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів серії «Т» — Т-449/1 та Т-470 — ма­ють ме­ханічний привід від ВВП трак­то­ра. Обер­ти вен­ти­ля­то­ра си­с­те­ми нагнітан­ня повітря за ча­с­то­ти обер­тан­ня ВВП трак­то­ра 540 і 1000 об./хв ста­нов­лять 4300–4400 об./хв. По­тужність дви­гунів трак­то­ра за аг­ре­га­ту­ван­ня — 70 та 90 к. с., відповідно. Вод­но­час про­дук­тивність, за­леж­но від до­вжи­ни лінії нагнітан­ня, мо­же ста­но­ви­ти 25–38/год. Ма­са на­ван­та­жу­вачів, відповідно — 545 і 675 кг.
   Пнев­ма­тичні транс­пор­те­ри зер­на (далі — ПТЗ) ши­ро­ко­го діапа­зо­ну про­дук­тив­ності на рин­ку Ук­раїни пред­став­ляє ПП «Алек­с­зер­но­тех» (м. Олек­сандрія Кіро­во­градсь­кої обл.). Во­ни при­зна­чені для транс­пор­ту­ван­ня зер­но­вих — про­са, греч­ки, ри­су, пше­ниці, со­няш­ник, сої, го­ро­ху — в повітря­но­му по­тоці на відстань до 200 м. ПТЗ — це сво­го ро­ду пе­ре­сув­на ус­та­нов­ка із лег­ко­мон­то­ва­ни­ми тру­бо­про­во­да­ми, яка за­леж­но від кон­ст­рукційних па­ра­метрів за­без­пе­чує про­дук­тивність1,5; 5; 8; 12; 14, 25 та 50 т/год.
Пнев­ма­тичні транс­пор­те­ри зер­но­вих серії «ПТЗ» за­сто­со­ву­ють для ро­бо­ти спільно із су­шиль­ни­ми ус­та­нов­ка­ми, зер­но­очи­сни­ми і се­па­ру­валь­ни­ми ма­ши­на­ми, у то­му числі — з ае­ро­ди­намічни­ми. Ра­зом із ПТЗ мож­на за­сто­со­ву­ва­ти бло­ки цик­лонів, котрі да­ють змо­гу ви­ко­ну­ва­ти гру­бе очи­щен­ня зер­но­про­дук­ту від лег­ких ча­с­ток — пи­лу, по­ло­ви, насі­ння бур’янів. Об­лад­нан­ня мо­же бу­ти ви­го­тов­ле­не із різни­ми цик­ло­на­ми за­леж­но від пи­то­мої ва­ги і ге­о­ме­т­рич­них па­ра­метрів зер­на, що транс­пор­тується. Від­повідно до цьо­го всі мо­дифікації ПТЗ умов­но роз­поділе­но для ро­бо­ти із «твер­ди­ми» (пше­ни­ця, соя, го­рох, ку­ку­руд­за, і т. п) і «лег­ки­ми» зер­но­ви­ми (со­няш­ник, дерть).

Технологічні вимоги, яких слід дотримуватись під час побудови нагнітальної пневмолінії
У колінах труб відбу­вається постійне бит­тя зер­на в по­тоці повітря, внаслідок чо­го во­но за­знає ме­ханічних по­шко­д­жень та втра­чає посівні якості (схо­жість), відповідно, зни­жу­ють­ся швид­кість ру­ху і про­дук­тивність ус­та­нов­ки. У та­ко­му разі потрібне до­дат­ко­ве при­ско­рен­ня, що підви­щує ви­мо­ги до по­туж­ності на­ван­та­жу­ва­ча. Ви­клю­чив­ши зі скла­ду нагніталь­ної магістралі навіть од­не коліно, мож­на по­до­вжи­ти пнев­мо­провід май­же на 20 м без втра­ти про­дук­тив­ності — це потрібно пам’ята­ти і праг­ну­ти до змен­шен­ня кількості то­чок зміни траєкторії. Вар­то та­кож бра­ти до ува­ги, що значні втра­ти ти­с­ку під час пе­реміщен­ня ван­та­жу вер­ти­каль­ни­ми тру­ба­ми обу­мов­лю­ють змен­шен­ня кіль­кості підійман­ня зер­на, ніж за ру­ху ма­теріалу го­ри­зон­таль­ни­ми тру­ба­ми, по­за­як йо­го підійман­ня по­тре­бує до­дат­ко­вих за­трат енергії (по­туж­ності). Цим пев­ною мірою мож­на по­яс­ни­ти ви­ко­ри­с­тан­ня по­туж­них еле­к­т­ро­дви­гунів, які, зда­ва­ло­ся б, ма­ють не­об­грун­то­ва­ний за­пас по­туж­ності, і це вар­то вра­ху­ва­ти під час прид­бан­ня пев­ної мо­делі на­ван­та­жу­ва­ча.
Застосування пневмонавантажувачів
для переміщення зерна
у вертикальній площині
Для успішно­го за­ван­та­жен­ня си­ло­су важ­ли­во за­без­пе­чи­ти відве­ден­ня зай­во­го повітря, яке над­хо­дить у ме­та­ле­вий си­лос ра­зом із зер­ном. Для за­ван­та­жен­ня підло­го­вих складів пнев­мо­за­ван­та­жу­вачі успішно ви­ко­ри­с­то­ву­ють навіть без цик­ло­ну-за­спо­ко­ю­ва­ча: підло­гою про­кла­да­ють го­ри­зон­таль­ний транс­пор­ту­валь­ний шлях і на кінці тру­бо­про­во­ду вста­нов­лю­ють коліно із потрібним гра­ду­сом ви­ги­ну. Після цьо­го зер­но із ко­ліна «вистрілюється» у потрібно­му на­прям­ку. Та­ка схе­ма дає змо­гу за­ван­та­жи­ти підло­го­вий склад аж під сте­лю і тим са­мим підви­щи­ти ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня приміщен­ня.
   Уза­галь­нені вис­нов­ки. Найбільш щад­ни­ми на­ван­та­жу­ва­ча­ми що­до збе­ре­жен­ня якості зер­но­вих є пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі. На сьо­годні ве­ликі аг­ро­хол­дин­ги ак­тив­но бу­ду­ють су­часні еле­ва­то­ри для очи­щен­ня, сушіння та транс­пор­ту­ван­ня зер­на. Техніка, яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють у цих ком­плек­сах, зво­дить до мініму­му трав­­му­ван­ня зер­на. Од­нак знач­на ча­с­ти­на гос­по­дарств про­дов­жує ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для зберіган­ня зер­на підло­гові скла­ди. Техніка для їхньо­го за­ван­та­жен­ня і роз­ван­та­жен­ня, як і влас­не умо­ви зберіган­ня зер­на, не мо­жуть по­вною мі­рою за­без­пе­чи­ти потрібну йо­го якість.
Пнев­мо­за­ван­та­жу­вачі успішно за­сто­со­ву­ють для транс­пор­ту­ван­ня насіннє­во­го ма­теріалу, оскільки трав­мо­ваність зер­на — мінімаль­на. Порівня­но із тра­диційним — ме­ханічним (на базі ви­ко­ри­с­тан­ня шне­ко­вих транс­пор­терів, но­рій, скреб­ко­вих транс­пор­терів), — но­вий спосіб дає змо­гу суттєво змен­ши­ти ме­ха­­нічне по­шко­д­жен­ня зер­на.
Оскільки пнев­ма­тич­ний транс­порт мо­же ро­би­ти забір зер­на із ями пев­ної гли­би­ни і нагніта­ти на пев­ну ви­со­ту, то це свідчить про те, що йо­го мож­на за­сто­со­ву­ва­ти у будь-яких умо­вах не­за­леж­но від на­хи­лу транс­порт­них тру­бо­про­водів. Це об­лад­нан­ня за про­дук­тив­ності до 100–200 т/год не­громіздке і не­га­ба­рит­не, зай­має ма­ло місця і дає змо­гу ра­ціональ­но розміщу­ва­ти інші тех­но­ло­гічні ма­ши­ни. Та­кож во­но простіше в об­слу­го­ву­ванні, пра­цює спокійно, без рап­то­вих по­штовхів, за­без­пе­чує на­лежні санітар­но-гігієнічні умо­ви, якісно охо­ло­д­жує і провітрює зер­но. Під час йо­го на­ван­та­жен­ня і ру­ху під повітря­ним ти­с­ком до місця нагнітан­ня за­без­пе­чується інтен­сив­ний кон­такт зер­на із повітрям, що сприяє йо­го ви­си­хан­ню змен­шенню ступіня засміче­ності круп­ни­ми пи­ло­ви­ми ча­ст­ка­ми та дрібни­ми решт­ка­ми рос­лин-бур’янів.
Бе­ру­чи до ува­ги те, що ці ма­ши­ни ма­ють не­знач­ну ва­гу, во­ни є над­зви­чай­но мобільни­ми. Як пра­ви­ло, фірми-по­ста­чаль­ни­ки ма­ють у своєму ар­се­налі ши­ро­кий діапа­зон мо­де­лей пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів, різно­манітність кон­ст­рукційно­го ви­ко­нан­ня яких га­ран­ту­ють їхні еле­к­т­ро- та ме­ханічний при­во­ди від ВВП енер­го­за­со­бу (трак­то­ра). Лінія нагнітан­ня мо­же до­ся­га­ти до­вжи­ни до 200 м і фор­мується із ок­ре­мих тру­бо­про­водів за до­по­мо­гою швид­кознімних хо­мутів. До «плюсів» кон­ст­рукції мож­на відне­с­ти уніфікацію за­рубіжних і вітчиз­ня­них пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів за діаме­т­ром нагніталь­них тру­бо­про­водів, який дорівнює 160 мм.
   Пнев­ма­тичні на­ван­та­жу­вачі за­без­пе­чу­ють ефек­тив­не транс­пор­ту­ван­ня зер­на як у го­ри­зон­таль­но­му, так і вер­ти­каль­но­му на­прям­ках. Од­нак слід за­зна­чи­ти, що:
   про­дук­тивність ма­шин цьо­го ти­пу обу­мов­люється відстан­ню та ви­со­тою транс­пор­ту­ван­ня зер­на, а та­кож до­вжи­ною лінії ус­мок­ту­ван­ня зер­на: за збільшен­ня за­зна­че­них по­каз­ників про­дук­тивність змен­шується;
   про­дук­тивність транс­пор­ту­ван­ня виз­на­чається пря­молінійністю нагніта­ль­ної пнев­мо­тра­си: за збільшен­ня кри­волінійності тра­си (че­рез знач­ну кіль­кість згинів та ма­лих кутів їхньо­го пе­ре­ги­ну) спо­с­терігається знач­на втра­та ти­с­ку в пнев­мо­ру­каві та за­галь­ної про­дук­тив­ності.
Який би не був у гос­по­да­ря зер­но­вий склад — су­час­ний си­лос або підло­го­ве схо­ви­ще ра­дянсь­ких часів, — у кож­но­му аг­ропідприємстві за­сто­со­ву­ють ті чи інші спо­со­би пе­ре­ван­та­жен­ня зер­но­вих. Вва­жається, що ос­новні ви­т­ра­ти йдуть на сушіння: потрібно ба­га­то коштів, щоб збе­рег­ти уро­жай до вста­нов­лен­ня прий­нят­ної ціни. Пря­мо­го, тоб­то гос­по­дарсь­ко відчут­но­го, еко­номічно­го ефек­ту від за­сто­су­ван­ня су­час­них (або, на­впа­ки, ста­рих) зер­но­пе­ре­ван­та­жу­вачів, на­пев­но, не­має. Та, про­те, са­ме від цьо­го фак­то­ра за­ле­жить час, за­тра­че­ний на пе­ре­ван­та­жен­ня. Не менш важ­ли­ва і міні­мізація уш­ко­д­жень зер­но­вих (особ­ли­во — зер­на ку­ку­руд­зи). Особ­ли­во до­б­ре ці ма­ши­ни при­датні для за­ван­та­жен­ня-ви­ван­та­жен­ня підло­го­вих складів, си­лосів, ва­гонів, зер­но­возів і для ви­ко­нан­ня інших за­вдань із транс­пор­ту­ван­ня зер­но­вих.
Об­слу­го­ву­ван­ня пнев­ма­тич­но­го транс­пор­те­ра не­с­клад­не і не­тру­домістке — до­стат­ньо однієї лю­ди­ни-опе­ра­то­ра. То­му зібра­ти тру­бо­провід потрібної до­вжи­ни мо­же один опе­ра­тор за кілька хви­лин. Втру­чан­ня йо­го в ро­бо­ту на­ван­та­жу­ва­ча потрібне ли­ше для ре­гу­лю­ван­ня про­дук­тив­ності на­ван­та­жу­ва­ча — для цьо­го слід ли­ше відповідно вста­но­ви­ти по­ло­жен­ня ши­бе­ра, розміще­но­го на всмок­ту­вальній на­садці.
От­же, транс­пор­ту­ван­ня зер­на за до­по­мо­гою пнев­ма­тич­но­го транс­пор­ту відповідає сьо­годнішнім тен­денціям що­до за­сто­су­ван­ня но­вих, про­гре­сив­них, технічних за­собів на всіх ета­пах зер­но­ви­роб­ництва. Пнев­ма­тич­ний транс­порт має ши­ро­ку низ­ку пе­ре­ваг пе­ред інши­ми технічни­ми за­со­ба­ми ана­логічно­го при­зна­чен­ня, зо­к­ре­ма за про­дук­тивністю, і здебільшо­го є не­замінним під час на­ван­та­жен­ня (пе­реміщен­ня) зер­на. Най­б­лиж­чим ча­сом об­ся­ги ви­ко­ри­с­тан­ня цієї гру­пи ма­шин суттєво збільшать­ся.

Інтерв'ю
Керівник сектору продажів ГК "БІОНОРМА" Мирослава Мазур
Нещодавно в Києві пройшла виставка «АгроВесна-2019», в якій взяв участь провідний вітчизняний виробник біопрепаратів — група компаній «БІОНОРМА». Про масштаби участі у виставці, її результати та також про те, що викликало найбільший... Подробнее
«Зернові технології-2018» закінчили виставковий сезон для аграрної галузі, адже незабаром — відкриття нового сезону, польового. Для УПЕК, власника підприємства «Лозівські машини», одного з флагманів вітчизняного сільськогосподарського... Подробнее

1
0