Спецможливості
Статті

Перехiд до еко-вiдгодiвлi

05.06.2008
496
Перехiд до еко-вiдгодiвлi фото, ілюстрація
Перехiд до еко-вiдгодiвлi

Сьогоднi Мартiн Больманн iз Бранденбурга може тричi перепродати кожну зi своїх вiдгодованих свиней. Бiо-м’ясо переживає нинi справжнiй бум. За останнiй рiк господар успiшно перевiв своє пiдприємство на еко-вiдгодiвлю. Проте цей важливий крок має свою вартiсть, про що, власне, розповiдає ця стаття.

Фермер успiшно здiйснює перехiд до вирощування бiо-свиней
Коли в 1996 роцi фермер Мартiн Больманн отримав вiд колишнього сiльськогосподарського кооперативу порожнiй хлiв для свиней, вiн зробив це, плануючи, що iнвестування буде якомога меншим. Вiн вирiшив використовувати наявнi будiвлi в незмiненому станi й утримувати близько 200 свиней на вiдгодiвлi у свинарнику напiввiдкритого типу на солом’янiй пiдстилцi. Основним кормом стали вiд самого початку зерновi, що їх Больманн вирощує на 250 га земляних угiдь, якi належать господарству. “Еко-свинi взагалi не були для мене на той час цікавою темою”, — розповiдає господар. Через чотири роки все мало зовсiм iнший вигляд, i тодiшня концепцiя господаря виявилася абсолютно правильною. Вона створила для Больманна умови, згiдно з якими вiн переорiєнтував вiдгодiвлю свиней порiвняно без проблем, з невеличкими iнвестицiями.
“Бiо-свинi не пiдлягають циклу звичайних свиней”
Больманн наголошує, що вихiдним пунктом для такого переходу були комерцiйнi аспекти. “Я виявив, що ринок бiо-м’яса не пiдлягає зовсiм або пiдлягає незначною мiрою циклу звичайних свиней, окрiм цього в ньому немає таких коливань цiн, як у традицiйному виробництвi”, — пояснює господар. Ще зараз з болем згадує про останню цiнову кризу, коли найнижча цiна становила 1,45 нiмецької марки за 1 кг забiйної ваги та виторг близько 100 нiмецьких марок за вiдгодовану свиню, коли майже збанкрутував.
“Для мене дуже важливо i з огляду на майбутнє продавати свиней iз запланованим виторгом”, — каже Больманн. Нiша ринку “еко-свинi” пропонує йому непоганi шанси: з одного боку, останнiми роками постiйно зростає попит на бiо-м’ясо — звiсно, не можна порiвняти з теперiшнiм бумом у процесi BSE-кризи. З другого — у нього були справдi добрi вихiднi умови для здiйснення такого переходу. До них належить, власне, самостiйна галузь господарства, а саме: вигульне утримання свиней, яке дає молодняк на вiдгодiвлю. Спонукало Больманна до такого переходу сусiднє господарство, що займається утриманням еко-корiв. Так вiн вийшов на контакт iз Товариством виробникiв бiо-худоби та м’яса, що в Берлiнi. Це Товариство продає бiологiчно вирощену продукцiю переважно з Бранденбурга, а також сумiжних земель. Гарантований збут — це була основна проблема, яку Больманн мав розв’язати, перш нiж думати про перехiд. Питання безпосереднього продажу продукцiї споживачевi вiн узагалi не розглядав, оскiльки мав порiвняно велику кiлькiсть свиней на вiдгодiвлi. Господар прорахував свою вiдгодiвлю свиней з огляду на екологiчнi аспекти, зважив ризик порiвняно з традицiйним виробництвом i навеснi 2000 року зробив перехiд до екологiчної вiдгодiвлi. Це вiдбувалося в той момент, коли в країнi мова не йшла про BSE. Враховуючи сьогоднiшню перспективу, годi було зробити кращий вибiр. Больманн стає членом згаданого Товариства виробникiв та вступає одночасно — так вимагає Статут цього Товариства — до Спiлки екологiчного вирощування. Певна рiч, з таким переходом були пов’язанi й змiни в землеробствi. У Бранденбурзi господар отримує за час дворiчного перiоду переходу близько 400 нiмецьких марок на кожний гектар земельних угiдь i ще додатково 300 нiмецьких марок. Больманн зареєстрував своє господарство в контрольнiй установi Європейського Союзу, оскiльки екологiчне землеробство пiдлягає суворiй перевiрцi.
Вибiр кормiв та влаштування майданчика для вигулу
Попри порiвняно добру вихiдну ситуацiю, перехiд до екологiчного свинарства означав i для Больманна швидку змiну низки виробничих процесiв. Змiни почалися з кормiв: господар мав забезпечити щонайменше 50 вiдсоткiв зернових власного екологiчного виробництва. За нормативами на 1 га можна утримувати 2 голови худоби. Больманн поставляє зерновi власного виробництва — пшеницю, ячмiнь та тритикале, а також горох на млин в Бад Ольдеслоге, що спецiалiзується на виробництвi екологiчних кормових сумiшок. З млина вiн отримує кормовi сумiшки, що передбачено укладеним договором. Для забезпечення потрiбного рiвня вiдгодiвлi свиней застосовує кормовi сумiшки, що мiстять дозволенi Бiо-нормативами високоякiснi джерела бiлкiв, а саме: картопляний бiлок, а також мiнеральнi речовини та вiтамiни. Генмодифiкованi продукти, до яких належить також соєвий шрот, заборонено, так само як i антибiотики — стимулятори продуктивностi та пробiотики. Больманн вiдгодовує своїх свиней у три етапи. Коли поросята досягають ваги 25 кг, їх розгруповують за статтю. До досягнення ними ваги 55 кг вони отримують однаковий корм, що має 3,2 Мдж енергiї, до 80 кг — вмiст енергiї становить 13 Мдж, надалi вiн спадає до 12,8 Мдж. Кормороздавачi подають свиням на вiдгодiвлi вдосталь кормiв. Витрати на корми становлять близько 60 нiмецьких марок/ц, отже, значно перевищують витрати на традицiйний корм, розповiдає Больманн.
Господаревi довелося вкласти кошти в утримання свиней. Щоб виконати нормативи Європейського Союзу, Больманн зробив для свиней бетонованi вигульнi майданчики, частково покритi дахом. Це коштувало для нього близько 90 нiмецьких марок з розрахунку на одне вiдгодiвельне мiсце. Поросята, що перебувають на вигульному утриманнi, є рухливими та здоровими. “Вони, власне, й повиннi такими бути, оскiльки профiлактичне застосування класичних медикаментiв не дозволяється”, — пояснює Больманн. Якщо тварина захворiла, медикаменти можна застосовувати тiльки пiсля того, як ветеринар встановив дiагноз. Допускається тiльки одноразове лiкування однiєї тварини. “Якщо трапляється, що свиня захворiла ще раз пiд час вiдгодiвлi та знов доводиться провести лiкування, вона втрачає бiо-стандарт i її слiд продати традицiйним способом”, — наголошує господар. Кожне застосування медикаментiв документується в книзi поголi’я. “Пильне око господаря” є в даному разi надзвичайно важливим для своєчасного розпiзнання захворювання та вiдвернення великих збиткiв. догляд за поросятами, що перебувають на вигульному утриманнi, проводять традицiйним способом. Та до 2003 року Больманн мусить скоритися вимогам нормативiв Європейського Союзу (про те, що поросята мають перебувати на пiдсосi протягом 40 днiв), якi вважає доволi пiдступними. “Цей пункт менi дуже складно виконати, — сердиться господар. — До того ж, вiн не має нiчого спiльного з екологiчними принципами”. Подовжений нинi вiд трьох до шести тижнiв пiдсисний перiод означає додатковi витрати — вiд 17 до 20 нiмецьких марок на одне порося, що зрештою становить близько 15 пфенiнгiв на кiлограм забiйної ваги, пояснює господар.
Витончений менеджмент реалiзацiї бiо-продукцiї
Продаж забiйних свиней вiдбувається майже так само, як за традицiйної вiдгодiвлi. Базисна цiна прив’язується в такому разi не до 56, а до 54 вiдсоткiв пiсного м’яса. Оптимальна вага сягає вiд 80 до 100 кг забiйної маси. На даний час базова цiна є стабiльною i становить близько 4,5 нiмецької марки за кiлограм забiйної ваги. Больманн — оптимiст i вiрить, що цей цiновий рiвень утримуватиметься протягом тривалого часу, а можливо, i покращиться. А проте екологiчна вiдгодiвля не така вже й проста. “Талант господаря полягає у виробництвi якостi, що вiдповiдає вимогам. Слiд все узгоджувати, аби досягнути 54 вiдсотків вмiсту пiсного м’яса,” — дiлиться досвiдом господар. З одного боку, необхiдно мати фаховi знання, щоб, незважаючи на обмеженiсть вибору кормiв з бiлком i далi оптимально вiдгодовувати свиней. З другого боку, наголошує Больманн, потрiбний витончений менеджмент пiд час вiдбору свиней на забiй, аби уникнути високих втрат, пов’язаних iз сортуванням тварин. Господар вiдбирає тварин у три етапи: через приблизно 95 вiдгодiвельних днiв — зазвичай, найжирнiших кабанчикiв. Через 14 днiв на забiй iде наступна група, а ще через тиждень — решта. Зважують кожну тварину окремо. І хоча йому нелегко досягнути потрiбної частки пiсного м’яса, вiн уже зовсiм близько вiд бажаної мети: ця частка в останнiх забоях становить в середньому 53,7 вiдсотка. Окрiм цього, для екологiчної вiдгодiвлi встановленi добовi прирости, що становлять близько 850 г, при засвоєннi кормiв у спiввiдношеннi 1:3. Втрати становлять близько трьох вiдсоткiв i, отже, перебувають у розумних межах. Больманн пiдрахував свої витрати на екологiчну вiдгодiвлю i встановив, що витрати на корм становлять вiд 150 до 160 нiмецьких марок на тварину, а витрати на поросят — близько 150 нiмецьких марок. “Для мене перехiд до екологiчної вiдгодiвлi виявився вигiдним”, — пiдсумовує Больманн. I додає: “Для переходу на екологiчне господарювання та успiшної роботи потрiбнi фаховi знання, органiзаторський талант та, передусiм, добрi й надiйнi партнери”.

Переклад з нiмецької
Галини Лейцюсь
(Dlz, 5, 2001).

Інтерв'ю
Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий визначив органічний напрямок як один із головних у роботі Мінагрополітики на цей рік. "Це одне з питань, яке мене особисто хвилює і за яке
заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Швартау
Щойно збирання озимини повністю завершилося, сайт «Пропозиція» звернувся до заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України... Подробнее

1
0