Спецможливості
Статті

Ози­ма пше­ни­ця: сорт як ос­но­ва успіху

15.09.2014
1483
Ози­ма пше­ни­ця:  сорт як ос­но­ва успіху фото, ілюстрація

Дбайливий селянин ще перед збиранням урожаю вже думає, що відібрати, чим знову засіяти поле, щоб бути наступного року з урожаєм. Для того, аби правильно зорієнтуватися в технології, агрономові, насамперед, належить досконало знати характеристики та особливості самих сортів.

Дбайливий селянин ще перед збиранням урожаю вже думає, що відібрати, чим знову засіяти поле, щоб бути наступного року з урожаєм. Для того, аби правильно зорієнтуватися в технології, агрономові, насамперед, належить досконало знати характеристики та особливості самих сортів.

На сьо­годні Дер­жав­ний реєстр сортів рос­лин, при­дат­них до по­ши­рен­ня в Ук­раїні, у сег­менті ози­мої пше­ниці налічує 258 сортів пше­ниці м’якої ози­мої. Частка сортів національ­ної се­лекції у Реєстрі ста­но­вить 81%. Для зо­ни Сте­пу ре­ко­мен­до­ва­но 163 сор­ти, для Лісо­сте­пу — 201, для Полісся — 161 сорт. Ре­сурс­ний по­тенціал сортів пше­ниці м’якої ози­мої скла­дається з 25 ран­нь­о­с­тиг­лих, 135 се­ред­нь­о­ранніх, 94 се­ред­нь­о­с­тиг­лих та чо­ти­рь­ох пізньо­с­тиг­лих сортів. По­над 65% сортів ха­рак­те­ри­зу­ють­ся підви­ще­ною та ви­ще­се­ред­нь­ою зи­мостійкістю, до 30% — сор­ти із се­ред­нь­ою зи­мостійкістю та ви­со­кою ви­т­ри­валістю що­до ек­с­т­ре­маль­них фак­торів се­ре­до­ви­ща. Більшість ре­ко­мен­до­ва­них сортів пше­ниці ози­мої за якісни­ми по­каз­ни­ка­ми фор­му­ють зер­но, яке відповідає ви­мо­гам до силь­них пше­ниць — це 170 сортів (66%) та 78 сортів (30%) — зер­но, яких відповідає по­каз­ни­кам цінних пше­ниць.
 Щоб до­по­мог­ти сільським спеціалістам яко­юсь мірою орієнту­ва­ти­ся в цьо­му роз­маїтті сортів, про­по­нуємо гос­по­дарські ха­рак­те­ри­с­ти­ки де­я­ких сортів пше­ниці ози­мої, що прой­ш­ли дер­жав­не ви­про­бу­ван­ня та ре­ко­мен­до­вані для вне­сен­ня до Дер­жав­но­го реєстру сортів рос­лин, при­дат­них до по­ши­рен­ня в Ук­раїні на 2014–2015 рр.

   Ас­тар­та
За­яв­ник — Інсти­тут фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки НАН Ук­раїни.
Рос­ли­ни зав­виш­ки 68–84 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,8–8,1 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,3–8,8 ба­ла, до по­су­хи — 7,6–8,8, до об­си­пан­ня — 8,4–9,0 балів.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, період до­сти­ган­ня— 265–282 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 5,0 т/га, Лісо­степ — 6,5, Полісся — 5,4 т/га.
Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах:
Степ — 0,2 т/га, Лісо­степ — 0,7, Полісся — 0,5 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 9,9 т/га. Ма­са 1000 зер­нин— 43,6 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі та за­довільні. Зер­но містить 13,4–13,6% білка, клей­ко­ви­ни — 27,9–29,4%, си­ла бо­рош­на — 264–270 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 980–1000 мл.  Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.

   Ба­ла­тон
За­яв­ник — «Пробст­дор­фер За­ат­цухт Гез.м.б.Х. енд КоКГ»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 79 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,3–8,6 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня-ви­ще­се­ред­ня. Стій­кість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,9 бала, до по­су­хи — 7,9–8,8, до об­си­пан­ня — 8,5–8,8 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за
274–281 до­бу.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Лісо­степ — 6,5,  Полісся — 5,9 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Лісо­степ — 0,6, Полісся — 0,5 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай —
10,0 т /га. Ма­са 1000 зе­рен —  42,5 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту за­довільні. Зер­но містить 13,2–13,4% білка, клей­ко­ви­ни — 6,5–27,0%, си­ла бо­рош­на — 252–273
о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 910–980 мл. Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.

   Даг­мар
За­яв­ник — «Ліма­грейн Юроп, Нікер­сон Інтер­нешнл Рісьорч СНС»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 82 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,3–8,7 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,9–9,0 балів,
до по­су­хи — 8,0–8,8, до об­си­пан­ня— 8,6–8,8 ба­ла.
 Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 275–283 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 4,9 т/га, Лісо­степ — 6,8, Полісся — 6,0 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Степ —
0,1 т/га, Лісо­степ — 0,8, Полісся —
0,7 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай  —
10,0 т /га. Ма­са 1000 зе­рен — 43,2 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,1–14,2% білка, клей­ко­ви­ни — 27,3–28,7%, си­ла бо­рош­на — 260–334 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 970–1080 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.
   За­паш­на
За­яв­ник — Інсти­тут рос­лин­ництва ім. В.Я. Юр’єва НА­АН України
Рос­ли­ни зав­виш­ки 68–77 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,0–8,2 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня-ви­ще­се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,3–8,9 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,3–8,9, до по­су­хи — 7,7–8,0 балів.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 264–273 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 4,8, Лісо­степ — 6,1 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зоні Лісо­степу — 0,2 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,6 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 41,5 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,0–14,1% білка, клей­ко­ви­ни — 29,8%, си­ла бо­рош­на — 310–338 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 1100–1120 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ.

   Зви­тя­га
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН України
Рос­ли­ни зав­виш­ки 77–80 см. Зи­мостійкість сор­ту у по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,8–8,0 балів. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,3 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,3–8,9, до по­су­хи — 7,7–8,1 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 261–274 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 4,8, Лісо­степ — 6,1 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зоні Лісо­степу — 0,1 т/га. По­тенційний уро­жай — 10,1 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 39,1 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,5% білка, клей­­ко­ви­ни — 28,9%, си­ла бо­рош­на — 324–353 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 1080–1200 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ.

   Кон­ка
За­яв­ник — Інсти­тут зем­ле­роб­ст­ва півден­но­го регіону Національної ака­демії аг­рар­них на­ук України
Рос­ли­ни зав­виш­ки 68–77 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,4–8,0 балів. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 5,8–9,0 балів, до об­си­пан­ня— 8,2–8,9, до по­су­хи — 7,7–8,0 балів.
Се­ред­нь­о­ран­ній, до­сти­гає за 262–274 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 5,0, Лісо­степ — 6,1 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Степ — 0,2, Лісо­степ — 0,1 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай —
10,1 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 40,5 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,2–14,0% білка, клей­ко­ви­ни — 28,7–29,6%, си­ла бо­рош­на — 309–312 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 1000–1230 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ.

   Ко­лоніа
За­яв­ник — «Нікер­сон Інтер­нешнл Рісьорч СНС, Ліма­грейн Юроп»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 78–81 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,8–8,5 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня-ниж­че­се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,9–9,0 балів, до об­си­пан­ня — 8,5–8,8, до по­су­хи — 8,0–8,7 ба­ла.
 Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 277–285 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Лісо­степ — 6,4, Полісся — 6,2 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Лісо­степ — 0,4,
Полісся — 0,8 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 10,0 т /га. Ма­са 1000 зе­рен — 40,8 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,0–13,6% білка, клей­ко­ви­ни — 26,4–27,7%, си­ла бо­рош­на — 261–315 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 970–980 мл. Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.

   Ко­хан­ка
За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва НА­АН Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки — 75–77 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,3–8,9 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня-ви­ще­се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,2–8,3 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,3–8,7, до по­су­хи — 7,9–8,6 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 274–279 діб.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Лісо­степ — 6,5, Полісся — 5,4 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Лісо­степ — 0,1,
Полісся — 0,2 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 9,6 т /га. Ма­са 1000 зе­рен —
41,1 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі та за­довільні. Зер­но містить 13,6–14,0% білка, клей­ко­ви­ни — 29,0–29,5%, си­ла бо­рош­на — 254–306 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 980–1070 мл. Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.

   Лу­кул­лус
За­яв­ник — «За­ат­бау Лінц рег. Ген.м.б.Х.»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 86–90 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,4–8,0 балів. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,5–8,8 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,4–8,6, до по­су­хи — 7,8–8,8 ба­ла.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 277–283 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Лісо­степ — 6,2, Полісся — 5,7 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Лісо­степ — 0,3, Полісся — 0,4 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 9,3 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 42,7 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,0–14,5% білка, клей­ко­ви­ни — 28,6–30,2%, си­ла бо­рош­на — 263–287 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 950–1070 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.

   Ме­лодія одесь­ка
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 75–85 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,8–8,6 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­ще­се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 7,5–8,2 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,5–9,0, до по­су­хи — 7,9–8,7 ба­ла. Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 263–281 добу.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи: Степ — 5,1 т/га, Лі­­со­степ — 6,4, Полісся — 5,4 т/га. Га­­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Степ — 0,4 т/га, Лісо­степ — 0,5, Полісся — 0,1 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 9,7 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 40,0 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,1–14,1% білка, клей­ко­ви­ни — 27,5–30,8%, си­ла бо­рош­на — 285–347 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 1000–1080 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.

   Мідас
За­яв­ник — «Пробст­дор­фер За­ат­цухт Гез.м.б.Х. енд КоКГ»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 86–88 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,0–8,4 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,5–8,6 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,3–8,5, до по­су­хи —8,0–8,6 ба­ла.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 276–283 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Лісо­степ — 6,5, Полісся — 6,1 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Лісо­степ — 0,6,
Полісся — 0,7 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 9,9 т /га. Ма­са 1000 зе­рен — 42,4 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі та за­довільні. Зер­но містить 8,0–8,4% білка, клей­ко­ви­ни — 8,5–8,6%, си­ла бо­рош­на — 261–355 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 970–1100 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.

   Ни­ва одесь­ка
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 73–89 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,1–8,6 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня-ви­ще­се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,3 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,4–9,0, до по­су­хи — 8,1–8,7 ба­ла. Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 262–281 до­бу.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 4,9 т/га, Лісо­степ — 6,5, Полісся — 5,5 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Степ — 0,1 т/га, Лісо­степ — 0,5, Полісся — 0,2 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 9,5 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 40,6 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,5–14,4% білка, клей­ко­ви­ни — 27,3–29,9%, си­ла бо­рош­на — 285–339 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 1000–1160 мл.
Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.

   Оберіг Ми­ронівський
За­яв­ник — Ми­ронівський інсти­тут пше­ниці ім. В.М. Ре­мес­ла НА­АН Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 86 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,0–8,7 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня.  Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,2–8,3 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,2–8,6, до по­су­хи — 7,8–8,8 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 274–281 до­бу.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Лісо­степ — 6,3, Полісся — 5,6 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Лісо­степ — 0,4 т/га, Полісся —0,2 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 9,7 т /га. Ма­са 1000 зе­рен 45,4 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі та за­довільні. Зер­но містить 13,4–13,8 % білка, клей­ко­ви­ни 27,5–28,1%, си­ла бо­рош­на 157–260 о. а., об’єм хліба з 100 г бо­рош­на 920–1000 мл. Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.

   Ох­тир­чан­ка ювілей­на
За­яв­ник — Інсти­тут біоенергетичних культур і цу­к­ро­вих бу­ряків НА­АН Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 90–93 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,3–8,6 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня підви­ще­на. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 7,8–8,0 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,1–8,6, до по­су­хи — 7,8–8,8 ба­ла.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 276–283 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Лісо­степ — 6,1, Полісся — 5,4 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в зоні Лісо­степу — 0,1 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 43,4 г.
Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,0% білка, клей­ко­ви­ни — 28,6–29,1%, си­ла бо­рош­на — 260–332 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на —970–1020 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.
   Пан­нонікус
За­яв­ник — «За­ат­бау Лінц рег. Ген.м.б.Х.»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 82–84 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,8–8,4 ба­ли. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня 8,7–9,0 балів. Стійкість до об­си­пан­ня 8,5–8,6 ба­ли. Стійкість до по­су­хи 8,0–8,8 ба­ли.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 277–284 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зонах Лісо­сте­пу — 6,1,
в зоні Полісся — 5,5 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в зоні Лісо­сте­пу — 0,1, в зоні Полісся — 0,2 т/га. Мак­си­маль­на уро­жайність — 9,9 т/га. Ма­са 1000 зе­рен 44,8 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,0–14,5% білка, клей­ко­ви­ни — 28,7–30,1%, си­ла бо­рош­на — 264–342 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 980–1100 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.

   Стан
За­яв­ник — Національ­ний універ­си­тет біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­с­ту­ван­ня Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 84 см. Зи­мо­стій­кість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,4 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­­ред­ня-ви­ще­се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 9,0 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,6, до по­су­хи — 8,8 ба­ла. Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 284 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Полісся —
5,5 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в зоні Полісся — 0,2 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 8,8 т/га. Ма­са 1000 зе­рен —
45,9 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі та за­довільні. Зер­но містить 14,3% білка, клей­ко­ви­ни — 28,9%, си­ла бо­рош­на — 266 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­­­рош­­­на — 980 мл. Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зо­ни Полісся.

   Фер­мер­ка
За­яв­ник — Інсти­тут рос­лин­ництва ім. В.Я. Юр’єва НА­АН Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 71– 79 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,3–8,9 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня-ви­ще­се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,3–8,9 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,3–9,0, до по­су­хи — 8,0 балів. Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 263–275 діб.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи: Степ — 4,8, Лісо­степ —  6,1 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у зо­нах: Степ — 0,1, Лісо­степ — 0,1 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,7 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 41,4 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,0–14,2% білка, клей­ко­ви­ни — 29,7–30,1%, си­ла бо­рош­на — 325–334 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 1100–1140 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ.

   Чор­но­б­ро­ва 
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 82–98 см. Зи­мо­стійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,9–8,7 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ниж­че­се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 7,9–8,1 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,1–8,9, до по­су­хи — 7,3–8,7 ба­ла. Се­ред­­­нь­о­ранній, до­сти­гає за 265–283 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 3,9 т/га, Лісо­степ — 5,3, Полісся — 4,7 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 8,4 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 43,2 г.
Має ви­со­кий вміст роз­чин­но­го білка, вітамінів та міне­ралів. Вміст білка у зерні — 14,2–15,2%. Чор­не по­жив­не зер­но є до­б­рою си­ро­ви­ною для от­ри­ман­ня зе­ле­них про­ростків. У сумішці із зер­ном пше­ниці ваксі є відмінною бінар­ною сумішкою для цінно­го фу­ра­жу. Хар­чо­ва пше­ни­ця круп’яно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.

   ШТРУ 061884
За­яв­ник — «Штру­бе ГмбХ
енд Ко. КГ»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 90–93 см.
Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,3–8,6 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня підви­ще­на. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня 7,8–8,0 балів, до об­си­пан­ня — 8,1–8,6, до по­су­хи — 7,8–8,8 ба­ла.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 276–283 до­би.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Лісо­степу —
6,1, Полісся — 5,4 т/га.
Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в зоні Лісо­сте­пу — 0,1 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 43,4 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,0% білка, клей­ко­ви­ни — 28,6–29,1%, си­ла бо­рош­на — 260–
332 о. а., об’єм хліба із 100 г бо­рош­на — 970–1020 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.

Пше­ни­ця твер­да ози­ма
 Ак­ве­дук
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 76 см.
Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,7 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,3 ба­ла, до об­си­пан­ня — 9,0, до по­су­хи — 8,1 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 270 діб.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу —
6,3 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в зоні Лісо­сте­пу — 0,3 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 8,6 т /га. Ма­са 1000 зе­рен — 46,1 г. Зер­но містить 14,0% білка.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для Лісо­сте­пу.

   Про­зо­рий
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня
НА­АН Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 78 см.
Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 6,9 ба­ла. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня.  
Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,1 ба­ла, до об­си­пан­ня — 9,0, до по­су­хи — 7,7 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 270 діб.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу — 6,1 т/га.
Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в зоні Лісо­сте­пу — 0,1 т/га. Мак­си­маль­ний уро­жай — 9,3 т /га. Ма­са 1000 зе­рен — 48,0 г. Зер­но містить 13,8% білка.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зо­ни
Лісо­сте­пу.

Інтерв'ю
14-15 березня в Одесі пройшов черговий конгрес "Органічна Україна". Органічне землеробство, як і кожне явище, має як своїх прихильників, так і своїх противників. І у тих, і у інших є свої аргументи. Тож сьогодні редакція сайту «Пропозиція... Подробнее
У Нідерландах існує сумна приказка: «Фермерові належать тільки його жінка й діти, все інше на фермі належить банку». Тобто, банки понавидавали всім фермерам аж до найменших стільки кредитів, скільки

1
0