Спецможливості
Статті

Особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня сірки в посівах ози­мої пше­ниці

09.11.2015
8607
Особ­ли­вості  за­сто­су­ван­ня сірки  в посівах  ози­мої пше­ниці фото, ілюстрація

Сірка не­замінна у міне­раль­но­му жив­ленні, оскільки бе­ре без­по­се­ред­ню участь у ме­та­болізмі рос­лин.

Сірка не­замінна у міне­раль­но­му жив­ленні, оскільки бе­ре без­по­се­ред­ню участь у ме­та­болізмі рос­лин.

В. Хо­даніцький

Зна­чен­ня сірки
для рос­лин­но­го ор­ганізму
Місце ози­мих хлібних злаків у рос­лин­ництві та їхню роль у за­без­пе­ченні лю­дей і тва­рин про­до­воль­ст­вом важ­ко пе­ре­оціни­ти. Ук­раїна, ма­ю­чи великі зе­мельні ре­сур­си, мо­же ви­роб­ля­ти знач­но більшу кількість зер­на пше­ниці за­вдя­ки вдо­с­ко­на­лен­ню тех­но­логій вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив. Зна­чен­ня сірки як ма­к­ро­еле­мен­та над­зви­чай­но важ­ли­ве — во­на не­обхідна рос­ли­нам май­же у та­ких кілько­с­тях, як і фо­с­фор. За­галь­ний уміст сірки у верхніх ша­рах грун­ту ко­ли­вається у ме­жах від 0,01–0,02 до 0,2–0,4% (у грунті во­на пред­став­ле­на міне­раль­ни­ми та ор­ганічни­ми спо­лу­ка­ми). Най­по­ши­реніша грун­то­ва фор­ма міне­раль­них спо­лук сірки — це суль­фа­ти кальцію, натрію, магнію; у разі пе­ре­зво­ло­жен­ня грун­ту спо­лу­ки сірки ста­ють не­до­ступ­ни­ми для рос­лин. Го­ло­вним кінце­вим про­дук­том без­кис­не­вих пе­ре­тво­рень сірки є сірко­во­день, який на­дає грун­ту не­приємно­го за­па­ху. Ча­с­то за відсут­ності по­даль­ших пе­ре­тво­рень сірко­вод­ню він на­гро­ма­д­жу­ється у грунті в от­руй­них для рос­лин кілько­с­тях. То­му важ­ли­вим по­каз­ни­ком ро­дю­чості грунту є на­явність у ньо­му до­стат­ньої кількості бак­терій, які пе­ре­тво­рю­ва­ти­муть сірку в до­ступ­ну для рос­лин фор­му.
У рос­лин­ний ор­ганізм сірка над­хо­дить го­ло­вним чи­ном че­рез ко­рені у ви­гляді аніона SO42-. Во­на та­кож мо­же по­гли­на­тись ли­ст­ка­ми рос­лин у ви­гляді SO22- із повітря. Про­те провідну роль у за­без­пе­ченні рос­лин сіркою все ж відігра­ють суль­фат-іони. Най­до­с­тупніши­ми для рос­лин є суль­фа­ти
магнію, кальцію, калію, а як­що грун­ти пе­ре­на­си­чені со­ля­ми — сульфати натрію.
Сірка не­замінна у міне­раль­но­му жив­ленні, оскільки бе­ре без­по­се­ред­ню участь у ме­та­болізмі рос­лин. Во­на вхо­дить до скла­ду білків, не­замінних аміно­кис­лот, вітамінів, фер­ментів. Крім то­го, цей еле­мент вхо­дить до скла­ду ре­чо­вин, що бе­руть участь у фор­му­ванні стійкості рос­лин до не­спри­ят­ли­вих фак­торів се­ре­до­ви­ща. Не­ста­ча сірки в рос­лин­но­му ор­ганізмі вик­ли­кає різні по­ру­шен­ня, в пер­шу чер­гу по­ру­шується син­тез білків, сірковмісних аміно­кис­лот (ци­с­теїну, метіоніну), змінюється за­барв­лен­ня листків че­рез не­до­статнє ут­во­рен­ня в них хло­рофілу. У рос­лин роз­ви­вається хло­роз, пригнічується ріст стеб­ла, ли­ст­ки на­бу­ва­ють чер­во­ну­ва­то­го за­барв­лен­ня і відми­ра­ють. Про­яв дефіци­ту сірки схо­жий до не­стачі азо­ту, оскільки ці еле­мен­ти вхо­дять до скла­ду білків. Про­те за дефіци­ту азо­ту пер­ши­ми по­чи­на­ють відми­ра­ти старі ли­ст­ки (ре­у­тилізація в мо­лоді ор­га­ни), а за не­стачі сірки — мо­лоді ли­ст­ки, оскільки зі ста­рих ор­ганів цей еле­мент не ре­у­тилізується. У зв’яз­ку з тим, що сірка вхо­дить до скла­ду білків, її дефіцит у грунті впли­ває на якісні по­каз­ни­ки вро­жаю. Відо­мо, що вміст білка та си­рої клей­ко­ви­ни виз­на­чає хлібо­пе­карські вла­с­ти­вості пше­нич­но­го бо­рош­на. У посівах зер­но­вих вне­сен­ня сірки сти­му­лює ку­щен­ня, за її дії зро­с­тає кількість зе­рен у ко­лосі та ма­са 1000 зер­нин. Вне­сен­ня сірча­них до­б­рив під ози­му пше­ни­цю збільшує об’єм хліба та йо­го якість.
У жив­ленні рос­лин не­мож­ли­во ок­ре­мо роз­гля­да­ти якийсь один еле­мент, оскільки най­кра­щий ре­зуль­тат до­ся­гається за зба­лан­со­ва­но­го вмісту всіх не­обхідних еле­ментів жив­лен­ня. Так, вне­сен­ня сірча­них до­б­рив під ози­му пше­ни­цю тісно пов’яза­не із за­сто­су­ван­ням азо­ту. За­вдя­ки на­яв­ності сірки та азо­ту в складі аміно­кис­лот та білків ці еле­мен­ти тісно пов’язані ме­та­бо­ліч­ни­ми про­це­са­ми. Зміна кількості сірки, яка над­хо­дить до ор­ганізму рос­ли­ни, впли­ває на ве­ли­чи­ну по­гли­нан­ня азо­ту і на­впа­ки. Так, за вне­сен­ня надмірних кілько­с­тей азо­ту спо­с­теріга­лись оз­на­ки дефіци­ту сірки, а за дефіци­ту ос­тан­ньої в грун­то­во­му се­ре­до­вищі галь­мується по­гли­нан­ня азо­ту рос­ли­на­ми.
Співвідно­шен­ня кількості не­ор­ганічної сірки до азо­ту є важ­ли­вим діаг­но­с­тич­ним по­каз­ни­ком сірча­но­го жив­лен­ня рос­лин. За­зви­чай у рос­лин­них білках містить­ся близь­ко 1% сірки і 17% азо­ту. Як­що кількість азо­ту в та­ко­му ба­лансі пе­ре­ви­щує 17%, то ут­во­рен­ня про­теїнів галь­мується. Надмірна кількість сірки у рос­лин­но­му ор­ганізмі у де­я­ких ви­пад­ках шкідливіша, ніж її дефіцит. У та­ко­му разі зни­жується інтен­сивність рос­ту куль­ту­ри, а за надмірної кількості суль­фатів у грунті ви­ни­кає навіть за­ги­бель рос­лин.
По­глиб­лен­ня дефіци­ту сірки у грун­тах пов’яза­не з тим, що знач­на кількість ве­ли­ких гос­по­дарств в Ук­раїні вно­сять азотні до­б­ри­ва у ви­гляді без­вод­но­го аміаку, кар­баміду. Во­ни не містять у своєму складі сірки, то­му на­разі, по­при хімізацію тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня, її вміст у грун­тах зни­жується. У ви­гляді домішок сірка містить­ся у складі каїніту, суль­фа­ту амонію, про­те ці до­б­ри­ва ос­танніми ро­ка­ми вно­сять у меншій кількості.

Сірковмісні до­б­ри­ва та їхній вплив на рос­ли­ни
Се­ред сірковмісних до­б­рив потрібно виділи­ти суль­фат амонію, суль­фат магнію, суль­фат кальцію, суль­фат цин­ку, суль­фат калію-магнію, азо­то­суль­фа­ти, суль­фо­а­мо­фо­си.
   Суль­фат амонію — це кри­с­талічна ре­чо­ви­на біло­го або сіро­го ко­ль­о­ру, із вмістом сірки 24%, крім то­го, у складі до­б­ри­ва — 21% азо­ту. Суль­фат амонію до­б­ре роз­чи­няється у воді, не ви­ми­вається із грун­ту, про­те має не­знач­ну гігро­скопічність. Та­ке до­б­ри­во май­же не зле­жується, до­б­ре розсівається ту­ко­ви­ми сівал­ка­ми, пер­спек­тив­не для ви­ко­ри­с­тан­ня за штуч­но­го зро­шен­ня. Про­те суль­фат амонію — фізіологічно кис­ле до­б­ри­во, і то­му йо­го не вар­то ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти на кис­лих грун­тах.
   Суль­фат магнію — во­до­роз­чинні кри­с­та­ли біло­го ко­ль­о­ру. Містить у своєму складі, за­леж­но від мар­ки, від 23 до 30% сірки і близь­ко 16% магнію, ши­ро­ко за­сто­со­вується для по­за­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня ози­мої пше­ниці. Добрі ре­зуль­та­ти от­ри­му­ють за вне­сен­ня у фа­зи кущіння, ви­хо­ду в труб­ку, ко­лосіння.
   Суль­фат кальцію — без­барв­на або біла кри­с­талічна ре­чо­ви­на з вмістом сірки 18%. Не­до­ро­ге сірча­не до­б­ри­во, про­те во­но по­га­но роз­чи­няється у воді і то­му повільно за­своюється рос­ли­на­ми.
   Суль­фат цин­ку — без­барв­не кри­с­талічне до­б­ри­во, яке у своєму складі містить 37–39% цин­ку та 13–18% сірки. У воді до­б­ри­во роз­чи­няється по­га­но і здат­не ви­па­да­ти в осад. За­сто­со­ву­ва­ти йо­го доцільно в ос­нов­не вне­сен­ня.
   Суль­фат калію-магнію — це подвійне сірковмісне до­б­ри­во, яке у своєму складі містить 18% калію, 11 — магнію і 22% сірки. Ос­нов­ною йо­го пе­ре­ва­гою є по­ста­чан­ня рос­ли­нам як магнію, так і сірки. Йо­го ча­с­то ви­ко­­рис­то­ву­ють для при­го­ту­ван­ня ту­ко­сумішей, при­зна­че­них для за­без­пе­чен­ня магнієм та сіркою бідних на ці еле­мен­ти грунтів.
   Азо­то­суль­фа­ти — нові ви­со­ко­е­фек­тивні сірковмісні до­б­ри­ва із різним, за­леж­но від мар­ки, співвідно­шен­ням азо­ту до сірки (із них, зо­к­ре­ма, мож­на ви­о­кре­ми­ти азо­то­суль­фат NS 30:7). Крім за­без­пе­чен­ня рос­лин азо­том і сіркою, пре­па­рат по­лег­шує до­ступність для рос­лин на­яв­них у грунті фо­с­фатів. Азо­то­суль­фат NS 26:13 — це фізіологічно кис­ле до­б­ри­во, яке ви­ко­ри­с­то­ву­ють на луж­них грун­тах для підви­щен­ня кис­лот­ності. Та­кож він поліпшує умо­ви за­своєння фо­с­фо­ру й азо­ту, вне­се­них у по­пе­редні ро­ки.
   Суль­фо­а­мо­фо­си — до­б­ре по­ши­рені в аг­ро­номії гра­ну­ль­о­вані до­б­ри­ва, що ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся на всіх ти­пах грунтів під усі сільсько­го­с­по­дарські куль­ту­ри. До­б­ри­во за­сто­со­ву­ють як ос­нов­не піджив­лен­ня рос­лин на­весні або як до­дат­ко­ве вне­сен­ня про­тя­гом усь­о­го періоду ве­ге­тації (до­сить ефек­тив­не у посівах ози­мої пше­ниці).
Та­ким чи­ном, пе­ред за­сто­су­ван­ням сірча­них до­б­рив потрібно ма­ти чіткий план: яке до­б­ри­во бу­де най­при­датнішим і най­е­фек­тивнішим, під яку куль­ту­ру йо­го вно­си­ти­муть, у якій кількості і в яку фа­зу ве­ге­тації. Та­кий підхід ук­рай важ­ли­вий че­рез те, що ра­зом із сіркою у сірча­них до­б­ри­вах завжди при­сутні інші еле­мен­ти жив­лен­ня (азот, магній, кальцій, цинк, мідь), а нез­ба­лан­со­ва­ний їхній вміст у грунті, як і дефіцит, мо­же при­зве­с­ти до зни­жен­ня про­дук­тив­ності куль­ту­ри.
У ба­га­ть­ох дослідах ос­танніх років ус­та­нов­ле­но, що да­ле­ко не всі грун­ти містять потрібну кількість сірки для нор­маль­но­го рос­ту і роз­вит­ку рос­лин. Ча­с­то са­ме не­ста­ча цьо­го еле­мен­та силь­но об­ме­жує грун­то­ву ро­дючість, і за­сто­су­ван­ня ли­ше азот­них, фо­с­фор­них та калійних до­б­рив не за­без­пе­чить її віднов­лен­ня до­стат­нь­ою мірою, че­рез що про­дук­тивність рос­лин повністю роз­кри­ти не­мож­ли­во. Період вне­сен­ня сірки та­кож впли­ває на вро­жайність ози­мої пше­ниці. Відо­мо, що її за­сто­су­ван­ня під ози­му пше­ни­цю на по­чат­ко­вих ета­пах ве­ге­тації справ­ляє не­га­тив­ний вплив на ріст і роз­ви­ток рос­лин, особ­ли­во як­що бу­ло вне­се­но ве­ликі кількості сірки. За да­ни­ми досліджень низ­ки ав­торів, найінтен­сивніше по­гли­нан­ня сірки рос­ли­на­ми відбу­вається як у по­чат­кові періоди роз­вит­ку, так і в період їхньо­го інтен­сив­но­го рос­ту і на­ко­пи­чен­ня ве­ге­та­тив­ної ма­си (в ози­мої пше­ниці цей період відповідає фазі труб­ку­ван­ня).
Зер­нові куль­ту­ри, зо­к­ре­ма ози­ма пше­ни­ця, по­при ви­сокі по­тре­би у сірці, на­ко­пи­чу­ють цей еле­мент і ви­но­сять йо­го з уро­жаєм мен­ше порівня­но з інши­ми (на­при­клад бо­бо­ви­ми). Не­зва­жа­ю­чи на це, ози­ма пше­ни­ця чут­ли­ва до вне­сен­ня сірковмісних до­б­рив. Про­те відміча­ли ви­пад­ки, ко­ли пше­ни­ця бу­ла не­чут­ли­вою до вне­сен­ня сірки. Це по­яс­нюється сильнішою здатністю цієї куль­ту­ри, порівня­но з бо­бо­ви­ми, за­сво­ю­ва­ти сірку із грун­ту.

Особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня сірки ра­зом з азот­ни­ми
до­б­ри­ва­ми
На­разі прий­о­ми вне­сен­ня сірковмісних до­б­рив є обов’яз­ко­вим еле­мен­том тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня ви­со­ко­про­дук­тив­них сортів ози­мої пше­ниці. По­тре­ба у вне­сенні сірки, особ­ли­во ра­зом з азо­том, по­яс­нюється тим, що обид­ва ці еле­мен­ти — про­теїно­генні: тоб­то, як бу­ло за­зна­че­но ви­ще, без них білки у рос­лин­но­му ор­ганізмі не ут­во­рю­ють­ся. Та­ким чи­ном, сірка та азот взаємос­ти­му­лю­ють, або інгібу­ють, про­цес за­своєння їх рос­ли­на­ми.
Азот та сірка од­на­ко­во ре­а­гу­ють на зміну рН грун­ту. Най­кра­ще за­сво­ю­ють­ся ці еле­мен­ти за рН з індек­сом, близь­ким до 7, зі зро­с­тан­ням луж­ності або кис­лот­ності грун­ту їхня до­ступність для рос­лин зни­жується. Як­що у грунті до­стат­ня кількість до­ступ­ної сірки, по­гли­нан­ня азо­ту рос­ли­на­ми пше­ниці та­кож відбу­вається до­сить ефек­тив­но. Вста­нов­ле­но, що зни­жен­ня кон­цен­т­рації сірки при­зво­дить до не­стабільно­го азот­но­го жив­лен­ня, про­те й надмірні, нез­ба­лан­со­вані, кількості азот­них до­б­рив та­кож мо­жуть при­зве­с­ти до зни­жен­ня до­ступ­ності сірки. За­сто­су­ван­ня ли­ше азо­ту, фо­с­фо­ру і калію у ве­ли­ких кілько­с­тях не здат­не повністю роз­кри­ти весь по­тенціал уро­жай­ності ви­со­ко­про­дук­тив­них сортів ози­мої пше­ниці за не­стачі у грунті сірки. Так зва­на при­хо­ва­на не­ста­ча сірки, яка знач­но об­ме­жує зро­с­тан­ня рос­лин, не­до­стат­ньо ви­ра­же­на на рос­лині, її важ­ко ви­я­ви­ти — ха­рак­терні оз­на­ки про­яв­ля­ють­ся ли­ше за гли­бо­ко­го її дефіци­ту. Та­ка не­ста­ча про­яв­ляється під час ви­ро­щу­ван­ня ози­мої пше­ниці за інтен­сив­них тех­но­логій на лег­ких грун­тах, де по­пе­ред­ни­ка­ми бу­ли ріпак або інші хре­с­тоцвіті.
Для фор­му­ван­ня ви­со­ких уро­жаїв із ба­жа­ною якістю зер­на пше­ниці вміст сірки у ли­с­то­с­теб­ловій масі у фа­зи ES 30/32 має бу­ти у ме­жах 0,3–0,4% із роз­ра­хун­ку на су­ху ре­чо­ви­ну. То­му в до­б­ри­вах під ози­му пше­ни­цю оп­ти­маль­не співвідно­шен­ня азо­ту до сірки — 5:1–7:1. У зв’яз­ку із цим потрібно вра­хо­ву­ва­ти склад азот­них до­б­рив. На­при­клад, у суль­фаті амонію спів­відно­шен­ня між сіркою та азо­том май­же 1:1, і ко­ли потрібно вне­сти значні кількості азо­ту, це не завжди бу­де ефек­тив­ним, як­що у грунті є до­стат­ня кількість сірки. То­му пе­ред вне­сен­ням сірковмісних до­б­рив ба­жа­но про­ве­с­ти аг­рохімічний аналіз грун­ту.
Ра­зом із про­ве­ден­ням пе­ред­посівної куль­ти­вації грун­ту під ози­му пше­ни­цю доцільно вно­си­ти азот у кількості
30 кг/га. Та­ка кількість азо­ту до­стат­ня для то­го, щоб рос­ли­ни роз­ку­щи­лись, про­те не пе­ре­рос­ли в осінній період. Сірку в цей час мож­на вно­си­ти у кількості 5 кг/га у ви­гляді суль­фа­ту магнію. За та­ко­го аг­ро­прий­о­му рос­ли­ни ози­мої пше­ниці от­ри­му­ють та­кож магній, потрібний їм для син­те­зу хло­рофілу в ли­ст­ках.
Про­тя­гом ве­ге­тації рос­ли­ни пше­ниці із різною інтен­сивністю за­сво­ю­ють сірку. Найбільше рос­ли­ни ози­мої пше­ниці по­тре­бу­ють її у фа­зи ак­тив­но­го на­ро­с­тан­ня ве­ге­та­тив­ної ма­си (ку­щен­ня, труб­ку­ван­ня), цвітіння, на­ли­ван­ня зер­на. Вес­ня­не піджив­лен­ня ози­мої пше­ниці азо­том пе­ред­ба­чає йо­го вне­сен­ня за фа­за­ми ве­ге­тації. То­му в цей період ра­зом із азо­том потрібно за­сто­су­ва­ти і сірчані до­б­ри­ва.

Інтерв'ю
Роберто Хавельяна
Американське видання Future Farming взяло інтерв’ю у Роберто Хавельяни — співробітника відділу компанії John Deere, який займається перспективними розробками потужних тракторів (серій 7R, 8R та 9R) на найближчі 20 років. Представляємо його... Подробнее
Щороку дистриб’юторам українського аграрного ринку стає дедалі важче працювати. Вони вимушені переглядати своє ставлення до процесу дистриб’юції, трансформуватися із просто продавців матеріально-технічних цінностей (МТЦ) у постачальників... Подробнее

1
0