Спецможливості
Новини

Особ­ли­вості спла­ти зе­мель­них по­датків

04.12.2014
546
Особ­ли­вості спла­ти зе­мель­них по­датків фото, ілюстрація

Наш журнал читають не лише сільгоспвиробники, а й головні бухгалтери підприємств. А їх, передусім, турбують питання оподаткування, зокрема, останні зміни у земельному законодавстві.

Наш журнал читають не лише сільгоспвиробники, а й головні бухгалтери підприємств. А їх, передусім, турбують питання оподаткування, зокрема, останні зміни у земельному законодавстві.

Про особливості сплати за землю нашим читачам надали консультацію фахівці Управління місцевих податків і зборів, плати за землю Департаменту оподаткування та контролю об’єктів і операцій Державної фіскальної служби України.

З якої да­ти при об­чис­ленні розміру зе­мель­но­го по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки, роз­міщені в ме­жах на­се­ле­них пунктів, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку яких не про­ве­де­но, вра­хо­вується зміна ста­вок по­дат­ку згідно із За­ко­ном № 1166?
— З 1 квітня 2014 р. За­ко­ном Ук­раїни від 27.03.2014 р. № 1166-VII «Про за­побіган­ня фінан­со­вої ка­та­ст­ро­фи та ство­рен­ня пе­ре­ду­мов для еко­номічно­го зро­с­тан­ня в Ук­раїні» (далі — За­кон № 1166) вне­се­но зміни до По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раїни (далі — ПК), зо­к­ре­ма в ча­с­тині збільшен­ня ста­вок зе­мель­но­го по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки, роз­міщені у ме­жах на­се­ле­них пунктів, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку яких не про­ве­де­но.
Так, при опо­дат­ку­ванні зе­мель­них діля­нок, роз­міще­них у ме­жах на­се­ле­них пунктів, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку яких не про­ве­де­но, за­сто­со­ву­ють­ся вста­нов­лені п. 275.1 ст. 275 ПК став­ки зе­мель­но­го по­дат­ку в грив­нях за 1 м2, виз­на­чені за гру­па­ми на­се­ле­них пунктів, за­леж­но від чи­сель­ності на­се­лен­ня, з ура­ху­ван­ням відповідних ко­ефіцієнтів, ус­та­нов­ле­них цим пунк­том та п. 275.2 за­зна­че­ної статті.
Став­ки по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки (за ви­нят­ком сільсько­го­с­по­дарсь­ких угідь та зе­мель лісо­го­с­по­дарсь­ко­го при­зна­чен­ня) ди­фе­ренціюють і за­твер­д­жу­ють відповідні сільські, се­лищні, міські ра­ди ви­хо­дя­чи із ста­вок по­дат­ку, вста­нов­ле­них п. 275.1 ст. 275 ПК, функціональ­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня та місцез­на­хо­д­жен­ня зе­мель­ної ділян­ки, але не більше три­крат­но­го розміру цих ста­вок по­дат­ку з ура­ху­ван­ням ко­ефіцієнтів, ус­та­нов­ле­них п. 275.2 за­зна­че­ної статті.
При цьо­му рішен­ня рад що­до за­твер­д­жен­ня ста­вок по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки на­би­ра­ють чин­ності у стро­ки, вста­нов­лені відповідно до
п. 271.2 ст. 271 ПК.
Як виз­на­че­но цим пунк­том, рішен­ня рад що­до нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель­них діля­нок офіційно оп­ри­люд­ню­ють­ся відповідним ор­га­ном місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня до 15 лип­ня ро­ку, що пе­ре­дує бю­д­жет­но­му періоду, в яко­му пла­нується за­сто­су­ван­ня нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель або змін (пла­но­вий період). В іншо­му разі нор­ми відповідних рішень за­сто­со­ву­ють­ся не раніше по­чат­ку бю­д­жет­но­го періоду, що на­стає за пла­но­вим періодом.
Та­ким чи­ном, нові став­ки зе­мель­но­го по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки, роз­міщені в ме­жах на­се­ле­них пунктів, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку яких не про­ве­де­но (вста­нов­лені За­ко­ном № 1166), за­сто­со­ву­ва­ти­муть­ся при об­чис­ленні зе­мель­но­го по­дат­ку з 1 січня 2015 р. за умо­ви офіційно­го оп­ри­люд­нен­ня до
15 лип­ня 2014 р. відповідних рішень рад що­до за­твер­д­жен­ня ста­вок по­дат­ку.
 
Плат­ник зе­мель­но­го по­дат­ку са­мостійно об­рав пра­во по­дан­ня звітних по­дат­ко­вих дек­ла­рацій щоміся­ця, оскільки у ньо­го про­тя­гом ро­ку зміню­ють­ся орен­дарі не­ру­хо­мо­го май­на. Чи за­пов­нюється гра­фа 8 «Річна су­ма зе­мель­но­го по­дат­ку» під час по­дан­ня щомісяч­ної звітності з цьо­го по­дат­ку?
— Плат­ни­ки пла­ти за зем­лю (крім фізич­них осіб) са­мостійно об­чис­лю­ють су­му по­дат­ку що­ро­ку ста­ном на 1 січня і не пізніше 20 лю­то­го по­точ­но­го ро­ку по­да­ють відповідно­му кон­тро­лю­ю­чо­му ор­га­ну за місцез­на­хо­д­жен­ням зе­мель­ної ділян­ки по­дат­ко­ву дек­ла­рацію на по­точ­ний рік за вста­нов­ле­ною фор­мою з роз­бив­кою річної су­ми рівни­ми ча­ст­ка­ми за міся­ця­ми. По­дан­ня та­кої дек­ла­рації звільняє від обов’яз­ку по­дан­ня щомісяч­них дек­ла­рацій (п. 286.2 ст. 286 ПК).
Вод­но­час плат­ник пла­ти за зем­лю має пра­во по­да­ва­ти щоміся­ця звітну по­дат­ко­ву дек­ла­рацію, що звільняє йо­го від обов’яз­ку по­дан­ня по­дат­ко­вої дек­ла­рації не пізніше 20 лю­то­го по­точ­но­го ро­ку, про­тя­гом 20 ка­лен­дар­них днів міся­ця, що на­стає за звітним
(п. 286.3 за­зна­че­ної статті).
Фор­ма По­дат­ко­вої дек­ла­рації з пла­ти за зем­лю (зе­мель­ний по­да­ток та/або оренд­на пла­та за зе­мельні ділян­ки дер­жав­ної або ко­му­наль­ної влас­ності), за­твер­д­же­на на­ка­зом ДПА Ук­раїни від 24.12.2010 р. № 1015, ви­ко­ри­с­то­вується плат­ни­ка­ми до 01.01.2015 р. По­чи­на­ю­чи з 01.01.2015 р. за­про­ва­д­жується фор­ма дек­ла­рації, за­твер­-д­же­на на­ка­зом Міндо­ходів Ук­раїни від 30.12.2013 р. № 865.
Оскільки по­дат­ко­ве зо­бов’язан­ня з пла­ти за зем­лю за звітний місяць виз­на­чається ви­хо­дя­чи з річної су­ми зо­бов’язан­ня, то під час  по­дан­ня щомісяч­них звітних по­дат­ко­вих дек­ла­рацій із зе­мель­но­го по­дат­ку плат­ник у за­зна­че­них дек­ла­раціях за­пов­нює гра­фу 8 «Річна су­ма зе­мель­но­го по­дат­ку».

То­ва­ри­ст­во є влас­ни­ком не­жи­ло­го приміщен­ня на підставі до­го­во­ру купівлі-про­да­жу та має свідоцтво на пра­во влас­ності на це приміщен­ня. У Зе­мель­но­му ка­дастрі за то­ва­ри­ст­вом обліко­вується ча­с­ти­на зе­мель­ної ділян­ки (має ка­да­с­т­ро­вий но­мер), яка закріпле­на про­порційно ви­куп­ле­но­му приміщен­ню. Чи має то­ва­ри­ст­во са­мостійно спла­чу­ва­ти до бю­д­же­ту по­да­ток на зем­лю та на підставі яких до­ку­ментів?
— Як вста­нов­ле­но п. 286.1 ст. 286 ПК, підста­вою для на­ра­ху­ван­ня зе­мель­но­го по­дат­ку є дані Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­с­т­ру, який ве­деть­ся відповідним ор­га­ном зе­мель­них ре­сурсів.
Згідно з п. 271.1 ст. 271 ПК ба­зою опо­дат­ку­ван­ня зе­мель­ним по­дат­ком є нор­ма­тив­на гро­шо­ва оцінка зе­мель­них діля­нок з ура­ху­ван­ням ко­ефіцієнта індек­сації. Нор­ма­тив­на гро­шо­ва оцінка є однією із скла­до­вих Зе­мель­но­го ка­да­с­т­ру.
Об’єкта­ми опо­дат­ку­ван­ня зе­мель­ним по­дат­ком є зе­мельні ділян­ки, які пе­ре­бу­ва­ють у влас­ності або ко­ри­с­ту­ванні, зе­мельні ча­ст­ки (паї), які пе­ре­бу­ва­ють у влас­ності. Згідно з п. 287.6 ст. 286 ПК при пе­ре­ході пра­ва влас­ності на будівлю, спо­ру­ду (їхню ча­с­ти­ну) по­да­ток за зе­мельні ділян­ки, на яких роз­міще­но такі будівлі, спо­ру­ди (їхні ча­с­ти­ни), з ура­ху­ван­ням при­бу­дин­ко­вої те­ри­торії, спла­чується на за­галь­них підста­вах з да­ти дер­жав­ної реєстрації пра­ва влас­ності на не­ру­хо­ме май­но.
От­же, то­ва­ри­ст­ву не­обхідно от­ри­ма­ти у відповідно­му ор­гані зе­мель­них ре­сурсів дані про розмір нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель­ної ділян­ки та по­да­ва­ти звітність і спла­чу­ва­ти зе­мель­ний по­да­ток за став­ка­ми та у стро­ки, виз­на­чені ПК.
Фер­мерсь­ке то­ва­ри­ст­во хо­че от­ри­ма­ти в орен­ду ста­вок для ри­бо­роз­ве­ден­ня. Як пра­виль­но виз­на­чи­ти розмір оренд­ної пла­ти за та­ку зе­мель­ну ділян­ку, як­що во­на зна­хо­дить­ся в ме­жах се­ла і нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку зе­мель на­се­ле­но­го пунк­ту про­ве­де­но?
— Зе­мель­на ділян­ка під вод­ним об’єктом для ри­бо­роз­ве­ден­ня на­ле­жить до зе­мель вод­но­го фон­ду (ст. 58 Зе­мель­но­го ко­дек­су). За рішен­ням ор­ганів ви­ко­нав­чої вла­ди та ор­ганів місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня гро­ма­дя­нам і юри­дич­ним осо­бам із зе­мель вод­но­го фон­ду мо­жуть пе­ре­да­ва­ти­ся на умо­вах орен­ди во­дой­ми для ри­бо­го­с­по­дарсь­ких по­треб.
На­бут­тя пра­ва на зем­лю здійснюється шля­хом пе­ре­дачі зе­мель­них діля­нок у власність або на­дан­ня їх у ко­ри­с­ту­ван­ня. По­ря­док на­бут­тя пра­ва на зем­лю гро­ма­дя­на­ми та юри­дич­ни­ми осо­ба­ми виз­на­че­но ст. 116 Зе­мель­но­го ко­дек­су.
Справ­лян­ня пла­ти за зем­лю здійснюється відповідно до розділу ХІІІ ПК, яким виз­на­че­но став­ки зе­мель­но­го по­дат­ку за­леж­но від місцез­на­хо­д­жен­ня зе­мель (у ме­жах на­се­ле­них пунктів чи за їхніми ме­жа­ми), їхньої  ка­те­горії та  за­про­ва­д­жен­ня нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки.
Згідно з п. 276.4 ст. 276 ПК по­да­ток за зе­мельні ділян­ки в ме­жах на­се­ле­них пунктів з во­дой­ма­ми, на­дані для ви­роб­ництва риб­ної про­дукції, справ­ляється у розмірі 25% по­дат­ку, об­чис­ле­но­го за за­галь­ни­ми став­ка­ми, вста­нов­ле­ни­ми для зе­мель на­се­ле­них пунктів.
Що­до виз­на­чен­ня розміру оренд­ної пла­ти за зе­мель­ну ділян­ку слід за­зна­чи­ти та­ке. По­ста­но­вою Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 03.03.2004 р. № 220 «Про за­твер­д­жен­ня Ти­по­во­го до­го­во­ру орен­ди землі» за­твер­д­же­но фор­му Ти­по­во­го до­го­во­ру орен­ди землі.
З 01.04.2014 р. у зв’яз­ку із прий­нят­тям За­ко­ну № 1166 вне­се­но зміни до пп. 288.5.1 п. 288.5
ст. 288 ПК, яки­ми пе­ред­ба­че­но, що розмір оренд­ної пла­ти вста­нов­люється в до­го­ворі, але річна су­ма пла­те­жу не мо­же бу­ти мен­шою 3% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель­ної ділян­ки.
То­му як­що у на­се­ле­но­му пункті нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку вста­нов­ле­но, то розмір оренд­ної пла­ти роз­ра­хо­ву­ва­ти­меть­ся за став­кою 3% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель­ної ділян­ки.

Юри­дич­на осо­ба є орен­да­рем зе­мель­ної ділян­ки згідно з ук­ла­де­ним із сільською ра­дою в ус­та­нов­ле­но­му по­ряд­ку до­го­во­ром орен­ди. Вод­но­час та­ка юри­дич­на осо­ба ук­ла­ла з іншою осо­бою до­говір суб­орен­ди цієї зе­мель­ної ділян­ки. Хто в та­ко­му ви­пад­ку по­да­ва­ти­ме по­дат­ко­ву звітність та здійсню­ва­ти­ме  пла­ту за зе­мель­ну ділян­ку до бю­д­же­ту?
— Оренд­на пла­та за зе­мельні ділян­ки дер­жав­ної та ко­му­наль­ної влас­ності — обов’яз­ко­вий платіж, який орен­дар вно­сить орен­до­дав­цеві за ко­ри­с­ту­ван­ня зе­мель­ною ділян­кою
(пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 ПК).
Відповідно до п. 288.1 ст. 288 за­зна­че­но­го ко­дек­су підста­вою для на­ра­ху­ван­ня оренд­ної пла­ти за зе­мель­ну ділян­ку є до­говір орен­ди та­кої зе­мель­ної ділян­ки. Плат­ни­ком оренд­ної пла­ти є орен­дар зе­мель­ної ділян­ки, а об’єктом опо­дат­ку­ван­ня — зе­мель­на ділян­ка, на­да­на в орен­ду (п. 288.2 та 288.3 за­зна­че­ної статті).
Як виз­на­че­но ст. 8 За­ко­ну Ук­раїни від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про орен­ду землі», орен­до­ва­на зе­мель­на ділян­ка або її ча­с­ти­на мо­же пе­ре­да­ва­ти­ся орен­да­рем у суб­орен­ду без зміни цільо­во­го при­зна­чен­ня, як­що це пе­ред­ба­че­но до­го­во­ром орен­ди або за пись­мо­вою зго­дою орен­до­дав­ця. Як­що про­тя­гом од­но­го міся­ця орен­до­да­вець не надішле пись­мо­во­го повідо­млен­ня що­до своєї зго­ди чи за­пе­ре­чен­ня, орен­до­ва­на зе­мель­на ділян­ка або її ча­с­ти­на мо­же бу­ти пе­ре­да­на в суб­орен­ду.
При цьо­му умо­ви до­го­во­ру суб­орен­ди зе­мель­ної ділян­ки по­винні об­ме­жу­ва­ти­ся умо­ва­ми до­го­во­ру орен­ди зе­мель­ної ділян­ки і не су­пе­ре­чи­ти йо­му.
Згідно з п. 288.6 ст. 288 ПК пла­та за суб­орен­ду зе­мель­них діля­нок не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти оренд­ної пла­ти.
Вра­хо­ву­ю­чи, що за­ко­но­дав­ст­вом пе­ред­ба­че­но спла­ту пла­ти за зем­лю у формі зе­мель­но­го по­дат­ку та оренд­ної пла­ти за зе­мельні ділян­ки дер­жав­ної та ко­му­наль­ної влас­ності, а плат­ни­ком оренд­ної пла­ти є орен­дар зе­мель­ної ділян­ки, юри­дич­на осо­ба, яка орен­дує в ор­га­ну місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня зе­мель­ну ділян­ку та ук­ла­ла з іншим суб'єктом гос­по­да­рю­ван­ня до­говір суб­орен­ди на цю зе­мель­ну ділян­ку, спла­чує оренд­ну пла­ту за та­ку зе­мель­ну ділян­ку та по­дає по­дат­ко­ву дек­ла­рацію відповідно­му кон­тро­лю­ю­чо­му ор­га­ну за місцез­на­хо­д­жен­ням зе­мель­ної ділян­ки.

Інтерв'ю
Наразі багато країн світу шукають спосіб, як поліпшити екологічні умови та знайти нові джерела енергії. Одним із рішень цієї глобальної проблеми є вирощування унікального дерева, яке вже відоме у всьому світі під назвою «павловнія». Це... Подробнее
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0