Спецможливості
Техніка та обладнання

Опе­рації із зер­ном по-євро­пейсь­ки

04.12.2014
701
Опе­рації із зер­ном  по-євро­пейсь­ки фото, ілюстрація

Життя стрімко розвивається, технічний прогрес має відповідати його шаленим темпам і сучасним вимогам, аби задовольняти потреби людей у будь-якій галузі суспільного буття. І агросфера — не виняток, адже перед сільськогосподарським виробництвом стоїть
завдання широкого забезпечення населення продуктами харчування.

Життя стрімко розвивається, технічний прогрес має відповідати його шаленим темпам і сучасним вимогам, аби задовольняти потреби людей у будь-якій галузі суспільного буття. І агросфера — не виняток, адже перед сільськогосподарським виробництвом стоїть
завдання широкого забезпечення населення продуктами харчування.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Не стоїть на місці, зо­к­ре­ма, і технічне ос­на­щен­ня еле­­­ва­­торів. Щоб відповіда­ти ви­мо­гам су­час­ності, во­но змінюється, як то ка­жуть, не по­ден­но, а по­го­дин­но. А відтак ці технічні зміни ма­ють без­по­се­редній вплив на якість про­дук­ту, що пе­ре­бу­ває на зберіганні, підви­щу­ють рівень про­дук­тив­ності підприємства та по­лег­шу­ють пра­цю на ньо­му.
Історія діяль­ності еле­ва­то­ра у
м. Мо­на­с­ти­ри­ще бе­ре свій по­ча­ток із 1935 р. Підприємство ство­рю­ва­лось як хлібо­прий­маль­ний пункт (до речі, функції за­готівлі зер­на, йо­го пер­вин­ної до­роб­ки він ви­ко­нує і до­нині). Про­те підхо­ди до ро­бо­ти сьо­годні тут уже зовсім інші.
«До 2011 р. це був ХПП ли­ше зі скла­да­ми підло­го­во­го зберіган­ня збіжжя. Сьо­годні ХПП має 17 та­ких складів за­галь­ною місткістю 44,4 тис. т, — го­во­рить го­ло­вний інже­нер підприємства Пав­ло Ка­щук. — Ос­танніми ро­ка­ми ми ба­чи­мо тен­денцію до збільшен­ня ви­роб­ництва зер­на в Ук­раїні, тож потрібно відповіда­ти цим тем­пам зер­но­ви­роб­ництва, а от­же — вдо­с­ко­на­лю­ва­ти влас­ну си­с­те­му зберіган­ня зер­на. Ад­же на рин­ку з’яв­ляється но­ве об­лад­нан­ня із шир­­­ши­ми мож­ли­во­с­тя­ми що­до прий­ман­ня, пер­вин­ної об­роб­ки, зберіган­ня зер­на та йо­го відван­та­жен­ня. І ми зро­зуміли, що прой­де ще де­я­кий час — і ми зі своїми підхо­да­ми до зберіган­ня зер­на ста­не­мо не­кон­ку­рен­то­с­про­мож­ни­ми на рин­ку. Ад­же на ви­ко­нан­ня од­на­ко­вих про­цесів, порівня­но із су­ча­сни­ми еле­ва­то­ра­ми, ви­т­ра­чаємо в ра­зи більше ре­сурсів — як людсь­ких, так і технічних».
Так у гос­по­дарстві бу­ло прий­ня­то рішен­ня про­ве­с­ти технічне пе­ре­ос­на­щен­ня підприємства, зо­к­ре­ма вдо­с­ко­на­ли­ти си­с­те­му зберіган­ня зер­но­про­дукції у скла­дах підло­го­во­го ти­пу та збільши­ти по­туж­ності шля­хом по­бу­до­ви но­во­го су­час­но­го еле­ва­тор­но­го ком­плек­су. То­му особ­ливість ХПП у м. Мо­на­с­ти­ри­ще — у поєднанні двох різних спо­собів збері­ган­ня: складсь­ко­го підло­го­во­го і еле­ва­тор­но­го (си­лос­но­го ти­пу) — та пов’яза­ної із ни­ми інфра­с­т­рук­ту­ри.
Пер­шим ета­пом технічно­го пе­ре­ос­на­щен­ня ста­ла заміна однієї із зер­но­су­ша­рок. У 2008 р. ком­панія Tornum вста­но­ви­ла свою зер­но­су­шарку, замінив­ши од­ну із на­яв­них у гос­по­дарстві. Це, мож­на ска­за­ти, був по­ча­ток ве­ли­кої співпраці із ком­панією Tornum.
У 2009 р. на цьо­му еле­ва­торі бу­ло вста­нов­ле­но ще од­ну «тор­нумівську» зер­но­су­шар­ку (після спо­ру­д­жен­ня пер­шої гос­по­дарі ма­ли змо­гу оціни­ти її ро­бо­ту та порівня­ти із ро­бо­тою «або­ри­ген­них» ана­логів). Як ствер­д­жу­ють на під­при­­ємстві, нові зер­но­су­шар­ки по­ка­за­ли кращі ре­зуль­та­ти як у плані еко­номіч­ності, так і в плані про­дук­тив­ності. По­рівня­но зі ста­ри­ми зер­но­су­шар­ка­ми, еко­номія па­ли­ва ста­но­ви­ла близь­ко 25%.
У 2011 р. бу­ло по­бу­до­ва­но су­час­ний еле­ва­тор­ний ком­плекс по­тужністю зберіган­ня 50 тис. т.
Із по­бу­до­вою но­во­го еле­ва­то­ра не ви­ни­ка­ло ніяких склад­нощів. Інша річ — вста­нов­лен­ня об­лад­нан­ня для сушіння зер­но­про­дукції, ємно­с­тей для тим­ча­со­во­го зберіган­ня, транс­порт­но­го об­лад­нан­ня під вже на­явні скла­ди. Потрібно бу­ло, як то ка­жуть, «ув’яза­ти» но­ве об­лад­нан­ня зі ста­рим. «Ви­ни­ка­ли про­б­лем­­ні си­ту­ації, на­при­клад: на пер­ший по­гляд, зда­ва­лось, що об­лад­нан­ня про­сто фізич­но не­мож­ли­во по­ста­ви­ти у пев­не місце. Про­те слід відда­ти на­леж­не працівни­кам ком­панії Tornum, які за­вдя­ки своєму про­фесіоналізму та ви­сокій кваліфікації знай­ш­ли та­ке місце і вста­но­ви­ли об­лад­нан­ня, яке нас повністю вла­ш­ту­ва­ло», — роз­повідає пан Пав­ло.

   «Пи­тан­ня ви­бо­ру по­ста­чаль­ни­ка об­лад­нан­ня для зберіган­ня зер­на сто­я­ло пе­ред на­ми до­сить гос­тро, ад­же не хоті­лось, як то ка­жуть, “пла­ти­ти двічі”. На пер­ше місце ста­ви­ли пи­тан­ня надій­ності об­лад­нан­ня, яке має до­б­ре пра­цю­ва­ти в на­ших кліма­тич­них умо­вах, в іде­алі — ще гірших. То­му ми оби­ра­ли відповідно до своїх ви­мог, шу­ка­ю­чи ви­роб­ни­ка із країни зі схо­жи­ми по­год­но-кліма­тич­ни­ми умо­ва­ми, який ви­го­тов­ляє відповідне об­лад­нан­ня і знається на ньо­му як­най­кра­ще. Про­аналізу­вав­ши ри­нок, зу­пи­ни­лись на об­лад­нанні швед­сь­ко­го ви­роб­ни­ка Tornum: су­ворі зи­ми, сильні вітри, ве­ли­ка кількість опадів узим­ку. У Швеції все, як у нас, і до то­го ж, як я вже го­во­рив, — навіть трішки гірше: до­дається ви­со­ка во­логість повіт­ря про­тя­гом ро­ку, що ви­су­ває свої особ­ливі ви­мо­ги до тех­ніки. Ба­га­то хто не вра­хо­вує цих кри­теріїв, про­те во­ни є до­сить суттєви­ми. Та й з об­лад­нан­ням цієї ком­панії ми вже пра­цю­ва­ли не один рік, то­му знаємо їхню техніку та підхо­ди до ро­бо­ти не з чу­ток», — про­дов­жує пан Пав­ло.
На мо­мент по­бу­до­ви но­во­го су­час­но­го еле­ва­то­ра на об’єкті вже пра­цю­ва­ло об­лад­нан­ня Tornum. Сьо­годні ж у гос­по­дарстві функціону­ють три зер­но­су­шар­ки Tornum, за­галь­на про­дук­тивність яких ста­но­вить 1,5 тис. т/до­бу. Кож­на зер­но­су­шар­ка має влас­ний пульт ке­ру­ван­ня, про­те всі во­ни поєднані в од­ну си­с­те­му.
Вар­то за­зна­чи­ти, що дві зер­но­су­шар­ки пра­цю­ють на складі підло­го­во­го зберіган­ня — їхня су­мар­на про­дук­тивність — 30 т/год. Про­дук­тивність зер­­­но­­­­су­шар­ки на но­во­му еле­ва­торі — 40 т/год. «Ще од­на із пе­ре­ваг зер­но­су­ша­рок — їхня універ­сальність. Во­ни не по­тре­бу­ють ніяко­го технічно­го пе­ре­ос­на­щен­ня у разі зміни куль­тур, що су­шать­ся, — усі на­ла­ш­ту­ван­ня зво­дять­ся до об­ран­ня від­повідно­го тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му сушіння. Для нас це ду­же ак­ту­аль­не пи­тан­ня, ад­же ми пра­цюємо не з однією куль­ту­рою. Крім то­го, та­ка су­шар­ка ви­су­шує про­дукцію за один про­хід», — хва­лить­ся зер­но­су­шар­ка­ми ін­же­­­­­нер гос­по­дар­ст­ва.
Та­кож пан Пав­ло відмічає змен­шен­ня за­трат праці на їхньо­му ком­плексі. «Для то­го, щоб об­слу­го­ву­ва­ти один під­ло­го­вий склад, потрібна ен­на кількість лю­дей та техніки. Ад­же як­що про­цес за­ван­та­жен­ня скла­ду ще більш-менш ме­­х­­анізо­ва­ний, то ви­ван­та­жен­ня прак­тич­но про­во­дить­ся вруч­ну (че­рез ви­ван­та­жу­валь­ну лійку ме­ханізо­ва­но вдається ви­ван­та­жи­ти ли­ше 1/3 міст­кості скла­ду, а ре­ш­ту — із за­лу­чен­ням до­дат­ко­вої техніки та лю­дей). Наш ком­плекс по­тужністю 50 тис. т/год об­слу­го­вує ли­ше од­на лю­ди­на!!!» — за­­хоп­ле­но хва­лить­ся пан Пав­ло.
Як ба­чи­мо, на підприємстві повністю виріши­ли довіри­тись шведській тех­но­логії зберіган­ня зер­на. Окрім сушіння зер­на, влас­ни­ки за­по­зи­чи­ли у шведів і та­кий ме­тод тим­ча­со­во­го зберіган­ня зер­­­на, як охо­ло­д­жен­ня. «Спра­ва в то­му, що на сьо­годні ми мо­же­мо ви­су­ши­ти за до­бу 1,5 тис. т “си­ро­го” зер­на (мається на увазі за ДСТУ). Про­те прий­ня­ти на зберіган­ня ми йо­го мо­же­мо більше. І в пік зер­ноз­би­раль­ної кам­панії ємно­с­тей для тим­ча­со­во­го зберіган­ня про­сто не ви­с­та­чає. У та­ко­му разі ми за­ван­та­жуємо зер­но в ос­новні ємності і вклю­чаємо для зер­на кон­диціонер, та­ким чи­ном охо­ло­д­жу­ю­чи йо­го до відповідної тем­пе­ра­ту­ри. У та­ко­му стані зер­но зберігається про­тя­гом до­сить три­ва­ло­го ча­су», — ділить­ся інже­нер гос­по­дар­ст­ва Пав­ло Ка­щук.
Для підви­щен­ня якості про­дукції на еле­ва­торі вста­нов­ле­но об­лад­нан­ня для тон­ко­го до­очи­щен­ня зер­на. Крім то­го, бу­ло вста­нов­ле­но бун­ке­ри для за­ван­та­жен­ня у ва­го­ни, які є унікаль­ною роз­роб­кою ком­панії Tornum і да­ють змо­гу од­но­час­но за­пов­ню­ва­ти всі відсіки ва­го­ну. Із однієї та­кої ємності мож­на за­ван­та­жи­ти два-три ва­го­ни!
Та­кож у гос­по­дарстві на ос­нов­но­му еле­ва­торі за шведсь­кою тех­но­логією вста­­­нов­­ле­но прий­маль­ну яму із унікаль­ним са­мо­ре­гу­ль­о­ва­ним за­ван­та­жу­валь­ним еле­ва­то­ром від Skandia Elevator.

Інтерв'ю
Сергій Потапов, менеджер з розвитку плодоовочевого бізнесу Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, як виявилось, давно обізнаний з горіховою тематикою. А зараз серед партнерів проекту є і одне об’єднання виробників горіхів... Подробнее
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 

1
0