Спецможливості
Статті

Но­во­за­реєстро­вані сор­ти пше­ниці ози­мої

07.07.2015
848
Но­во­за­реєстро­вані сор­ти пше­ниці ози­мої фото, ілюстрація

Одним із пріоритетних завдань у світі є забезпечення населення продовольством, а основою вирішення проблеми продовольчої безпеки мусить стати раціональне формування зернового господарства та його стійкий розвиток.

Одним із пріоритетних завдань у світі є забезпечення населення продовольством, а основою вирішення проблеми продовольчої безпеки мусить стати раціональне формування зернового господарства та його стійкий розвиток.

В. Лисіко­ва, завіду­вач сек­то­ру зер­но­вих, круп’яних та зер­но­бо­бо­вих куль­тур,                                   
О. Шов­гун, завіду­вач ла­бо­ра­торії виз­на­чен­ня біохімічних та тех­но­логіч­них по­каз­ників якості,
Ук­раїнський інсти­тут ек­с­пер­ти­зи
сортів рос­лин

В умо­вах інтен­сив­но­го зем­ле­роб­ст­ва вирішаль­ним чин­ни­ком підви­щен­ня уро­жай­ності та стабілізації ви­роб­ництва зер­на є впро­ва­д­жен­ня но­вих сортів. Для от­ри­ман­ня якісно­го вро­жаю пше­ниці у сортів важ­ли­во поєдна­ти по­тенціал їхньої про­дук­тив­ності із ге­не­тич­но ус­пад­ко­ва­ною ви­со­кою якістю зер­на.
До Дер­жав­но­го реєстру сортів рос­лин пше­ниці ози­мої на 2015 рік вне­се­но цілу низ­ку но­вих сортів. У по­да­но­му ма­теріалі про­по­нуємо оз­най­о­ми­тись із но­вин­ка­ми сор­ти­мен­ту пше­ниці ози­мої м’якої.
   Ар­ке­ос
За­яв­ник — «Ліма­грейн Юроп», «Нікер­сон Інтер­нешнл Рісьорч СНС»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 72–74 см. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,9–8,0 балів. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня низь­ка. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,6–9,0 балів, до об­си­пан­ня — 8,6–8,9, до по­су­хи — 8,2 ба­ла.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 279 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи за зо­на­ми ста­но­ви­ла: Степ — 5,5, Лісо­степ — 6,1 т/га. Га­ран­то­ва­на прибав­ка в Сте­пу — 0,5, Лісо­сте­пу — 0,6 т/га. Мак­си­маль­на уро­жайність — 10,3 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 39,2 г. Зер­но містить 13,4–13,6% білка, клей­ко­ви­ни — 28,4–29,1%, си­ла бо­рош­на — 110–178 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 880–
900 мл. Сорт кон­ди­терсь­ко­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ.
   Ар­темісія
За­яв­ник — ТОВ «Все­ук­раїнський на­уко­вий інсти­тут се­лекції» (ВНІС), Умансь­кий національ­ний універ­си­тет садівництва
Рос­ли­ни зав­виш­ки 68 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­ще­се­ред­ня. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,6 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 9,0 балів, до об­си­пан­ня — 8,8, до по­су­хи — 8,7 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 275 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зоні Полісся — 5,8 т/га. Га­ран­то­ва­на прибав­ка в зоні Полісся — 0,6 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,1 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 43,9 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­кар­ські по­­каз­ни­ки сор­ту за­довільні. Зер­но містить 14,0% білка, клей­ко­ви­ни — 28,5%, си­ла бо­рош­на — 131 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 860 мл. Філер.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зо­ни Полісся.
   Банкір
За­яв­ник — ТОВ «Байєр»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 80 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,3 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,7 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,7, до по­су­хи — 8,0 балів.
 Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 272 до­би. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу —
5,7 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в зоні Лісо­сте­пу — 0,6 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,6 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 40,2 г. Бо­рош­но­мельні та хлі­бо­­­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,9% білка, клей­ко­ви­­ни — 28,6%, си­ла бо­рош­на — 262 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 980 мл. Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зо­ни Лісо­сте­пу.
   Віген
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннє­знав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня
Рос­ли­ни зав­виш­ки 71–77 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­со­ка. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,0–8,4 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,1–8,3 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,4–8,8, до по­су­хи — 7,8–8,1 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 263–270 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Степ — 4,7, Лісо­степ — 6,0 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в обох зо­нах — 0,3 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,9 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 43,8 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,1–14,2% білка, клей­ко­ви­ни — 29,0–29,6%, си­ла бо­рош­на — 296–320 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1100 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ.
   Ве­те­ран
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннє­знав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня
Рос­ли­ни зав­виш­ки 73–81 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­­ще­се­ред­ня. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,6–8,1 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,0–8,1 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,4–8,9, до по­су­хи — 7,9–8,2 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 263–270 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Степ — 4,9, Лісо­степ — 6,0 т/га. Га­ран­то­ва­на прибав­ка в Сте­пу — 0,5, в Лісо­сте­пу — 0,2 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 10,1 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 40,1 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,5–14,0% білка, клей­ко­ви­ни — 28,7–29,1%, си­ла бо­рош­на — 280–313 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1070–1100 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ.
   Во­до­грай біло­церківський
За­яв­ник — Біло­церківська дослідно-се­лекційна станція Інсти­ту­ту біое­нер­ге­тич­них куль­тур і цу­к­ро­вих бу­ряків Національ­ної ака­демії аг­рар­них на­ук Ук­раїни, Бур­де­нюк-Та­ра­се­вич Ла­ри­са Ан­тонівна
Рос­ли­ни зав­виш­ки 85–98 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­со­ка. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,5–8,9 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,5 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,5–9,0, до по­су­хи — 8,1–8,6 ба­ла.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 272–279 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу — 5,8, у зоні Полісся — 5,4 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в Лісо­сте­пу — 0,1, на Поліссі — 0,2 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 10,2 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 43,6 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,0–13,4% білка, клей­ко­ви­ни — 26,8–27,9%, си­ла бо­рош­на 260 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 950 мл. Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.
   Га­рантія одесь­ка
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннє­знав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня,
ЗАТ «Се­ле­на»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 75–83 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­ще­се­ред­ня. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,7–8,2 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,0 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,4–8,8, до по­су­хи —
7,8–8,1 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 270–274 до­би. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 4,5, Лісо­степ — 5,9 т/га. Га­ран­то­ва­на прибав­ка у зо­нах: Степ — 0,1, Лісо­степ — 0,1 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,7 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 44,1 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­кар­ські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,5–14,0% білка, клей­ко­ви­ни — 28,7–29,8%, си­ла бо­рош­на — 307–
315 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1040–1060 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ.
   Естівус
За­яв­ник — «Штру­бе ГмбХ енд Ко. КГ»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 72–82 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня се­ред­ня. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,0–8,3 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,7–9,0 балів, до об­си­пан­ня — 8,7–8,9, до по­су­хи — 7,4–8,0 балів.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 268–281 до­бу. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Степ —
4,6 т/га, Лісо­степ — 6,0, Полісся — 5,6 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в зо­нах Степ і Лісо­степ — 0,2, на Поліссі —
0,4 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,7 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 41,5 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту за­довільні. Зер­но містить 13,0–14,6% білка, клей­ко­ви­ни — 27,3–30,0%, си­ла бо­рош­на —
218–260 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 880–950 мл. Філер.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.
   Здо­ба київська
За­яв­ник — Інсти­тут фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки Національ­ної ака­демії на­ук Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 83–85 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­со­ка. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,8–8,4 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 7,0–8,3 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,2–8,7, до по­су­хи — 7,5–8,6 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 261–276 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Степ —
4,4 т/га, Лісо­степ — 5,0, Полісся — 4,4 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,3 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 46,4 г.
Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі та відмінні. Зер­но містить у се­ред­нь­о­му 14,0–15,5% білка, клей­ко­ви­ни — 29,3–32,1%, си­ла бо­рош­на — 282–336 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1100–1200 мл. Зер­но має ви­со­кий вміст білка, до­б­ре роз­ме­люється. Роз­сип­ча­с­те бо­рош­но з пруж­ною клей­ко­ви­ною ут­во­рює ела­с­тич­не тісто, з яко­го випікається хліб ви­со­кої якості, об’ємом до 1300 мл. Хліб має при­ваб­ли­вий зовнішній ви­гляд, ажур­ну по­ристість та відмінний ела­с­тич­ний м’якуш. Ду­же смач­ний та за­паш­ний. За тех­но­логічни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми та хлібо­пе­карсь­кою си­лою бо­рош­на є од­ним із най­кра­щих но­во­с­тво­ре­них сортів пше­ниці м’якої ози­мої. Відно­сить­ся до ви­со­ко­якісних пше­ниць-поліпшу­вачів. Силь­на пше­ни­ця, до­б­рий поліпшу­вач.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.
   Зо­ло­то­нош­ка
За­яв­ник — Інсти­тут фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки Національ­ної ака­демії на­ук Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 82–90 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­со­ка. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,0–8,7 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 7,7–8,4 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,6–9,0, до по­су­хи — 7,8–8,8 ба­ла.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 264–279 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 4,6 т/га, Лісо­степ — 5,9, Полісся — 5,1 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка у Сте­пу — 0,1, в Лісо­сте­пу — 0,2 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,2 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 43,8 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,0–14,1% білка, клей­ко­ви­ни — 28,4–29,2%, си­ла бо­рош­на — 280–285 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1080–1140 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.
   Кар­ме­люк
За­яв­ник — Пол­тавсь­ка дер­жав­на аг­рар­на ака­демія
Рос­ли­ни зав­виш­ки 79 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­со­ка. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,7 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 7,7 ба­ла, до об­си­пан­ня — 9,0, до по­су­хи — 7,5 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 263 до­би. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу — 4,3 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в Сте­пу — 0,1 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,7 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 39,0 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,5% білка, клей­ко­ви­ни — 29,6 %, си­ла бо­рош­на — 282 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1200 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зо­ни Сте­пу.
   Ко­ма­ром
За­яв­ник — «Пробст­дор­фер За­ат­цухт Гез.м.б.Х. енд КоКГ»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 71–79 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­ще­се­ред­ня. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 6,6–8,6 ба­ла. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,5–8,9 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,5–8,9, до по­су­хи — 7,4–8,9 ба­ла.
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий, до­сти­гає за 265–279 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Степ —
4,5 т/га, Лісо­степ — 6,1, Полісся — 5,3 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка відповідно за зо­на­ми: 0,1; 0,3 і 0,1 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,7 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 41,7 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,7–15,2% білка, клей­ко­ви­ни — 28,8–31,0%, си­ла бо­рош­на — 278–300 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1100–1120 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.
   Ко­ля­да
За­яв­ник — Інсти­тут фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки Національ­ної ака­демії на­ук Ук­раїни
Рос­ли­ни зав­виш­ки 85–87 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­со­ка. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,9–8,4 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 7,8–8,8 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,5–8,9, до по­су­хи — 7,8–8,6 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 261–277 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Степ —
5,4 т/га, Лісо­степ — 5,8, Полісся — 5,0 т/га. Га­ран­то­ва­на прибав­ка у Сте­пу — 0,4, в Лісо­сте­пу — 0,3 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,7 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 45,6 г, зер­но круп­не, вирівня­не. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,6–14,5% білка, клей­ко­ви­ни — 27,5–29,6%, си­ла бо­рош­на — 281–369 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1000–1100 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.
   Ліль
Оригіна­тор — ТОВ «Аг­рофірма “Са­ди Ук­раїни”»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 67–80 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­со­ка. Зи­мостійкість сор­ту у по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 7,9–8,9 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,3–8,6 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,5–9,0, до по­су­хи — 8,0–8,7 ба­ла.
Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 263–278 діб.
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зо­нах: Степ —
4,8 т/га, Лісо­степ — 5,8, Полісся — 5,5 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в Сте­пу — 0,4, на Поліссі — 0,3 т/га. Мак­си­маль­на вро­жай­­­ність — 10,6 т/га. Ма­са 1000 зе­­рен — 41,9 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,5–13,8% білка, клей­ко­ви­ни — 27,6–28,1%, си­ла бо­рош­на — 260–268 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1020–1040 мл. Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Степ, Лісо­степ, Полісся.
   Магістраль
За­яв­ник — ФГ «Бор»
Рос­ли­ни зав­виш­ки 94–97 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­со­ка. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,4–8,9 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,1–8,6 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,2–8,4, до по­су­хи — 7,9–8,7 ба­ла. Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 269–277 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу — 5,5, у зоні Полісся — 4,8 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,1 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 45,9 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 14,3–14,4% білка, клей­ко­ви­ни — 28,5–29,4%, си­ла бо­рош­на — 260–280 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1000–1100 мл. Силь­на пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон: Лісо­степ, Полісся.
   Мон­т­рей
Оригіна­тор — ТОВ «Аг­рофірма “Са­ди Ук­раїни”».
Рос­ли­ни зав­виш­ки 80 см. Гру­па зи­мостійкості за про­мо­ро­жу­ван­ня ви­со­ка. Зи­мостійкість сор­ту в по­льо­вих умо­вах за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,2 ба­ла. Стійкість сор­ту до ви­ля­ган­ня — 8,3 ба­ла, до об­си­пан­ня — 8,4, до по­су­хи — 7,8 ба­ла. Се­ред­нь­о­ранній, до­сти­гає за 269 діб. Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу — 5,6 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка в зоні Лісо­сте­пу — 0,5 т/га. Мак­си­маль­на вро­жайність — 9,0 т/га. Ма­са 1000 зе­рен — 42,1 г. Бо­рош­но­мельні та хлібо­пе­карські по­каз­ни­ки сор­ту добрі. Зер­но містить 13,7% білка, клей­ко­ви­ни — 28,4%, си­ла бо­рош­на — 295 о. а., об’єм хліба зі 100 г бо­рош­на — 1050 мл. Цінна пше­ни­ця.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зо­ни
Лісо­сте­пу.

Інтерв'ю
Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий визначив органічний напрямок як один із головних у роботі Мінагрополітики на цей рік. "Це одне з питань, яке мене особисто хвилює і за яке
Николай Орлов
У 2016 році значно зросла кількість рейдерських захоплень підприємств. Серед постраждалих є і  представники аграрного бізнесу. Лише протягом першого півріччя зі скаргами на дії рейдерів до

1
0