Спецможливості
Статті

Нові й перспективні сорти ріпаку озимого

07.07.2010
1616
Нові й перспективні  сорти ріпаку озимого фото, ілюстрація

Здається, насіннєвий ринок озимого ріпаку заповнив свою нішу, адже у 2010 році в Реєстр сортів увійшло лише кілька нових сортів.

Здається, насіннєвий ринок озимого ріпаку заповнив свою нішу, адже у 2010 році в Реєстр сортів увійшло лише кілька нових сортів.

Поступове збільшен­ня посівних площ та зро­с­тан­ня ви­роб­ни­чих по­туж­но­с­тей гос­по­дарств га­лузі рос­лин­ництва по­тре­бу­ють уп­ро­ва­д­жен­ня інтен­сив­них тех­но­логій ви­роб­ництва й ко­рект­но­го ви­бо­ру сор­­то­во­го різно­маніття, які б у поєднанні з су­час­ни­ми тех­но­логія­ми аг­ро­номії за­без­пе­чу­ва­ли мак­си­маль­ну рен­та­бельність ви­роб­ництва з оди­ниці площі. На сьо­годні з-поміж різ­но­маніття куль­ти­во­ва­них у сільсько­му гос­по­дарстві рос­лин ріпак ози­мий вва­жається однією з найбільш ко­мерційно вигідних куль­тур. Стрімко зро­с­та­ю­чий інте­рес до цієї куль­ту­ри потребує про­ве­ден­ня якісної се­лекційної ро­бо­ти що­до аналізу вихідно­го ма­теріалу та ство­рен­ня сортів і гібридів, які поєдну­ва­ли б по­каз­ник ви­со­кої вро­жай­ності, якості й ре­зи­с­тент­ності до біотич­ної па­то­ген­ної фло­ри та шкідли­вої фа­у­ни й стійкості до абіотич­них чин­ників рос­ту.
Фор­му­ван­ня національ­них сор­то­вих ре­сурсів, які виз­на­ча­ють еко­номічні пер­спек­ти­ви роз­вит­ку на­шої дер­жа­ви, - од­не з го­ло­вних за­вдань Дер­жав­ної служ­би з охо­ро­ни прав на сор­ти рос­лин та за­кладів ек­с­пер­ти­зи, які їй підпо­ряд­ко­вані. В Дер­жав­но­му реєстрі сортів рос­лин, при­дат­них до по­ши­рен­ня в Ук­раїні, пред­став­ле­но кращі сор­ти й гібри­ди сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, які ви­ро­щу­ють в Ук­раїні.
У Реєстрі на 2010 рік налічується
60 сортів і гібридів ози­мо­го ріпа­ку.
До но­вих ви­со­ко­в­ро­жай­них сортів, що внесено до Державного реєстру впродовж 2009-2010 рр., на­ле­жать такі:

Де­мер­ка
За­яв­ник: Іва­но-Франківський інсти­тут аг­ро­про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва Ук­раїнської ака­демії аг­рар­них на­ук (UA).
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зоні Сте­пу - 26,8 ц/га, в Лісо­сте­пу - 30,7, на Поліссі - 27,6 ц/га. Вміст жи­ру - 44,1-44,8%, білка - 21,4-24, еру­ко­вої кис­ло­ти - 47,9-51,6, глю­ко­зи­но­латів - 0,7-1 відсо­ток.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи, ура­жен­ня хво­ро­ба­ми, віднос­но стійкий до оси­пан­ня. Зи­мостійкість - 6,5-8,7 ба­ла.
Ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ван­ня в зо­нах Сте­пу, Лісо­сте­пу та Полісся.
Син­тетік
За­яв­ник: Національ­ний універ­си­тет біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­с­ту­ван­ня, то­ва­ри­ст­во з об­ме­же­ною
відповідальністю "Рап­соіл",
Сит­ник Ігор Да­ни­ло­вич (UA).
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зо­нах: Сте­пу - 30,7 ц/га, Лісо­сте­пу - 36,6, Полісся - 32,8 ц/га. Вміст жи­ру - 44,4-46,2%, білка - 19-24,2, еру­ко­вої кис­ло­ти - 0,1, глю­ко­зи­но­латів - 0,6-0,7 відсот­ка.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи, ура­жен­ня хво­ро­ба­ми, віднос­но стійкий до оси­пан­ня. Зи­мостійкість - 6,7-8,5 ба­ла.
Ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ван­ня в Сте­пу, Лісо­сте­пу та на Поліссі.

Нель­сон
За­яв­ник: ком­панія "Син­ген­та".
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зоні Полісся - 37,4, в Лісо­сте­пу - 36,7 ц/га. Вміст жи­ру - 45-47,3%, білка - 20,2-21,4, еру­ко­вої кис­ло­ти - 0,2, глю­ко­зи­но­латів - 0,8 відсот­ка.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, ура­жен­ня хво­ро­ба­ми, до оси­пан­ня. Зи­мостійкість - 7,5-8,2 ба­ла.
Ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ван­ня в зо­нах Лісо­сте­пу й Полісся.
То­ка­та
За­яв­ник: ком­панія "Син­ген­та".
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зо­нах Лісо­сте­пу - 35,7
ц/га, Полісся - 37,2, Сте­пу - 36,2 ц/га. Вміст жи­ру - 46,6%, білка - 21,6, еру­ко­вої кис­ло­ти - 0,1-0,2, глю­ко­зи­но­латів - 0,7-0,8 відсот­ка.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи, ура­жен­ня хво­ро­ба­ми, оси­пан­ня. Зи­мостійкість - 7,5-8,5 ба­ла.
Ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ван­ня в усіх аг­рокліма­тич­них зо­нах Ук­раїни.
До пер­спек­тив­них сортів слід за­ра­ху­ва­ти такі: Сніго­ва Ко­ро­ле­ва, Клеопатра, Сітро, Ре­ли, Ек­со­цет, СВХ 094, РГ 217/04, Флеш, Рідер, Че­ре­мош.

Ем­б­лем
За­яв­ник: ком­панія "Євраліс Се­манс" (FR).
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зоні Сте­пу - 36,1, Лісо­сте­пу - 35,7 ц/га. Вміст жи­ру - 43,3-43,6%, білка - 23,2-24,4, еру­ко­вої кис­ло­ти - 0,2, глю­ко­зи­но­латів - 0,7-0,8 відсот­ка.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи, ура­жен­ня хво­ро­ба­ми, віднос­но стійкий до оси­пан­ня. Зи­мостійкість - у ме­жах 6,6-8,4 ба­ла.
Ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ван­ня в зо­нах Сте­пу й Лісо­сте­пу.

ЕС Артіст
За­яв­ник: ком­панія "Євраліс Се­манс" (FR).
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зоні Сте­пу - 33,1, Лісо­сте­пу - 37,1 ц/га. Вміст жи­ру - 43,2-44%, білка - 22-24,5, еру­ко­вої кис­ло­ти - 0,2, глю­ко­зи­но­латів - 0,7 відсот­ка.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи, ура­жен­ня хво­ро­ба­ми, віднос­но стійкий до оси­пан­ня. Зи­мостійкість - у ме­жах 6,4-8,4 ба­ла.
Ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ван­ня в зо­нах Сте­пу й Лісо­сте­пу.

Франкі
За­яв­ник: ком­панія "За­ат­бау Лінц рег.Ген.м.б.Х" (AT).
Се­ред­ня вро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня (2007-2009) в зоні Лісо­сте­пу - 36,4 ц/га. Вміст жи­ру - 44%, білка - 23,1, еру­ко­вої кис­ло­ти - 0,1, глю­ко­зи­но­латів - 0,6 відсот­ка.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи, ура­жен­ня хво­ро­ба­ми, віднос­но стійкий до оси­пан­ня. Зи­мостійкість - 8,1 ба­ла.
Ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ван­ня в зоні Лісо­сте­пу.

О. Колесніченко,
наук. співробітник Українського інституту експертизи сортів рослин
Я. Єльченко,
молод. наук. співробітник Українського інституту експертизи сортів рослин

Інтерв'ю
Родіон Рибчинський, голова асоціації «Борошномели України»
Український ринок борошна незважаючи на негативні тенденції розвивається, для продукції відриваються кордони нових країн, а підприємства будують та оновлюють свої потужності. Про життя борошномелам
Олександр Карпенко, директор із маркетингу та технічної підтримки компанії «Адама Україна»
Агрохімічний ринок в Україні нібито великий з чималою кількістю учасників, але водночас усі одне одного знають, і події, які відбуваються на ньому, дуже швидко стають темами для активного обговорення.

1
0