Спецможливості
Статті

Нові гібри­ди со­няш­ни­ку під уро­жай 2015 ро­ку

09.04.2015
537
Нові гібри­ди со­няш­ни­ку під уро­жай 2015 ро­ку фото, ілюстрація

За­вдя­ки ви­ве­ден­ню ви­со­ко­про­дук­тив­них гібридів ос­танніми ро­ка­ми вда­ло­ся до­сяг­ти зро­с­тан­ня уро­жай­ності та вмісту олії, а відповідно, і збільшен­ня ча­ст­ки цієї олійної куль­ту­ри у за­галь­носвіто­во­му ви­роб­ництві.

За­вдя­ки ви­ве­ден­ню ви­со­ко­про­дук­тив­них гібридів ос­танніми ро­ка­ми вда­ло­ся до­сяг­ти зро­с­тан­ня уро­жай­ності та вмісту олії, а відповідно, і збільшен­ня ча­ст­ки цієї олійної куль­ту­ри у за­галь­носвіто­во­му ви­роб­ництві.

М. За­ги­най­ло, заввідділу кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин на при­датність до по­ши­рен­ня та сор­тоз­нав­ст­ва,
З. Шпак, ст. на­ук. співробітник відділу кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на відмінність, од­норідність та стабільність рос­лин,
А. Ліван­довсь­кий, за­ступ­ник завіду­ва­ча відділу кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин на при­датність до по­ши­рен­ня та сор­тоз­нав­ст­ва,
Ук­раїнський інсти­тут ек­с­пер­ти­зи
сортів рос­лин

Пра­виль­не виз­на­чен­ня гібри­да є ос­нов­ним ета­пом у ви­ро­щу­ванні со­няш­ни­ку. Як по­ка­зу­ють ре­зуль­та­ти аналізу, вже сьо­годні, за од­на­ко­вих умов ро­дю­чості грун­ту, енер­го- та ре­сурс­но­го за­без­пе­чен­ня, но­вий сорт дає на тре­ти­ну більше про­дукції, ніж старі. До Дер­жав­но­го реєстру сортів рос­лин Ук­раїни вне­се­но по­над 513 сортів та гібридів, які різнять­ся своїми мор­фо-біологічни­ми особ­ли­во­с­тя­ми.
Ре­зуль­та­тивність та­кої ро­бо­ти обу­мов­люється, перш за все, рівнем на­уко­вої об­грун­то­ва­ності се­лекційних про­грам, ефек­тивністю ме­тодів ство­рен­ня но­вих сортів та їхньої оцінки на всіх ета­пах се­лекції, особ­ли­во на за­вер­шаль­но­му, які про­во­дять Ук­раїнський інсти­тут ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин та за­кла­ди ек­с­пер­ти­зи.
Про­по­нуємо вашій увазі деякі нові гібри­ди со­няш­ни­ку, ре­ко­мен­до­вані для ви­ро­щу­ван­ня у 2015 р.

   Ду­ет КЛ
 «Мей Аг­ро То­хум­су­лук Са­наї ве Тіса­рет А.С.»
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на зав­виш­ки 137–180 см, без га­лу­жен­ня. Ко­шик діаме­т­ром 14,4–19,2 см обер­не­ний до­ни­зу (із лег­ким ви­к­рив­лен­ням стеб­ла), ма­са 1000 насінин — 51,6–59,7 г, лу­ш­пинність — 20,6–21,0%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) злег­ка ви­пук­ла. Сім’ян­ка се­ред­нь­о­го розміру, ши­ро­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на кра­ях сім’ян­ки слаб­ка, між кра­я­ми відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 1,8, у Лісо­сте­пу — 2,23 т/га, що на 5% пе­ре­ви­щує по­каз­ник національ­них стан­дартів. Відзна­чається до­б­рим по­тенціалом уро­жай­ності насіння, який фор­мується за­вдя­ки ви­сокій на­турі зер­на й ви­пов­не­ності ко­ши­ка.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії у насінні — 52,2–53,7, білка — 16,4–17,1%. Збір олії — 1181–1465 кг/га. Відмінною особ­ливістю гібри­да є ви­со­кий вміст олеїно­вої кис­ло­ти (76–77,5%), що дає пріори­тет у ви­ко­ри­с­танні та­кої олії у переробній про­мис­ло­вості.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня та по­су­хи. За період ек­с­пер­ти­зи ура­жу­вав­ся хво­ро­ба­ми та по­шко­д­жу­вав­ся шкідни­ка­ми на рівні, що був ниж­че від та­ко­го у національ­них стан­дартів.
Має ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість
проти вовчка та не­справжньої бо­­­­­рош­ни­с­тої ро­си.
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Лісо­степ.

   ЛГ5452ХО КЛ
«Ліма­грейн Юроп»
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на за при­род­ною ви­со­тою — 158–185 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: напів­обер­не­ний до­ни­зу ра­зом зі стеб­лом, йо­го діаметр — 15,5–20,2 см, ма­са 1000 насінин — 55,1–57,7 г, лу­ш­пинність — 25,5–27,1%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) пле­с­ка­та. Сім’ян­ка се­ред­нь­о­го розміру, ши­ро­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на кра­ях сім’ян­ки слаб­ка, між кра­я­ми відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня уро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 2,27, зоні Лісо­сте­пу — 2,2 т/га, що на 3,3–27,5% пе­ре­ви­щу­ва­ло по­каз­ник національ­них стан­дартів. Відзна­чається до­б­рим по­тенціалом уро­жай­ності насіння, який фор­мується за­вдя­ки ви­сокій на­турі зер­на й ви­пов­не­ності ко­ши­ка.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії у насінні — 49,7–50,5, білка — 15,9–16,3%. Вихід
олії — 1225–1426 кг/га. Відмітною особ­ливістю гібри­да є ви­со­кий вміст олеїно­вої кис­ло­ти (54,2–58,2%), що дає пріори­тет у ви­ко­ри­с­танні та­кої олії у кон­сервній про­мис­ло­вості.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Має ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість проти вовчка, ви­т­ри­ва­лий до білої та сірої гнилей. Універ­саль­ний для різних грун­то­во-кліма­тич­них зон ви­ро­щу­ван­ня.
Ре­ко­мен­до­вані зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

   ЕС Тун­д­ра
«Євраліс  Се­менс»
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на за природною ви­со­тою — 146–175 см. Діаметр ко­ши­ка — 14,7–18,3 см. Ма­са 1000 насінин — 51,8–60,1 г. Лу­ш­пинність — 27,6–28,9%.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла  2,15, зоні Лісо­сте­пу — 2,53 т/га, що на 18,8–18,6% біль­­ше національ­них стан­дартів.  Відзна­чається доб­рим по­тенціалом уро­жай­ності насіння, який фор­мується за­вдя­ки ви­сокій на­турі зер­на й ви­пов­не­ності ко­ши­ка. Універ­саль­ний для різ­­­­­­­них грун­то­во-кліма­тич­них зон ви­­ро­щу­ван­ня.
Має ви­со­кий рівень по­су­хостійкості, слаб­ке о­си­пання за пе­ре­стоювання, генетично обумовлену стійкість
проти вовчка.
Гібрид олійно­го на­прям­у ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 49,4–50,5, білка — 15,1–15,9%. Збір  олії — 1350–1430 кг/га.
Ре­ко­мен­до­ва­ні зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

   ЕС Но­ваміс СЛ
«Євраліс Се­менс»
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­ни заввишки 146–183 см. Діаметр ко­ши­ка — 14,6–17,0 см. Ма­са 1000 насінин — 56,1–61,1 г. Лу­ш­пин­ність — 28,1–26,6%.
Се­ред­ня  вро­жайність за період  ек­с­пер­ти­зи у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла  2,25, зоні Лісо­сте­пу — 2,66 т/га, що на 24,3–17,7% більше національ­них стан­дартів. По­тенційна вро­жай­ність — 4,5 т/га.
Має ви­со­кий рівень по­су­хостій­кості, слаб­ке о­си­пання за пе­ре­стою­вання. Стійкий проти вовчка та несправжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, то­ле­рант­ний до сірої гнилі.
Гібрид олійно­го на­прям­у ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 50,3–50,1, білка — 15,5–16,1%, збір олії — 1320–1400 кг/га.
Ре­ко­мен­до­ва­ні зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

   ЕС ніагара
«Євраліс Се­менс»
Се­­редньоранній гібрид. Рослини заввишки 159–179 см. Діаметр кошика — 13,8–19,5 см. Маса 1000 насінин – 48,9–65,7 г. Лушпин­ність – 30%.
Середня врожайність за період експертизи в зоні Степу – 2,16 т/га, Лісостепу – 2,13 т/га, що, відповідно, на  34,2 та 30,6% більше національних стандартів. Потенційна врожайність — 4,6 т/га.
Універсальний для вирощування в різних грунтово-кліматичних умовах. Стійкість до вилягання – 8,8–9,0 балів, проти білої гнилі — 8,6–8,8 балів. Має високу генетично обумовлену стійкість проти вовчка. Вміст олії в насінні – 48–50%. Рекомендовані зони вирощування — Степ, Лісостеп.

   8Х288КПДМ
«Доу Аг­ро­Сай­енсіс В.м.б.Х.»
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на за при­род­ною ви­со­тою — 123–159 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: обер­не­ний до­ни­зу ра­зом із лег­ким ви­к­рив­лен­ням стеб­ла, діаме­т­ром 15,5–19,7 см, ма­са 1000 насінин — 46,7–51,9 г, лу­ш­пинність — 21,4–21,7%, пан­цирність — 100%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) силь­но ви­пук­ла. Сім’ян­ка се­ред­нь­о­го розміру, ши­ро­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на кра­ях сім’ян­ки ду­же силь­на, між кра­я­ми відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла 2,78 т/га, що на 25,2% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. По­тенційна вро­жайність — 5 т/га.
Стійкий до ви­ля­ган­ня. Має ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість проти вовчка та не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, ви­т­ри­ва­лий до білої і сірої гни­лей та фо­моп­си­су. Вирізняється рівномірним цвітінням та до­сти­ган­ням.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії у насінні — 53,3–54,3, білка — 15,6–16,6%. Відмітною особ­ливістю гібри­да є ви­со­кий вміст олеїно­вої кис­ло­ти (82,1–82,4%), що дає пріори­тет у ви­ко­ри­с­танні та­кої олії в переробній про­мис­ло­вості.
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Лісо­степ.

   8Х449КЛДМ
«Доу Аг­ро­Сай­енсіс В.м.б.Х.»
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на за при­род­ною ви­со­тою — 116–147 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: напів­обер­не­ний до­ни­зу ра­зом із пря­мим стеб­лом, діаме­т­ром 15,6–18,9 см, ма­са 1000 насінин — 48,6–54,9 г, лу­ш­пинність — 24,1–25,3%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) злег­ка ви­пук­ла. Сім’ян­­­ка се­ред­нь­о­го розміру, вузь­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на її кра­ях слаб­ка, між кра­я­ми відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 2,1, Лісо­степ — 2,68 т/га, що на 11,7–20,7% пе­ре­ви­щує національні стан­дар­ти. Гібрид відзна­чається до­б­рим по­тенціалом уро­жай­ності насіння, який фор­мується за­вдя­ки ви­сокій на­турі зер­на й ви­пов­не­ності ко­ши­ка.
Має ви­со­кий рівень по­су­хостійкості, слаб­ку здатність до оси­пан­ня за пе­ре­сто­ю­ван­ня. Стійкий проти вовчка, не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, ви­т­ри­ва­лий до білої і сірої гни­лей.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 54,5–54,7, білка — 16,1–16,8%. Відмітною особ­ливістю гібри­да є ви­со­кий вміст олеїно­вої кис­ло­ти (80,4%), що дає пріори­тет у ви­ко­ри­с­танні та­кої олії в переробній про­мис­ло­вості.
Ре­ко­мен­до­вані зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.
   8Х463КЛ
«Доу Аг­ро­Сай­енсіс В.м.б.Х.»
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­ни за при­род­ною ви­со­тою — 125–159 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: напів­обер­не­ний до­ни­зу ра­зом із пря­мим стеб­лом, діаметр — 15,5–18,1 см, ма­са 1000 насінин — 54,1–60,9 см, лу­ш­пинність — 21,8–22,6%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) злег­ка ви­пук­ла. Сім’ян­ка се­ред­нь­о­го розміру, ши­ро­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на кра­ях слаб­ка, між кра­я­ми відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 2,3, Лісо­степ — 2,52 т/га, що на 12,2–13,5% пе­ре­ви­щує національні стан­дар­ти. По­тенційна вро­жайність — по­над 5 т/га.
Інтен­сив­ний гібрид із відмінни­ми по­каз­ни­ка­ми стар­то­во­го рос­ту. За період ек­с­пер­ти­зи рівень ура­жен­ня хво­ро­ба­ми та по­шко­д­жен­ня шкідни­ка­ми не­­знач­ний. Стійкий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня та по­су­хи. Універ­саль­ний для різних грун­то­во-кліма­тич­них зон ви­ро­щу­ван­ня.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії у насінні — 52,3–53,3, білка — 17,9–18,0%. Відмітною особ­ливістю гібри­да є ви­со­кий та стабільний вміст олеїно­вої кис­ло­ти
(83,7–85,3%), що дає пріори­тет
у ви­ко­ри­с­танні та­кої олії у
переробній про­мис­ло­вості.
Ре­ко­мен­до­вані зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

   Ре­алл
«РАЖТ Се­менс»
Уль­т­ра­ранній гібрид. Рос­ли­на за при­род­ною ви­со­тою — 137–159 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: обер­не­­­ний до­ни­зу ра­зом із лег­ким ви­к­рив­лен­ням стеб­ла, діаметр — 15,5–16,9 см, ма­са 1000 насінин — 51,0–57,5 г, лу­ш­пинність — 27,4–29,1%.
Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) злег­ка ви­пук­ла. Сім’ян­ка се­ред­нь­о­го розміру, вузь­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на її кра­ях слаб­ка, між кра­я­ми відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 2,05, Лісо­степ — 2,26 т/га, що на10,0–21,5% пе­ре­ви­щує національні стан­дар­ти. Гібрид вирізняється до­б­рим по­тенціалом уро­жай­ності насіння, який фор­мується за­вдя­ки ви­сокій на­турі зер­на й ви­пов­не­ності ко­ши­ка.
Має ви­со­кий рівень по­су­хостій­кос­ті, слаб­о оси­пається за пе­ре­сто­ю­ван­ня. Стійкий проти вовчка, не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, ви­т­ри­ва­лий до сірої і білої гни­лей.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії у насінні — 48,0–48,6, білка — 16,9–17,8%. Універ­са­ль­ний для різних грун­то­во-кліма­тич­них зон ви­ро­щу­ван­ня.
Ре­ко­мен­до­вані зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

   Смак
Інсти­тут олійних куль­тур НА­АНУ
Уль­т­ра­ранній гібрид. Рос­ли­на за при­­­род­ною ви­со­тою — 156–179 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: обер­не­ний до­ни­зу ра­зом із лег­ким ви­к­рив­лен­ням стеб­ла, діаметр — 16,5–18,4 см, ма­­­са 1000 насінин — 62,5–74,5 г, лу­ш­пинність — 34,1–35,6%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’я­нок) злег­ка ви­пук­ла. Cім’ян­ка ве­ли­ка, вузь­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на її кра­ях ду­же силь­на, між кра­я­ми відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 2,03 т/га, що на 5,7% пе­ре­ви­щує національні стан­дар­ти. По­тенційна вро­жайність — 4,2 т/га.
Вирізняється рівномірним цвітінням і ви­с­ти­ган­ням. Стійкий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня та по­су­хи. Має ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість проти вовчка та не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си.
Гібрид кон­ди­терсь­ко­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 40,5–40,9, білка — 20,0–20,4%. То­ле­рант­ний до за­гу­щен­ня.
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ.

   Ки­ри­ло
Інсти­тут олійних куль­тур НА­АНУ
Уль­т­ра­ранній гібрид. Рос­ли­на за при­­­род­ною ви­со­тою — 150–177 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­шика: обер­не­ний до­ни­зу ра­зом із силь­ним ви­к­рив­лен­ням стеб­ла, діаметр — 16,9–19,4 см, ма­са 1000 насінин — 50,1–56,7 г, лу­ш­пинність — 26,8–28,4%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) силь­но ви­пук­ла. Cім’ян­­­­ка се­ред­нь­о­го розміру, ши­ро­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­­льо­ром чор­на, сму­гастість на її кра­ях та між кра­я­ми відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня уро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 2,01, Лісо­степ — 2,38 т/га, що на 5–10,2% пе­ре­ви­щує національні стан­дар­ти. По­тенційна вро­жайність — 4,2 т/га.
Має ви­со­ку пла­с­тичність до різних грун­то­во-кліма­тич­них умов ви­ро­щу­ван­ня. По­су­хостійкість ви­со­ка, здатність до оси­пан­ня слаб­ка. Стійкий до ви­ля­ган­ня. Має ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість про­­­ти вовчка та не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, ви­т­ри­ва­лий до білої і
сірої гни­лей.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії — 48,6–49,9,
білка — 16,9–17,3%. Збір олії — по­над 1350 кг/га.
Ре­ко­мен­до­вані зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

   МАС 83ОЛ
«Маїса­дур Се­манс»
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на за при­род­ною ви­со­тою — 146–174 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: напів­обер­не­ний до­ни­зу ра­зом із пря­мим стеб­лом, діаметр — 14,2–18,3 см, ма­са 1000 насінин — 48,2–57,9 г, лу­ш­пинність — 28,4 30,5%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) силь­но ви­пук­ла. Cім’ян­ка за розміром се­ред­ня, то­в­ста, ши­ро­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на її кра­ях слаб­ка, між кра­я­ми — відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня уро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 2,08, Лі­­со­степ — 2,31 т/га, що на 14,3–21,0% пе­ре­ви­щує національні стан­дар­ти. Гібрид має ви­со­ку пла­с­тичність до різних грун­то­во-кліма­тич­них умов ви­ро­щу­ван­ня. То­ле­рант­ний до за­гу­щен­­­­ня та вирізняється ви­со­ким по­тен­ціа­лом уро­жай­ності.
По­су­хостійкість ви­со­ка, здатність до о­си­пан­ня слаб­ка. Має ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість проти вовчка та не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, ви­т­ри­ва­лий до білої та сірої гни­лей.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 48,1–48,8, білка — 15,4–15,7%. Збір олії ста­но­вить 1380 кг/га.
Ре­ко­мен­до­вані зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

   НС Х 1749
Інсти­тут по­льов­ництва та овочівництва, м. Нові Сад
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на за при­род­ною ви­со­тою — 152–183 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: напів­обер­не­ний до­ни­зу ра­зом зі стеб­лом, діа­ме­т­ром 13,9–16,7 см, ма­са 1000 насінин — 46,8–47,6 г, лу­ш­пинність — 27,9–28,2%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) злег­ка ви­пук­ла. Cім’ян­ка за розміром се­­ред­ня, ши­ро­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на її кра­ях слаб­ка, між кра­я­ми — відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня уро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 1,93–2,06 т/га, що на 6,0–7,9% пе­­ре­­­ви­щує національні стан­дар­ти. По­тенційна вро­жайність гібри­да — 4,5 т/га.
Має відмінні по­каз­ни­ки стар­то­во­го рос­ту. Вирізняється вирівняністю за ви­со­тою рос­лин і визріван­ням ко­шиків. Стійкий проти вовчка, не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, віднос­но стійкий проти сірої гнилі.
З ог­ля­ду на раннє визріван­ня ко­шиків гібрид прак­тич­но не по­тре­бує де­си­кації рос­лин.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії у насінні — 48,4–49,0, білка — 15,4–15,9%. То­ле­рант­ний до за­гу­щен­ня.
Ре­ко­мен­до­вані зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

   Інте­г­рал
Інсти­тут рос­лин­ництва
ім. В.Я. Юр’єва НА­АН Ук­раїни
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на за при­род­ною ви­со­тою — 127–162 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: напів­обер­не­ний до­ни­зу ра­зом із пря­мим стеб­лом, діаметр — 14,2–18,7 см, ма­са 1000 насінин — 47,1–49,8 г, лу­ш­пин­ність — 29,2–29,9%. Фор­ма ко­ши­ка
(з бо­ку сім’янок) силь­но ви­пук­ла.
Cім’ян­ка се­ред­нь­о­го розміру, ши­ро­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на її кра­ях слаб­ка, між кра­я­ми відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 2,12, Лісо­степ — 2,5 т/га, що на 10,6–17,1% пе­ре­ви­щує національні стан­дар­ти.
Універ­саль­ний для різних грун­то­во-кліма­тич­них зон ви­ро­щу­ван­ня. По­тенційна вро­жайність — 4,5 т/га.
Має ви­со­кий рівень по­су­хо­стій­кос­ті, слаб­о оси­пається за пе­ре­сто­ю­ван­ня. Стійкий проти всіх рас вовчка, не­­сп­равжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, то­ле­рант­ний до сірої і білої гни­лей та фо­­моп­­­­­си­су.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії — 50,5–52,2, білка — 15,5–15,8%. Збір олії — 1350 кг/га.
Ре­ко­мен­до­вані зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

   Ек­с­перт
Інсти­тут рос­лин­ництва
ім. В.Я. Юр’єва НА­АН Ук­раїни
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на за при­род­ною ви­со­тою — 139–168 см, без га­лу­жен­ня. По­ло­жен­ня ко­ши­ка: на­­пів­о­бер­не­ний до­ни­зу ра­зом зі стеб­лом, діаме­т­ром 15,6–18,4 см, ма­са 1000 насінин — 47,3–61,1 г, лу­ш­пин­ність — 24,9–31,6%. Фор­ма ко­ши­ка
(з бо­ку сім’янок) силь­но ви­пук­ла. Cім’я­н­­­­ка за розміром се­ред­ня, ши­ро­ко­яй­це­подіб­ної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на її кра­ях  ду­же силь­на, між кра­я­ми — відсут­ня або ду­же слаб­ка, пе­ри­карпій
без пля­ми­с­тості.
Се­редній уро­жай за період ек­с­пер­ти­зи у зоні Лісо­степ ста­но­вив 2,14 т/га, що на 12% пе­ре­ви­щує національні стан­дар­ти. По­тенційна вро­жайність — 4,4 т/га.
Відмітною особ­ливістю гібри­да є підви­ще­на кон­ку­рен­то­с­про­можність що­до бур’янів за­вдя­ки інтен­сив­но­му рос­ту на по­чат­ко­вих ета­пах роз­вит­ку. Стійкий до вовчка, не­справжньої бо­­рош­ни­с­тої ро­си, віднос­но стійкий до сірої і білої гни­лей. То­ле­рант­ний
до за­гу­щен­ня.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії у насінні — 50,3, білка — 14,6–15,5%.
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Лісо­степ.

   ЛГ5661 КЛ
«Ліма­грейн Юроп»
Се­ред­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Рос­ли­на зав­виш­ки 135–168 см. Діаметр ко­ши­­ка — 14,7–16,4 см, ма­са 1000 насінин — 45,2–58,8 г, лу­ш­пинність — 28,4–30,0%. Фор­ма ко­ши­ка (з бо­ку сім’янок) злег­ка ви­пук­ла. Cім’ян­ка се­ред­нь­о­го розміру, вузь­ко­яй­це­подібної фор­ми, за ос­нов­ним ко­ль­о­ром чор­на, сму­гастість на її кра­ях ду­же силь­на, між кра­я­ми слаб­ка, колір сму­жок сірий, пе­ри­карпій без пля­ми­с­тості.
Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи у зо­нах: Степ — 2,23, Лісо­степ — 2,22 т/га, що на 10,4 –11,0% пе­ре­ви­щує національні стан­дар­ти. По­тенційна вро­жай­ність — 4,6 т/га.
Ви­со­ко­пла­с­тич­ний до різних грун­то­во-кліма­тич­них умов вирощування. Ви­­різняється рівномірним цвітінням і до­­сти­ган­ням, стійкий до ви­ля­ган­ня, по­­су­хостійкість ви­со­ка, оси­пається слаб­о. Має ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість про­­­­­­­­­ти вовчка та не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, ви­т­ри­ва­лий до білої та сірої гни­лей.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії у насінні — 48,3–49,0, білка — 15,9–16,2%.
Ре­ко­мен­до­вані зо­ни ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.

Інтерв'ю
Олександр Карпенко, директор із маркетингу та технічної підтримки компанії «Адама Україна»
Агрохімічний ринок в Україні нібито великий з чималою кількістю учасників, але водночас усі одне одного знають, і події, які відбуваються на ньому, дуже швидко стають темами для активного обговорення.
Рейдерство – стихійний термін, що дослівно означає «недружнє захоплення активів». В аграрній сфері найчастіше використовуються підроблені документи, а часто — в купі із тупою грубою силою. Чому рейдерство набуло такого поширення в Україні... Подробнее

1
0