Спецможливості
Новини

Невисокі ціни на зерно можуть знизити вал і експорт

10.04.2014
481
Невисокі ціни на зерно можуть знизити вал і експорт фото, ілюстрація

Май­же 3 млн га відве­дуть цьо­горіч в Ук­раїні під ранні ярі зер­нові. Це де­що більше, ніж 2013-го. За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми Міна­гро­політи­ки, на 24 бе­рез­ня бу­ло засіяно по­над 1,5 млн га, тоб­то більш як по­ло­ви­ну за­пла­но­ва­них під ці куль­ту­ри площ. Зо­к­ре­ма, май­же 1,2 млн га (52% до про­гно­зу) яч­ме­ню, 136 тис. га (65%) го­ро­ху, 75 (41%) — пше­ниці та 130 тис. га (46%) вівса.

Май­же 3 млн га відве­дуть цьо­горіч в Ук­раїні під ранні ярі зер­нові. Це де­що більше, ніж 2013-го. За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми Міна­гро­політи­ки, на 24 бе­рез­ня бу­ло засіяно по­над 1,5 млн га, тоб­то більш як по­ло­ви­ну за­пла­но­ва­них під ці куль­ту­ри площ. Зо­к­ре­ма, май­же 1,2 млн га (52% до про­гно­зу) яч­ме­ню, 136 тис. га (65%) го­ро­ху, 75 (41%) — пше­ниці та 130 тис. га (46%) вівса.

Г. Квітка,
Спеціаль­но для жур­на­лу «Про­по­зиція»

Утім, у підсум­ку вал ко­ло­со­вих очікується мен­ший, ніж був торік. Ад­же ози­мий зер­но­вий клин під уро­жай-2014, як відо­мо, ско­ро­тив­ся до 7,8 млн га — во­се­ни хлібних куль­тур аг­рарії посіяли мен­ше. При­чи­на тут — не політичні не­га­раз­ди, а не­ви­сокі ціни, що скла­ли­ся на зер­нові після тогорічних жнив, та, відповідно, погіршен­ня фінан­со­во­го ста­ну ба­га­ть­ох гос­по­дарств. Во­ни зму­шені еко­но­ми­ти, зо­к­ре­ма, на за­без­пе­ченні на­леж­них аг­ро­тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня сільгоспкуль­тур. А ки­да­ти, як раніше, у зем­лю насіння, аби «відзвіту­ва­ти», аг­ро­ви­роб­ни­ки нині вва­жа­ють не­прий­нят­ним.
Та­кож впли­ну­ла на ско­ро­чен­ня посівних площ не­спри­ят­ли­ва по­го­да, ко­ли у ве­ресні че­рез рясні дощі деінде не мож­на бу­ло заїха­ти у по­ле трак­то­ром.
Що сіяти — ва­лют­ний ри­нок підка­же

Пла­ни із ви­ро­щу­ван­ня тих чи інших куль­тур за­ле­жать від кон'юнк­ту­ри ринків. Не­аби­я­кий вплив має нині й ди­наміка кур­су гривні до до­ла­ра — відповідно, й до інших ва­лют. Ро­зуміння ва­лют­но­го рин­ку стає на­ба­га­то важ­ливішим для аг­рар­них ком­паній, ніж це бу­ло декілька місяців то­му, не раз на­го­ло­шу­вав ди­рек­тор Ук­раїнсько­го клу­бу аг­рар­но­го бізне­су Во­ло­ди­мир Ла­па під час Міжна­род­но­го фо­ру­му «Ви­со­ко­мар­жи­нальні куль­ту­ри-2014», що відбув­ся на­прикінці лю­то­го у Києві.
Приміром, до­сить про­ста си­ту­ація: ко­ли міжбанківський курс підняв­ся до 11 грн/дол., ціни на ку­ку­руд­зу в цен­т­раль­них об­ла­с­тях Ук­раїни підви­щи­лись до 1800 грн/т. Після то­го як курс опу­с­тив­ся зно­ву ж та­ки ниж­че по­знач­ки
10 грн/дол., то й ціни на ку­ку­руд­зу впа­ли ниж­че 1700 грн/т у центрі країни. Умов­но ка­жу­чи, два-три дні — і мож­на або до­дат­ко­во от­ри­ма­ти 100 грн/т, або, на­впа­ки, упу­с­ти­ти та­кий шанс. Оче­вид­но, моніто­ринг си­ту­ації на ва­лют­них рин­ках для аг­рар­них ком­паній є до­стат­ньо важ­ли­вим за­вдан­ням. Потрібно відсте­жу­ва­ти і кон’юнк­ту­ру, яка скла­дається на зер­но­во­му рин­ку. Фахівці з ма­к­ро­еко­но­міки, за сло­ва­ми Во­ло­ди­ми­ра Ла­пи, вва­жа­ють раціональ­ним курс гривні до до­ла­ра у ме­жах 9,5–10. Тоб­то ко­ли до­лар піднімається ви­ще, оче­вид­но, то не­по­га­ний час, щоб про­да­ва­ти сільгосппро­дукцію.
Для гос­по­дарств важ­ли­во, щоб курс іно­зем­ної ва­лю­ти не був за­ви­ще­ний під час вес­ня­но-по­льо­вих робіт. Ад­же за та­ких умов ре­сур­си ко­ш­ту­ють до­ро­го, а про­да­ва­ти ви­ро­ще­не, не ви­клю­че­но, до­ве­­деть­ся за­де­ше­во. Тож вар­то сподіва­ти­ся, що оз­на­ки стабілізації на міжбан­ківсько­му рин­ку ма­ти­муть своє про­дов­жен­­ня, що дасть змо­гу аг­раріям упев­неніше ди­ви­ти­ся у май­бутнє.

Перспектива,
де є ринкова альтернатива
Ось які вро­жайні пер­спек­ти­ви ок­рес­лив Во­ло­ди­мир Ла­па: нинішній ва­ло­вий збір пше­ниці у країні не бу­де ниж­чим за се­ред­нь­орічний, але знач­но мо­же ско­ро­ти­ти­ся (на 15,9%), порівня­но із 2013-м, ко­ли аг­рарії по­кла­ли «у засіки» 22 млн 246 тис. т збіжжя. На дум­ку Во­ло­ди­ми­ра Ла­пи, у підсум­ку вро­жай ста­но­ви­ти­ме близь­ко 18,7 млн т. При­чо­му, про­гно­зується, змен­шать­ся не ли­ше посівні площі, а й се­ред­ня вро­жайність цієї куль­ту­ри — від 3,39 т/га до 2,99 т. Це, своєю чер­гою, мо­же спри­чи­ни­ти зни­жен­ня об­сягів ек­с­пор­ту — до 7 млн т (за підсум­ка­ми нинішньо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, на зов­­нішні рин­ки пла­нується по­ста­ви­ти 9,4 млн т).
На­вряд чи та­ка си­ту­ація вже на по­чат­ку жнив дасть змо­гу сільгоспви­роб­ни­кам дик­ту­ва­ти свої цінові умо­ви, але про­тя­гом ро­ку во­ни ма­ти­муть більше мож­ли­во­с­тей вигідно ре­алізу­ва­ти вро­жай. Ад­же пше­ни­ця на внутрішньо­му рин­ку по­волі до­рож­чає.
Важ­ли­вий чин­ник, який впли­ває і на нинішню си­ту­а­цію, і на най­б­лижчі місяці,— це вро­жайні за­па­си. У лю­то­му, за да­ни­ми Держ­ста­ту, за­лишків пше­ниці бу­ло на 1,4 млн т (на 30%) більше, ніж на та­кий час у 2013 р. А 1,4 млн — це два з по­ло­ви­ною-три місяці ек­с­пор­ту. За­па­си є, во­ни до­статні, і роз­ра­хо­ву­ва­ти на пе­ре­ви­щен­ня ук­раїнських цін над світо­ви­ми, ма­буть, не­раціональ­но. На кінець січня за межі дер­жа­ви ре­алізо­ва­но 6,95 млн т пше­ни­ці — близь­ко 75% ек­с­порт­но­го по­тенціалу нинішньо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (81% ек­с­пор­то­ва­но­го — про­до­воль­ча пше­ни­ця).
Як­що го­во­ри­ти про до­хо­ди від ре­алізації пше­ниці, то, за роз­ра­хун­ка­ми Ук­раїнсько­го клу­бу аг­рар­но­го бізне­су, торік цієї хлібної куль­ту­ри про­да­но на мільйон тонн більше (на 7,9%), ніж у 2012-му. Вод­но­час ціна у се­ред­нь­о­му впа­ла на 182 грн/т (на 11,7%). За­га­лом ви­руч­ка від пше­ниці за цей період зни­зи­ла­ся на 928 млн грн (на 4,8%) — до 18,6 млн грн.

Від «ко­ро­ле­ви ланів» до­хо­ди не ко­ролівські
Ку­ку­руд­зи, на дум­ку Во­ло­ди­ми­ра Ла­пи, нинішньо­го ро­ку збе­руть
28,1 млн т. Це на 8,5% мен­ше, ніж 2013-го (30,739 млн т). Хо­ча площі під «ко­ро­ле­вою ланів» за­ли­шать­ся на тогорічно­му рівні, се­ред­ня вро­жайність цієї куль­ту­ри, ймовірно, зни­зить­ся до 5,85 т/га. У 2013-му бу­ло 6,4 т.
Зва­жа­ю­чи на склад­ну за­галь­ну фі­нан­со­ву си­ту­ацію, де­що змен­шать­ся ін­ве­с­тиції у тех­но­логії, ад­же гос­по­дар­ст­ва на­ма­га­ють­ся оп­тимізу­ва­ти ви­т­ра­ти на насіння, за­со­би за­хи­с­ту рос­лин то­що. Ймовірно, це мо­же при­зве­с­ти до зни­жен­ня вро­жай­ності на­ступ­но­го ро­ку. У цінах на ку­ку­руд­зу «про­вал» був во­се­ни, на­разі во­ни — на рівні зі світо­ви­ми. За­па­­си цієї куль­ту­ри ви­сокі — на 35% біль­ші (май­же на 2,9 млн т) від тогорічних. Для аг­раріїв важ­ли­во, чи ри­нок ку­ку­руд­зи роз­ви­ва­ти­меть­ся по то­рішньо­му сце­нарію, чи по та­ко­му, який був два ро­ки то­му. Тоді ціно­вий мак­­си­мум при­пав на тра­вень, ми­ну­ло­го ро­ку — на лю­тий. Ви­хо­дя­чи із за­пасів, важ­ко роз­ра­хо­ву­ва­ти на ве­ли­ку по­зи­тив­ну ди­наміку цін про­тя­гом вес­ня­них місяців. Швид­ше за все, по­до­рож­чан­ня, як­що й ста­неть­ся, бу­де співмірне із вар­тістю зберіган­ня збіжжя та вартістю об­слу­­го­ву­ван­ня кре­дит­них ре­сурсів. Один із клю­чо­вих фак­торів, який впли­ва­ти­ме на ри­нок, — це по­го­да у Пів­денній Аме­риці, від якої за­ле­жить уро­жай у Бра­зилії.
Тим ча­сом спо­с­терігається суттєве зни­жен­ня «кукурудзяних» до­ходів. Торік її ре­алізо­ва­но 20,4 млн т — на 3,8 млн більше, ніж у 2012-му. Ви­руч­ка ж сільгоспви­роб­ників зни­зи­ла­ся до 24,7 млрд грн — менше на 439 млн грн (на 1,7%). Як­що в 2012-му у се­ред­нь­о­му про­да­ва­ли по 1515,2 грн/т, то торік — 1210,4 грн (-305 грн, або 20,1%, на кожній тонні).
За­га­лом торік аг­рарії за ре­алізації зер­на не­до­от­ри­ма­ли 2,2 млрд грн (-4,3%). Ви­руч­ка ста­но­ви­ла 49,8 млрд грн, бу­ло про­да­но 38,3 млн т — на 4,7 млн більше, ніж у 2012-му.

Со­няш­ник де­що роз­ча­ру­вав
Що сто­сується олійних, то торік зібра­но ре­корд­ний уро­жай со­няш­ни­­ку — 11 млн т. Ле­во­ва ча­ст­ка насіння йде на пе­ре­роб­ку все­ре­дині країни, а на ек­с­порт іде вже олія. То­му ви­руч­ка сільгоспви­роб­ників пе­ре­дусім за­ле­жить від світо­вих цін на олію.
Вза­галі ця куль­ту­ра бу­ла, є і за­ли­ша­ти­меть­ся однією із най­при­бут­ковіших, то­му мож­ли­ве хіба що не­знач­не урізан­ня посівних площ. Вод­но­час про­гно­зується зни­жен­ня віддачі гек­та­ра, то­му, очікується, вро­жай со­няш­ни­ку ско­ро­тить­ся на 13,1% — до 9,6 млн т. «Про­вал» у цінах на со­няш­ник уже прой­де­но: на­разі во­ни зрівня­ли­ся з ар­ген­тинсь­ки­ми — по­над 400 дол./т. За­па­си со­няш­ни­ку — на 63,6% вищі (май­же на 2,2 млн т), аніж бу­ли на цей період по­пе­ред­нь­о­го ро­ку. Тож до серп­ня, за про­гно­за­ми Во­ло­ди­ми­ра Ла­пи, не вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти, що ціни помітно зро­ста­ти­муть. До­сяг­ти їхньо­го підви­щен­ня шля­хом зни­жен­ня мар­жи­наль­ності олійно­ек­с­т­ракційних за­водів бу­де важ­ко, ад­же рен­та­бельність пе­ре­роб­ки пе­ре­бу­ває на рівні 6%. Еко­номічні ре­зуль­та­ти ви­роб­ництва со­няш­ни­ку: торік про­да­ли 7,8 млн т (на 300 тис. т більше, ніж у 2012-му), ви­руч­ка — 23,2 млрд грн (на 3,5 млрд грн мен­ше, ніж от­ри­ма­ли у 2012-му). Ціна тон­ни зни­зи­ла­ся у се­ред­нь­о­му на 583 грн, тоб­то 16,3% (2989,2 грн у 2013-му про­ти 3571,7 — у 2012-му).

По­ра­ду­ва­ла соя
Вод­но­час уро­жай сої очікується на рівні по­над 3 млн т, що на 10% пе­ре­ви­щить по­каз­ник 2013-го. Зро­с­тан­ню ва­ло­во­го збо­ру спри­я­ти­ме роз­ши­рен­ня по­­­сівних площ із ми­ну­лорічних 1,35 млн до нинішніх 1,6 млн га.
За при­бут­ковістю соя по­ка­за­ла се­бе до­б­ре, ціни ра­ди­каль­но не зни­жу­ва­ли­ся.
Очікується збільшен­ня об­сягів внут­рішньої пе­ре­роб­ки бобів, хо­ча ле­во­ва ча­ст­ка їх зно­ву піде на ек­с­порт.
Тогорічна ви­руч­ка — 7,6 млрд грн (збільшен­ня на 11% про­ти 2012-го). Ціна за тон­ну у се­ред­нь­о­му сяг­ну­ла 3465,7 грн — ви­ща на 43 грн (1,3%), а ре­алізо­ва­но на 200 тис. т більше (на 10,5%). Ціни бу­ли спри­ят­ливі, то­му за­­па­­­си у лю­то­му на 14,9% менші (на 59,3 тис. т), ніж на цей са­мий період 2013-го.
І на світо­во­му рин­ку, й усе­ре­дині країни ук­раїнська соя зміцнює свої по­зиції. Але пи­тан­ня в то­му, чи по­вто­рить­ся торішній тренд, ко­ли ціни на куль­ту­ру три­ма­ли­ся на ви­со­ко­му рівні. Хто при­три­мав сою вро­жаю-2012 до черв­ня — лип­ня, бе­зу­мов­но, не по­шко­ду­вав. Ад­же торік улітку ціни че­рез се­зон­не зни­жен­ня за­пасів та об­ме­жен­ня імпор­ту соєво­го шро­ту із вмістом ГМО «зліта­ли» знач­но ви­ще світо­вих — до 700–720 дол./т.
Ос­новні кон­ку­рен­ти Ук­раїни на цьо­му рин­ку — США, Бра­зилія, Ар­ген­ти­на. Але умо­ви для ре­алізації сої на світо­во­му рин­ку за­ли­ша­ють­ся спри­ят­ли­ви­ми.
За­га­лом олійних куль­тур в Ук­раїні торік ре­алізо­ва­но на 37,6 млрд грн, ви­руч­ка про­ти 2012 р. зни­зи­лась на
1 млрд грн (-2,7%), хо­ча про­да­ли на
1,4 млн т більше (на 13%).

Інтерв'ю
Вихід на зовнішні ринки все частіше стає закономірним етапом розвитку успішного бізнесу. Втім, перед керівником, що прийняв рішення про зовнішню експансію, традиційно постає багато запитань. І хоча
Український агрокомплекс відзначає експортна орієнтованість. Тому логістична складова для аграріїв має не менше значення, ніж власно агровиробництво. Зокрема, протягом врожайного минулого року обсяги перевалки зерна в українських портах... Подробнее

1
0