Спецможливості
Новини

Невисокі ціни на зерно можуть знизити вал і експорт

10.04.2014
321
Невисокі ціни на зерно можуть знизити вал і експорт фото, ілюстрація

Май­же 3 млн га відве­дуть цьо­горіч в Ук­раїні під ранні ярі зер­нові. Це де­що більше, ніж 2013-го. За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми Міна­гро­політи­ки, на 24 бе­рез­ня бу­ло засіяно по­над 1,5 млн га, тоб­то більш як по­ло­ви­ну за­пла­но­ва­них під ці куль­ту­ри площ. Зо­к­ре­ма, май­же 1,2 млн га (52% до про­гно­зу) яч­ме­ню, 136 тис. га (65%) го­ро­ху, 75 (41%) — пше­ниці та 130 тис. га (46%) вівса.

Май­же 3 млн га відве­дуть цьо­горіч в Ук­раїні під ранні ярі зер­нові. Це де­що більше, ніж 2013-го. За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми Міна­гро­політи­ки, на 24 бе­рез­ня бу­ло засіяно по­над 1,5 млн га, тоб­то більш як по­ло­ви­ну за­пла­но­ва­них під ці куль­ту­ри площ. Зо­к­ре­ма, май­же 1,2 млн га (52% до про­гно­зу) яч­ме­ню, 136 тис. га (65%) го­ро­ху, 75 (41%) — пше­ниці та 130 тис. га (46%) вівса.

Г. Квітка,
Спеціаль­но для жур­на­лу «Про­по­зиція»

Утім, у підсум­ку вал ко­ло­со­вих очікується мен­ший, ніж був торік. Ад­же ози­мий зер­но­вий клин під уро­жай-2014, як відо­мо, ско­ро­тив­ся до 7,8 млн га — во­се­ни хлібних куль­тур аг­рарії посіяли мен­ше. При­чи­на тут — не політичні не­га­раз­ди, а не­ви­сокі ціни, що скла­ли­ся на зер­нові після тогорічних жнив, та, відповідно, погіршен­ня фінан­со­во­го ста­ну ба­га­ть­ох гос­по­дарств. Во­ни зму­шені еко­но­ми­ти, зо­к­ре­ма, на за­без­пе­ченні на­леж­них аг­ро­тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня сільгоспкуль­тур. А ки­да­ти, як раніше, у зем­лю насіння, аби «відзвіту­ва­ти», аг­ро­ви­роб­ни­ки нині вва­жа­ють не­прий­нят­ним.
Та­кож впли­ну­ла на ско­ро­чен­ня посівних площ не­спри­ят­ли­ва по­го­да, ко­ли у ве­ресні че­рез рясні дощі деінде не мож­на бу­ло заїха­ти у по­ле трак­то­ром.
Що сіяти — ва­лют­ний ри­нок підка­же

Пла­ни із ви­ро­щу­ван­ня тих чи інших куль­тур за­ле­жать від кон'юнк­ту­ри ринків. Не­аби­я­кий вплив має нині й ди­наміка кур­су гривні до до­ла­ра — відповідно, й до інших ва­лют. Ро­зуміння ва­лют­но­го рин­ку стає на­ба­га­то важ­ливішим для аг­рар­них ком­паній, ніж це бу­ло декілька місяців то­му, не раз на­го­ло­шу­вав ди­рек­тор Ук­раїнсько­го клу­бу аг­рар­но­го бізне­су Во­ло­ди­мир Ла­па під час Міжна­род­но­го фо­ру­му «Ви­со­ко­мар­жи­нальні куль­ту­ри-2014», що відбув­ся на­прикінці лю­то­го у Києві.
Приміром, до­сить про­ста си­ту­ація: ко­ли міжбанківський курс підняв­ся до 11 грн/дол., ціни на ку­ку­руд­зу в цен­т­раль­них об­ла­с­тях Ук­раїни підви­щи­лись до 1800 грн/т. Після то­го як курс опу­с­тив­ся зно­ву ж та­ки ниж­че по­знач­ки
10 грн/дол., то й ціни на ку­ку­руд­зу впа­ли ниж­че 1700 грн/т у центрі країни. Умов­но ка­жу­чи, два-три дні — і мож­на або до­дат­ко­во от­ри­ма­ти 100 грн/т, або, на­впа­ки, упу­с­ти­ти та­кий шанс. Оче­вид­но, моніто­ринг си­ту­ації на ва­лют­них рин­ках для аг­рар­них ком­паній є до­стат­ньо важ­ли­вим за­вдан­ням. Потрібно відсте­жу­ва­ти і кон’юнк­ту­ру, яка скла­дається на зер­но­во­му рин­ку. Фахівці з ма­к­ро­еко­но­міки, за сло­ва­ми Во­ло­ди­ми­ра Ла­пи, вва­жа­ють раціональ­ним курс гривні до до­ла­ра у ме­жах 9,5–10. Тоб­то ко­ли до­лар піднімається ви­ще, оче­вид­но, то не­по­га­ний час, щоб про­да­ва­ти сільгосппро­дукцію.
Для гос­по­дарств важ­ли­во, щоб курс іно­зем­ної ва­лю­ти не був за­ви­ще­ний під час вес­ня­но-по­льо­вих робіт. Ад­же за та­ких умов ре­сур­си ко­ш­ту­ють до­ро­го, а про­да­ва­ти ви­ро­ще­не, не ви­клю­че­но, до­ве­­деть­ся за­де­ше­во. Тож вар­то сподіва­ти­ся, що оз­на­ки стабілізації на міжбан­ківсько­му рин­ку ма­ти­муть своє про­дов­жен­­ня, що дасть змо­гу аг­раріям упев­неніше ди­ви­ти­ся у май­бутнє.

Перспектива,
де є ринкова альтернатива
Ось які вро­жайні пер­спек­ти­ви ок­рес­лив Во­ло­ди­мир Ла­па: нинішній ва­ло­вий збір пше­ниці у країні не бу­де ниж­чим за се­ред­нь­орічний, але знач­но мо­же ско­ро­ти­ти­ся (на 15,9%), порівня­но із 2013-м, ко­ли аг­рарії по­кла­ли «у засіки» 22 млн 246 тис. т збіжжя. На дум­ку Во­ло­ди­ми­ра Ла­пи, у підсум­ку вро­жай ста­но­ви­ти­ме близь­ко 18,7 млн т. При­чо­му, про­гно­зується, змен­шать­ся не ли­ше посівні площі, а й се­ред­ня вро­жайність цієї куль­ту­ри — від 3,39 т/га до 2,99 т. Це, своєю чер­гою, мо­же спри­чи­ни­ти зни­жен­ня об­сягів ек­с­пор­ту — до 7 млн т (за підсум­ка­ми нинішньо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, на зов­­нішні рин­ки пла­нується по­ста­ви­ти 9,4 млн т).
На­вряд чи та­ка си­ту­ація вже на по­чат­ку жнив дасть змо­гу сільгоспви­роб­ни­кам дик­ту­ва­ти свої цінові умо­ви, але про­тя­гом ро­ку во­ни ма­ти­муть більше мож­ли­во­с­тей вигідно ре­алізу­ва­ти вро­жай. Ад­же пше­ни­ця на внутрішньо­му рин­ку по­волі до­рож­чає.
Важ­ли­вий чин­ник, який впли­ває і на нинішню си­ту­а­цію, і на най­б­лижчі місяці,— це вро­жайні за­па­си. У лю­то­му, за да­ни­ми Держ­ста­ту, за­лишків пше­ниці бу­ло на 1,4 млн т (на 30%) більше, ніж на та­кий час у 2013 р. А 1,4 млн — це два з по­ло­ви­ною-три місяці ек­с­пор­ту. За­па­си є, во­ни до­статні, і роз­ра­хо­ву­ва­ти на пе­ре­ви­щен­ня ук­раїнських цін над світо­ви­ми, ма­буть, не­раціональ­но. На кінець січня за межі дер­жа­ви ре­алізо­ва­но 6,95 млн т пше­ни­ці — близь­ко 75% ек­с­порт­но­го по­тенціалу нинішньо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (81% ек­с­пор­то­ва­но­го — про­до­воль­ча пше­ни­ця).
Як­що го­во­ри­ти про до­хо­ди від ре­алізації пше­ниці, то, за роз­ра­хун­ка­ми Ук­раїнсько­го клу­бу аг­рар­но­го бізне­су, торік цієї хлібної куль­ту­ри про­да­но на мільйон тонн більше (на 7,9%), ніж у 2012-му. Вод­но­час ціна у се­ред­нь­о­му впа­ла на 182 грн/т (на 11,7%). За­га­лом ви­руч­ка від пше­ниці за цей період зни­зи­ла­ся на 928 млн грн (на 4,8%) — до 18,6 млн грн.

Від «ко­ро­ле­ви ланів» до­хо­ди не ко­ролівські
Ку­ку­руд­зи, на дум­ку Во­ло­ди­ми­ра Ла­пи, нинішньо­го ро­ку збе­руть
28,1 млн т. Це на 8,5% мен­ше, ніж 2013-го (30,739 млн т). Хо­ча площі під «ко­ро­ле­вою ланів» за­ли­шать­ся на тогорічно­му рівні, се­ред­ня вро­жайність цієї куль­ту­ри, ймовірно, зни­зить­ся до 5,85 т/га. У 2013-му бу­ло 6,4 т.
Зва­жа­ю­чи на склад­ну за­галь­ну фі­нан­со­ву си­ту­ацію, де­що змен­шать­ся ін­ве­с­тиції у тех­но­логії, ад­же гос­по­дар­ст­ва на­ма­га­ють­ся оп­тимізу­ва­ти ви­т­ра­ти на насіння, за­со­би за­хи­с­ту рос­лин то­що. Ймовірно, це мо­же при­зве­с­ти до зни­жен­ня вро­жай­ності на­ступ­но­го ро­ку. У цінах на ку­ку­руд­зу «про­вал» був во­се­ни, на­разі во­ни — на рівні зі світо­ви­ми. За­па­­си цієї куль­ту­ри ви­сокі — на 35% біль­ші (май­же на 2,9 млн т) від тогорічних. Для аг­раріїв важ­ли­во, чи ри­нок ку­ку­руд­зи роз­ви­ва­ти­меть­ся по то­рішньо­му сце­нарію, чи по та­ко­му, який був два ро­ки то­му. Тоді ціно­вий мак­­си­мум при­пав на тра­вень, ми­ну­ло­го ро­ку — на лю­тий. Ви­хо­дя­чи із за­пасів, важ­ко роз­ра­хо­ву­ва­ти на ве­ли­ку по­зи­тив­ну ди­наміку цін про­тя­гом вес­ня­них місяців. Швид­ше за все, по­до­рож­чан­ня, як­що й ста­неть­ся, бу­де співмірне із вар­тістю зберіган­ня збіжжя та вартістю об­слу­­го­ву­ван­ня кре­дит­них ре­сурсів. Один із клю­чо­вих фак­торів, який впли­ва­ти­ме на ри­нок, — це по­го­да у Пів­денній Аме­риці, від якої за­ле­жить уро­жай у Бра­зилії.
Тим ча­сом спо­с­терігається суттєве зни­жен­ня «кукурудзяних» до­ходів. Торік її ре­алізо­ва­но 20,4 млн т — на 3,8 млн більше, ніж у 2012-му. Ви­руч­ка ж сільгоспви­роб­ників зни­зи­ла­ся до 24,7 млрд грн — менше на 439 млн грн (на 1,7%). Як­що в 2012-му у се­ред­нь­о­му про­да­ва­ли по 1515,2 грн/т, то торік — 1210,4 грн (-305 грн, або 20,1%, на кожній тонні).
За­га­лом торік аг­рарії за ре­алізації зер­на не­до­от­ри­ма­ли 2,2 млрд грн (-4,3%). Ви­руч­ка ста­но­ви­ла 49,8 млрд грн, бу­ло про­да­но 38,3 млн т — на 4,7 млн більше, ніж у 2012-му.

Со­няш­ник де­що роз­ча­ру­вав
Що сто­сується олійних, то торік зібра­но ре­корд­ний уро­жай со­няш­ни­­ку — 11 млн т. Ле­во­ва ча­ст­ка насіння йде на пе­ре­роб­ку все­ре­дині країни, а на ек­с­порт іде вже олія. То­му ви­руч­ка сільгоспви­роб­ників пе­ре­дусім за­ле­жить від світо­вих цін на олію.
Вза­галі ця куль­ту­ра бу­ла, є і за­ли­ша­ти­меть­ся однією із най­при­бут­ковіших, то­му мож­ли­ве хіба що не­знач­не урізан­ня посівних площ. Вод­но­час про­гно­зується зни­жен­ня віддачі гек­та­ра, то­му, очікується, вро­жай со­няш­ни­ку ско­ро­тить­ся на 13,1% — до 9,6 млн т. «Про­вал» у цінах на со­няш­ник уже прой­де­но: на­разі во­ни зрівня­ли­ся з ар­ген­тинсь­ки­ми — по­над 400 дол./т. За­па­си со­няш­ни­ку — на 63,6% вищі (май­же на 2,2 млн т), аніж бу­ли на цей період по­пе­ред­нь­о­го ро­ку. Тож до серп­ня, за про­гно­за­ми Во­ло­ди­ми­ра Ла­пи, не вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти, що ціни помітно зро­ста­ти­муть. До­сяг­ти їхньо­го підви­щен­ня шля­хом зни­жен­ня мар­жи­наль­ності олійно­ек­с­т­ракційних за­водів бу­де важ­ко, ад­же рен­та­бельність пе­ре­роб­ки пе­ре­бу­ває на рівні 6%. Еко­номічні ре­зуль­та­ти ви­роб­ництва со­няш­ни­ку: торік про­да­ли 7,8 млн т (на 300 тис. т більше, ніж у 2012-му), ви­руч­ка — 23,2 млрд грн (на 3,5 млрд грн мен­ше, ніж от­ри­ма­ли у 2012-му). Ціна тон­ни зни­зи­ла­ся у се­ред­нь­о­му на 583 грн, тоб­то 16,3% (2989,2 грн у 2013-му про­ти 3571,7 — у 2012-му).

По­ра­ду­ва­ла соя
Вод­но­час уро­жай сої очікується на рівні по­над 3 млн т, що на 10% пе­ре­ви­щить по­каз­ник 2013-го. Зро­с­тан­ню ва­ло­во­го збо­ру спри­я­ти­ме роз­ши­рен­ня по­­­сівних площ із ми­ну­лорічних 1,35 млн до нинішніх 1,6 млн га.
За при­бут­ковістю соя по­ка­за­ла се­бе до­б­ре, ціни ра­ди­каль­но не зни­жу­ва­ли­ся.
Очікується збільшен­ня об­сягів внут­рішньої пе­ре­роб­ки бобів, хо­ча ле­во­ва ча­ст­ка їх зно­ву піде на ек­с­порт.
Тогорічна ви­руч­ка — 7,6 млрд грн (збільшен­ня на 11% про­ти 2012-го). Ціна за тон­ну у се­ред­нь­о­му сяг­ну­ла 3465,7 грн — ви­ща на 43 грн (1,3%), а ре­алізо­ва­но на 200 тис. т більше (на 10,5%). Ціни бу­ли спри­ят­ливі, то­му за­­па­­­си у лю­то­му на 14,9% менші (на 59,3 тис. т), ніж на цей са­мий період 2013-го.
І на світо­во­му рин­ку, й усе­ре­дині країни ук­раїнська соя зміцнює свої по­зиції. Але пи­тан­ня в то­му, чи по­вто­рить­ся торішній тренд, ко­ли ціни на куль­ту­ру три­ма­ли­ся на ви­со­ко­му рівні. Хто при­три­мав сою вро­жаю-2012 до черв­ня — лип­ня, бе­зу­мов­но, не по­шко­ду­вав. Ад­же торік улітку ціни че­рез се­зон­не зни­жен­ня за­пасів та об­ме­жен­ня імпор­ту соєво­го шро­ту із вмістом ГМО «зліта­ли» знач­но ви­ще світо­вих — до 700–720 дол./т.
Ос­новні кон­ку­рен­ти Ук­раїни на цьо­му рин­ку — США, Бра­зилія, Ар­ген­ти­на. Але умо­ви для ре­алізації сої на світо­во­му рин­ку за­ли­ша­ють­ся спри­ят­ли­ви­ми.
За­га­лом олійних куль­тур в Ук­раїні торік ре­алізо­ва­но на 37,6 млрд грн, ви­руч­ка про­ти 2012 р. зни­зи­лась на
1 млрд грн (-2,7%), хо­ча про­да­ли на
1,4 млн т більше (на 13%).

Інтерв'ю
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     
Марина Чулаєвська, старший тренер Association4U
Нині Україна на шляху імплементації Угоди про асоціацію з Європейським союзом – документу, що визначає план реформ на найближчі 10 років. Ця угода - великий рамковий документ, що стосується різних

1
0