Спецможливості
Статті

Найбільш адаптивні гібриди кукурудзи у 2014 р.

10.04.2014
416
Найбільш адаптивні  гібриди кукурудзи у 2014 р. фото, ілюстрація

Дослідження з визначення придатності до поширення гібридів кукурудзи в Україні проводяться в усіх грунтово-кліматичних зонах і регіонах країни. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2014 р. поповнився 100 новими гібридами кукурудзи, які мають значний генетичний потенціал, низку господарсько-цінних ознак, а також дають стабільну прибавку до врожаю порівняно з національним стандартом.

Дослідження з визначення придатності до поширення гібридів кукурудзи в Україні проводяться в усіх грунтово-кліматичних зонах і регіонах країни. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2014 р. поповнився 100 новими гібридами кукурудзи, які мають значний генетичний потенціал, низку господарсько-цінних ознак, а також дають стабільну прибавку до врожаю порівняно з національним стандартом.

А. Ліван­довсь­кий, за­ступ­ник завіду­ва­ча відділу,
М. За­ги­най­ло, завіду­вач відділу,
М. Та­ган­цо­ва, ст. на­ук. співробітник,
Ук­раїнський інсти­тут ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин

Ко­роткі ха­рак­те­ри­с­ти­ки низ­ки се­лек­ційних про­дуктів — гібридів ку­ку­руд­зи, які за­слу­го­ву­ють на ва­шу ува­гу, на­ве­де­но ниж­че.

   ДКС3717
За­яв­ник — «Мон­сан­то Тех­но­лоджі ЛТД»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 280). Уро­жайність під час кваліфікаційних ви­про­бу­вань у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 6,7 т/га, на Поліссі — 9,0 т/га, що пе­ре­ва­жає на­ціо­наль­ний стан­дарт на 13,5 та 13,7%. Зби­раль­на во­логість зер­на стано­ви­ла в зоні Сте­пу 18,5%, на Поліс­сі — 22,5%.

Стійкість до по­су­хи — 8 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­­пу — 78%, на Поліссі — 81%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­пу — 72,7%, біл­ка — 9,2%; на Поліссі, відповідно, — 72,0 і 9,7%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в зоні Сте­пу та на Поліссі.

   СИ Нікель
За­яв­ник — «Син­ген­та Кроп Про­текшн АГ»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 290). Се­ред­ня уро­жайність за кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 6,9 т/га, в Лісо­сте­пу — 8,2, на Поліссі —
9,1 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт, відповідно, на 16, 6 та 14%. Зби­раль­на во­логість зер­на ста­но­ви­ла в зоні Сте­пу 20,0%, Лісо­сте­пу — 22,4, на Поліссі — 22,4%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­пу — 79%, Лісо­сте­пу — 78, на Поліс­сі — 79%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­­пу — 72,7%, білка — 9,4%; в Лісо­сте­пу, від­по­від­но, — 74,4 і 10,3%; на Поліссі — 72,8 і 9,0%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в усіх грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах Ук­раїни.

   МАС 25Т
За­яв­ник — «Маїса­дур Се­манс»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 230). Уро­жайність у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 6,5 т/га, Лісо­сте­­пу — 8,9, на Поліссі — 8,6 т/га, що пе­­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт, відповідно, на 9,6, 15 та 8,7%. Зби­раль­на во­логість зер­на в зоні Сте­пу — 20,2%, Лісо­сте­пу — 21,0, на Поліссі — 23,6%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 ба­лів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­пу — 77%, Лісо­сте­пу — 77, на Поліссі — 79%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­пу — 72,2%, білка — 10,2%; в Лісо­сте­пу, відповідно, — 72,8 і 10,3%, на Поліссі — 73,2 і 9,8%.

   МАС 26Б
За­яв­ник — «Маїса­дур Се­манс»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 260). Се­ред­ня уро­жайність за кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла
9,0 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт на 17%. Зби­раль­на во­логість зер­на — 22,1%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту — 78%. Вміст крох­ма­лю — 74,1%, білка — 10,3%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в зоні Лісо­сте­пу.

   Аде­вей
За­яв­ник — «Ліма­грейн Юроп»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 280). Се­ред­ня уро­жайність в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 6,3 т/га, Лісо­сте­пу — 9, на Поліссі — 9,5 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт, відповідно, на 6, 16 та 20%. Зби­раль­на во­логість зер­на в зоні Сте­пу — 21,2%, Лісо­сте­пу — 22,5, на Поліссі — 23,2%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­пу — 79%, Лісо­сте­пу — 78, на Поліс­сі — 80%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­­пу — 70,8%, білка — 10,3%; в Лісо­сте­пу, від­по­відно, — 73,2 і 10,0%; на Поліссі —  73,4 і 10,2%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в усіх грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах Ук­раї­ни.

   СИ Аладіум
За­яв­ник — «Син­ген­та Кроп Про­текшн АГ»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 270). За кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи до­б­ре за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе в усіх грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах Ук­раї­ни. Се­ред­ня уро­жайність у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 6,6 т/га, Лісо­сте­пу — 8,6, на Поліссі — 9,1 т/га, що пе­ре­ва­жає націо­наль­ний стан­дарт, відповідно, на 12,3, 12 та 14,6%. Зби­раль­на во­логість зер­на в зоні Сте­пу — 18,7%, Лісо­сте­пу — 20,6, на Поліссі — 23,2%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­пу — 79%, Лісо­сте­пу — 77, на Поліс­сі — 81%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­­пу — 72,5%, білка — 9,8%; в Лісо­сте­пу, від­по­відно, — 73,4 і 9,6%; на Поліссі —  73,6 і 9,6%.

   ДС0336
За­яв­ник — «Доу Аг­ро­сай­енсіс ВмбХ»
Гібрид се­ред­нь­о­с­тиг­лий (ФАО 350). Се­ред­ня уро­жайність за кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла 9,1 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт на 14,0%. Зби­раль­на во­логість зер­на — 21,8%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Лі­со­­сте­пу — 80%. Вміст крох­ма­лю — 72,2%, білка — 9,5%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в зоні Лісо­сте­пу.

   СИ Ба­тан­га
За­яв­ник — «Син­ген­та Кроп Про­текшн АГ»
Гібрид се­ред­нь­о­с­тиг­лий (ФАО 340). Се­ред­ня уро­жайність за період квалі­фі­каційних ви­про­бу­вань у зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла 8,4 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт на 5%. Зби­раль­на во­логість зер­на — 21,5%.
Стійкість до по­су­хи — 8 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Лі­со­­сте­пу — 78%. Вміст крох­ма­лю — 72,5%, білка — 9,4%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в зоні Лісо­сте­пу.

   КСМ 7117
За­яв­ник — «Кос­сад Се­манс ЕС А»
Гібрид ран­нь­о­с­тиг­лий (ФАО 180). Се­ред­ня уро­жайність за кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла 8,2 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт на 8%. Зби­раль­на во­логість зер­на — 22,4%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 ба­лів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту — 81%. Вміст крох­ма­лю — 73,2%, білка — 9,5%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в зоні Полісся.

   ДКС3507
За­яв­ник — «Мон­сан­то Тех­но­лоджі ЛТД»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 270). До­б­ре за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе в усіх грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах Ук­раїни. Се­ред­ня уро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 6,5 т/га, Лісо­сте­пу — 8,2, на Поліссі — 8,6 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт, відповідно, на 10, 6,7 та 9,1%. Зби­раль­на во­логість зер­на ста­но­ви­ла в зоні Сте­пу 18,6%, Лісо­сте­пу — 20,7, на Поліс­сі — 23,2%.
Стійкість до по­су­хи в зо­нах Сте­пу та Лісо­сте­пу — 8 балів, на Поліссі — 9, за­галь­на стійкість до ви­ля­ган­ня — 9 балів, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Ви­хід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­пу — 80%, Лісо­сте­пу — 77, на Поліс­сі — 80%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­­пу — 72,0%, білка — 10,0%; в Лісо­сте­пу, відповідно, — 71,8 і 10,0%; на Поліссі — 74,6 і 9,8%.

   ДКС3409
За­яв­ник — «Мон­сан­то Тех­но­лоджі ЛТД»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 270).
Се­ред­ня уро­жайність за кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 6,6 т/га, на Поліссі — 8,6 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт, відповідно, на 12,1 та 8,6%. Зби­раль­на во­логість зер­на в зоні Сте­пу — 18,8%, на Поліс­сі — 24,0%.
Стійкість до по­су­хи — 8 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­пу — 80%, на Поліссі — 80%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­пу — 72,8%, біл­ка — 9,8%; на Поліссі, відповідно, — 73,8 і 9,3%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в зоні Сте­пу та на Поліссі.
   СИ Но­ва­топ
За­яв­ник — «Син­ген­та Кроп Про­текшн АГ»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 230). Уро­жайність у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 6,3 т/га, Лісосте­пу — 8,4, на Поліссі —
8,6 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт, відповідно, на 6, 10 та 9%. Зби­раль­на во­логість зер­на зоні Сте­­пу — 19,7%, Лісо­сте­пу — 21,3, на Поліссі — 24,5%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­пу — 77%, Лісо­сте­пу — 77, на Поліс­сі — 79%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­­пу — 73,5%, білка — 9,4%; в Лісо­сте­пу, від­по­відно, — 74,1 і 9,3%; на Поліссі — 73,7 і 9,2%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в усіх грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах Ук­раїни.

   НС 2032
За­яв­ник — Інсти­тут по­льов­ництва та овочівництва, м. Нові Сад
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 220). За період кваліфі­ка­ційних ви­про­бу­вань до­б­ре се­бе за­ре­ко­мен­ду­вав у зоні Лісо­сте­пу. Се­ред­ня уро­жайність ста­но­ви­ла 8,2 т/га, що пе­ре­ва­жає на­­ціональ­ний стан­дарт на 6,6%. Зби­раль­на во­логість зер­на — 20,8%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Лісо­сте­пу — 80%. Вміст крох­ма­лю — 72,5%, білка — 10,2%.

   ЛГ30290
За­яв­ник — «Ліма­грейн Юроп»
Гібрид се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості (ФАО 290). За період кваліфіка­цій­них ви­про­бу­вань се­ред­ня уро­жай­ність у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 6,3 т/га, Лісо­сте­пу — 8,2, на Поліссі — 8,3 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт, відповідно, на 7, 7 та 5%. Зби­раль­на во­логість зер­на ста­но­ви­ла в зоні Сте­­пу — 19,6%, Лісо­сте­пу — 22,6, на Поліссі — 23,1%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів.
Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­пу — 81%, Лісо­сте­пу — 76, на Поліс­сі — 77%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­­пу — 71,6%, білка — 9,4%; в Лісо­сте­пу, відпо­відно, — 72,3 і 9,2%; на Поліссі 73,5 і 9,8%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в усіх грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах Ук­раїни.

ДН Пи­ви­ха
За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва НА­АН, Пол­тавсь­кий інсти­тут аг­ро­про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва
ім. М. І. Вавіло­ва НА­АН
Гібрид ран­нь­о­с­тиг­лий (ФАО 180). Уро­жайність в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 5,7 т/га, Лісо­сте­пу — 8,8, на Поліс­сі — 8,4 т/га, що пе­ре­ва­жає національ­ний стан­дарт, відповідно, на 6, 15,2 та 10%. Зби­раль­на во­логість зер­на в зоні Сте­пу — 20,2%, Лісо­сте­­пу — 20,4, на Поліссі — 20,6%.
Стійкість до по­су­хи — 9 балів, ви­ля­ган­ня — 9, про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9 балів. Вихід зер­на за об­мо­ло­ту в зоні Сте­пу, Лісо­сте­пу та на Поліссі — 79%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­пу — 72,7%, білка — 9,8%; в Лісо­сте­пу, відповідно, — 73,2 і 10,0%; на Поліссі — 72,8 і 10,3%.
Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ван­ня в усіх грун­то­во-кліма­тич­них зонах Ук­раїни.

Інтерв'ю
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як
Компанія ДП «ТАК» (на ринку — з 2013 р.), яка входила до складу групи компаній «ТАК», знана в Україні як надійний дистрибутор і співорганізатор «Битви Агротитанів».  Віднедавна ДП «ТАК» відокремилася від групи компаній «ТАК» і стала... Подробнее

1
0