Спецможливості
Досвід господарств

Сівалка точного висіву Rapid A 600C для насінництва зернових

31.10.2016
4751
Сівалка точного висіву Rapid A 600C для насінництва зернових фото, ілюстрація

Нам вдалось побувати в одному із господарств на Київщині. На перший погляд ФГ "ТВК" нічим не відрізняється від інших агропідприємств: тут вирощують стандартний набір сільгоспкультур, притаманний практично всім пересічним підприємствам. Про­те є один на­прям ро­бо­ти, який «го­ло­вує» над інши­ми, — це насін­ницт­во. Ця спеціалізація виз­на­чає стра­тегію роз­вит­ку гос­по­дар­ст­ва, дик­тує пра­ви­ла гри і ви­ма­гає де­що іншої ор­ганізації всьо­го ви­роб­ни­чо­го про­це­су. Судіть самі: кількість сортів та гібридів, висіяних для розмно­жен­ня навіть однієї сіль­го­с­пкуль­ту­ри, ра­ху­ють не оди­ни­ця­ми, а де­сят­ка­ми. Щоб не на­пар­та­чи­ти під час їхньо­го висіван­ня, потрібна надійна, про­дук­тив­на, про­ста в ек­сплу­а­тації та об­слу­го­ву­ванні висівна техніка. 

 

Ком­панія ТВК за­сно­ва­на у 2000 році і прак­тич­но від са­мо­го по­чат­ку функ­ціо­­ну­ван­ня взя­ла век­тор на ви­роб­ницт­во насіння (насінництво зернових культур). Спо­чат­ку підприємство зай­ма­лось насінництвом ку­ку­руд­зи вітчиз­ня­них гібридів. Про­те кон­ку­ренція з бо­ку за­кор­дон­них ком­паній зму­си­ла під­приємство пе­ре­орієнту­ва­ти­ся на ви­ро­щу­ван­ня пше­ниці, зго­дом — і сої, оскі­льки по­пит на насіння цієї куль­ту­ри в Ук­раїні сьо­годні до­сить знач­ний, а дос­від ви­роб­ництва насіння вітчиз­ня­ни­ми ком­паніями не та­кий уже й ве­ли­кий. Тож за спра­ву, як то ка­жуть, по­вин­­ні бра­ти­ся ли­ше про­фесіона­ли, які ма­ли спра­ву із насінництвом. І сьо­годні сою в гос­по­дарстві ви­ро­щу­ють на 1,5 тис. га із за­галь­ної площі в об­ро­бітку 2,7 тис. га. 

Сьо­годні ТВК співпра­цює із різни­ми за­кор­дон­ни­ми, вітчиз­ня­ни­ми насінниць­ки­ми ком­паніями та інсти­ту­та­ми. На по­лях цьо­го гос­по­дар­ст­ва мож­на по­ба­чи­ти сор­ти Інсти­ту­ту зро­шу­ва­них куль­тур Півден­но­го регіону, Інсти­ту­ту зем­ле­роб­ст­ва, про­те ос­нов­ну став­ку у ТВК все ж та­ки роб­лять на ви­ро­щу­ван­ня сортів іно­зем­ної се­лекції (насінництво зернових культур) та­ких ком­паній, як RAGT, Sevita International, Prograin. 

Сівалка Rapid A 600C виробництваVaderstad

«У насінництві ба­га­то важ­ли­вих ню­ансів, — роз­по­чи­нає роз­мо­ву Во­ло­ди­мир То­па­лов, за­ступ­ник ди­рек­то­ра ФГ ТВК, — це й об­робіток грун­ту, йо­го під­го­тов­ка до висіву і, звісно, самі про­це­си висіван­ня, зби­ран­ня насіння, йо­го до­роб­ки. Най­го­ловніше в цій справі — завжди пам’ята­ти, що насіни­на на всіх ета­пах ви­роб­ництва має бу­ти не­уш­ко­д­же­ною».

Са­ме то­му, щоб чітко ви­ко­ну­ва­ти це пра­ви­ло та ма­ти ба­жа­ний ре­зу­ль­­тат, до підбо­ру техніки у гос­по­дарстві підійшли до­сить серй­оз­но і зва­же­но.

За ро­ки ви­ро­щу­ван­ня сої тут пе­ре­свідчи­ли­ся, що якість висіван­ня знач­но впли­ває на про­дук­тивність куль­ту­ри. То­му потрібно бу­ло знай­ти та­ку висівну ма­ши­ну, яка на­сам­пе­ред мог­ла пра­цю­ва­ти за різни­ми тех­но­логіями грун­то­об­робітку, ад­же якоїсь однієї си­с­те­ми зем­ле­роб­ст­ва у гос­по­дарстві не за­сто­со­ву­ють, а постійно ек­с­пе­ри­мен­ту­ють із мож­ли­во­с­тя­ми ви­ро­щу­ван­ня сої за різних тех­но­логій ве­ден­ня рільництва.

Спо­чат­ку в гос­по­дарстві пра­цю­ва­ли ли­ше за кла­сич­ною тех­но­логією об­ро­бітку грун­ту, потім був мінімаль­ний із гли­бо­ким роз­пу­шен­ням. Якийсь час «гра­ли­ся» із ну­ль­о­вим об­робітком, але, вра­хо­ву­ю­чи ек­с­т­ре­мальні по­годні умо­ви й те, що гос­по­дар­ст­во ви­роб­ляє на­сіння, яке по­тре­бує особ­ли­вої ува­ги під час ви­ро­щу­ван­ня, тут ось уже чо­ти­ри ро­ки поспіль за­сто­со­ву­ють тра­диційний грун­то­об­робіток. За­зви­чай це гли­бо­ка оран­ка, ад­же під сою, як пе­ре­ко­на­лись на прак­тиці, що глиб­ше — то кра­ща вро­жайність. Про­те пше­ни­цю сіють од­ра­зу по сої, бо для пше­ниці — це іде­аль­ний по­пе­ред­ник (первинне насінництво зернових культур). З ура­ху­ван­ням то­го, що висівний ком­плекс, який ви­ко­ри­с­то­ву­ють у гос­по­дарстві, — ба­га­то­функціо­наль­ний і у пе­редній ча­с­тині мо­же ос­на­щу­ва­ти­ся різно­манітни­ми грун­то­об­роб­ни­ми зна­ряд­дя­ми, про­блем із висіван­ням у стер­ню прак­тич­но не ви­ни­кає. Як же у ком­панії ТВК підхо­ди­ли до про­бле­ми ви­бо­ру техніки, яка б повніс­тю за­без­пе­чу­ва­ла рільничі по­тре­би і вод­но­час бу­ла оп­ти­маль­ною для ве­ден­ня насінництва? З ог­ля­ду на спе­цифіку діяль­ності до прид­бан­ня висівно­го аг­ре­га­ту у гос­по­дарстві підхо­ди­ли ду­же ре­тель­но (насінництво зернових культур).

Опорне колесо грунтообробної секції висівного комплексу Rapid A 600C виробництво Vaderstad

«На пер­ший по­гляд ри­нок висівної техніки до­сить на­си­че­ний. Про­те, ко­ли по­чи­наєш “ко­па­ти” глиб­ше, то ре­аль­них пре­тен­дентів не так уже й ба­га­то. Ми вже до­сить три­ва­лий час співпра­цюємо зі шведсь­ким ви­роб­ни­ком сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки — ком­панією Vaderstad, тож після про­по­зиції ме­не­д­же­ра ком­панії відра­зу заціка­ви­лись ше­с­ти­ме­т­ро­вим висівним ком­плек­сом Rapid A 600C, який, за на­ши­ми роз­ра­хун­ка­ми, є іде­аль­ним у плані про­дук­тив­­­ності для на­шо­го гос­по­дар­ст­ва», — про­дов­жує наш співроз­мов­ник і вод­но­час «гід» по гос­по­дар­ст­ву.

До то­го ж висівний аг­ре­гат має бу­ти до­б­ре при­сто­со­ва­ним до сівби як дріб­но-, так і ве­ли­ко­насіннєвих сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур та ще й вод­но­час із висівом вно­си­ти міне­ральні до­б­ри­ва. Са­ме так — не більше й не мен­ше! Керівництво ста­ви­лось до ви­бо­ру сівал­ки ду­же прискіпли­во, ви­су­ва­ло ви­сокі ви­мо­ги, ад­же цей аг­ре­гат має за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку якість висіван­ня насіння, а са­ме: йо­го до­зу­ван­ня, точ­не розміщен­ня у грунті, ну і, звісно, бе­реж­не став­лен­ня до кож­ної насіни­ни (насінництво зернових культур). Бо ж цілісність і не­уш­ко­д­женість насіннєво­го ма­теріалу — за­по­ру­ка одер­жан­ня ще­д­ро­го вро­жаю, ад­же тільки здо­ро­ва насіни­на мо­же за­без­пе­чи­ти до­б­рий старт друж­них і од­норідних сходів та да­ти рос­ли­нам по­туж­ну си­лу рос­ту для фор­му­ван­ня добірно­го і якісно­го насіння.( первинне насінництво зернових культур)

Зби­ран­ня вро­жаю довіри­ли ро­торній си­с­темі об­мо­ло­ту від ком­панії Cаse IH, ад­же прак­тич­ний досвід ви­ко­ри­с­тан­ня цих ком­байнів та їхні оче­вид­ні пе­ре­ва­ги пе­ре­кон­ли­во свідчать на ко­ристь са­ме техніки цьо­го ви­роб­ни­ка. У цьо­му на власні очі пе­ре­ко­на­лись і опе­ра­то­ри зер­ноз­би­раль­них аг­ре­гатів, і ке­рівництво гос­по­дар­ст­ва: ці ком­бай­ни та­ки й справді най­о­щад­ливіше об­мо­ло­чу­ють насінни­ки. То­му від по­чат­ку за­с­ну­ван­ня гос­по­дар­ст­ва на зби­ранні сіль­сько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур тут пра­цю­ва­ла са­ме техніка Case IH. Захисний щиток висівного апарату сівалки Rapid A 600C виробницвта Vaderstad

Про го­ловні мо­мен­ти…

У гос­по­дарстві но­вень­ка сівал­ка Rapid A 600C відпра­цю­ва­ла не­по­вний се­зон, про­те вже й цей термін був ціл­ком до­статнім для то­го, щоб об’єктив­но оціни­ти її мож­ли­вості. Якість та ефек­тивність ро­бо­ти аг­ре­га­ту здо­бу­ла най­вищі оцінки керівно­го скла­ду гос­по­дар­ст­ва. Про за­хоп­лен­ня і про­фесійне за­до­во­лен­ня від ро­бо­ти опе­ра­торів цієї техніки годі й го­во­ри­ти! 

«На­сам­пе­ред, що нас вра­зи­ло, — це от­ри­ман­ня рівномірних та друж­них сходів. За на­ши­ми спо­с­те­ре­жен­ня­ми, та­кий чу­до­вий ре­зуль­тат став мож­ли­вим за­вдя­ки кон­ст­рук­тив­ним особ­ли­во­с­тям сівал­ки, а са­ме — унікальній кон­ст­рукції сош­ни­ка. 

У сівалці ви­ко­ри­с­та­но дис­ко­во-ан­кер­ний сош­ник, який іде­аль­но пра­цює за всіма відо­ми­ми тех­но­логіями об­ро­бітку грун­ту, ство­рює відмінне посів­не ло­же та має мож­ливість висіва­ти ве­ли­ко­насіннєві куль­ту­ри навіть на ве­ликій швид­кості, а це для нас є го­ло­вним фак­то­ром, оскільки ком­панія ро­бить ак­цент на ви­ро­щу­ван­ня сої та ча­ст­ко­во прак­ти­кує ви­ро­щу­ван­ня ква­солі.(насінництво зернових культур і якість посіву зернових культур) Та­кож потрібно відда­ти на­леж­не ви­сокій швид­кості висіван­ня, при­чо­му рівно­мір­ність за­кла­дан­ня насіння у та­ко­му разі зовсім не погіршується, ад­же ко­жен сош­ник має не­за­леж­ну си­с­те­му підвіски і з’єдна­ний спеціаль­ни­ми тя­га­ми із при­ко­чу­валь­ним ко­ле­сом, то­му швид­ко ре­а­гує на будь-які зміни мікро­рельєфу по­ля і насіни­на завжди за­кла­дається на по­пе­ред­ньо на­ла­ш­то­ва­ну гли­би­ну ви­сіван­ня», — ділить­ся вра­жен­ня­ми від ро­бо­ти висівно­го ком­плек­су за­ступ­ник ди­рек­то­ра. 

До речі, висіван­ня у пе­ре­зво­ло­же­ний грунт для цьо­го сош­ни­ка — та­кож не про­бле­ма: за­вдя­ки кон­ст­рук­тив­ним особ­ли­во­с­тям він має здатність са­мо­очи­щу­ва­ти­ся від на­ли­пан­ня землі, а очи­щу­вачі опор­них/при­ко­чу­валь­них коліс своєчас­но звільня­ють їх від зай­во­го грун­ту, підви­щу­ю­чи якість при­ко­чу­ван­ня (первинне насінництво зернових культур і якість посіву зернових культур). 

Та­кож у гос­по­дарстві відміча­ють ви­со­ку точність до­зу­ван­ня насіння та про­сто­ту на­ла­ш­ту­ван­ня і ре­гу­лю­ван­ня нор­ми висіву (якість посіву зернових культур). «Рівномірність до­зу­ван­ня посівно­го ма­теріалу у насінництві — на пер­шо­му плані, ад­же посівна оди­ни­ця насіння пер­шої ре­про­дукції ко­ш­тує до­сить до­ро­го. В цій сівалці пнев­ма­тич­на си­с­те­ма із висівним при­ст­роєм Fenix здат­на за­без­пе­чи­ти нор­му висіву від 1,2 до 500 кг/га без будь-яких замін ча­с­тин висівно­го апа­ра­та, який має гідрав­ліч­ний привід, що дає змо­гу висіва­ти ве­ликі нор­ми насіння без зни­жен­ня швид­кості ру­ху, — із за­до­во­лен­ням про­дов­жує роз­повідь пан Во­ло­ди­мир. — По­за­як ми ви­ро­щуємо не один де­ся­ток сор­тів сої, то швидкість пе­ре­калібру­ван­ня сівал­ки та звільнен­ня бун­ке­ра від на­сіння по­пе­ред­нь­о­го сор­ту є для нас до­сить ак­ту­аль­ним пи­тан­ням. Нор­му висіву сор­ту однієї куль­ту­ри потрібно вста­но­ви­ти ли­ше один раз, а потім із до­по­мо­гою кно­пок на пульті ке­ру­ван­ня сівал­ки ми мо­же­мо до­да­ва­ти або змен­шу­ва­ти не­обхідну кількість насіння (у відсот­ко­во­му зна­ченні)».(насінництво зернових культур) 

До речі, слід ска­за­ти, що у гос­по­дарстві пра­цює онов­ле­на сівал­ка Rapid, яка має підшип­ни­ки висівних та грун­то­об­роб­них дисків, що не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ван­ня, а та­кож підси­ле­ний корд задніх при­ко­чу­валь­них коліс, надійний за­хист висівно­го ме­ханізму, до­дат­ко­ву си­с­те­му кон­тро­лю висіван­ня… Сло­вом, сій із за­до­во­лен­ням і не пе­рей­май­ся жод­ни­ми кло­по­та­ми!(насінництво зернових культур)

За ви­со­ки­ми по­каз­ни­ка­ми про­дук­тив­ності у гос­по­дарстві не же­нуть­ся. За світло­вий день сівал­ка із легкістю засі­ває до 65 га за се­ред­ньої швид­кості висіван­ня 12–13 км/год. Вод­но­час вно­сять­ся стар­тові до­зи до­б­рив. До речі, слід ска­за­ти, що до­б­ри­ва за­кла­да­ють­ся в грунт ок­ре­мо від насіння (у міжряд­дя), а най­го­лов­ніше — глиб­ше, що сти­му­лює ко­ре­не­ву си­с­те­му рос­лин роз­ви­ва­ти­ся, відповідно, вглиб, у нижній шар грун­ту, тоб­то до місця зо­се­ре­д­жен­ня во­ло­ги. За по­тре­би весь об’єм бун­ке­ра, а це ні ма­ло ні ба­га­то — 6 тис. л, мож­на повністю ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ли­ше для насіння або про­порційно зміню­ва­ти йо­го місткість для до­б­рив та насіння (за­леж­но від нор­ми висіву) за ра­ху­нок внутрішньої пе­ре­го­род­ки. 

За­до­во­лені у гос­по­дарстві не тільки ро­бо­тою прид­ба­ної техніки, а й став­лен­ням її по­ста­чаль­ників до клієнтів. «Сівал­ку бу­ло по­став­ле­но у на­ше гос­по­дар­ст­во на­весні цьо­го ро­ку, про­те вже взим­ку наші опе­ра­то­ри прой­ш­ли курс на­вчан­ня в аг­ро­центрі ком­панії Va..derstad. І це ду­же пра­виль­но, ад­же після та­ко­го на­вчан­ня і влас­ни­ки но­вої техніки, і ком­панія-ви­роб­ник мо­жуть бу­ти впев­нені, що техніка — у надійних ру­ках», — підсу­мо­вує роз­повідь Во­ло­ди­мир То­па­лов. 

ж. "Пропозиція", № 10-2016

Ключові слова: агротехніка

Інтерв'ю
Максим Мартинюк  Держгеокадастр
За посадою Максимові Мартинюку належить опікуватися усіма землями держави. Тому перше запитання до голови Держгеокадастру цілком зрозуміле...  
Кожен сезон вирощування овочів для виробників не буває легким і на 100 % прогнозованим. Зокрема, протягом останніх років значно зросла активність шкідників на овочевих культурах. Загрозу з боку лускокрилих відчувають навіть на півночі.... Подробнее

1
0