Спецможливості
Досвід господарств

Сівалка точного висіву Rapid A 600C для насінництва зернових

31.10.2016
5004
Сівалка точного висіву Rapid A 600C для насінництва зернових фото, ілюстрація

Нам вдалось побувати в одному із господарств на Київщині. На перший погляд ФГ "ТВК" нічим не відрізняється від інших агропідприємств: тут вирощують стандартний набір сільгоспкультур, притаманний практично всім пересічним підприємствам. Про­те є один на­прям ро­бо­ти, який «го­ло­вує» над інши­ми, — це насін­ницт­во. Ця спеціалізація виз­на­чає стра­тегію роз­вит­ку гос­по­дар­ст­ва, дик­тує пра­ви­ла гри і ви­ма­гає де­що іншої ор­ганізації всьо­го ви­роб­ни­чо­го про­це­су. Судіть самі: кількість сортів та гібридів, висіяних для розмно­жен­ня навіть однієї сіль­го­с­пкуль­ту­ри, ра­ху­ють не оди­ни­ця­ми, а де­сят­ка­ми. Щоб не на­пар­та­чи­ти під час їхньо­го висіван­ня, потрібна надійна, про­дук­тив­на, про­ста в ек­сплу­а­тації та об­слу­го­ву­ванні висівна техніка. 

 

Ком­панія ТВК за­сно­ва­на у 2000 році і прак­тич­но від са­мо­го по­чат­ку функ­ціо­­ну­ван­ня взя­ла век­тор на ви­роб­ницт­во насіння (насінництво зернових культур). Спо­чат­ку підприємство зай­ма­лось насінництвом ку­ку­руд­зи вітчиз­ня­них гібридів. Про­те кон­ку­ренція з бо­ку за­кор­дон­них ком­паній зму­си­ла під­приємство пе­ре­орієнту­ва­ти­ся на ви­ро­щу­ван­ня пше­ниці, зго­дом — і сої, оскі­льки по­пит на насіння цієї куль­ту­ри в Ук­раїні сьо­годні до­сить знач­ний, а дос­від ви­роб­ництва насіння вітчиз­ня­ни­ми ком­паніями не та­кий уже й ве­ли­кий. Тож за спра­ву, як то ка­жуть, по­вин­­ні бра­ти­ся ли­ше про­фесіона­ли, які ма­ли спра­ву із насінництвом. І сьо­годні сою в гос­по­дарстві ви­ро­щу­ють на 1,5 тис. га із за­галь­ної площі в об­ро­бітку 2,7 тис. га. 

Сьо­годні ТВК співпра­цює із різни­ми за­кор­дон­ни­ми, вітчиз­ня­ни­ми насінниць­ки­ми ком­паніями та інсти­ту­та­ми. На по­лях цьо­го гос­по­дар­ст­ва мож­на по­ба­чи­ти сор­ти Інсти­ту­ту зро­шу­ва­них куль­тур Півден­но­го регіону, Інсти­ту­ту зем­ле­роб­ст­ва, про­те ос­нов­ну став­ку у ТВК все ж та­ки роб­лять на ви­ро­щу­ван­ня сортів іно­зем­ної се­лекції (насінництво зернових культур) та­ких ком­паній, як RAGT, Sevita International, Prograin. 

Сівалка Rapid A 600C виробництваVaderstad

«У насінництві ба­га­то важ­ли­вих ню­ансів, — роз­по­чи­нає роз­мо­ву Во­ло­ди­мир То­па­лов, за­ступ­ник ди­рек­то­ра ФГ ТВК, — це й об­робіток грун­ту, йо­го під­го­тов­ка до висіву і, звісно, самі про­це­си висіван­ня, зби­ран­ня насіння, йо­го до­роб­ки. Най­го­ловніше в цій справі — завжди пам’ята­ти, що насіни­на на всіх ета­пах ви­роб­ництва має бу­ти не­уш­ко­д­же­ною».

Са­ме то­му, щоб чітко ви­ко­ну­ва­ти це пра­ви­ло та ма­ти ба­жа­ний ре­зу­ль­­тат, до підбо­ру техніки у гос­по­дарстві підійшли до­сить серй­оз­но і зва­же­но.

За ро­ки ви­ро­щу­ван­ня сої тут пе­ре­свідчи­ли­ся, що якість висіван­ня знач­но впли­ває на про­дук­тивність куль­ту­ри. То­му потрібно бу­ло знай­ти та­ку висівну ма­ши­ну, яка на­сам­пе­ред мог­ла пра­цю­ва­ти за різни­ми тех­но­логіями грун­то­об­робітку, ад­же якоїсь однієї си­с­те­ми зем­ле­роб­ст­ва у гос­по­дарстві не за­сто­со­ву­ють, а постійно ек­с­пе­ри­мен­ту­ють із мож­ли­во­с­тя­ми ви­ро­щу­ван­ня сої за різних тех­но­логій ве­ден­ня рільництва.

Спо­чат­ку в гос­по­дарстві пра­цю­ва­ли ли­ше за кла­сич­ною тех­но­логією об­ро­бітку грун­ту, потім був мінімаль­ний із гли­бо­ким роз­пу­шен­ням. Якийсь час «гра­ли­ся» із ну­ль­о­вим об­робітком, але, вра­хо­ву­ю­чи ек­с­т­ре­мальні по­годні умо­ви й те, що гос­по­дар­ст­во ви­роб­ляє на­сіння, яке по­тре­бує особ­ли­вої ува­ги під час ви­ро­щу­ван­ня, тут ось уже чо­ти­ри ро­ки поспіль за­сто­со­ву­ють тра­диційний грун­то­об­робіток. За­зви­чай це гли­бо­ка оран­ка, ад­же під сою, як пе­ре­ко­на­лись на прак­тиці, що глиб­ше — то кра­ща вро­жайність. Про­те пше­ни­цю сіють од­ра­зу по сої, бо для пше­ниці — це іде­аль­ний по­пе­ред­ник (первинне насінництво зернових культур). З ура­ху­ван­ням то­го, що висівний ком­плекс, який ви­ко­ри­с­то­ву­ють у гос­по­дарстві, — ба­га­то­функціо­наль­ний і у пе­редній ча­с­тині мо­же ос­на­щу­ва­ти­ся різно­манітни­ми грун­то­об­роб­ни­ми зна­ряд­дя­ми, про­блем із висіван­ням у стер­ню прак­тич­но не ви­ни­кає. Як же у ком­панії ТВК підхо­ди­ли до про­бле­ми ви­бо­ру техніки, яка б повніс­тю за­без­пе­чу­ва­ла рільничі по­тре­би і вод­но­час бу­ла оп­ти­маль­ною для ве­ден­ня насінництва? З ог­ля­ду на спе­цифіку діяль­ності до прид­бан­ня висівно­го аг­ре­га­ту у гос­по­дарстві підхо­ди­ли ду­же ре­тель­но (насінництво зернових культур).

Опорне колесо грунтообробної секції висівного комплексу Rapid A 600C виробництво Vaderstad

«На пер­ший по­гляд ри­нок висівної техніки до­сить на­си­че­ний. Про­те, ко­ли по­чи­наєш “ко­па­ти” глиб­ше, то ре­аль­них пре­тен­дентів не так уже й ба­га­то. Ми вже до­сить три­ва­лий час співпра­цюємо зі шведсь­ким ви­роб­ни­ком сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки — ком­панією Vaderstad, тож після про­по­зиції ме­не­д­же­ра ком­панії відра­зу заціка­ви­лись ше­с­ти­ме­т­ро­вим висівним ком­плек­сом Rapid A 600C, який, за на­ши­ми роз­ра­хун­ка­ми, є іде­аль­ним у плані про­дук­тив­­­ності для на­шо­го гос­по­дар­ст­ва», — про­дов­жує наш співроз­мов­ник і вод­но­час «гід» по гос­по­дар­ст­ву.

До то­го ж висівний аг­ре­гат має бу­ти до­б­ре при­сто­со­ва­ним до сівби як дріб­но-, так і ве­ли­ко­насіннєвих сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур та ще й вод­но­час із висівом вно­си­ти міне­ральні до­б­ри­ва. Са­ме так — не більше й не мен­ше! Керівництво ста­ви­лось до ви­бо­ру сівал­ки ду­же прискіпли­во, ви­су­ва­ло ви­сокі ви­мо­ги, ад­же цей аг­ре­гат має за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку якість висіван­ня насіння, а са­ме: йо­го до­зу­ван­ня, точ­не розміщен­ня у грунті, ну і, звісно, бе­реж­не став­лен­ня до кож­ної насіни­ни (насінництво зернових культур). Бо ж цілісність і не­уш­ко­д­женість насіннєво­го ма­теріалу — за­по­ру­ка одер­жан­ня ще­д­ро­го вро­жаю, ад­же тільки здо­ро­ва насіни­на мо­же за­без­пе­чи­ти до­б­рий старт друж­них і од­норідних сходів та да­ти рос­ли­нам по­туж­ну си­лу рос­ту для фор­му­ван­ня добірно­го і якісно­го насіння.( первинне насінництво зернових культур)

Зби­ран­ня вро­жаю довіри­ли ро­торній си­с­темі об­мо­ло­ту від ком­панії Cаse IH, ад­же прак­тич­ний досвід ви­ко­ри­с­тан­ня цих ком­байнів та їхні оче­вид­ні пе­ре­ва­ги пе­ре­кон­ли­во свідчать на ко­ристь са­ме техніки цьо­го ви­роб­ни­ка. У цьо­му на власні очі пе­ре­ко­на­лись і опе­ра­то­ри зер­ноз­би­раль­них аг­ре­гатів, і ке­рівництво гос­по­дар­ст­ва: ці ком­бай­ни та­ки й справді най­о­щад­ливіше об­мо­ло­чу­ють насінни­ки. То­му від по­чат­ку за­с­ну­ван­ня гос­по­дар­ст­ва на зби­ранні сіль­сько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур тут пра­цю­ва­ла са­ме техніка Case IH. Захисний щиток висівного апарату сівалки Rapid A 600C виробницвта Vaderstad

Про го­ловні мо­мен­ти…

У гос­по­дарстві но­вень­ка сівал­ка Rapid A 600C відпра­цю­ва­ла не­по­вний се­зон, про­те вже й цей термін був ціл­ком до­статнім для то­го, щоб об’єктив­но оціни­ти її мож­ли­вості. Якість та ефек­тивність ро­бо­ти аг­ре­га­ту здо­бу­ла най­вищі оцінки керівно­го скла­ду гос­по­дар­ст­ва. Про за­хоп­лен­ня і про­фесійне за­до­во­лен­ня від ро­бо­ти опе­ра­торів цієї техніки годі й го­во­ри­ти! 

«На­сам­пе­ред, що нас вра­зи­ло, — це от­ри­ман­ня рівномірних та друж­них сходів. За на­ши­ми спо­с­те­ре­жен­ня­ми, та­кий чу­до­вий ре­зуль­тат став мож­ли­вим за­вдя­ки кон­ст­рук­тив­ним особ­ли­во­с­тям сівал­ки, а са­ме — унікальній кон­ст­рукції сош­ни­ка. 

У сівалці ви­ко­ри­с­та­но дис­ко­во-ан­кер­ний сош­ник, який іде­аль­но пра­цює за всіма відо­ми­ми тех­но­логіями об­ро­бітку грун­ту, ство­рює відмінне посів­не ло­же та має мож­ливість висіва­ти ве­ли­ко­насіннєві куль­ту­ри навіть на ве­ликій швид­кості, а це для нас є го­ло­вним фак­то­ром, оскільки ком­панія ро­бить ак­цент на ви­ро­щу­ван­ня сої та ча­ст­ко­во прак­ти­кує ви­ро­щу­ван­ня ква­солі.(насінництво зернових культур і якість посіву зернових культур) Та­кож потрібно відда­ти на­леж­не ви­сокій швид­кості висіван­ня, при­чо­му рівно­мір­ність за­кла­дан­ня насіння у та­ко­му разі зовсім не погіршується, ад­же ко­жен сош­ник має не­за­леж­ну си­с­те­му підвіски і з’єдна­ний спеціаль­ни­ми тя­га­ми із при­ко­чу­валь­ним ко­ле­сом, то­му швид­ко ре­а­гує на будь-які зміни мікро­рельєфу по­ля і насіни­на завжди за­кла­дається на по­пе­ред­ньо на­ла­ш­то­ва­ну гли­би­ну ви­сіван­ня», — ділить­ся вра­жен­ня­ми від ро­бо­ти висівно­го ком­плек­су за­ступ­ник ди­рек­то­ра. 

До речі, висіван­ня у пе­ре­зво­ло­же­ний грунт для цьо­го сош­ни­ка — та­кож не про­бле­ма: за­вдя­ки кон­ст­рук­тив­ним особ­ли­во­с­тям він має здатність са­мо­очи­щу­ва­ти­ся від на­ли­пан­ня землі, а очи­щу­вачі опор­них/при­ко­чу­валь­них коліс своєчас­но звільня­ють їх від зай­во­го грун­ту, підви­щу­ю­чи якість при­ко­чу­ван­ня (первинне насінництво зернових культур і якість посіву зернових культур). 

Та­кож у гос­по­дарстві відміча­ють ви­со­ку точність до­зу­ван­ня насіння та про­сто­ту на­ла­ш­ту­ван­ня і ре­гу­лю­ван­ня нор­ми висіву (якість посіву зернових культур). «Рівномірність до­зу­ван­ня посівно­го ма­теріалу у насінництві — на пер­шо­му плані, ад­же посівна оди­ни­ця насіння пер­шої ре­про­дукції ко­ш­тує до­сить до­ро­го. В цій сівалці пнев­ма­тич­на си­с­те­ма із висівним при­ст­роєм Fenix здат­на за­без­пе­чи­ти нор­му висіву від 1,2 до 500 кг/га без будь-яких замін ча­с­тин висівно­го апа­ра­та, який має гідрав­ліч­ний привід, що дає змо­гу висіва­ти ве­ликі нор­ми насіння без зни­жен­ня швид­кості ру­ху, — із за­до­во­лен­ням про­дов­жує роз­повідь пан Во­ло­ди­мир. — По­за­як ми ви­ро­щуємо не один де­ся­ток сор­тів сої, то швидкість пе­ре­калібру­ван­ня сівал­ки та звільнен­ня бун­ке­ра від на­сіння по­пе­ред­нь­о­го сор­ту є для нас до­сить ак­ту­аль­ним пи­тан­ням. Нор­му висіву сор­ту однієї куль­ту­ри потрібно вста­но­ви­ти ли­ше один раз, а потім із до­по­мо­гою кно­пок на пульті ке­ру­ван­ня сівал­ки ми мо­же­мо до­да­ва­ти або змен­шу­ва­ти не­обхідну кількість насіння (у відсот­ко­во­му зна­ченні)».(насінництво зернових культур) 

До речі, слід ска­за­ти, що у гос­по­дарстві пра­цює онов­ле­на сівал­ка Rapid, яка має підшип­ни­ки висівних та грун­то­об­роб­них дисків, що не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ван­ня, а та­кож підси­ле­ний корд задніх при­ко­чу­валь­них коліс, надійний за­хист висівно­го ме­ханізму, до­дат­ко­ву си­с­те­му кон­тро­лю висіван­ня… Сло­вом, сій із за­до­во­лен­ням і не пе­рей­май­ся жод­ни­ми кло­по­та­ми!(насінництво зернових культур)

За ви­со­ки­ми по­каз­ни­ка­ми про­дук­тив­ності у гос­по­дарстві не же­нуть­ся. За світло­вий день сівал­ка із легкістю засі­ває до 65 га за се­ред­ньої швид­кості висіван­ня 12–13 км/год. Вод­но­час вно­сять­ся стар­тові до­зи до­б­рив. До речі, слід ска­за­ти, що до­б­ри­ва за­кла­да­ють­ся в грунт ок­ре­мо від насіння (у міжряд­дя), а най­го­лов­ніше — глиб­ше, що сти­му­лює ко­ре­не­ву си­с­те­му рос­лин роз­ви­ва­ти­ся, відповідно, вглиб, у нижній шар грун­ту, тоб­то до місця зо­се­ре­д­жен­ня во­ло­ги. За по­тре­би весь об’єм бун­ке­ра, а це ні ма­ло ні ба­га­то — 6 тис. л, мож­на повністю ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ли­ше для насіння або про­порційно зміню­ва­ти йо­го місткість для до­б­рив та насіння (за­леж­но від нор­ми висіву) за ра­ху­нок внутрішньої пе­ре­го­род­ки. 

За­до­во­лені у гос­по­дарстві не тільки ро­бо­тою прид­ба­ної техніки, а й став­лен­ням її по­ста­чаль­ників до клієнтів. «Сівал­ку бу­ло по­став­ле­но у на­ше гос­по­дар­ст­во на­весні цьо­го ро­ку, про­те вже взим­ку наші опе­ра­то­ри прой­ш­ли курс на­вчан­ня в аг­ро­центрі ком­панії Va..derstad. І це ду­же пра­виль­но, ад­же після та­ко­го на­вчан­ня і влас­ни­ки но­вої техніки, і ком­панія-ви­роб­ник мо­жуть бу­ти впев­нені, що техніка — у надійних ру­ках», — підсу­мо­вує роз­повідь Во­ло­ди­мир То­па­лов. 

ж. "Пропозиція", № 10-2016

Ключові слова: агротехніка

Інтерв'ю
Кооперація в агросекторі – це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції.  У світі кооперативи є елементом самодопомоги і отримують преференції від держави. 
Ольга Насонова, ресторанний експерт, концептолог і аналітик
В Європі та Америці вже давно цінується все, що відрізняється від масового продукту в маркетах, так званий hand made, до якого відносяться в тому числі і продукти, вирощені на приватних фермерських

1
0