Спецможливості
Техніка та обладнання

На оцінку — до Кіро­во­гра­да

11.09.2015
683
На оцінку — до Кіро­во­гра­да фото, ілюстрація

Дійство «Аг­ро Тест-Драйв 2015», яке вко­т­ре ор­ганізо­вує на влас­них де­мон­ст­раційних по­лях ком­панія «Аг­ро­ре­сурс», — це не День по­ля у йо­го звич­но­му фор­маті, а своєрідна не­ве­лич­ка ви­с­тав­ка — з ок­ре­ми­ми зо­на­ми та сек­то­ра­ми.

Дійство «Аг­ро Тест-Драйв 2015», яке вко­т­ре ор­ганізо­вує на влас­них де­мон­ст­раційних по­лях ком­панія «Аг­ро­ре­сурс», — це не День по­ля у йо­го звич­но­му фор­маті, а своєрідна не­ве­лич­ка ви­с­тав­ка — з ок­ре­ми­ми зо­на­ми та сек­то­ра­ми.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Пло­ща, яка бу­ла відве­де­на під це дійство, ста­но­ви­ла 38 га. І окрім техніки, якої бу­ло близь­ко 110 оди­ниць, відвіду­вачі та­кож ма­ли змо­гу оз­най­о­ми­тись із тех­но­логіями ви­ро­щу­ван­ня по­над 300 гіб­ридів та сортів посівно­го ма­теріалу. Од­но­час­но про­во­ди­ли­ся те­ма­тичні за­хо­ди від за­водів — ви­роб­ників сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, посівно­го ма­теріалу та за­собів за­хи­с­ту рос­лин. А ще для від­віду­вачів цьо­го за­хо­ду бу­ла чу­до­ва мож­ливість при­нагідно от­ри­ма­ти прак­тичні кон­суль­тації від ек­с­пертів у га­лузі зе­мель­них пи­тань, опо­дат­ку­ван­ня, ціно­у­тво­рен­ня та збу­ту про­дукції.
На де­мо­по­лях, пред­став­ле­них для ог­ля­дин, бу­ли розміщені посіви со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи, сої, пше­ниці, яч­ме­ню (ос­танні дві куль­ту­ри на мо­мент про­ве­ден­ня Дня по­ля бу­ли вже зібрані). Посівний ма­теріал для цих посівів за­без­пе­чи­ли такі ком­панії: Saatbau, Lamagrein, Monsanto, Euralis, Syngenta, Pioneer, Maisadour. Тож і не див­но, що цей по­льо­вий «ви­с­тав­ко­вий май­дан­чик» зібрав по­над 45 провідних всесвітньо відо­мих ви­роб­ників сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, ван­таж­них ма­шин, посівно­го ма­теріалу та за­собів за­хи­с­ту рос­лин, які пред­ста­ви­ли там про­дукцію своїх брендів. Бу­ло на що по­ди­ви­ти­ся!
А ще ве­ли­ку зацікав­леність у відвіду­вачів вик­ли­ка­ла соя на де­мо­по­лях, зо­к­ре­ма посів цієї куль­ту­ри із ви­ко­ри­с­тан­ням насіння від
ком­панії Prograin.

Prograin
До речі, при­ват­на ком­панія Prograin не так дав­но пра­цює на рин­ку Ук­раїни, про­те во­на є світо­вим ліде­ром із ви­роб­ництва насіння неГ­МО-сої. Офіс ком­панії та ви­роб­ничі по­туж­ності розміщені у Ка­наді. Ком­панія відо­ма на­сам­пе­ред як лідер із ви­роб­ництва ранніх сортів сої з підви­ще­ним вмістом білка, сої для вжи­ван­ня в їжу та сої з особ­ли­ви­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми. Під час по­ка­зо­во­го дійства «Аг­ро Тест-Драйв 2015» ком­панія пред­ста­ви­ла 26 сортів елітної сої. Та­ка ши­ро­ка га­ма сортів по­яс­нюється ба­га­то­пла­но­вою діяльністю ком­панії та індивіду­аль­ним підхо­дом до кож­но­го клієнта. Тоб­то ви мо­же­те знай­ти са­ме той сорт сої, який най­кра­ще при­сто­со­ва­ний до ви­ро­щу­ван­ня у ва­ших умо­вах.
Ук­раїнським аг­раріям ком­панія про­по­нує уль­т­ра­ран­нь­о­с­тиглі, ран­нь­о­с­тиглі, се­ред­нь­о­ранні, се­ред­нь­о­с­тиглі сор­ти сої — ши­ро­кий вибір на будь-який смак та на різні по­тре­би.
Сор­ти, які про­по­нує ком­панія, поділя­ють­ся на дві ка­те­горії: пер­ша — QualiPro — ви­со­ко­про­теїно­ве насіння неГ­МО-сої. Во­ни за­без­пе­чу­ють ви­со­ку вро­жайність і білок до 46%. Дру­га ка­те­горія сортів — ІР — ви­со­ко­в­ро­жайні сор­ти сої зі зви­чай­ним вмістом білка — 40–42%.
  
У технічно­му сек­торі бу­ло по-справжнь­о­му жар­ко — і тем­пе­ра­ту­ра на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, яка ста­но­ви­ла 37°С, тут ні до чо­го…
У пе­ребігу за­хо­ду всі гості ма­ли мож­ливість по­ба­чи­ти на­жи­во, як пра­цю­ють у полі но­вин­ки грун­то­об­роб­ної та посівної техніки, са­мохідні та причіпні об­при­с­ку­вачі, трак­то­ри і ком­бай­ни, на­ван­та­жу­вачі та ван­тажні ав­то­мобілі.

«Чер­во­на зірка»
ПАТ «Чер­во­на зірка» про­де­мон­ст­ру­ва­ло в ста­тичній ек­с­по­зиції про­сап­ну сівал­ку «Ве­с­та 8 Профі», сівал­ку зер­но­ту­ко­ву «Ас­т­ра 5,4-06», куль­ти­ва­тор ши­ро­ко­за­хват­ний універ­саль­ний Polaris 8,5, бо­ро­ну дис­ко­ву навісну «Пал­ла­да 2400-01». Но­вин­ка­ми від ком­панії ста­ли на­ван­та­жу­вач
FORTIS 1600, який аг­ре­га­тується із до­сить по­ши­ре­ни­ми в Ук­раїні трак­то­ра­ми по­тужністю 80 к. с., та причіпний об­при­с­ку­вач для за­хи­с­ту рос­лин
Tetis 24. ПАТ «Чер­во­на зірка» взя­ло участь у по­льовій де­мон­ст­рації, пред­ста­вив­ши у ро­боті посівний ком­плекс «Аль­кор-7,5» та бо­ро­ну дис­ко­ву причіпну «Ан­та­рес 4×4».

ТОВ «За­вод Коб­за­рен­ка»
«Ти ди­вись, що вже Коб­за­рен­ко зро­бив!» — са­ме та­ку жва­ву ре­акцію відвіду­вачів «Аг­ро Тест-Драй­ву» вик­ли­ка­ла но­вин­ка за­во­ду, причіп «Ат­лант ТЗП-39», що є од­ним з ос­танніх за­во­дських до­сяг­нень. Йо­го ван­та­жо­підйомність за ко­рис­но­го об’єму 45 м3 ста­но­вить 30 т.
Унікальність цьо­го при­че­па по­ля­гає в йо­го го­ри­зон­тальній си­с­темі роз­ван­та­жен­ня з до­по­мо­гою ру­хо­мої пе­ред­ньої стінки. Спо­чат­ку гідро­циліндр зру­шує на­зад пе­ред­ню ча­с­ти­ну дни­ща ра­зом із пе­ред­нь­ою стінкою та ви­ш­тов­хує зад­ню ча­с­ти­ну ван­та­жу, після чо­го вклю­чається третій гідро­циліндр, а пе­ред­ня стінка, ру­ха­ю­чись на­прав­ля­ю­чи­ми до кінця, ви­ван­та­жує ре­ш­ту ван­та­жу. Ця си­с­те­ма роз­ван­та­жен­ня дає мож­ливість пра­цю­ва­ти у не­ви­со­ких приміщен­нях, вста­нов­лю­ва­ти на причіп гноєроз­ки­даль­ний ме­ханізм (у тан­демі з яким причіп бу­ло про­де­мон­ст­ро­ва­но у ро­боті під час тест-драй­ву) та пе­ре­ван­та­жу­валь­ний шнек для зер­но­вих — для цьо­го знімається ли­ше пе­ред­ня стінка, яка є пе­ремінною. По­при те, що причіп ТЗП-39 до­сить га­ба­рит­ний та ве­ли­ко­ва­го­вий, він лег­ко ма­не­в­рує за­вдя­ки першій та третій підру­лю­валь­ним вісям. Крім то­го, та­кож бу­ло про­де­мон­ст­ро­ва­но у ро­боті причіп-тю­ковіз са­мо­за­ван­та­жу­валь­ний ПТС-24, техніку для зберіган­ня зер­на у ру­ка­вах влас­но­го ви­роб­ництва. Та­кож хотіло­ся б відміти­ти, що «За­вод Коб­за­рен­ка» — од­не із не­ба­га­ть­ох підпри­ємств Ук­раїни, яке впев­не­но «на­сту­пає на п’яти» світо­вим ви­роб­ни­кам техніки як у плані тех­но­логічності, так і надійності ви­роб­ле­ної про­дукції.

Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка
Причіпний об­при­с­ку­вач «Ти­тан», який ком­панія ви­пу­с­кає уже про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су, за­знав кон­ст­рук­тив­них змін. Ро­бо­та на будь-яко­му полі не­за­леж­но від йо­го рельєфу — са­ме так мож­на ко­рот­ко оха­рак­те­ри­зу­ва­ти онов­ле­ний об­при­с­ку­вач «Ти­тан 24». Місткість ос­нов­но­го ба­ка ста­но­вить 3 тис. л, ши­ри­на за­хва­ту штан­ги — 24 м, що за та­ко­го поєднан­ня за­без­пе­чує про­дук­тивність на рівні 14–28 га/год. Змін за­зна­ла са­ма кон­ст­рукція ра­ми, по­за­як ос­нов­на ви­мо­га під час кон­ст­ру­ю­ван­ня но­во­го аг­ре­га­ту — зни­жен­ня цен­т­ру ва­ги для за­без­пе­чен­ня йо­го по­пе­реч­ної стійкості на схи­лах. У ре­зуль­таті про­ве­де­них робіт в об­при­с­ку­вачі бу­ло зни­же­но центр ва­ги, за­вдя­ки чо­му він став стійкішим, та­кож бу­ло по­до­вже­но причіпне ди­ш­ло, за­вдя­ки чо­му об­при­с­ку­вач став ма­не­в­ренішим, та зміне­но кріплен­ня штан­ги у транс­порт­но­му по­ло­женні.
Слід за­зна­чи­ти, що ос­новні си­с­те­ми та ме­ханізми в об­при­с­ку­вачі за­ли­ши­ли­ся без змін. Ко­ри­с­ту­вачів і далі ра­ду­ва­ти­ме на­сос мем­б­ран­но-пор­ш­не­во­го ти­пу про­дук­тивністю 185 л/хв, си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю вне­сен­ня пе­с­ти­цидів, ви­со­кий кліренс — 650 мм, а та­кож си­с­те­ми са­мо­за­прав­лян­ня та зміни колії (1660–2120 мм).

Bednar
Чесь­ка ком­панія «Бед­нар» спо­чат­ку у ста­тиці, а потім і в по­льо­вих умо­вах про­де­мон­ст­ру­ва­ла мож­ли­вості влас­ної техніки. Так, куль­ти­ва­тор для пе­ред­посівної підго­тов­ки грун­ту SWIFTER у не­ха­рак­тер­них для йо­го ро­бо­ти умо­вах (ос­нов­ний об­робіток грун­ту — дис­ку­ван­ня та ще й по су­хо­му грун­ту) про­де­мон­ст­ру­вав до­сить не­по­гані ре­зуль­та­ти, а дис­ко­вий лу­щиль­ник SWIFTER DISC XO_F чи не най­кра­ще впо­рав­ся
зі своїм за­вдан­ням се­ред пред­став­ле­них ма­шин.

Great Plains
Та, ма­буть, найбільша ек­с­по­зиція бу­ла в аме­ри­кансь­ко­го ви­роб­ни­ка техніки — ком­панії Great Plains: техніка як для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту, так і пе­ред­посівно­го, сівал­ки для про­сап­них та зер­но­вих куль­тур. Уся пред­став­ле­на ком­панією техніка та­кож по­ка­за­ла відвіду­ва­чам свої ро­бочі мож­ли­вості у по­льо­вих умо­вах. Зо­к­ре­ма, гості цьо­го «драй­во­во­го» за­хо­ду ма­ли на­го­ду по­ба­чи­ти на власні очі, на що здатні гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач Simba Platuner 500, дис­ко­ва бо­ро­на SD 3000, аг­ре­гат для вер­ти­каль­ного об­робітку грун­ту, куль­ти­ва­тор для пе­ред­посівно­го об­робітку, про­сапні сівал­ки — як зви­чайні, так і такі, що висіва­ють здвоєним ряд­ком, а та­кож посівний ком­плекс Centurion 600.

До­сить ши­ро­ко бу­ло пред­став­ле­но ек­с­по­зиції та­ких відо­мих світо­вих ви­роб­ників, як Maschio Gaspardo, Lemken, Kuhn, які про­де­мон­ст­ру­ва­ли техніку влас­но­го ви­роб­ництва. Се­ред вітчиз­ня­них ма­ши­но­будівників у сфері сільгосптехніки слід відміти­ти такі ком­панії: «Ве­лес Аг­ро», «Лозівські ма­ши­ни» — ЛКМЗ (до речі, слід відміти­ти ви­со­ку ак­тивність учас­ників са­ме на стенді цієї ком­панії, ад­же сьо­годні ма­ши­ни ЛКМЗ гідно кон­ку­ру­ють із за­кор­дон­ни­ми ана­ло­га­ми), ХТЗ, Кра­силівсільмаш, ДП «Ли­вар­ний за­вод» та ба­га­то інших ви­роб­ників надійної су­час­ної ехніки.

Об­при­с­ку­вачі New Holland
в Ук­раїні
Однією зі зна­ко­вих подій «Аг­ро Тест-Драйв 2015» для ком­панії Nеw Holland ста­ла пре­зен­тація об­при­с­ку­вачів GUARDIAN™ влас­но­го ви­роб­ництва. Бу­ло пред­став­ле­но дві мо­делі са­мохідних об­при­с­ку­вачів, які пер­ши­ми по­ки­ну­ли межі Північної Аме­ри­ки, де сьо­годні їх ви­роб­ля­ють під брен­дом New Holland. Це мо­делі SP275F та SP240F XP, обидві — по­тужністю дви­гу­на 275 к. с. Ос­нов­ною пе­ре­ва­гою цих об­при­с­ку­вачів є їхня ви­со­ка про­дук­тивність за­вдя­ки надійній не­за­лежній хо­довій підвісці: кож­не ко­ле­со пра­цює ок­ре­мо від інших, хід кожного від ВМТ до НМТ ста­но­вить 50 см, та­ким чи­ном ма­ши­на мо­же до­ся­га­ти ро­бо­чої швид­кості ру­ху до 22–27 км/год без не­га­тив­но­го по­зна­чен­ня на якості ро­бо­ти. Привід об­при­с­ку­ва­ча гідро­ста­тич­ний, кож­не ко­ле­со для при­во­ду має влас­ний гідро­мо­тор.
Та­кож ви­со­ка про­дук­тивність до­ся­гається за­вдя­ки ши­ро­ко­му за­хва­ту об­при­с­ку­ва­ча — він ос­на­ще­ний 36,5-ме­т­ро­ви­ми п’яти­секційни­ми штан­га­ми із си­с­те­мою ав­то­ма­тич­но­го підтри­ман­ня ви­со­ти. Слід за­зна­чи­ти, що штан­га розміще­на у пе­редній ча­с­тині об­при­с­ку­ва­ча — це на­дає їй знач­ної пе­ре­ва­ги, порівня­но з об­при­с­ку­ва­ча­ми, де цей ро­бо­чий ор­ган змон­то­ва­но по­за­ду ма­ши­ни. Ад­же за фрон­таль­но­го розміщен­ня штан­ги в ра­зи підви­щується її ог­ля­довість — во­на під постійним кон­тро­лем, що сприяє меншій втом­лю­ва­ності опе­ра­то­ра та, відповідно, підви­щен­ню про­дук­тив­ності праці. Ком­форт­ну й ефек­тив­ну ро­бо­ту опе­ра­то­ра та­кож за­без­пе­чу­ють чу­до­ва ог­ля­довість із кабіни та ви­со­кий рівень її шу­моізо­ляції (всьо­го ли­ше 68 дБ). Звісно, ми не мог­ли не поціка­ви­тись рівнем за­хи­с­ту опе­ра­то­ра під час ви­ко­нан­ня ро­бо­чо­го про­це­су, ад­же пе­реднє розміщен­ня штан­ги — більша вірогідність по­трап­лян­ня пе­с­ти­цидів у кабіну. Про­дукт-ме­не­д­жер ком­панії Віталій Кап­люк пе­ре­ад­ре­су­вав це за­пи­тан­ня го­ло­вно­му кон­ст­рук­то­рові за­во­ду, на що той відповів, що США — це країна, в якій «кількість юристів практично дорівнює кількості юристів у всьо­му світі». Тож на­вряд чи цей об­при­с­ку­вач за не­на­леж­но­го за­хи­с­ту лю­ди­ни прой­шов би сер­тифікацію. І навіть як­що до­пу­с­ти­ти, що яки­мось чи­ном це все-та­ки ста­ло­ся і в ньо­му ви­я­ви­ло­ся «щось не так», то ком­панія-ви­роб­ник че­рез су­дові по­зо­ви клієнтів збан­крутіла б за лічені дні. Кабіна, як і го­дить­ся для об­при­с­ку­вачів цьо­го кла­су, пе­ре­бу­ває під над­лиш­ко­вим ти­с­ком та ос­на­ще­на вугільни­ми фільтра­ми, що сприяє ви­со­ко­надійно­му за­хи­с­ту опе­ра­то­ра.
Аг­ре­га­ти ос­на­щу­ють дви­гу­на­ми Cummins, які вста­нов­ле­но у задній ча­с­тині об­при­с­ку­ва­ча. Об’єм баків для ос­нов­но­го роз­чи­ну ста­но­вить 3,8 тис. л для об­при­с­ку­ва­ча SP 240F XP, та 5,3 — для SP275F. Во­ни мо­жуть бу­ти ви­го­тов­лені як із не­ржавіючої сталі, так і з пла­с­ти­ку і вста­нов­лені у се­редній ча­с­тині об­при­с­ку­ва­ча, що сприяє кра­що­му роз­поділен­ню ва­ги. «Сер­цем» об­при­с­ку­ва­ча є відцен­т­ро­вий на­сос про­дук­тивністю 800 л/хв.
І, на­пев­но, най­по­ши­реніше за­пи­тан­ня се­ред аг­раріїв сто­су­ва­ло­ся клірен­су ма­ши­ни та радіуса по­во­ро­ту. Впев­не­но мож­на ска­за­ти, що цей об­при­с­ку­вач — один із не­ба­га­ть­ох ма­шин на рин­ку Ук­раїни, що мо­же пра­цю­ва­ти по ви­со­ко­рос­лих куль­ту­рах: йо­го кліренс ста­но­вить 183 см. Крім то­го, з до­по­мо­гою гідравліки мож­ли­ва без­сту­пе­не­ва зміна ши­ри­ни колії об­при­с­ку­ва­ча від 3 до 4 м. Радіус по­во­ро­ту цих об­при­с­ку­вачів ста­но­вить 4,1 та 6,4 м — і це при то­му, що в них по­вер­та­ють­ся ли­ше пе­редні ко­ле­са.
Ру­ка­ви для за­прав­лен­ня ос­нов­но­го ба­ка та ба­ка для про­ми­ван­ня розміщені у нижній ча­с­тині об­при­с­ку­ва­ча, за за­хи­сни­ми криш­ка­ми, та­кож по­ряд змон­то­ва­но ма­точ­ник для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну. Все ке­ру­ван­ня си­с­те­ма­ми за­прав­лян­ня та про­ми­ван­ня здійснюється в од­но­му місці.
Ще од­на пе­ре­ва­га цих об­при­с­ку­вачів по­ля­гає в то­му, що за зміни ме­ханізму стабілізації на спеціаль­ний фрон­таль­ний навісний пристрій во­ни мо­жуть аг­ре­га­ту­ва­тись із ма­ши­ною для обрізу­ван­ня чо­ловічих суцвіть у ку­ку­руд­зи, піджив­лю­ва­чем про­сап­них куль­тур (куль­ти­ва­тор для вне­сен­ня у грунт рідких до­б­рив).

Інтерв'ю
КАБП
Завдяки проведенню реформ, Україна сьогодні має найбільший за останній час інвестиційний потенціал. До найважливіших міжнародних партнерів України належить Канада.
Валерій Давиденко, народний депутат України
Чутки про відставку Кутового, підтримка кооперативного руху і малих виробників ці та інші актуальні питання propozitsiya.com погодився висвітлити народний депутат України Валерій Давиденко. 

1
0