Спецможливості
Техніка та обладнання

На оцінку — до Кіро­во­гра­да

11.09.2015
513
На оцінку — до Кіро­во­гра­да фото, ілюстрація

Дійство «Аг­ро Тест-Драйв 2015», яке вко­т­ре ор­ганізо­вує на влас­них де­мон­ст­раційних по­лях ком­панія «Аг­ро­ре­сурс», — це не День по­ля у йо­го звич­но­му фор­маті, а своєрідна не­ве­лич­ка ви­с­тав­ка — з ок­ре­ми­ми зо­на­ми та сек­то­ра­ми.

Дійство «Аг­ро Тест-Драйв 2015», яке вко­т­ре ор­ганізо­вує на влас­них де­мон­ст­раційних по­лях ком­панія «Аг­ро­ре­сурс», — це не День по­ля у йо­го звич­но­му фор­маті, а своєрідна не­ве­лич­ка ви­с­тав­ка — з ок­ре­ми­ми зо­на­ми та сек­то­ра­ми.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Пло­ща, яка бу­ла відве­де­на під це дійство, ста­но­ви­ла 38 га. І окрім техніки, якої бу­ло близь­ко 110 оди­ниць, відвіду­вачі та­кож ма­ли змо­гу оз­най­о­ми­тись із тех­но­логіями ви­ро­щу­ван­ня по­над 300 гіб­ридів та сортів посівно­го ма­теріалу. Од­но­час­но про­во­ди­ли­ся те­ма­тичні за­хо­ди від за­водів — ви­роб­ників сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, посівно­го ма­теріалу та за­собів за­хи­с­ту рос­лин. А ще для від­віду­вачів цьо­го за­хо­ду бу­ла чу­до­ва мож­ливість при­нагідно от­ри­ма­ти прак­тичні кон­суль­тації від ек­с­пертів у га­лузі зе­мель­них пи­тань, опо­дат­ку­ван­ня, ціно­у­тво­рен­ня та збу­ту про­дукції.
На де­мо­по­лях, пред­став­ле­них для ог­ля­дин, бу­ли розміщені посіви со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи, сої, пше­ниці, яч­ме­ню (ос­танні дві куль­ту­ри на мо­мент про­ве­ден­ня Дня по­ля бу­ли вже зібрані). Посівний ма­теріал для цих посівів за­без­пе­чи­ли такі ком­панії: Saatbau, Lamagrein, Monsanto, Euralis, Syngenta, Pioneer, Maisadour. Тож і не див­но, що цей по­льо­вий «ви­с­тав­ко­вий май­дан­чик» зібрав по­над 45 провідних всесвітньо відо­мих ви­роб­ників сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, ван­таж­них ма­шин, посівно­го ма­теріалу та за­собів за­хи­с­ту рос­лин, які пред­ста­ви­ли там про­дукцію своїх брендів. Бу­ло на що по­ди­ви­ти­ся!
А ще ве­ли­ку зацікав­леність у відвіду­вачів вик­ли­ка­ла соя на де­мо­по­лях, зо­к­ре­ма посів цієї куль­ту­ри із ви­ко­ри­с­тан­ням насіння від
ком­панії Prograin.

Prograin
До речі, при­ват­на ком­панія Prograin не так дав­но пра­цює на рин­ку Ук­раїни, про­те во­на є світо­вим ліде­ром із ви­роб­ництва насіння неГ­МО-сої. Офіс ком­панії та ви­роб­ничі по­туж­ності розміщені у Ка­наді. Ком­панія відо­ма на­сам­пе­ред як лідер із ви­роб­ництва ранніх сортів сої з підви­ще­ним вмістом білка, сої для вжи­ван­ня в їжу та сої з особ­ли­ви­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми. Під час по­ка­зо­во­го дійства «Аг­ро Тест-Драйв 2015» ком­панія пред­ста­ви­ла 26 сортів елітної сої. Та­ка ши­ро­ка га­ма сортів по­яс­нюється ба­га­то­пла­но­вою діяльністю ком­панії та індивіду­аль­ним підхо­дом до кож­но­го клієнта. Тоб­то ви мо­же­те знай­ти са­ме той сорт сої, який най­кра­ще при­сто­со­ва­ний до ви­ро­щу­ван­ня у ва­ших умо­вах.
Ук­раїнським аг­раріям ком­панія про­по­нує уль­т­ра­ран­нь­о­с­тиглі, ран­нь­о­с­тиглі, се­ред­нь­о­ранні, се­ред­нь­о­с­тиглі сор­ти сої — ши­ро­кий вибір на будь-який смак та на різні по­тре­би.
Сор­ти, які про­по­нує ком­панія, поділя­ють­ся на дві ка­те­горії: пер­ша — QualiPro — ви­со­ко­про­теїно­ве насіння неГ­МО-сої. Во­ни за­без­пе­чу­ють ви­со­ку вро­жайність і білок до 46%. Дру­га ка­те­горія сортів — ІР — ви­со­ко­в­ро­жайні сор­ти сої зі зви­чай­ним вмістом білка — 40–42%.
  
У технічно­му сек­торі бу­ло по-справжнь­о­му жар­ко — і тем­пе­ра­ту­ра на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, яка ста­но­ви­ла 37°С, тут ні до чо­го…
У пе­ребігу за­хо­ду всі гості ма­ли мож­ливість по­ба­чи­ти на­жи­во, як пра­цю­ють у полі но­вин­ки грун­то­об­роб­ної та посівної техніки, са­мохідні та причіпні об­при­с­ку­вачі, трак­то­ри і ком­бай­ни, на­ван­та­жу­вачі та ван­тажні ав­то­мобілі.

«Чер­во­на зірка»
ПАТ «Чер­во­на зірка» про­де­мон­ст­ру­ва­ло в ста­тичній ек­с­по­зиції про­сап­ну сівал­ку «Ве­с­та 8 Профі», сівал­ку зер­но­ту­ко­ву «Ас­т­ра 5,4-06», куль­ти­ва­тор ши­ро­ко­за­хват­ний універ­саль­ний Polaris 8,5, бо­ро­ну дис­ко­ву навісну «Пал­ла­да 2400-01». Но­вин­ка­ми від ком­панії ста­ли на­ван­та­жу­вач
FORTIS 1600, який аг­ре­га­тується із до­сить по­ши­ре­ни­ми в Ук­раїні трак­то­ра­ми по­тужністю 80 к. с., та причіпний об­при­с­ку­вач для за­хи­с­ту рос­лин
Tetis 24. ПАТ «Чер­во­на зірка» взя­ло участь у по­льовій де­мон­ст­рації, пред­ста­вив­ши у ро­боті посівний ком­плекс «Аль­кор-7,5» та бо­ро­ну дис­ко­ву причіпну «Ан­та­рес 4×4».

ТОВ «За­вод Коб­за­рен­ка»
«Ти ди­вись, що вже Коб­за­рен­ко зро­бив!» — са­ме та­ку жва­ву ре­акцію відвіду­вачів «Аг­ро Тест-Драй­ву» вик­ли­ка­ла но­вин­ка за­во­ду, причіп «Ат­лант ТЗП-39», що є од­ним з ос­танніх за­во­дських до­сяг­нень. Йо­го ван­та­жо­підйомність за ко­рис­но­го об’єму 45 м3 ста­но­вить 30 т.
Унікальність цьо­го при­че­па по­ля­гає в йо­го го­ри­зон­тальній си­с­темі роз­ван­та­жен­ня з до­по­мо­гою ру­хо­мої пе­ред­ньої стінки. Спо­чат­ку гідро­циліндр зру­шує на­зад пе­ред­ню ча­с­ти­ну дни­ща ра­зом із пе­ред­нь­ою стінкою та ви­ш­тов­хує зад­ню ча­с­ти­ну ван­та­жу, після чо­го вклю­чається третій гідро­циліндр, а пе­ред­ня стінка, ру­ха­ю­чись на­прав­ля­ю­чи­ми до кінця, ви­ван­та­жує ре­ш­ту ван­та­жу. Ця си­с­те­ма роз­ван­та­жен­ня дає мож­ливість пра­цю­ва­ти у не­ви­со­ких приміщен­нях, вста­нов­лю­ва­ти на причіп гноєроз­ки­даль­ний ме­ханізм (у тан­демі з яким причіп бу­ло про­де­мон­ст­ро­ва­но у ро­боті під час тест-драй­ву) та пе­ре­ван­та­жу­валь­ний шнек для зер­но­вих — для цьо­го знімається ли­ше пе­ред­ня стінка, яка є пе­ремінною. По­при те, що причіп ТЗП-39 до­сить га­ба­рит­ний та ве­ли­ко­ва­го­вий, він лег­ко ма­не­в­рує за­вдя­ки першій та третій підру­лю­валь­ним вісям. Крім то­го, та­кож бу­ло про­де­мон­ст­ро­ва­но у ро­боті причіп-тю­ковіз са­мо­за­ван­та­жу­валь­ний ПТС-24, техніку для зберіган­ня зер­на у ру­ка­вах влас­но­го ви­роб­ництва. Та­кож хотіло­ся б відміти­ти, що «За­вод Коб­за­рен­ка» — од­не із не­ба­га­ть­ох підпри­ємств Ук­раїни, яке впев­не­но «на­сту­пає на п’яти» світо­вим ви­роб­ни­кам техніки як у плані тех­но­логічності, так і надійності ви­роб­ле­ної про­дукції.

Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка
Причіпний об­при­с­ку­вач «Ти­тан», який ком­панія ви­пу­с­кає уже про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су, за­знав кон­ст­рук­тив­них змін. Ро­бо­та на будь-яко­му полі не­за­леж­но від йо­го рельєфу — са­ме так мож­на ко­рот­ко оха­рак­те­ри­зу­ва­ти онов­ле­ний об­при­с­ку­вач «Ти­тан 24». Місткість ос­нов­но­го ба­ка ста­но­вить 3 тис. л, ши­ри­на за­хва­ту штан­ги — 24 м, що за та­ко­го поєднан­ня за­без­пе­чує про­дук­тивність на рівні 14–28 га/год. Змін за­зна­ла са­ма кон­ст­рукція ра­ми, по­за­як ос­нов­на ви­мо­га під час кон­ст­ру­ю­ван­ня но­во­го аг­ре­га­ту — зни­жен­ня цен­т­ру ва­ги для за­без­пе­чен­ня йо­го по­пе­реч­ної стійкості на схи­лах. У ре­зуль­таті про­ве­де­них робіт в об­при­с­ку­вачі бу­ло зни­же­но центр ва­ги, за­вдя­ки чо­му він став стійкішим, та­кож бу­ло по­до­вже­но причіпне ди­ш­ло, за­вдя­ки чо­му об­при­с­ку­вач став ма­не­в­ренішим, та зміне­но кріплен­ня штан­ги у транс­порт­но­му по­ло­женні.
Слід за­зна­чи­ти, що ос­новні си­с­те­ми та ме­ханізми в об­при­с­ку­вачі за­ли­ши­ли­ся без змін. Ко­ри­с­ту­вачів і далі ра­ду­ва­ти­ме на­сос мем­б­ран­но-пор­ш­не­во­го ти­пу про­дук­тивністю 185 л/хв, си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю вне­сен­ня пе­с­ти­цидів, ви­со­кий кліренс — 650 мм, а та­кож си­с­те­ми са­мо­за­прав­лян­ня та зміни колії (1660–2120 мм).

Bednar
Чесь­ка ком­панія «Бед­нар» спо­чат­ку у ста­тиці, а потім і в по­льо­вих умо­вах про­де­мон­ст­ру­ва­ла мож­ли­вості влас­ної техніки. Так, куль­ти­ва­тор для пе­ред­посівної підго­тов­ки грун­ту SWIFTER у не­ха­рак­тер­них для йо­го ро­бо­ти умо­вах (ос­нов­ний об­робіток грун­ту — дис­ку­ван­ня та ще й по су­хо­му грун­ту) про­де­мон­ст­ру­вав до­сить не­по­гані ре­зуль­та­ти, а дис­ко­вий лу­щиль­ник SWIFTER DISC XO_F чи не най­кра­ще впо­рав­ся
зі своїм за­вдан­ням се­ред пред­став­ле­них ма­шин.

Great Plains
Та, ма­буть, найбільша ек­с­по­зиція бу­ла в аме­ри­кансь­ко­го ви­роб­ни­ка техніки — ком­панії Great Plains: техніка як для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту, так і пе­ред­посівно­го, сівал­ки для про­сап­них та зер­но­вих куль­тур. Уся пред­став­ле­на ком­панією техніка та­кож по­ка­за­ла відвіду­ва­чам свої ро­бочі мож­ли­вості у по­льо­вих умо­вах. Зо­к­ре­ма, гості цьо­го «драй­во­во­го» за­хо­ду ма­ли на­го­ду по­ба­чи­ти на власні очі, на що здатні гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач Simba Platuner 500, дис­ко­ва бо­ро­на SD 3000, аг­ре­гат для вер­ти­каль­ного об­робітку грун­ту, куль­ти­ва­тор для пе­ред­посівно­го об­робітку, про­сапні сівал­ки — як зви­чайні, так і такі, що висіва­ють здвоєним ряд­ком, а та­кож посівний ком­плекс Centurion 600.

До­сить ши­ро­ко бу­ло пред­став­ле­но ек­с­по­зиції та­ких відо­мих світо­вих ви­роб­ників, як Maschio Gaspardo, Lemken, Kuhn, які про­де­мон­ст­ру­ва­ли техніку влас­но­го ви­роб­ництва. Се­ред вітчиз­ня­них ма­ши­но­будівників у сфері сільгосптехніки слід відміти­ти такі ком­панії: «Ве­лес Аг­ро», «Лозівські ма­ши­ни» — ЛКМЗ (до речі, слід відміти­ти ви­со­ку ак­тивність учас­ників са­ме на стенді цієї ком­панії, ад­же сьо­годні ма­ши­ни ЛКМЗ гідно кон­ку­ру­ють із за­кор­дон­ни­ми ана­ло­га­ми), ХТЗ, Кра­силівсільмаш, ДП «Ли­вар­ний за­вод» та ба­га­то інших ви­роб­ників надійної су­час­ної ехніки.

Об­при­с­ку­вачі New Holland
в Ук­раїні
Однією зі зна­ко­вих подій «Аг­ро Тест-Драйв 2015» для ком­панії Nеw Holland ста­ла пре­зен­тація об­при­с­ку­вачів GUARDIAN™ влас­но­го ви­роб­ництва. Бу­ло пред­став­ле­но дві мо­делі са­мохідних об­при­с­ку­вачів, які пер­ши­ми по­ки­ну­ли межі Північної Аме­ри­ки, де сьо­годні їх ви­роб­ля­ють під брен­дом New Holland. Це мо­делі SP275F та SP240F XP, обидві — по­тужністю дви­гу­на 275 к. с. Ос­нов­ною пе­ре­ва­гою цих об­при­с­ку­вачів є їхня ви­со­ка про­дук­тивність за­вдя­ки надійній не­за­лежній хо­довій підвісці: кож­не ко­ле­со пра­цює ок­ре­мо від інших, хід кожного від ВМТ до НМТ ста­но­вить 50 см, та­ким чи­ном ма­ши­на мо­же до­ся­га­ти ро­бо­чої швид­кості ру­ху до 22–27 км/год без не­га­тив­но­го по­зна­чен­ня на якості ро­бо­ти. Привід об­при­с­ку­ва­ча гідро­ста­тич­ний, кож­не ко­ле­со для при­во­ду має влас­ний гідро­мо­тор.
Та­кож ви­со­ка про­дук­тивність до­ся­гається за­вдя­ки ши­ро­ко­му за­хва­ту об­при­с­ку­ва­ча — він ос­на­ще­ний 36,5-ме­т­ро­ви­ми п’яти­секційни­ми штан­га­ми із си­с­те­мою ав­то­ма­тич­но­го підтри­ман­ня ви­со­ти. Слід за­зна­чи­ти, що штан­га розміще­на у пе­редній ча­с­тині об­при­с­ку­ва­ча — це на­дає їй знач­ної пе­ре­ва­ги, порівня­но з об­при­с­ку­ва­ча­ми, де цей ро­бо­чий ор­ган змон­то­ва­но по­за­ду ма­ши­ни. Ад­же за фрон­таль­но­го розміщен­ня штан­ги в ра­зи підви­щується її ог­ля­довість — во­на під постійним кон­тро­лем, що сприяє меншій втом­лю­ва­ності опе­ра­то­ра та, відповідно, підви­щен­ню про­дук­тив­ності праці. Ком­форт­ну й ефек­тив­ну ро­бо­ту опе­ра­то­ра та­кож за­без­пе­чу­ють чу­до­ва ог­ля­довість із кабіни та ви­со­кий рівень її шу­моізо­ляції (всьо­го ли­ше 68 дБ). Звісно, ми не мог­ли не поціка­ви­тись рівнем за­хи­с­ту опе­ра­то­ра під час ви­ко­нан­ня ро­бо­чо­го про­це­су, ад­же пе­реднє розміщен­ня штан­ги — більша вірогідність по­трап­лян­ня пе­с­ти­цидів у кабіну. Про­дукт-ме­не­д­жер ком­панії Віталій Кап­люк пе­ре­ад­ре­су­вав це за­пи­тан­ня го­ло­вно­му кон­ст­рук­то­рові за­во­ду, на що той відповів, що США — це країна, в якій «кількість юристів практично дорівнює кількості юристів у всьо­му світі». Тож на­вряд чи цей об­при­с­ку­вач за не­на­леж­но­го за­хи­с­ту лю­ди­ни прой­шов би сер­тифікацію. І навіть як­що до­пу­с­ти­ти, що яки­мось чи­ном це все-та­ки ста­ло­ся і в ньо­му ви­я­ви­ло­ся «щось не так», то ком­панія-ви­роб­ник че­рез су­дові по­зо­ви клієнтів збан­крутіла б за лічені дні. Кабіна, як і го­дить­ся для об­при­с­ку­вачів цьо­го кла­су, пе­ре­бу­ває під над­лиш­ко­вим ти­с­ком та ос­на­ще­на вугільни­ми фільтра­ми, що сприяє ви­со­ко­надійно­му за­хи­с­ту опе­ра­то­ра.
Аг­ре­га­ти ос­на­щу­ють дви­гу­на­ми Cummins, які вста­нов­ле­но у задній ча­с­тині об­при­с­ку­ва­ча. Об’єм баків для ос­нов­но­го роз­чи­ну ста­но­вить 3,8 тис. л для об­при­с­ку­ва­ча SP 240F XP, та 5,3 — для SP275F. Во­ни мо­жуть бу­ти ви­го­тов­лені як із не­ржавіючої сталі, так і з пла­с­ти­ку і вста­нов­лені у се­редній ча­с­тині об­при­с­ку­ва­ча, що сприяє кра­що­му роз­поділен­ню ва­ги. «Сер­цем» об­при­с­ку­ва­ча є відцен­т­ро­вий на­сос про­дук­тивністю 800 л/хв.
І, на­пев­но, най­по­ши­реніше за­пи­тан­ня се­ред аг­раріїв сто­су­ва­ло­ся клірен­су ма­ши­ни та радіуса по­во­ро­ту. Впев­не­но мож­на ска­за­ти, що цей об­при­с­ку­вач — один із не­ба­га­ть­ох ма­шин на рин­ку Ук­раїни, що мо­же пра­цю­ва­ти по ви­со­ко­рос­лих куль­ту­рах: йо­го кліренс ста­но­вить 183 см. Крім то­го, з до­по­мо­гою гідравліки мож­ли­ва без­сту­пе­не­ва зміна ши­ри­ни колії об­при­с­ку­ва­ча від 3 до 4 м. Радіус по­во­ро­ту цих об­при­с­ку­вачів ста­но­вить 4,1 та 6,4 м — і це при то­му, що в них по­вер­та­ють­ся ли­ше пе­редні ко­ле­са.
Ру­ка­ви для за­прав­лен­ня ос­нов­но­го ба­ка та ба­ка для про­ми­ван­ня розміщені у нижній ча­с­тині об­при­с­ку­ва­ча, за за­хи­сни­ми криш­ка­ми, та­кож по­ряд змон­то­ва­но ма­точ­ник для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну. Все ке­ру­ван­ня си­с­те­ма­ми за­прав­лян­ня та про­ми­ван­ня здійснюється в од­но­му місці.
Ще од­на пе­ре­ва­га цих об­при­с­ку­вачів по­ля­гає в то­му, що за зміни ме­ханізму стабілізації на спеціаль­ний фрон­таль­ний навісний пристрій во­ни мо­жуть аг­ре­га­ту­ва­тись із ма­ши­ною для обрізу­ван­ня чо­ловічих суцвіть у ку­ку­руд­зи, піджив­лю­ва­чем про­сап­них куль­тур (куль­ти­ва­тор для вне­сен­ня у грунт рідких до­б­рив).

Інтерв'ю
Радник з сільського господарства Посольства Франції в Україні Ніколя Перрен
    Радник Посольства Франції в Україні з питань сільського господарства Ніколя Перрен розповів сайту propozitsiya.com, чому в званні великої аграрної країни нема нічого поганого, чим його батьківщина заслужила це звання і чим зі свого... Подробнее
Ле­онід Ко­за­чен­ко, на­род­ний де­пу­тат, пре­зи­дент Ук­раїнської аг­рар­ної кон­фе­де­рації
Чи ре­аль­но «за­пу­с­ти­ти» земельну реформу вже за рік? Як дер­жа­ва має за­хи­с­ти­ти влас­ників паїв і аг­раріїв? Що че­кає на них 2017 ро­ку? Чи вдасть­ся по­до­ла­ти ко­рупцію в дер­жаві? На ці

1
0