Спецможливості
Новини

Місце зустрічі — «Зер­нові тех­но­логії 2015»

10.03.2015
824
Місце зустрічі —  «Зер­нові тех­но­логії 2015» фото, ілюстрація

Із 11 по 13 лютого 2015 р. у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» одночасно відбувалися кілька цікавих та корисних для аграріїв виставкових подій: «Зернові технології 2015», «Фрукти. Овочі. Логістика 2015», Agro Animal Show. Ми побували на всіх трьох заходах, але враженнями хочемо поділитися саме від виставки «Зернові технології 2015».

Із 11 по 13 лютого 2015 р. у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» одночасно відбувалися кілька цікавих та корисних для аграріїв виставкових подій: «Зернові технології 2015», «Фрукти. Овочі. Логістика 2015», Agro Animal Show. Ми побували на всіх трьох заходах, але враженнями хочемо поділитися саме від виставки «Зернові технології 2015».

І. Бірюкова
i.birykova@univest-media.com,
Г. Жолобецький
g.zholobetskiy@univest-media.com,
А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Без міністра, але із по­че­с­тя­ми
На­сам­пе­ред вра­зи­ло те, що аг­рар­ний люд «по­ва­лив» на захід із са­мо­го ран­ку вже пер­шо­го дня (що трап­ляється не­ча­с­то, ад­же за­зви­чай найбільша відвіду­ваність спо­с­терігається не пер­шо­го, а дру­го­го дня). То­му, щоб за­реєстру­ва­ти­ся, відвіду­ва­чам тре­ба бу­ло ви­сто­я­ти до­вже­лез­ну чер­гу.
Те­пер тро­хи ста­ти­с­ти­ки. За інфор­мацією ор­ганіза­то­ра — ТОВ «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок», у ви­с­тав­ко­вих за­хо­дах взя­ли участь по­над 400 провідних ком­паній (у то­му числі по­над 100 — іно­зем­них). Окрім вітчиз­ня­них струк­тур, ви­с­тав­ко­ва ек­с­по­зиція бу­ла сфор­мо­ва­на ком­паніями із 20 країн світу: Австрії, Ве­ли­кої Бри­танії, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Ка­на­ди, Ко­реї, Лит­ви, Німеч­чи­ни, Нідер­лан­дів,
Поль­щи, Сербії, США, Ту­реч­чи­ни, Угор­щи­ни, Фінляндії, Франції, Чехії.
Це­ре­монія відкрит­тя за­хо­ду відбу­ла­ся згідно із рег­ла­мен­том. І, як завжди, — без міністра аг­ро­політи­ки, яко­го че­ка­ли, але так і не до­че­ка­ли­ся. Хо­ча на­пе­ре­додні за­со­бам ма­со­вої інфор­мації навіть анон­су­ва­ли прес-кон­фе­ренцію міністра АПК Олексія Пав­лен­ка, яку він мав про­ве­с­ти ек­с­пром­том після закінчен­ня уро­чи­с­то­с­тей. Та й се­ля­ни хотіли по­ба­чи­ти, як ви­гля­дає но­вий керівник профільно­го міністер­ст­ва.
Од­нак го­ло­вний аг­рарій Ук­раїни у ви­с­тав­ко­во­му центрі то­го дня так і не з’явив­ся — на­пев­но, у ньо­го відшу­ка­ли­ся більш важ­ливі спра­ви. Втім, це аніскільки не завадило урочистій це­ре­монії відкриття виставки. Отже, тра­диційну «відкривальну» стрічку пе­рерізали: ге­не­раль­ний ди­рек­тор ком­панії «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» Олег Ко­валь; Над­зви­чай­ний i По­вно­важ­ний По­сол Ко­ролівства Нідер­лан­ди в Ук­раїні Кейс Ян Ре­не Клом­пен­ха­у­вер; Над­зви­чай­ний i По­вно­важ­ний По­сол Ве­ли­кої Бри­танії в Ук­раїні Сай­мон Сміт; пер­ший рад­ник Над­зви­чай­но­го i По­вно­важ­но­го По­сла Франції в Ук­раїні Фре­дерік де Ту­ше; кон­сул По­соль­ст­ва Данії в Ук­раїні Каріна Мюлін; керівник відділу із пи­тань про­до­воль­ст­ва, сіль­сько­го гос­по­дар­ст­ва, за­хи­с­ту прав спо­жи­вачів та охо­ро­ни на­вко­лиш­нь­о­го се­­ре­до­ви­ща при По­­сольстві Фе­де­ра­тив­ної Ре­с­публіки Німеч­­­чи­ни в Ук­раїні д-р Ансгар Аш­­­­фальк. Привітан­ня від міністра аг­ро­політи­ки пе­ре­да­ла йо­го за­ступ­ник Вла­ди­сла­ва Ру­тиць­ка. По­важні гості привіта­ли ор­ганіза­торів, учас­ників та відвіду­вачів ви­с­та­вок, по­ба­жав­ши ефек­тив­ної ро­бо­ти та про­дук­тив­них ре­зуль­татів.
Після церемонії офіційного відкриття міжнародних виставок перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський провів прес-конференцію, на якій зазначив, що аграрна галузь є «локомотивом» української економіки. Тому владі потрібно зробити все можливе, аби цей «локомотив» не зупинився. Ярослав Краснопольський, зокрема, розповів про деякі законодавчі ініціативи, які розробляє міністерство із метою дерегуляції аграрної галузі. Вони стосуються системи управління галузі, державної підтримки,
земельної реформи.
Про необхідність запровадження нової регуляторної політики в сільському господарстві говорив і заступник міністра АПК Володимир Лапа, котрий також був присутній на прес-конференції.

На за­хист рос­лин —
зі «щи­том і ме­чем»
Навіть на тлі еко­номічної не­­ста­більності відчу­ва­ло­ся, що учас­ни­ки ви­с­тав­ки по­ста­ра­ли­ся пред­ста­ви­ти свою про­дукцію і то­ва­ри най­кра­щим чи­ном, про­де­мон­ст­ру­вав­ши відвіду­ва­чам свої мож­ли­вості, новітнє об­лад­нан­ня
та техніку.
Цьо­го ра­зу «род­зин­кою» павільйо­ну № 1 бу­ла ком­панія «Ук­ра­г­ро­ком» (ос­­нов­ний на­прям діяль­ності — про­даж міне­раль­них та во­до­роз­чин­них до­б­рив, за­собів за­хи­с­ту рос­лин та насіння), яка не­звич­но офор­ми­ла свій стенд — у ви­гляді се­ред­нь­овічно­го зам­ку. А оз­най­о­ми­ти­ся із про­дукцією аг­раріїв за­про­шу­ва­ли справжні воїни із ме­чем та в коль­чузі.  
Як завжди, ши­ро­кий асор­ти­мент ви­со­ко­якісно­го посівно­го ма­теріалу та ви­со­ко­е­фек­тив­них за­собів за­хи­с­ту рос­лин пред­ста­вив постійний учас­ник Міжна­род­ної ви­с­тав­ки «Зер­нові тех­но­логії» — ком­панія «Мон­сан­то Ук­раїна». 
Відрад­но, що цьо­го ра­зу на ви­с­тавці бу­ло чи­ма­ло ком­паній, які про­па­гу­ва­ли ор­ганічне зем­ле­роб­ст­во. На­при­клад, київська фірма «Ро­доніт» пре­зен­ту­ва­ла інно­ваційний про­ект «Еко­по­ле» (який, до речі, здо­був при­зо­ве місце на кон­курсі «Під­приємниць­кий та­лант»). Він пе­ред­ба­чає пла­номірне уве­ден­ня в ме­жах полів однієї сівозміни біологічної схе­ми за­хи­с­ту і жив­лен­ня рос­лин. Перші ре­зуль­та­ти аг­раріям обіця­ють уже на третій рік, а за умо­ви чітко­го до­три­ман­ня тех­но­логій че­рез п’ять-шість років навіть на без­пер­спек­тив­них по­лях мож­на бу­де от­ри­му­ва­ти стабільно ви­сокі вро­жаї. І це — без жод­ної «хімії» (яка не тільки шкідли­ва для біоти, але й ду­же до­ро­га).  
По­ра­ду­ва­ла аг­раріїв своєю про­дукцією (у т. ч. і но­вин­ка­ми) і ком­панія «Ро­ко­сан» — найбільший у Сло­вач­чині ви­роб­ник ви­со­ко­е­фек­тив­них ор­ганіч­них та ор­га­но-міне­раль­них до­б­рив.
У ви­с­тавці «Зер­нові тех­но­логії 2015» взя­ла участь і на­уко­во-ви­роб­ни­ча фірма «Аг­росвіт», яка пред­ста­ви­ла насіння, за­со­би за­хи­с­ту рос­лин та мікро­до­б­ри­ва. Ми поспілку­ва­ли­ся із керівни­ком відділу мікро­до­б­рив Ар­те­мом На­дольсь­ким, який за­ува­жив, що в умо­вах, ко­ли сільгоспви­роб­ни­ки став­лять за ме­ту от­ри­ма­ти мак­си­маль­но ви­сокі вро­жаї за мен­ших ви­т­рат, еко­номічно об­грун­то­ва­ним та ефек­тив­ним є за­сто­су­ван­ня
ком­плекс­них пре­па­ратів.
«Аг­росвіт» ек­с­клю­зив­но пред­став­ляє в Ук­раїні фран­цузь­ку ком­панію «Аг­ро­нутрісіон», яка по­над 40 років спеціалізується на ви­роб­ництві мікро­до­б­рив. У лінійці про­дуктів «Аг­ро­нутрісіон» є ціла низ­ка ком­плекс­них пре­па­ратів, які до­по­мо­жуть сільгоспви­роб­ни­кам за­без­пе­чи­ти зба­лан­со­ва­не жив­лен­ня рос­ли­нам та за­побігти дефіци­ту мікро­е­ле­ментів. Та­кож фірма «Аг­росвіт» ек­с­клю­зив­но про­по­нує пре­па­рат «Різо­фос Лік» (на ос­нові бак­терій Pseudomonas sp.) ви­роб­ництва ар­ген­тинсь­кої ком­панії «Різо­бак­тер», який ефек­тив­но вирішує пи­тан­ня фо­с­фор­но­го жив­лен­ня технічних куль­тур.  
Оглядаючи стенди, нам приємно було побачити учасників зі східних регіонів України. Серед них – ТОВ «Науково-виробниче підприємство “Зоря”» із м. Рубіжне Луганської області, яке представляло засоби захисту рослин власного виробництва.
«Наш завод “Зоря” засновано ще 1917 р., і на сьогодні він є одним із найбільших хімічних підприємств Украї­ни», — розповів заступник директора з комерційних питаннь Олексій Зуган. – З 2011 р. на підприємстві  створено сучасне виробництво засобів захисту рослин. Сьогодні ми виготовляємо продукцію, що має попит, та пропонуємо іншим компаніям послуги із виготовлення ЗЗР на наших потужностях. Потрібно відзначити, що виготовлення формуляцій препаратів в Україні коштує дешевше, ніж у Європі, що відзначається на собівартості продукції, що у нинішніх економічних умовах дуже важливо для українського аграрія. Ми відкриті для співпраці з міжнародними ком­паніями-ви­роб­никами ЗЗР. ТОВ «НВП “Зоря”» має сучасне виробниче та лабораторне обладнання, високопрофесійний персонал,  досвід із проведення реєстрації ХЗЗР в Україні. Все це забезпечує нам можливість пропонувати свої послуги та гарантувати виробництво якісної продукції. Незважаючи на складну ситуацію на сході, підприємство працює та виготовляє нову продукцію».

І вітчиз­ня­на, і за­кор­дон­на…
Ви­с­тав­ка «Зер­нові тех­но­логії 2015» під од­ним да­хом зібра­ла чи­ма­ло за­кор­дон­них і вітчиз­ня­них ком­паній, які пред­ста­ви­ли най­кращі зраз­ки с.-г. техніки. До­да­ва­ло оп­тимізму й те, що цьо­го ра­зу бу­ло ба­га­то вітчиз­ня­них ма­ши­но­будівників. Зо­к­ре­ма, свої ек­с­по­зиції ши­ро­ко пред­ста­ви­ли гіган­ти еле­ва­тор­но­го ви­роб­ництва: KMZ, за­вод «Ком­со­мо­лець», ТОВ «ЗЕО “Сокіл”», Гру­па ком­паній «Зер­но­ва Сто­ли­ця», тор­го­вий дім «ЮГЕ­ле­ва­тор». Представники світових виробників елеваторного обладнання, зокрема, ТОВ «Ком­панія “Ар­се­нал”», компанія «Деметра» та ін.
Ба­га­то аг­раріїв зібра­ли­ся і біля стен­да ком­панії «УПЕК», яка цьо­го ро­ку ви­во­дить на ри­нок Ук­раїни но­вий куль­ти­ва­тор для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту, посівний ком­плекс влас­но­го ви­роб­ництва і найбільшу дис­ко­ву бо­ро­ну «Ду­кат 12» із ши­ри­ною за­хва­ту 12 м. На стенді не бу­ло пред­став­ле­но «вжи­ву» пнев­ма­тич­ний посівний ком­плекс, про­те, за сло­ва­ми пред­став­ни­ка ком­панії, но­вин­ка за­слу­го­вує на ува­гу. Ад­же цей аг­ре­гат успішно мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як за ну­ль­о­вої си­с­те­ми об­робітку грун­ту, так і за тра­диційної. Ши­ри­на за­хва­ту ком­плек­су ста­но­вить
6 м, у транс­порт­но­му по­ло­женні — 3 м. Об’єм бун­ке­ра для насіння та до­б­рив ста­но­вить 5 м3 (за про­порції їхньо­го вмісту 2:3). Аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми по­тужністю від 170 к. с. Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми сівал­ки є дво­ди­с­кові сош­ни­ки зі зміще­ни­ми дис­ка­ми. Пе­ред сош­ни­ка­ми вста­нов­ле­но куль­тер, який прорізує грунт для кра­щої ро­бо­ти сош­ни­ка та ча­ст­ко­во про­во­дить пе­ред­посівний об­робіток. На­ван­та­жен­ня на висівну секцію сівал­ки ста­но­вить 135 кг, чо­го цілком до­стат­ньо для ро­бо­ти за ну­ль­о­вою тех­но­логією об­робітку грун­ту та більш ніж до­стат­ньо — для мінімаль­ної. Та­кож най­б­лиж­чим ча­сом ком­панія пла­нує ви­во­ди­ти на ук­раїнський ри­нок аг­ре­га­ти влас­но­го ви­роб­ництва для гли­бо­ко­го роз­пу­шуван­ня грун­ту. Ці ма­ши­ни ви­пу­с­ка­ти­муть у двох варіан­тах: аг­ре­гат із ши­ри­ною за­хва­ту 2,5 м із пря­ми­ми, трішки за­гну­ти­ми впе­ред, стійка­ми, які розміщені у два ря­ди, та комбіно­ва­ний аг­ре­гат із дво­ма ви­да­ми лап — ма­сив­ни­ми пе­редніми для ви­ко­нан­ня гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ван­ня і мен­ши­ми задніми — для по­верх­не­во­го об­робітку. Та­ка комбінація спри­я­ти­ме кра­що­му пе­ремішу­ван­ню грун­ту та поліпшен­ню йо­го струк­ту­ри.
Ще один до­сить відо­мий вітчиз­ня­ний ви­роб­ник сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки — ком­панія «Крас­нянськ СП “Аг­ро­маш”», пре­зен­ту­ва­ла техніку відра­зу на двох май­дан­чи­ках — у павільйоні № 3 та на ви­с­тав­ко­во­му май­дан­чи­ку на подвір’ї. На­га­даємо, «Крас­нянськ СП “Аг­ро­маш”» зай­мається ви­роб­ництвом спеціалізо­ва­ної техніки для без­по­ли­це­во­го об­робітку спільно зі своїми фран­цузь­ки­ми парт­не­ра­ми — ком­панією «Агрісем».
Відвіду­вачі ма­ли змо­гу оз­най­о­ми­тись із та­ки­ми аг­ре­га­та­ми: лег­ки­ми та важ­ки­ми дис­ко­ви­ми бо­ро­на­ми; куль­ти­ва­то­ра­ми; гідрофіко­ва­ною універ­саль­ною зчіпкою, яку мож­на ком­плек­ту­ва­ти важ­ки­ми, лег­ки­ми, пру­жин­ни­ми бо­ро­на­ми; гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча­ми, що є гордістю ком­панії. Про­те це да­ле­ко не по­вний пе­релік про­дукції, яку ви­пу­с­кає підприємство. Сьо­годні в йо­го ви­роб­ни­чо­му ар­се­налі — по­над 16 най­ме­ну­вань сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки різно­го при­зна­чен­ня.
А от німець­ка ком­панія «Ріля», яка до­сить успішно пра­цює на рин­ку Ук­раїни не­за­леж­но від будь-якої си­ту­ації, про­по­нує, як і раніше, ком­плекс­ний підхід до будівництва еле­ва­торів «під ключ» — від про­ек­ту­ван­ня до вве­ден­ня еле­ва­то­ра в ек­сплу­а­тацію та йо­го по­даль­ше об­слу­го­ву­ван­ня. «Ос­нов­не на­ше за­вдан­ня — якісна і надійна співпра­ця як із аг­ро­ви­роб­ни­ка­ми, так і з підприємства­ми, які до­по­ма­га­ють нам у ро­боті (будівель­ни­ми ор­ганізаціями то­що)», — підкрес­лю­ють у ком­панії. Що­ро­ку кількість об’єктів від «Ріля» в Ук­раїні збільшується. То­му цьо­го ро­ку бу­ло прий­ня­то рішен­ня про по­си­лен­ня сервісу: зо­к­ре­ма, для опе­ра­тивнішо­го ре­а­гу­ван­ня на по­тре­би клієнтів збільше­но кількість сервісних працівників, прид­ба­но два но­вих
сервісних ав­то­мобілі.
Ком­панія «ОЛІС» вко­т­ре до­во­дить аг­раріям, що вміє пра­цю­ва­ти із зер­ном та знає, як (і, що важ­ли­во, — чим) це потрібно ро­би­ти. Окрім ла­бо­ра­тор­но­го об­лад­нан­ня та кру­по­цехів, на яких ком­панія до­б­ре знається, на ува­гу за­слу­го­ву­ють та­кож її но­вин­ки, зо­к­ре­ма ба­ра­бан­ний та пла­с­ко­решітний се­па­ра­то­ри. Крім то­го, ком­панія постійно вдо­с­ко­на­люється та мо­дернізується. Так, торік бу­ло за­пу­ще­но у ви­роб­ництво плю­щиль­ну ма­ши­ну, ство­ре­но мли­нарсь­ку ус­та­нов­ку про­дук­тивністю 30 т.  «Імпорт­не об­лад­нан­ня для ук­раїн­ських аг­раріїв стає все не­до­ступнішим, то­му сьо­годні для вітчиз­ня­них ви­роб­ників сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки — це на­го­да зай­ня­ти відповідну нішу й успішно роз­ви­ва­тись», — го­во­рить Во­ло­­ди­мир Чег­ла­тонєв, ко­мерційний ди­рек­тор ТОВ «ОЛІС». Сло­вом, як по­ка­за­ла ця ви­с­тав­ка, ба­га­то ук­раїн­ських підприємств сьо­годні ви­пу­с­ка­ють справді вар­ту ува­ги, цілком кон­ку­рен­то­­спро­мож­ну, сільгосп-техніку.
На ви­с­тавці бу­ло чи­ма­ло ком­паній, які пре­зен­ту­ва­ли за­кор­дон­ну техніку.
Так, ком­панія
«Укр ­франс», яка пред­став­ляє про­дукцію фран­цузь­ких ви­роб­ників сільгосптехніки, про­по­ну­ва­ла ук­раїнським аг­раріям об­лад­нан­ня для зби­ран­ня зе­ле­но­го го­рош­ку, цу­к­ро­вої ку­ку­руд­зи, а та­кож техніку для до­гля­ду за насіннєви­ми ділян­ка­ми ку­ку­руд­зи, жат­ки для зби­ран­ня зер­на цієї куль­ту­ри як насіннєво­го, так і про­до­воль­чо­го на­пря­му ви­роб­ництва. Чи­ма­ло відвіду­вачів ціка­ви­лись до­сить но­вим рішен­ням для Ук­раїни — пе­ре­об­лад­нан­ням колісних рушіїв на гу­се­нич­ний хід. Та­ке об­лад­нан­ня, що ви­роб­ляє фран­цузь­ка фірма Stark, та­кож по­став­ляє ком­панія «Укр­ франс».
Практично впродовж всього терміну роботи виставки на стенді компанії АМАКО було досить багато відвідувачів. Це й не дивно, адже компанія вже тривалий час працює на ринку України і має багато клієнтів та партнерів по бізнесу. Експозиція компанії була однією з найбільших. Так, було представлено трактори, сівалки для сівби зернових та просапних культур, розкидачі мінеральних добрив, автомобільну техніку, навантажувачі ЗЗР та багато іншого. Окремо було виділено відділ запасних частин та сервісу. Під час брифінгу, який відбувся на стенді компанії, було відмічено, що цього року з метою оптимізації роботи цих підрозділів проведено їхню реструктуризацію. «Зміни зроблені для того, щоб покращити сервісну підтримку клієнтів та взагалі пришвидшити реакцію щодо задоволення їхніх запитів. Усю сервісну службу, яка раніше складалась із окремих служб щодо обслуговування комерційного транспорту, будівельної та сільськогосподарської техніки, сьогодні об’єднано в одну структуру. Таким чином поліпшується організація та гнучкість реагування на всі потреби клієнтів з різних секторів нашої діяльності. У першу чергу, було зменшено кількість управлінського персоналу, проте всі сервісні спеціалісти, інженери залишились на місцях, тому сама якість наданих послуг не змінилась, а швидкість реагування сервісу — покращилась», — відмітив президент компанії АМАКО Адріано Лус.
Ка­надсь­ка ком­панія AGI, стенд якої розміщу­вав­ся у пер­шо­му павільйоні, окрім по­вноцінних ком­плексів для зберіган­ня зер­на — із су­шар­ка­ми, ємно­с­тя­ми для три­ва­ло­го зберіган­ня збіжжя (тоб­то еле­ва­торів, які звик­ли ба­чи­ти наші аг­рарії), про­по­ну­ва­ла і до­сить нові тех­но­логічні рішен­ня — мобільні зер­но­с­хо­ви­ща та­ко­го са­мо­го при­зна­чен­ня. Та­кож ком­панія про­по­нує мобільні стрічкові на­ван­та­жу­вачі зер­на.
 Із цікавістю відвіду­вачі роз­гля­да­ли но­вий комбіно­ва­ний аг­ре­гат для транс­пор­ту­ван­ня зер­на — пнев­ма­тич­ний на­ван­та­жу­вач. Йо­го особ­ливістю є поєднан­ня пнев­ма­ти­ки із ме­ханікою під час пе­реміщен­ня збіжжя: підби­ран­ня зер­на відбу­вається пнев­ма­ти­чно, а ви­ван­та­жен­ня зі спеціаль­но­го бун­ке­ра — зви­чай­ним шне­ком. В Ук­раїні ком­панія має влас­ну ди­лерсь­ку ме­ре­жу, до якої вхо­дять такі ком­панії, як:
ПП «Сам­по», ТОВ «Адепт-Груп»,
ТОВ «Сед­на-Аг­ро».
Німець­ка ком­панія Rо­pа, яка сла­вить­ся своїми бу­ря­коз­би­раль­ни­ми ком­бай­на­ми, про­по­ну­ва­ла ук­раїнським аг­раріям техніку, ви­го­тов­ле­ну на базі підприємства в Ук­раїні. Це — куль­ти­ва­тор для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту. Для то­го, щоб ук­раїнські аг­рарії змог­ли кра­ще оз­най­о­ми­тись із цим аг­ре­га­том, на­весні ком­панія ор­ганізо­вує йо­го де­мо­тур на­шою країною. І, мож­ли­во, са­ме ва­ше підприємство ма­ти­ме честь пер­шим ви­про­бу­ва­ти но­вин­ку в ро­боті. Про­те ос­нов­на діяльність ком­панії пов’яза­на із бу­ряківництвом, тож не­за­ба­ром на базі то­го са­мо­го підприємства в Ук­раїні пла­нується на­ла­го­ди­ти ви­пуск при­че­па-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча бу­ряків, що має поліпши­ти логісти­ку під час зби­ран­ня цу­к­ри­с­тих.
До­сить ве­ле­люд­но бу­ло на стенді шведсь­кої ком­панії Tornum. Ціка­ву ек­с­по­зицію відвіда­ли як нові, так і давні поціно­ву­вачі про­дукції ком­панії, які вже ма­ють у се­бе у гос­по­дарстві
об­лад­нан­ня для зберіган­ня зер­на їхньо­го ви­роб­ництва.
Німець­ка ком­панія Nuero, із її май­же сторічним дос­відом ро­бо­ти із зер­ном, та­кож про­по­нує ук­­раїн­ським аг­ра­ріям об­лад­нан­ня для зберіган­ня та пе­ре­роб­ки зер­на (в т. ч. і для йо­го транс­пор­ту­ван­ня, сушіння та ви­го­тов­лен­ня комбікормів). Ця ком­панія не тільки мо­же по­став­ля­ти об­лад­нан­ня ок­ре­ми­ми оди­ни­ця­ми, але й бу­ду­ва­ти го­тові зер­но­комп­лек­си та ком­бікор­мові за­во­ди «під ключ». Усе об­лад­нан­ня ком­панії ви­го­тов­ляється на
за­воді у
Німеч­чині.
Міжна­род­на Гру­па ком­паній Adept-Group пред­ста­ви­ла інно­ваційні рішен­ня для зберіган­ня та пе­ре­роб­ки зер­на для ма­лих і ве­ли­ких підприємств. Так, бу­ло пред­став­ле­но ка­надсь­ку техніку для транс­пор­ту­ван­ня зер­на, аме­ри­канські си­ло­си Behlen, зер­но­су­шар­ки LAW та ба­га­то іншо­го об­лад­нан­ня відо­мих світо­вих ви­роб­ників для зберіган­ня зер­на.

Аг­рарії оби­ра­ють лідерів
У пе­ребігу за­хо­ду бу­ло підве­де­но підсум­ки опи­ту­ван­ня аг­раріїв у рам­ках щорічно­го кон­кур­су «Аг­ро­бренд», ор­ганізо­ва­но­го ТОВ «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» та асоціацією «Ук­раїнський клуб аг­рар­но­го бізне­су». Вже вко­т­ре без­за­пе­реч­ним ліде­ром у номінації «Кра­щий ви­роб­ник сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки» виз­на­но німець­ку ком­панію John Deere. Дру­ге місце — за біло­русь­кою ком­панією «Мінський трак­тор­ний за­вод», на третій по­зиції зно­ву пред­став­ник Н­­­імеч­чи­ни — Claas. Ком­панія Syngenta ста­ла кра­щим ви­роб­ни­ком аг­рохімічної про­дукції, Bayer CropScience посіла по­чес­не дру­ге місце, а на тре­ть­о­му — ком­панія BASF.
Цьо­го ро­ку се­ред ви­роб­ників насіння сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур от­ри­ма­ла пе­ре­мо­гу зі знач­ним відри­вом від кон­ку­рентів ком­панія  Syngenta, яка по пра­ву здо­бу­ла  по­чес­не пер­ше місце, на дру­го­му — Pioneer,
а на тре­ть­о­му щаблі розмісти­лась
ком­панія Monsanto.
Ліде­ром ук­раїнсько­го рин­ку в ка­те­горії ре­сурс­но­го за­без­пе­чен­ня АПК, за дум­кою учас­ників опи­ту­ван­ня, є ком­панія «Ерідон», дру­гий ре­зуль­тат у ком­паній «Райз» і «Ама­ко Ук­раїна».
Цьо­горіч бу­ло впро­ва­д­же­но но­ву номінацію — «Фінан­со­ва ус­та­но­ва АПК». Пе­ре­мо­гу здо­був Райф­фай­зен Банк Аваль, на дру­го­му місці — При­ват­Банк, на третій по­зиції — Credit Agricole. Ціка­вою та змісто­вною для аг­раріїв бу­ла і діло­ва про­гра­ма, яка вклю­ча­ла чис­ленні семіна­ри, кон­фе­ренції, май­стер-кла­си, круглі сто­ли. Відвідав­ши їх, мож­на бу­ло відшу­ка­ти відповіді на най­ак­ту­альніші пи­тан­ня що­до ве­ден­ня аг­робізне­су. Зо­к­ре­ма, ком­панія «Мон­сан­то Ук­раїна» за­про­си­ла відвіда­ти ціка­вий семінар на те­му: «Ку­ку­руд­за: від тех­но­логічних вик­ликів 2014 ро­ку до пла­ну­ван­ня успішно­го 2015-го».
Цікавим був науково-практичний семінар під назвою «Вирощування сої: жодної теорії — тільки практика», який провела компанія «Агрітема». На семінарі розглядали перспективи вирощування сої в Україні, а також акцентувалась увага на основних елементах технології, які допомагають підвищити врожайність, якість продукції та збільшити прибуток.
Одним із важливих елементів сучасної технології вирощування сої, яка дає змогу отримувати високі врожаї, є інокуляція насіння. Але часто в аграріїв виникає чимало питань щодо того, які інокулянти кращі, як часто пот­рібно проводити інокуляцію та яку прибавку можна отримати від їхнього застосування. Для  надання нашим аграріям ширшого доступу до передових технологій вирощування сої компанія «Агрітема» пропонує низку всесвітньо визнаних інокулянтів, як уже добре відомих українському виробнику — ХайКот Супер®, ХіСтік®, РізоФло5®, так і нових продуктів — АгріБактер©, БіоБуст© +, РізоФікс©. Кожен з них має певні особливості, такі як препаративна форма, термін завчасної обробки, концентрація бактерій. Про це та інше аграрії дізналися, відвідавши семінар із питань вирощування сої. 
«Вра­жен­ня від ви­с­тав­ки чу­дові, — поділив­ся з на­ми фер­мер із Чер­ка­щи­ни Ва­силь Іва­но­вич. — Но­вої техніки не прид­бав, про­те відвідав ціка­вий семінар про су­часні тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня сої. А ще по­знай­о­мив­ся із ко­ле­га­ми із західних об­ла­с­тей, котрі поділи­ли­ся досвідом ви­ро­щу­ван­ня пше­ниці».
Сло­вом, ви­с­тав­ка «Зер­нові тех­но­логії 2015» вда­ла­ся. Та­кож вар­то відзна­чи­ти про­фесіоналізм її ор­ганіза­торів, ви­со­кий рівень ди­зай­ну
і зруч­но­с­тей, ство­ре­них для
учас­ників та відвіду­вачів.

Інтерв'ю
Богдан Духницький, канд. ек. наук ННЦ «Інститут аграрної економіки», аналітик компанії «Бізнесгрупінвест», що тісно співпрацює з Асоціацією «УКРСАДПРОМ»
Європейський ринок потребує фруктів і ягід і скупує  їх з усього світу. При цьому попитом користується не  лише сировина, а й перероблена продукція. За результатами 2016 року, 70% доходів зі
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – єдиний державний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки та експорту зернових і продуктів їх переробки. Про

1
0