Спецможливості
Новини

Мінімізувати радіонукліди у продуктах рослинництва допоможуть добрива

24.01.2017
2201
Мінімізувати радіонукліди у продуктах рослинництва допоможуть добрива   фото, ілюстрація
Фосфор и калий помогают уменьшить загрязнение растений радиоактивными изотопами

ННЦ «Інсти­тут ґрун­тоз­нав­ст­ва та аг­рохімії імені О.Н. Со­ко­ловсь­ко­го» дав поради щодо особливостей внесення добрив для аграріїв, що працюють у зонах ризикованого землеробства, зокрема на радіоактивно забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС грунтах, повідомляє propozitsiya.com.  

Кандидат с.-г. наук О. До­цен­ко , нагадав, що в Україні нараховується майже 2 млн га радіоактивно забруднених у ре­зуль­таті аварії на Чор­но­бильській АЕС ор­них зе­мель. На них необхідно особливо ретельно до­три­му­ва­ти­ся прин­­ципів оп­тимізації жив­лен­ня рос­лин усіма не­обхідни­ми ма­к­ро- й мік­ро­­е­ле­мен­та­ми.

На його думку, інтен­сивність над­хо­д­жен­ня не­без­печ­них радіоак­тив­них ізо­топів цезію (Cs-137) та стронцію (Sr-90) із три­ва­лим періодом на­­пів­­роз­па­ду до рос­лин­ниць­кої про­дук­ції пов'яза­на з на­яв­ністю до­стат­ньої кількості до­ступ­них кон­ку­ру­ю­чих еле­ментів калію та каль­цію. Тоб­то, що ви­­­­­­­­­щий уміст калію в ґрунті, то мен­ша кількість Cs-137 за­сво­ю­ва­ти­меть­ся ко­ре­не­вою си­с­те­мою рос­лин. Ана­ло­гіч­на за­лежність сто­сується кальцію та Sr-90. Відтак нез­ба­лан­со­ва­не за­сто­су­ван­ня до­б­рив, на­при­клад пе­ре­ва­жан­ня азо­ту над інши­ми еле­мен­та­ми жив­лен­ня, провокує надмірне на­­ко­­пи­чен­ня радіонуклідів у рос­лин­ницькій про­дукції. 

О.Доценко розповів, що українські науковці провели численні дослідження на те­ри­торіях, при­лег­лих до зо­ни відчу­жен­ня ЧА­ЕС, і дійшли висновку, що істот­но­го змен­шен­ня за­бруд­нен­ня рос­лин радіо­ак­тив­ни­ми ізо­то­па­ми че­рез ко­ре­не­ве жив­лен­ня мож­на до­сяг­ну­ти за ра­ху­нок за­сто­су­ван­ня підви­ще­них норм до­б­рив, у яких співвідно­шен­ня ма­к­ро­еле­ментів зміще­не на ко­ристь фо­с­фо­ру й калію.

Він нагадав, що у за­без­пе­ченні одер­жан­ня про­дукції з до­пу­с­ти­мою кон­цен­т­рацією не­без­печ­них ре­чо­вин важ­ли­ва роль на­ле­жить усу­нен­ню кис­лої ре­акції ґрун­то­во­го роз­чи­ну шля­хом про­ве­ден­ня хімічної меліорації. За сла­бо­кис­лої, ней­т­раль­ної чи сла­бо­луж­ної ре­акції, підви­ще­но­го вмісту Са та Mg міграційна здатність радіонуклідів істот­но змен­шується (див. табл.).

За­сто­су­ван­ня зер­ни­с­тих або жов­но­вих фо­с­фо­ритів із ви­со­ким умістом кальцію змен­шує ко­ефіцієнт пе­ре­хо­ду радіоцезію в зе­ле­ну ма­су в 1,63–1,57 ра­зи порівня­но з показниками до кон­тро­лю. Ак­­тив­ність рос­лин­ної про­би за їхньо­го вне­сен­ня ста­но­ви­ла 113,5–116,5 Бк/кг, що на 74,7–71,7 Бк мен­ше за відповідний по­каз­ник на кон­тролі. 

Детальніше читайте у нашому матеріалі тут.

Інтерв'ю
Ольга Вергелес, менеджер проекту CUTIS
Верховна Рада України 14 березня ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Канадою. Тепер, щоб угода набрала чинності, її має підписати президент України, а також остаточно ратифікувати Сенат і
Марина Чулаєвська, старший тренер Association4U
Нині Україна на шляху імплементації Угоди про асоціацію з Європейським союзом – документу, що визначає план реформ на найближчі 10 років. Ця угода - великий рамковий документ, що стосується різних

1
0