Спецможливості
Статті

Ком­плекс респіра­тор­них захворювань сви­ней (КРЗС): від се­ро­логії до бойні

16.01.2013
688
Ком­плекс респіра­тор­них захворювань сви­ней (КРЗС): від се­ро­логії до бойні фото, ілюстрація

Індустрія сви­нар­ст­ва ди­намічно роз­ви­вається як в Ук­раїні, так і в Ро­сії та Біло­русі. І мені як фахівцеві це не мо­же не по­до­ба­ти­ся. Як­що го­во­ри­ти про по­каз­ни­ки у птахівництві, до­сяг­нуті в Ук­раїні (про це я знаю від своїх ко­лег-птахівників), то во­ни пе­ре­бу­ва­ють на ду­же ви­со­ко­му рів­ні. Без сумніву, че­рез кілька років мені хотіло­ся б ска­за­ти те ж са­ме й про та­ку перспективну га­лузь тва­рин­ництва, як сви­нар­ст­во.

Індустрія сви­нар­ст­ва ди­намічно роз­ви­вається як в Ук­раїні, так і в Ро­сії та Біло­русі. І мені як фахівцеві це не мо­же не по­до­ба­ти­ся. Як­що го­во­ри­ти про по­каз­ни­ки у птахівництві, до­сяг­нуті в Ук­раїні (про це я знаю від своїх ко­лег-птахівників), то во­ни пе­ре­бу­ва­ють на ду­же ви­со­ко­му рів­ні. Без сумніву, че­рез кілька років мені хотіло­ся б ска­за­ти те ж са­ме й про та­ку перспективну га­лузь тва­рин­ництва, як сви­нар­ст­во.

С. Ку­кушкін, д-р ве­т. на­ук, керівник на­уко­во-тех­нічно­го відділу про­дуктів для сви­нар­ст­ва,
ком­панія «Берінгер Інгель­хайм», Росія

У про­по­но­ваній статті йти­меть­­­ся про ті хво­ро­би, які, на­сам­пе­ред, ак­ту­альні для про­мис­ло­во­го сви­нар­ст­ва. Про­бле­ма­ти­ка за­хво­рю­ван­ня не бу­де про­яс­не­на повністю, як­що не при­діли­ти ува­ги йо­го еті­о­логічно­му чин­ни­кові. Тож по­вто­рю­ся, збуд­ник відіграє ду­же серй­оз­ну роль… Знан­ня, а го­ло­вне, ро­­зуміння еті­о­ло­гічних і па­то­ге­не­тич­них пи­тань дають мож­ливість пра­виль­­но й швид­ко виз­на­чи­ти­ся не тільки з ме­то­да­ми ліку­ван­ня, а й з про­фі­лак­тич­ни­ми за­хо­да­ми. От­же, на сьо­годні відо­мий до­сить ве­ли­кий спи­сок вірус­них, бак­теріаль­них інфек­цій і міко­плаз­мо­зів, під час яких часто спостерігається яс­к­ра­во ви­ра­же­на рес­пі­ра­тор­на клініка.

КРЗС: ро­зуміння пи­тан­ня
Як відо­мо, хво­роб сви­ней до­сить ба­га­то. Але з чим ми сти­каємо­ся най­часті­ше? При­клад із жит­тя: на сви­но­комп­лексі — спа­лах інфекції із пе­ре­ва­жа­ю­чим про­явом респіра­тор­но­го син­д­ро­му: ма­со­вий ка­­шель, клінічно діаг­нос­то­ва­на пнев­мо­нія…

При­зна­чаємо ан­ти­біоти­ко­те­рапію, а ефек­ту не­має. Чо­му? Тут ми ак­цен­туємо свою ува­гу на да­них ла­бо­ра­тор­них до­­сліджень і ба­чи­мо, що збуд­ник не один, їх два, три, п’ять і на­віть дев’ять од­ра­зу. Що це за хво­ро­ба та­ка, за­пи­таєте ви, де виділяється все! За­кор­донні ко­ле­ги на­зи­ва­ють це ком­плек­сом респіра­тор­них захворювань сви­ней (КРЗС). Тоб­то це ком­плекс, який об’єд­нує в собі різні ви­ди збуд­ників: міко­плаз­ми, віру­си, бак­терії... І, при­род­но: від ан­тибіотиків у цьо­му разі че­ка­ти ефек­тив­них по­зи­тив­них ре­зуль­татів не вар­то.
От­же, ком­плекс респіра­тор­них за­­хворювань сви­ней — це віднос­но но­ве за­хво­рю­ван­ня, або, точніше, син­д­ром, що яв­ляє со­бою (і це без пе­ре­більшен­ня) серй­оз­ну про­бле­му для інтен­сив­но­го про­мис­ло­во­го сви­нар­ст­ва. В усь­о­му світі ак­тив­но вив­ча­ють цю про­бле­му, і на сьо­годні всі схо­дять­ся на думці, що є три ос­новні збуд­ни­ки, які вик­ли­ка­ють КРЗС. Це цир­ковірус сви­ней 2-го ти­пу (porcine circovirus — PCV-2), вірус РРСС (ре­про­дук­тив­но-респіра­тор­ний син­д­ром/Porcine reproductive-respiratory synd­ro­­me, PRRS) і міко­плаз­ма (Myco­plasma hyopneumoniae).
Під­си­лю­валь­ни­ми фак­то­ра­ми в разі ви­ник­нен­ня КРЗС завжди бу­дуть так звані по­мил­ки ме­недж­мен­ту (ке­ру­ван­ня): по­ру­шен­ня тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му, кон­цен­т­рація шкід­ли­вих газів і пи­лу в приміщен­нях сви­но­комп­лек­су, технічне за­без­пе­чен­ня ут­ри­мання тва­рин (див. схе­му 1). Пил, на­при­клад, под­раз­нює ди­хальні шля­хи свині, тож слугує своє­рідним пу­с­ко­вим ме­ханізмом для ви­ник­нен­ня КРЗС. Про це, зви­чай­но ж, не слід за­бу­ва­ти.
До­сить ча­с­то, крім цих трьох збуд­ників, у па­то­ге­незі КРЗС віді­гра­ють пев­ну роль і інші інфекційні аген­ти (як вірусні, так і бак­теріаль­ні). На­при­клад, збуд­ни­ки та­ких за­хво­рю­вань, як хво­ро­ба Ау­е­с­кі, ге­мофільоз­ний полісе­ро­зит (хво­ро­ба Глес­се­ра), грип сви­ней, стреп­то­ко­коз і навіть саль­мо­не­ль­оз. Тоб­то скла­дається інфекційний «бу­кет». А клінічно ми діаг­но­с­туємо пнев­монію. Далі, як наслідок, одер­жуємо змен­шен­ня при­ро­с­ту ва­ги, збіль­шен­ня за­хво­рю­ва­ності й смерт­ності, ви­со­кий рівень ви­б­ра­ку­ван­ня (див. схе­му 2).
 
Струк­ту­ра КРЗС
Зу­пи­ни­мо­ся на струк­турі КРЗС. Од­­ра­­зу ска­жу, струк­ту­ра ком­плек­су в різ­них країнах при­близ­но скрізь од­на­ко­ва, на­явні од­на­кові збуд­ни­ки, що­прав­да, де­що змінюється їхнє про­цент­не співвід­но­шен­ня. Для при­кла­ду, візьме­мо Пів­ден­но-Східну Азію.
Як відо­мо, в Півден­ній Ко­реї сви­нарсь­ка га­лузь роз­ви­не­на до­сить до­б­ре. Як­що про­ве­с­ти еті­о­логіч­ний порівняль­ний аналіз рес­піра­тор­но­го ком­плек­су, то ми по­ба­чи­мо та­ку кар­ти­ну: в більшості ви­падків виділя­ють кілька па­то­генів (див. графік 1). Пер­шість ве­де цир­ко­вірус — май­же 81% хво­рих тва­рин. На дру­го­му місці — вірус РРСС (63%), третє місце зай­має пар­вовірус сви­ней (ПВІС) — 57%. Щодо пар­вовірусу — ціка­вий мо­мент. Вва­жається, що цей збуд­ник ура­жує пе­ре­важ­но ре­про­дук­тив­них тва­рин, зо­к­ре­ма, су­по­рос­нос­них сви­но­ма­ток. Для під­твер­д­­жен­ня цьо­го фак­ту ек­с­пе­ри­мен­таль­но, в ла­бо­ра­тор­них умо­вах, ми за­ра­жа­ли но­во­на­ро­д­же­них по­ро­сят ПВІС: клініки не бу­ло, тоб­то для по­ро­сят будь-яко­го віку пар­вовірус у по­­оди­ноких випадках не є не­­без­печ­ним. Але ко­ли де­які за­кор­донні дослідни­ки ста­ли па­ра­лель­но вив­ча­ти цир­ковірус, тоб­то за­ра­жа­ти тва­рин і ПВІС, і ЦВС-2, то ре­зуль­тат був приголомшливим! Та­ке за­ра­жен­ня да­ло ду­же важ­ку пнев­монію, за па­то­логічни­ми оз­на­ка­ми схо­жу на чу­му сви­ней. Тоб­то асоціація пар­вовіру­су та ЦВС-2 дає ду­же важ­ку пнев­монію. Тай­вань і Ки­тай ма­ють схо­жу си­ту­ацію в струк­тур­но­му відно­шенні КРЗС. Май­же 90% по­ро­сят ура­жені цир­ковіру­сом сви­ней, з бак­теріаль­них — най­частіше ви­яв­ля­ли па­с­та­ре­ли і міко­плаз­ми.
Струк­тур­на кар­ти­на в разі КРЗС у Цен­т­ральній Європі (для при­кла­ду візьме­мо Німеч­чи­ну) має свої особ­ли­вості. Так, ЦВС-2 зай­має ліди­ру­ю­чу по­­зи­цію — 63,9%, з пер­вин­них па­то­генів далі йде вірус РРСС — 35,2% і міко­плаз­ми (30,6% і 19,6%) (див. графік 2).
Те­пер візьме­мо те ж са­ме дослід­жен­ня, але в розрізі виділен­ня па­то­генів (див. графік 3). Із за­галь­ної кількості дослідже­них (546 проб) у 7% із них не ви­яв­ле­но жод­них па­то­ген­них агентів. Тоб­то це та гру­па тва­рин, у яких діаг­но­с­то­ва­но пнев­монію неін­фекційно­го ге­не­зу. Як уже за­зна­ча­ло­ся, та­ка си­ту­ація мож­ли­ва за по­га­ної вен­ти­ляції у сви­нар­ни­ку та про­тягів. Ли­ше один па­то­ген бу­ло ви­яв­ле­но в 26,7% по­ро­сят, і більшість тва­рин з респіра­тор­ним син­д­ро­мом ма­ли кілька па­то­ген­них агентів.

Міко­ток­си­ни та КРЗС
Кілька слів про міко­ток­си­ни. Про­яв симп­томів і ступінь не­га­тив­но­го впли­ву на ор­ганізм тва­ри­ни знач­ною мірою за­ле­жать як від ти­пу міко­ток­си­ну та йо­го кон­цен­т­рації в кормі, так і від віку й фа­зи про­дук­тив­ності сви­ней. Мо­лод­няк і бать­ківське по­голів’я найбільш чут­ливі до міко­ток­синів. Під час ла­бо­ра­тор­но­го досліджен­ня проб печінки в по­ро­сят із КРЗС у двох найбільших гос­по­дар­ст­вах Ве­не­су­е­ли (Півден­на Аме­ри­ка) бу­ло виділе­но ви­сокі кон­цен­т­рації міко­ток­синів (Bermudez V. et al., 2004). Зо­к­ре­ма, аф­ла­ток­син, ох­ра­ток­син, зе­а­ра­ле­нон, тоб­то міко­ток­си­ко­зи мо­жуть ви­с­ту­па­ти в ролі спри­ят­ли­во­го й по­глиб­лю­валь­но­го чин­ни­ка в разі роз­вит­ку пнев­моній. Зго­до­ву­ван­ня раціонів, що містять міко­ток­си­ни, мо­же ос­лабити їхній імун­ний ста­ту­с. Такі тва­ри­ни ураз­ливіші до респіра­тор­них інфекцій, та­ких як РРСС, грип, ен­зо­отич­на пнев­монія й, зви­чай­но ж, КРЗС за­га­лом.
Російський досвід
Російський досвід бу­де до­сить по­ка­зо­вим для ук­раїнських ко­лег. Упер­ше я оз­ву­чу­вав ці ци­ф­ри 2006 р., але й до­те­пер во­ни за­ли­ша­ють­ся ак­ту­аль­ни­ми й до­сить інфор­ма­тив­ни­ми. От­же, мої ко­ле­ги (В. Ко­ва­ли­шин та ін., 2006) дослі­ди­ли близь­ко 2,5 тис. проб, за ре­зуль­та­та­ми яких і скла­де­но про­по­но­ва­ний графік (див. графік 4). Що вий­ш­ло? На ліди­ру­ю­чих по­зиціях той са­мий цир­ко­вірус Haemophilus parasuis (хво­ро­ба Глес­се­ра), Pasteurella multocida і міко­плаз­ма.
Цікаві до­­­слід­жен­­­­ня про­тя­гом двох років ми про­во­ди­ли у сви­нарсь­ких гос­по­дар­ст­вах під час спа­лахів КРЗС (С. Ку­кушкін та ін., 2008). Бу­ло відіб­ра­но 15 се­­ред­ніх і ве­ли­ких ком­плексів з по­­го­лів’ям від 6 до 67 ти­с. сви­ней для де­таль­но­го вив­чен­ня струк­ту­ри респіра­тор­но­го ком­плек­су й тих фак­торів, які пря­мо або побічно мо­жуть впли­ну­ти на ньо­го. Для по­чат­ку виріши­ли оціни­ти ме­недж­мент за про­стою три­баль­ною си­с­те­мою: 3 ба­ли — гос­по­дар­ст­во з ви­со­ки­ми тех­но­логіями ме­недж­мен­ту, 2 — із се­­ред­ні­ми й 1 — з низь­ки­ми по­каз­ни­ка­ми. Зав­важ­те, тільки од­не гос­по­дар­ст­во одер­жа­ло 3 ба­ли. 2 ба­ли одер­жа­ла біль­шість гос­по­дарств, тоб­то 10 із 15, і в чо­ти­рь­ох гос­по­дар­ст­вах ви­я­ви­ли ду­же серй­озні про­бле­ми з ме­недж­мен­том. Рі­вень ви­б­ра­ку­ван­ня по­ро­сят був най­ниж­чим, при­род­но, в гос­по­дарстві з оцінкою в 3 ба­ли (4%). Це ду­же ви­со­кий по­каз­ник. А в тих гос­по­дар­ст­вах, де був 1 бал — 45–30–20%, спо­с­теріга­ли­ся най­вищі по­каз­ни­ки ви­б­ра­ку­ван­ня (див. графік 5).
Ви­б­ра­ку­ван­ня по­ро­сят =
за­ги­бель + ви­му­ше­ний забій
От­же, жод­не з досліджу­ва­них гос­по­дарств не мог­ло по­хва­ли­ти­ся тим, що в них не­має респіра­тор­них по­ру­шень у тва­рин. Ми виріши­ли вив­чи­ти струк­ту­ру КРЗС за па­то­ген­ним аген­том (див. графік 6). Із 15 гос­по­дарств у 13 бу­ло ви­яв­ле­но Haemophilus parasuis, ЦВС-2 (PCV-2) і вірус ре­про­дук­тив­но-респіра­тор­но­го син­д­ро­му (PRRSV). У сімох гос­по­дар­ст­вах виділя­ли M. hyopneumoniae, Pasteurella multocida і саль­мо­нел. На сьо­годні ці самі па­то­ге­ни є най­ак­ту­альніши­ми для російсько­го сви­нар­ст­ва.
Що­до па­то­генів, які ча­с­то зустрі­ча­ють­ся: на жаль, у всіх досліджу­ва­них гос­по­дар­ст­вах, що­прав­да, в різних кіль­кісних співвідно­шен­нях, бу­ли на­явні па­­то­­­генні аген­ти. Най­кра­щий ре­зуль­тат (як­що мож­на так ска­за­ти) по­ка­за­ли два сви­но­комп­лек­си, в яких знай­де­но ли­ше два па­то­ге­ни (див. графік 7). Із 15 гос­по­дарств у шести (це май­же по­ло­ви­на до­сліджу­ва­них об’єктів) у хво­рих по­ро­сят бу­ло ви­яв­ле­но од­но­час­но від шести до дев’яти па­то­генів!
Тепер що­до віку. Ско­ри­с­таємо­ся да­ни­ми за­кор­дон­них ог­лядів респіра­тор­но­го ком­плек­су. От­же, КРЗС у по­ро­сят про­яв­ляється, в ос­нов­но­му, у віці 16–20 тиж­нів. Західноєвро­пейсь­ка тех­но­логія ви­роб­ництва сви­ни­ни різнить­ся з аме­ри­кансь­кою. В аме­ри­канській діють три цик­ли періоду вирощування: ре­про­дук­тив­ний, до­ро­щу­ван­ня й відгодівлі. Од­нак у США в ба­га­ть­ох гос­по­дар­ст­вах по­ро­сят ча­с­то ут­ри­му­ють від 45 -го дня жит­тя до за­бою на од­но­му ізо­ль­о­ва­но­му від ре­про­дук­то­ра май­дан­чи­ку, але без пе­ремі­щень (тварин  не вво­дять і не  ви­­во­дять — подібно до на­шої дво­фаз­ної си­с­те­ми). У ма­лих євро­­­пейсь­ких гос­по­дар­ст­вах сви­ней різних віко­вих груп ча­с­то ут­ри­му­ють ра­­зом (на од­но­му май­дан­чи­ку), у зв’яз­ку з чим і ви­ни­кає тісний кон­такт між тва­ри­на­ми. Такі не­ве­ликі фер­ми схильні до са­мо­стабілізації спо­со­бом швид­ко­го фор­му­ван­ня од­но­рід­но­го пост­інфекційно­го імуні­те­ту. У Росії ще ба­га­то ста­рих ком­плексів італійсько­го про­ек­ту, де си­ту­ація інша. З од­но­го бо­ку, маємо ве­ликі сви­нарські гос­по­дар­ст­ва, як, на­при­клад, у Північній Аме­риці, а з дру­го­го, — всі вікові гру­пи пе­ре­бу­ва­ють у пря­мо­му або опо­се­ред­ко­ва­но­му кон­такті, то­му що ут­ри­му­ють­ся на од­но­му май­дан­чи­ку, що сприяє пе­ре­дачі збуд­ників. У та­ких ком­плек­сах зберіга­ти стабільну си­­ту­а­цію до­сить склад­но.
Що ціка­во, у сви­нарсь­ких гос­по­дар­ст­вах Росії та Ук­раїни КРЗС знач­но «мо­лод­ший» за за­рубіжний. Як­що в Європі респіра­тор­ний ком­плекс у сви­ней опи­су­ють у віці 16–20 тижнів, то в нас у трьох із 15 гос­по­дарств йо­го діаг­но­с­ту­ва­ли вже в 35-ден­но­му віці (див. графік 8).
Вис­нов­ки
У трьох із 15 гос­по­дарств фінал був ду­же трагічним. Гос­по­дар­ст­ва за­­кри­ли­ся, тоб­то зовсім пе­ре­ста­ли існу­ва­ти. Респіра­тор­ний ком­плекс довів їх до по­вно­го бан­крут­ст­ва. Був один сви­но­комп­лекс, відмінний за всіма по­каз­ни­ка­ми. На мо­мент мо­го приїзду в гос­подарство там ут­ри­му­ва­ли 57 тис. сви­ней. За кілька міся­ців ви­­бра­ку­ван­ня по­ро­сят до­сяг­ло 100–120 го­­лів за день! І це в період до­ро­щу­ван­ня! Ми зро­би­ли роз­тин по­над 100 сви­ней. У пе­ре­важ­ної біль­шості спо­с­теріга­ли­ про­яви респіра­тор­но­го ком­плек­су, у біль­шості — па­то­ло­го­а­на­томічно бу­ло діаг­но­с­то­ва­но хво­ро­бу Глес­се­ра. Але слід вра­хо­ву­ва­ти, що в цих тва­рин ви­яв­ля­ли віру­си РРСС і ЦВС-2, які й бу­ли ос­но­вою КРЗС. З діареєю бу­ли оди­ничні тва­ри­ни. Це свідчить про те, що якість кормів бу­ла хо­ро­шою. От­же, щод­ня втра­ча­ю­чи по од­но­му та­ко­му «візку», гос­по­дар­ст­во про­сто за­кри­ло­ся. Та­ка са­ма історія по­вто­ри­ла­ся ще в двох гос­по­дар­ст­вах. Це були 2004–2006 рр. Тоді ще на рин­­­ку фарм­пре­па­ратів вак­цин про­ти ЦВС-2 не бу­ло вза­галі. Тоб­то асор­ти­мент вак­цин, які до­по­ма­га­ли б ке­ру­ва­ти респіра­тор­ним ком­плек­сом, був ду­же об­ме­же­ний. Зви­чай­но ж, на яко­мусь ета­­пі не ви­с­та­ча­ло знань і з ме­недж­­мен­ту...
Потрібно ро­би­ти вис­нов­ки. Ад­же КРЗС ніку­ди не дінеть­ся, респіра­торні про­бле­ми бу­ли й бу­дуть скрізь, жод­не гос­по­дар­ст­во не за­ст­ра­хо­ва­не від їхньої по­яви.
Що роб­лять гос­по­дар­ст­ва нині? По­­чи­на­ють ма­со­во вак­ци­ну­ва­ти сви­­но­по­голів’я. І це пра­виль­но. Ска­жу ли­ше од­не: ро­бо­та, що ве­деть­ся в цьо­му на­прямі, має бу­ти ком­плекс­ною, зва­же­ною й про­ду­ма­ною. Це по­нят­тя містить у собі як обов’яз­кові профілак­тичні за­хо­ди, так і симп­то­ма­тич­не ліку­ван­ня.

 Профілак­ти­ка
Вва­жаю, що всі профілак­тичні за­хо­ди ре­зон­но поділи­ти на три бло­ки (див. схему 3).
 Пер­ший блок — до­три­ман­ня за­галь­них санітар­но-гігієнічних за­ходів. Обо­в’яз­ко­ва дезінфекція приміщень, су­во­ре до­три­ман­ня роз­поділу циклів ут­ри­ман­ня сви­но­по­голів’я, прин­ци­пу «пу­с­то-зай­ня­то». Тва­рин не слід змі­шу­ва­ти. За­пам’ятай­те, як­що ми не до­три­муємо­ся цих пра­вил, завжди маємо спа­лах КРЗС.
 Не менш важ­ли­вим є тех­но­логічний блок, що вклю­чає в се­бе за­хо­ди з ут­ри­ман­ня та годівлі по­голів’я. Стан мік­рокліма­ту, вен­ти­ляційних си­с­тем сви­нар­ників... Бу­ли гос­по­дар­ст­ва, які ма­ли спа­ла­хи інфекцій де­сять років поспіль і нічо­го не мог­ли зро­би­ти, і тільки то­му, що не бу­ла пра­виль­но на­ла­го­д­же­на вен­ти­ляція в групі до­ро­щу­ван­ня. Зміна теп­ло­го і хо­лод­но­го повітря­них по­токів бу­ла при­чи­ною охо­ло­д­жен­ня і за­хво­рю­вань по­ро­сят. Те­пер що сто­сується го­ду­ван­ня... Пра­ви­ло, яко­го слід до­три­му­ва­ти­ся, не­ухиль­не: уни­кай­те ча­с­тої зміни кор­му, оскільки адап­тація тва­рин до ньо­го відбу­вається про­тя­гом 60 днів. У перші кілька днів знач­на ча­с­ти­на по­жив­них ре­чо­вин «про­хо­дить тран­зи­том», от­же, свині не от­ри­му­ють по­жив­них ре­чо­вин. При­род­но, як­що тва­ри­на їх не одер­жує, во­на слаб­шає, стає сприй­нят­ливішою до респіра­тор­них за­хво­рю­вань і, врешті-решт, хворіє. За да­ни­ми ан­­глійсь­ких уче­них, фер­мен­та­тивні си­с­те­ми сви­ней мак­си­маль­но по­чи­на­ють за­сво­ю­ва­ти корм після двомісяч­но­го віку.
 І на­решті, ве­те­ри­нарні за­хо­ди... Перш за все, це ви­яв­лен­ня всьо­го ком­плек­су респіра­тор­них за­хво­рю­вань, який на­яв­ний у ва­шо­му гос­по­дарстві. Про­во­дять це з до­по­мо­гою ла­бо­ра­тор­ної діаг­но­с­ти­ки, за ре­зуль­та­та­ми якої і має виз­на­ча­ти­ся так­ти­ка вак­ци­нації. Тре­ба раз на квар­тал ро­би­ти серй­оз­ний моніто­ринг. Не ду­маю, що для ве­ли­ких гос­по­дарств це бу­де ви­т­рат­но. Повірте, кра­ще ви­т­ра­ти­ти пев­ну су­му на по­пе­ре­д­жен­ня за­хво­рю­ван­ня, ніж потім про­во­ди­ти ліку­вальні за­хо­ди, які обійдуть­ся вам в ра­зи до­рож­че...    

Інтерв'ю
Роберто Хавельяна
Американське видання Future Farming взяло інтерв’ю у Роберто Хавельяни — співробітника відділу компанії John Deere, який займається перспективними розробками потужних тракторів (серій 7R, 8R та 9R) на найближчі 20 років. Представляємо його... Подробнее
Наскільки важливо дбати про якість зерна? Що таке нотифікації і чому їх варто боятися Україні? Які хвороби зернових є загрозою для іміджу української сільгосппродкції propozitsiya.com розповів 

1
0