Спецможливості
Технології

Ка­ран­тин­ні ор­ганізми в Ук­раїні: моніторинг 2014 року та прогноз на 2015 рік

13.05.2015
575
Ка­ран­тин­ні ор­ганізми в Ук­раїні: моніторинг 2014 року та прогноз на 2015 рік фото, ілюстрація

Ні для кого не є новиною, що Україна поступово із країни-імпортера перетворюється на країну-експортера. Це стосується насамперед сільськогосподарського виробництва. Лише впродовж декількох останніх років обсяги експорту рослинних вантажів збільшились майже вчетверо.

Ні для кого не є новиною, що Україна поступово із країни-імпортера перетворюється на країну-експортера. Це стосується насамперед сільськогосподарського виробництва. Лише впродовж декількох останніх років обсяги експорту рослинних вантажів збільшились майже вчетверо.

А. Че­ломбітко, О. Ба­шинсь­ка,
Де­пар­та­мент фіто­санітар­ної без­пе­ки
Держ­ветфіто­служ­би Ук­раїни

Се­ред ве­ли­ко­го роз­маїття при­зна­че­них для ек­с­пор­ту рос­лин та то­варів рос­лин­но­го по­хо­­джен­ня го­ло­вне місце зай­ма­ють: про­до­воль­че і фу­раж­не зер­но, са­див­ний ма­теріал пло­до­вих і квітко­во-де­ко­ра­тив­них куль­тур, свіжі овочі, фрук­ти, де­ре­ви­на та ви­ро­би з неї.
Із цим пря­мо пов’яза­на і відповідальність Держ­ветфіто­служ­би Ук­раїни за ви­ко­нан­ня ви­мог що­до сер­тифікації ек­с­пор­то­ва­них об’єктів ре­гу­лю­ван­ня, зо­к­ре­ма: про­ве­ден­ня постійно­го моніто­рин­гу те­ри­торії Ук­раїни та вста­нов­лен­ня її фіто­санітар­но­го ста­ну, оцінка фіто­санітар­но­го ста­ну рос­лин­ної про­дукції відповідно до міжна­род­них стан­дартів із фіто­санітар­них за­ходів, а та­кож ви­ко­нан­ня фіто­санітар­них ви­мог країн-імпор­терів.
Для цьо­го щорічно впро­довж ве­ге­таційно­го періоду дер­жавні фіто­сані­тарні інспек­то­ри про­во­дять об­сте­жен­ня посівів сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, садів, лісів та інших ба­га­торічних на­са­д­жень. Крім то­го, держ­служ­бовці та­кож ог­ля­да­ють теп­личні гос­по­дар­ст­ва, місця для зберіган­ня і пе­ре­роб­ки рос­лин­ної про­дукції.
Та­кий моніто­ринг, який є однією із го­ло­вних функцій Держ­ветфіто­служ­би Ук­раїни, дає мож­ливість своєчас­но ви­я­ви­ти нові во­гни­ща ка­ран­тин­них ор­ганізмів, а та­кож підтвер­ди­ти їхню відсутність у ста­рих во­гни­щах. Тоб­то фак­тич­но моніто­ринг по­ши­рен­ня ка­­ран­тин­них шкідли­вих ор­ганізмів за­­свідчує, що офіційний дер­жав­ний ор­ган має до­стовірну інфор­мацію (яка щороку онов­люється) про фіто­санітар­ний стан Ук­раїни, що є не­обхідним для по­зи­тив­но­го став­лен­ня до на­шої дер­жа­ви з бо­ку іно­зем­них парт­нерів.  
Про­ве­ден­ня фіто­санітар­но­го моніто­рин­гу у 2014 р. для дер­жав­них фіто­санітар­них інспек­торів бу­ло пов’я­за­не з ба­га­ть­ма не­га­тив­ни­ми чин­ни­ка­ми. На­сам­пе­ред — це анексія Кри­му, у зв’яз­ку з чим су­час­ний фіто­санітар­ний стан Ук­раїни впер­ше пред­став­ле­но без ура­ху­ван­ня площ за­ра­жен­ня ка­ран­тин­ни­ми ор­ганізма­ми АР Крим, що бу­ли зафіксо­вані на рівні 2013 р., а са­ме: аме­ри­кансь­кий білий ме­те­лик —
14 091 га, кар­топ­ля­на міль — 6019, півден­но­а­ме­ри­кансь­ка то­мат­на міль — 703,2816, ам­б­розія по­ли­но­ли­с­та — 19 802,91, гірчак по­взу­чий — 69 204,41, по­ви­ти­ця по­льо­ва — 7167,54, по­ви­ти­ця Ле­ма­­на — 0,91, цен­х­рус дов­го­гол­частий — 3,55, сор­го алепсь­ке — 86,7 га.
Та­кож че­рез військові дії у До­нецькій і Лу­ганській об­ла­с­тях фіто­санітарні інспек­то­ри не змог­ли повністю ви­ко­на­ти свої функції що­до ви­яв­лен­ня ка­ран­тин­них ор­ганізмів на те­ри­торії всіх рай­онів. То­му інфор­мацію що­до фіто­санітар­но­го ста­ну цих об­ла­с­тей по­да­но без змін, на рівні 2013 р.
Під час про­ве­ден­ня пла­но­вих об­сте­жень ба­га­торічних на­са­д­жень аме­ри­кансь­ко­го біло­го ме­те­ли­ка ви­яв­ля­ли у 20 об­ла­с­тях Ук­раїни. На­явність шкідни­ка зафіксу­ва­ли як на те­ри­торії ста­рих во­гнищ, так і в рай­о­нах, де йо­го раніше не бу­ло. Так, у Жи­то­мирсь­ко­му рай­оні Жи­то­мирсь­кої об­ласті та Тлу­маць­ко­му рай­оні Іва­но-Франківської бу­ло впер­ше за­­про­ва­д­же­но ка­ран­тинні ре­жи­ми що­до цьо­го шкідни­ка.
Оскільки цьо­го шкідни­ка не ви­яв­ля­ли впро­довж ба­га­торічних об­сте­жень на Хер­сон­щині, бу­ло ска­со­ва­но ка­­ран­тин­ний ре­жим що­до ньо­го у се­ми рай­о­нах цієї об­ласті. За­га­лом пло­ща під ка­ран­ти­ном що­до аме­ри­кансь­ко­го бі­­ло­го ме­те­ли­ка ста­но­вить 50 098 га, що, порівня­но із торішнім по­каз­ни­ком, мен­ше май­же на 1400 га.
У 2015 р. у Жи­то­мирській, Кіро­во­градській, Сумській, Тер­нопільській, Хмель­ницькій, Чернігівській та Чер­каській об­ла­с­тях за спри­ят­ли­вих по­год­них умов (ви­сокі по­каз­ни­ки тем­пе­ра­ту­ри і во­ло­гості повітря) очікується збільшен­ня площ, за­се­ле­них аме­ри­кансь­ким білим ме­те­ли­ком.
2014 р. впер­ше для ви­яв­лен­ня більшості видів ка­ран­тин­них шкідників, у то­му числі і західно­го ку­ку­руд­зя­но­го жу­ка, не ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли фе­ро­монні па­ст­ки. Моніто­ринг фіто­санітарні інспек­то­ри про­во­ди­ли ві­зу­­­аль­но, а та­кож за­сто­со­ву­ва­ли ме­тод зем­ля­них роз­ко­пок.
Як і бу­ло про­гно­зо­ва­но, у 2014 р. площі за­се­лен­ня жу­ком збільши­лись у ре­зуль­таті ви­яв­лен­ня но­вих во­гнищ. На­разі шкідник по­ши­ре­ний у 71 рай­оні, 673 на­се­ле­них пунк­тах Вінниць­кої, За­кар­патсь­кої, Іва­но-Франківської, Львівської, Тер­нопільської, Хмель­ниць­кої та Чернівець­кої об­ла­с­тей на за­гальній площі 33 491 га.
У 2014 р. нові во­гни­ща шкідни­ка (пло­щею 443 га) бу­ло ви­яв­ле­но в Го­ро­денківсько­му та Тлу­маць­ко­му рай­о­нах Іва­но-Франківської об­ласті.
Про­гно­зи щодо роз­вит­ку цьо­го шкідни­ка у 2015 р. май­же не відрізня­ють­ся від по­пе­редніх. За ви­яв­лен­ня но­вих во­гнищ західно­го ку­ку­руд­зя­но­го жу­ка мож­ли­ве збільшен­ня площ під ка­ран­ти­ном.
У ре­зуль­таті про­ве­де­них у 2014 р. об­сте­жень теп­лич­них гос­по­дарств на те­ри­торії двох підприємств у Хер­сонській об­ласті бу­ло ви­яв­ле­но нові во­гни­ща ка­ран­тин­них шкідників — західно­го квітко­во­го трип­са та тю­тю­но­вої біло­к­рил­ки. Відра­зу бу­ло за­про­ва­д­же­но ка­ран­тин­ний ре­жим і за­сто­со­ва­но ком­плекс фіто­санітар­них за­ходів що­до ло­калізації і ліквідації їхніх во­гнищ.
Та­кож 2014 р. після про­ве­ден­ня ком­плек­су раніше виз­на­че­них фіто­санітар­них за­ходів та за ре­зуль­та­та­ми мо­­ніто­рин­гу бу­ло повністю ска­со­ва­но ка­ран­тин­ний ре­жим що­до тю­тю­но­вої біло­­крил­ки у Львівській об­ласті.
У ціло­му пло­ща під ка­ран­ти­ном що­до західно­го квіт­ко­во­го трип­са ста­но­вить 13,44 га (за­ра­жені теп­личні гос­по­дар­ст­ва є у Дніпро­пе­т­ровській, До­нецькій, За­кар­пат­ській, Іва­но-Франківській, Тер­нопільській та Хер­сон­сь­кій об­ла­с­тях). Ка­ран­тин­ний ре­жим сто­сов­но тю­тю­но­вої біло­к­рил­ки вста­нов­ле­но в од­но­му із гос­по­дарств Хер­сон­сь­кої об­ласті (на площі 0,34 га).
Про­гно­зу­ва­ти ви­яв­лен­ня тих чи інших ка­ран­тин­них ор­ганізмів у теп­лич­них гос­по­дар­ст­вах ду­же важ­ко, ад­же ніхто не мо­же пе­ред­ба­чи­ти мож­ливість ви­са­д­жен­ня не­пе­ревіре­но­го са­див­но­го ма­теріалу, який не­се у собі ри­зик на­яв­ності шкідників у при­хо­ва­них фа­зах їхньо­го роз­вит­ку (яй­ця, ли­чин­ки). То­му і на­далі дер­жавні фіто­санітарні інспек­то­ри про­дов­жу­ва­ти­муть об­сте­жу­ва­ти теп­личні гос­по­дар­ст­ва, при­ватні теп­лиці та оран­же­реї бо­танічних садів.
Що сто­сується уже ви­яв­ле­них в Ук­раїні ка­ран­тин­них шкідників теп­лич­них куль­тур, то в 2015 р., за про­гно­за­ми фахівців, площі за­ра­жен­ня тю­тю­но­вою біло­к­ри­лкою за­ли­шать­ся без змін, а от під західним квітко­вим трип­сом — мо­жуть змен­ши­тись.
Не­звич­но­го для Ук­раїни шкідни­ка пло­до­вих куль­тур — се­ред­зем­но­морсь­ку пло­до­ву му­ху ча­с­то ви­яв­ля­ють під час інспек­ту­ван­ня та фіто­санітар­ної ек­с­пер­ти­зи імпорт­них фруктів. Од­нак
2007 р. її ви­яви­ли на те­ри­торії Одесь­кої об­ласті у м. Іллічівськ (у па­да­лиці та на де­ре­вах сли­ви). Ка­ран­тинні об­ме­жен­ня бу­ло вста­нов­ле­но на площі 9,9 га. 
Звідтоді Держ­ветфіто­служ­ба Ук­раїни щороку про­во­ди­ла моніто­ринг те­ри­торії країни на ви­яв­лен­ня цьо­го шкідни­ка візу­аль­но та за до­по­мо­гою фе­ро­мон­них па­с­ток. Фахівці об­сте­жу­ва­ли пер­шо­чер­го­во те­ри­торії пер­вин­них пунктів уве­зен­ня імпорт­них плодів, пло­до­ово­чеві скла­ди і ба­зи, при­ватні та про­мис­лові фрук­тові са­ди. У 2008–2010 рр. се­ред­зем­но­морсь­ку пло­до­ву му­ху ви­яв­ля­ли тричі (на те­ри­торії ста­ро­го во­гни­ща).
 Зва­жа­ю­чи на от­ри­мані ре­зуль­та­ти моніто­рин­гу му­хи та за не­ви­яв­лен­ня оз­нак по­шко­д­жен­ня, а та­кож ви­падків по­трап­лян­ня ко­мах у фе­ро­монні па­ст­ки у 2015 р. ка­ран­тинні об­ме­жен­ня що­до цьо­го шкідни­ка в Одеській об­ласті бу­де ска­со­ва­но.
Кар­топ­ля­на міль по­ши­ре­на в п’яти об­ла­с­тях Ук­раїни (До­нець­ка, За­порізька, Одесь­ка, Харківська та Хер­сонсь­ка). Ста­ном на 01.01.2015 р. за­галь­на пло­ща під ка­ран­ти­ном сто­сов­но цьо­го шкідни­ка не зміни­лась і ста­но­вить 1691,5 га (без ура­ху­ван­ня площ за­ра­жен­ня в АР Крим).
У 2015 р. збільшен­ня площ за­се­лен­ня кар­топ­ля­ною міллю не очікується.
Як і пе­ред­ба­ча­ли фахівці Держ­ветфіто­служ­би Ук­раїни у 2014 р., площі за­ра­жен­ня півден­но­а­ме­ри­кансь­кою то­мат­ною міллю в Ук­раїні збільши­лись. За їхніми про­гно­за­ми, у 2015 р. мож­ли­ве збільшен­ня площ під ка­ран­ти­ном у разі ви­яв­лен­ня но­вих во­гнищ цьо­го шкідни­ка.
У 2014 р. бу­ло ви­яв­ле­но нові во­гни­ща молі у Бе­ре­зансь­ко­му та Оча­ківсько­му рай­о­нах Ми­ко­лаївської об­ласті. За­про­ва­д­же­но ка­ран­тин­ний ре­жим на площі по­над 465 га. На сьо­годні пло­ща за­ра­жен­ня шкідни­ком ста­но­вить 883,9 га, ка­ран­тинні об­ме­жен­ня діють у Ми­ко­лаївській, Одеській та Хер­сонській об­ла­с­тях.

Карантинні хвороби
Справ­ди­лись то­горічні про­гно­зи фахівців і що­до по­ши­рен­ня та­ко­го ка­ран­тин­но­го за­хво­рю­ван­ня, як па­с­мо льо­ну. Після про­ве­ден­ня ком­плек­су ка­ран­тин­них за­ходів та за ре­зуль­та­та­ми об­сте­жень у 2014 р. повністю ска­со­ва­но ка­ран­тин­ний ре­жим у Бусь­ко­му та Зо­лочівсько­му рай­о­нах Львівської об­ласті на площі 56 га та ча­ст­ко­во — в Яворівсько­му рай­оні на площі 27 га. За­галь­на пло­ща за­ра­жен­ня па­с­мом льо­ну на сьо­годні ста­но­вить 529 га. Змен­шен­ня площ під ка­ран­ти­ном очіку­ють та­кож і цьо­го ро­ку.
За­галь­на пло­ща за­ра­жен­ня ра­ком кар­топлі ста­но­вить 2915 га. На сьо­годні за­хво­рю­ван­ня по­ши­ре­не у се­ми об­ла­с­тях Ук­раїни.
За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­но­го моніто­рин­гу площ, відве­де­них під по­сад­ку кар­топлі, ви­яв­ле­но но­ве во­гни­ще ра­ку кар­топлі у Кам’ян­ка-Бузь­ко­му рай­оні Львівської об­ласті на площі 15 га.
Та­кож після моніто­рин­гу в 2014 р. повністю або ча­ст­ко­во ска­со­ва­но ка­ран­тин­ний ре­жим у ше­с­ти рай­о­нах Львівської об­ласті на за­гальній площі 38,3 га та в од­но­му рай­оні
Він­ниць­кої — на площі 3,9 га. У ціло­му по Ук­раїні пло­ща під ка­ран­тин­ним ре­жи­мом що­до ра­ку кар­топлі змен­ши­лись на 27,2 га.
Як­що у 2015 р. у во­гни­щах хво­ро­би ви­ро­щу­ва­ти­муть ра­костійкі сор­ти кар­топлі і до­три­му­ва­ти­муть пра­виль­но­го чер­гу­ван­ня куль­тур, то цілком мож­ли­ве чер­го­ве змен­шен­ня площ за­ра­жен­ня збуд­ни­ком хво­ро­би.
Білу іржу хри­зан­тем — ка­ран­тин­ну гриб­ну хво­ро­бу впер­ше ви­я­ви­ли у 2010 р. на при­са­диб­них ділян­ках у Біляївсько­му рай­оні Одесь­кої об­ласті на площі 1,5 га. На сьо­годні пло­ща за­ра­жен­ня цією хво­ро­бою за­ли­ши­лась та­кою са­мою, тож не очікується змін що­до по­ши­рен­ня хво­ро­би і на 2015 р.
У 2014 р. за про­ве­ден­ня об­сте­жень на вста­нов­лен­ня фіто­санітар­но­го ста­ну впер­ше бу­ло ви­яв­ле­но во­гни­ще бак­теріаль­но­го опіку пло­до­вих у Іва­ничівсько­му рай­оні Во­линсь­кої об­ласті (ка­ран­тин на­кла­де­но на площі 14,7 га).
Ча­ст­ко­во підтвер­ди­лись то­горічні про­гно­зи фахівців що­до змен­шен­ня площ під ка­ран­ти­ном стосовно цьо­го за­хво­рю­ван­ня. За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них за­ходів із йо­го ло­калізації і ліквідації у 2014 р., ска­со­ва­но ка­ран­тин­ний ре­жим у Бусь­ко­му рай­оні Львівської об­ласті на площі 0,0072 га та Бе­резнівсько­му Рівненсь­кої об­ласті — на площі 7 га.
Од­нак у ціло­му пло­ща за­ра­жен­ня бак­теріаль­ним опіком пло­до­вих де­що збільши­лась і нині ста­но­вить 101,7 га. Ок­ремі во­гни­ща хво­ро­би за­реєстро­ва­но, крім Во­линсь­кої та Рівненсь­кої, ще у Вінницькій, Іва­но-Франківській та Кіро­во­градській об­ла­с­тях.
У 2015 р., за про­гно­зом фахівців, пло­ща за­ра­жен­ня бак­теріаль­ним опіком пло­до­вих за­ли­шить­ся без змін.
У 2014 р. упер­ше під час про­ве­ден­ня об­сте­жень бу­ло ви­яв­ле­но ка­ран­тин­не за­хво­рю­ван­ня — бак­теріаль­не в’янен­ня ку­ку­руд­зи. Хво­ро­бу ви­я­ви­ли в од­но­му із гос­по­дарств Лу­бенсь­ко­го рай­о­ну Пол­тавсь­кої об­ласті. За­про­ва­д­же­но ка­ран­тин­ний ре­жим на площі 100,99 га. Ви­во­зи­ти із ка­ран­тин­ної зо­ни зер­но і насіння ку­ку­руд­зи бу­ло за­бо­ро­не­но.
Найшкідливіше це за­хво­рю­ван­ня на ранніх ета­пах роз­вит­ку рос­лин, ко­ли спо­с­терігається в’янен­ня і за­ги­бель про­ростків ку­ку­руд­зи. Хворі рос­ли­ни відста­ють у рості, ник­нуть, уро­жай ку­ку­руд­зи мо­же зни­жу­ва­тись на 20–50%. Єди­не дже­ре­ло по­ши­рен­ня збуд­ни­ка між країна­ми — інфіко­ва­не насіння. Збуд­ник мо­же зи­му­ва­ти у грунті, гної або на стеб­лах ку­ку­руд­зи.
На­ступ­но­го ро­ку фахівці про­дов­жу­ва­ти­муть ак­тив­ний моніто­ринг посівів ку­ку­руд­зи у цій місце­вості. Роз­ши­рен­ня меж во­гни­ща бак­теріаль­но­го в’янен­ня ку­ку­руд­зи не очікується.
Ка­ран­тин­на хво­ро­ба — віспа (шар­ка) слив по­ши­ре­на у п’яти об­ла­с­тях Ук­раїни (До­нецькій, За­кар­патській, Львівській, Одеській та Тер­нопіль­ській). За­галь­на пло­ща під ка­ран­тин­ним ре­жи­мом ста­ном на 1 січня 2015 р. ста­но­вить 4008 га. У 2014 р. після про­ве­ден­ня ліквідаційних за­ходів та моніто­рин­гу бу­ло ска­со­ва­но ка­ран­тинні ре­жи­ми у трьох рай­о­нах Львівської та Тер­нопільської об­ла­с­тей на площі 4 га.
Упер­ше ка­ран­тинні ре­жи­ми у зв’яз­ку із ви­яв­лен­ням ри­зо­манії цу­к­ро­вих бу­ряків бу­ло вста­нов­ле­но в 2004 р., на за­гальній площі 674 га, у се­ми об­ла­с­тях Ук­раїни. Ок­ремі осе­ред­ки ри­зо­манії за­реєстро­ва­но у Вінницькій, Жи­то­мирській, Львівській, Рівненській, Тер­нопільській, Хмель­ницькій, Чер­каській та Чернігівській об­ла­с­тях.
За ре­зуль­та­та­ми об­сте­жень, про­ве­де­них фіто­санітар­ни­ми інспек­то­ра­ми впро­довж 2014 р., зміни відбу­лись ли­ше у Львівській об­ласті. Тут пло­ща під ка­ран­ти­ном сто­сов­но цьо­го за­хво­рю­ван­ня збільши­лась на 305 га. Ста­ном на 1 січня 2015 р. за­галь­на пло­ща під ка­ран­тин­ним ре­жи­мом що­до ри­зо­манії цу­к­ро­вих бу­ряків ста­но­вить 2471 га.
Бо­роть­ба із ри­зо­манією бу­ряків до­сить ус­клад­не­на. Це пов’яза­но із тим, що збуд­ник хво­ро­би мо­же про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су (до 30 років) зберіга­ти­ся у спо­рах гри­ба-пе­ре­нос­ни­ка, не втра­ча­ю­чи своїх па­то­ген­них вла­с­ти­во­с­тей. То­му беззмінне ви­ро­щу­ван­ня або ча­с­те по­вер­нен­ня бу­ряків на по­пе­реднє місце при­зво­дять до на­ко­пи­чен­ня інфекції у грунті.
Вірус ри­зо­манії ура­жує всі куль­турні фор­ми бу­ряків (Beta vulgaris): бу­ря­ки цу­к­рові, кор­мові та сто­лові.
Зо­ло­ти­с­та кар­топ­ля­на не­ма­то­да по­ши­ре­на на те­ри­торії 17 об­ла­с­тей Ук­раїни. За­галь­на пло­ща за­ра­жен­ня не­ма­то­дою ста­но­вить 4721 га. Як і про­гно­зу­ва­ли фахівці, у 2014 р. змен­шен­ня за­ра­же­них площ відбу­лось у Во­линській, Жи­то­мирській, Іва­но-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тер­нопільській та Хмель­ницькій об­ла­с­тях. Та­кож бу­ло ви­яв­ле­но нові во­гни­ща фіто­не­ма­то­ди у Вінницькій, Жи­то­мирській, Рівненській та Тер­нопільській об­ла­с­тях. За­га­лом по країні пло­ща під ка­ран­тин­ним ре­жи­мом що­до цьо­го ор­ганізму змен­ши­лась на 85 га.
У 2015 р. у ре­зуль­таті ви­ко­ри­с­тан­ня не­ма­то­достійких сортів кар­топлі та про­ве­ден­ня ка­ран­тин­них за­ходів очікується знят­тя ка­ран­ти­ну що­до не­ма­то­ди у Рівненській об­ласті та змен­шен­ня площ під ка­ран­ти­ном у Во­линській, Жи­то­мирській, Львівській, Сумській та Чернігівській об­ла­с­тях.

Карантинні бур’яни
У 2014 р. площі під ка­ран­тин­ни­ми ре­жи­ма­ми що­до ам­б­розії по­ли­но­ли­с­тої в од­них об­ла­с­тях збільшу­ва­лись,
а в інших, на­впа­ки, змен­шу­ва­лись. Збільшен­ня площ під ам­б­розією пов’яза­не із ви­яв­лен­ням но­вих во­гнищ у За­порізькій, Одеській, Рівненській, Сумській та Чер­каській об­ла­с­тях.
По­ряд із тим, за­вдя­ки про­ве­ден­ню ревізії ста­рих во­гнищ та відповідних аг­ро­технічних за­ходів змен­шен­ня площ під шко­до­чин­ним бур’яном відміче­но у За­порізькій, Львівській та Пол­тавській об­ла­с­тях. 
У ціло­му, порівня­но із по­пе­реднім ро­ком, у 2014 р. пло­ща засмічен­ня ам­б­розією по­ли­но­ли­с­тою в Ук­раїні змен­ши­лась на 52 907 га і ста­ном на 1 січня 2015 р. ста­но­вить 3 млн 388 тис. га.
Пло­ща за­бур’яне­ності гірча­ком ро­же­вим (по­взу­чим), порівня­но із торішнім по­каз­ни­ком, змен­ши­лась на 1740 га (за­вдя­ки про­ве­ден­ню ком­плек­су ка­ран­тин­них за­ходів із ло­калізації та ліквідації во­гнищ ска­со­ва­но ка­ран­тин­ний ре­жим у Генічесь­ко­му рай­оні Хер­сонсь­кої об­ласті). Ста­ном на по­ча­ток 2015 р. гірчак ро­же­вий по­ши­ре­ний у ше­с­ти об­ла­с­тях Ук­раїни на за­гальній площі
233,3 тис. га.
У 2015 р., за про­гно­за­ми фахівців, пло­ща під цим бур’яном за­ли­шить­ся без змін.
Ста­ном на кінець 2014 р. в Ук­раїні без змін за­ли­ши­лась і пло­ща за­бур’яне­ності пас­ль­о­ном ко­лю­чим, який по­­ши­ре­ний ли­ше в од­но­му гос­по­дарстві Хер­сонсь­кої об­ласті — на те­ри­торії 134 га.
Та­кож за­ли­ши­лись незмінни­ми в Ук­раїні і площі во­гнищ цен­х­ру­су дов­го­гол­ча­с­то­го. За­галь­на пло­ща засміче­ності ним на 1 січня 2015 р. ста­но­вить 23 329 га. Во­гни­ща цьо­го бур’яну зафіксо­ва­но у Дніпро­пе­т­ровській, Лу­ганській, Ми­ко­лаївській, Одеській, Харківській та Хер­сонській об­ла­с­тях.
Стабільною за­ли­шається си­ту­ація і з ка­ран­тин­ни­ми зо­на­ми що­до та­ко­го бур’яну, як сор­го алепсь­ке, або гу­май. Сор­го по­ши­ре­не ок­ре­ми­ми во­гни­ща­ми на те­ри­торії ше­с­ти рай­онів Одесь­кої об­­ласті на площі 865 га. Цьо­го ро­ку по­ши­рен­ня бур’яну в Ук­раїні не очікується.
У 2014 р. у ре­зуль­таті про­ве­ден­ня ка­ран­тин­них за­ходів із ло­калізації та ліквідації во­гнищ по­ви­тиці по­льо­вої повністю ска­со­ва­но ка­ран­тин­ний ре­жим у Сумській об­ласті на площі 1 га та за аналізом про­ве­де­но­го моніто­рин­гу ста­рих во­гнищ відміче­но змен­шен­ня площ засмічен­ня бур’яном у За­порізькій об­ласті на 390 га. Ста­ном на 1 січня 2015 р. площі, що пе­ре­бу­ва­ють під ка­ран­ти­ном що­до по­ви­тиці по­льо­вої, ста­нов­лять 23 958 га.
У 2015 р., за­вдя­ки ска­су­ван­ню ка­ран­тин­них ре­жимів на те­ри­торіях ста­рих во­гнищ, мож­ли­ве змен­шен­ня аре­а­лу по­ви­тиці по­льо­вої.
Без змін за­ли­ши­лись площі во­гнищ та­ких ка­ран­тин­них видів по­ви­тиці, як: п. Ле­ма­на (во­гни­ща є в Дніпро­пе­т­ровській і Лу­ганській об­ла­с­тях на пло­щі 3,7 га), п. од­но­стовпчи­ко­ва (ви­яв­ле­но у За­порізькій, Лу­ганській і Хар­ківській об­ла­с­тях на площі 3,9 га), п. євро­пейсь­ка (Лу­гансь­ка об­ласть, 0,001 га).
За про­гно­за­ми фахівців, цьо­го ро­ку площі во­гнищ цих по­ви­тиць за­ли­шать­ся без змін.

Інтерв'ю
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) офіційно працює в Україні з лютого 2016 року. Служба була утворена відповідно до постанови КМУ від
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее

1
0